กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการ

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการ เว็บไซต์ : http://developqabma.myreadyweb.com/

เปิดเหมือนปกติ

30/06/2020
สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

การดำเนินงานหลังจาก ศธ. มีข้อเสนอแนะให้ สมศ. หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
.
สมศ. เร่งพัฒนาเกณฑ์การประเมินในรอบถัดไป รวมถึงนำข้อดี และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการดำเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินและสามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป
.
พร้อมกับเน้นย้ำให้สถานศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (New Normal) โดยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
.
#สมศ #ONESQA
#การดำเนินงานหลังจากกระทรวงศึกษาธิการมีข้อเสนอแนะให้สมศหยุดการประเมินภายนอกรอบสี่

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
26/06/2020

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

"สมศ." ประกาศหยุดประเมินรอบ 4 หลัง "ศธ." สั่งเบรก
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://siamrath.co.th/n/165465
.
#สมศ #ONESQA #สมศประกาศหยุดประเมินรอบ4หลังศธสั่งเบรก

16/03/2020
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญชวนชาว โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กดถูกใจ Facebook ใหม่ ตามลิ้งนี้ได้เลย https://www.facebook.com/กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา-สำนักการศึกษา-441796933295262
เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และสอบถาม ถามตอบ ข้อสงสัยการประกันคุณภาพและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

page หลักของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

20/02/2020
สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่
โดย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)
20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น
.
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ของ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ทาง
Facebook: www.facebook.com/onesqa
Line: https://lin.ee/nUFV6kS
Website: www.onesqa.or.th
Youtube: www.youtube.com/user/onesqaIT

25/11/2019
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา

คำสั่งการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด
สามารถดาวโหลดคำสั่งได้ที่👇
https://drive.google.com/file/d/1Rb-Kx7TOIMJi2QzfWnl4vk5Bylbgf7bi/view?usp=sharing

หมายเหตุ : การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะ3 เท่านั้น

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 โรงเรียน
28/10/2019

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 โรงเรียน

กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 67 โรงเรียน

30/09/2019
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกทม. Best Practice การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกทม. โรงเรียนต้นแบบ Best Practice การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกทม. โชว์ Best Practice การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้(27 ก.ย. 62) นายเกรียงไกร จ...
30/09/2019

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกทม. โชว์ Best Practice การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

(27 ก.ย. 62) นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และนางสาวถวิล จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้ ณ ห้องประชุมอาคารอาภัสสะรา โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ในการประชุมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ (Best Practice) ในเรื่องการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคีได้นำข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งได้รับการเสนอแนะไว้คือ “โรงเรียนขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ” สถานศึกษาจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมวางแผนการพัฒนามีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีสากล (วงเมโลเดียน) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านดนตรี ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน นักเรียนมีคุณลักษณะร่าเริงแจ่มใส กล้าคิดกล้าแสดงออก มีระเบียบวินัยได้อย่างชัดเจน และดนตรีสากล(เมโลเดียน) ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก รอบ4 ให้เป็นความโดดเด่นของโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ระดับภูมิภาค(C1)

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะและปัญหาจากการใช้ระบบSAR Online ได้ ทาง https://forms.gle/VBKfS...
20/09/2019
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะและปัญหาจากการใช้ระบบSAR Online ได้ ทาง https://forms.gle/VBKfS8fQwKBx36n57

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

(17 ก.ย.62) นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพแล...
18/09/2019

(17 ก.ย.62) นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองผอ.สำนักฯ นายเกรียงไกรจงเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้อยู่ในระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สำนักงานเขตและสำนักการศึกษาได้เห็นกระบวนการบริหารการจัดการศึกษา ผ่านระบบ Online เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานต้นสังกัด กำกับติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นช่องทางในการรับรู้สภาพการบริหารจัดการและข้อมูลสารสนเทศตามสภาพจริงของแต่ละสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 437 คน ครูผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 437 คน ศึกษานิเทศก์จำนวน 48 คนหัวหน้าฝ่ายการศึกษาหรือผู้แทนจำนวน 50 คนและนักวิชาการศึกษาจำนวน 28 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่นๆละ 2 วัน ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ราชเทวี กรุงเทพฯ

13/09/2019

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
#SAR Online

#หนังสืออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบSAR Online

#บัญชีรายชื่ออบรมรุ่นที่1 วันที่ 17-18 ก.ย. 62
ประกอบด้วย คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางแค บางบอน บางพลัด ราษฎร์บูรณะ หนองแขม
https://drive.google.com/file/d/1iVORQpttBMBw5qcJFG7tOSsREJjG9nX0/view?usp=sharing

#บัญชีรายชื่ออบรมรุ่นที่2 วันที่ 19- 20 ก.ย. 62
ประกอบด้วย พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ดุสิต พญาไท ห้วยขวาง
ราชเทวี ดินแดง วังทองหลาง บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา พระโขนง สาทร บางคอแหลม คลองเตย สวนหลวง วัฒนา บางนา บางเขน ดอนเมือง จตุจักร ลาดพร้าว บางซื่อ หลักสี่ สายไหม
https://drive.google.com/file/d/19c72aCNcnlMzY3W2aNXVJr7zrfoIjY9e/view?usp=sharing

#บัญชีรายชื่ออบรมรุ่นที่3 วันที่ 23-24 ก.ย. 62
ประกอบด้วย บางกะปิ มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก บึงกุ่ม ประเวศ คันนายาว สะพานสูง คลองสามวา ภาษีเจริญ
https://drive.google.com/file/d/1Tu-UEYJSBPrylwlCaHhoXn0ijrvbJYYE/view?usp=sharing

#คำชี้แจงสำหรับการเข้ารับการอบรม
https://drive.google.com/file/d/10IBXIpoa07kiXAQQmToWTQGWCc-m-rjM/view?usp=sharing

#คู่มือ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการอบรมได้ตามสิทธิ์การใช้งานดังนี้
#คู่มือสำหรับสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/17uL592uYGhcSAWSHuZXWhy6HsRUP8QLq/view?usp=sharing

#คู่มือสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1B4VXp80S3xeBvq8k_iPWmgIoFCL_2g1E/view?usp=sharing่

#คู่มือสำหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1SnE2vBaqKVI6XTOUFEcsKDMPLNPqraZ_/view?usp=sharing

#คู่มือสำหรับเจ้าที่ของเขต
https://drive.google.com/file/d/1L_uEK6YjxZhH0JLmtI8EVkitSOGgbQF8/view?usp=sharing

#หมายเหตุ
1. เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน #กรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคติดตัวมาด้วยและข้อมูลที่จำเป็นมาในรูปแบบไฟล์หรือเอกสาร

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร#ขอรายชื่อผู้เข้าอบรมด้วยสำนักการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาต...
02/08/2019
ขอรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าอบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานกา

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
#ขอรายชื่อผู้เข้าอบรม
ด้วยสำนักการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยระบบ SAR Online เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขต และสำนักการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ในการนี้ สำนักการศึกษาได้กำหนดจัดการอบรมให้กับผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ สถานศึกษา และสำนักงานเขต ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการประสานรายละเอียดเรื่องวัน เวลาและสถานที่อบรม ดังนั้นเพื่อให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

จึงขอให้สถานศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 2 ท่าน ดังนี้
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน
- ครูผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน
ทั้งนี้ขอความกรุณาจัดส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมผ่านทาง http://joo.gl/m5y9k หรือสแกนQR Code ดังภาพ ส่งภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2562

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร#เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...
31/07/2019
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
#เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปี 2562 เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลซีตี้ ปิ่นเกล้า

ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลด PowerPoint ในการประชุม รวมถึงเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเนื้อหาการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามลิ้งนี้ 👇👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/1Pn3m6pOqxHx-Mz3DvrFwd7Xs7a-To0Y8?usp=sharing

25/06/2019

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
#สามารถส่งSARปีการศึกษา2561 ได้ทางEmail :[email protected] หรือ [email protected]

📌สำหรับโรงเรียนที่เข้าประเมินระยะที่ 2 ขอให้ส่งโดยด่วนค่ะ

✨โดยขอให้ส่งในรูปแบบไฟล์เสมือนรูปเล่มฉบับจริง ไฟล์ word 1ไฟล์ และ ไฟล์ PDF 1 ไฟล์

✨ปล. โปรดพิมพ์ชื่อเรื่องในการจัดส่งMailว่า SAR ตามด้วยชื่อโรงเรียนและสำนักงานเขตของท่าน เพื่อให้Mailของทุกท่านไม่หลุดหลงหายไปไหน 😊

❤สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้ามาแล้วทางทีมงานได้รับเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ😊

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร👉กำหนดการประเมินคุณภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้มีโรงเรียนสังกัดกทม. 4...
04/06/2019

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
👉กำหนดการประเมินคุณภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยครั้งนี้มีโรงเรียนสังกัดกทม. 46 โรงเรียน

👇คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 46 โรงเรียน
https://drive.google.com/file/d/1qW3Kq80URo2BJ-RCq6FN834L-j7012yT/view?usp=sharing

📌#หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 46 โรงเรียนที่สมศ.ได้ประกาศครั้งนี้เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์ประเมินระยะที่ 1 ซึ่งสมศ.ได้ทยอยประกาศรายชื่อและกำหนดวันเข้าประเมินฯ #สำหรับโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินระยะที่2 สำนักการศึกษากำลังรวบรวบSARจัดส่งให้กับสมศ.โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งSAR สามารถส่งได้ทางemail [email protected] หรือ [email protected]

ตามที่สำนักการศึกษาได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๘๐๕/๓๗๒๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสำรวจเพื่อติดตามผลการพัฒนาข้าราชการกรุ...
16/05/2019
แบบสำรวจเพื่อติดตามผลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะกร

ตามที่สำนักการศึกษาได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๘๐๕/๓๗๒๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอสำรวจเพื่อติดตามผลการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร https://drive.google.com/open?id=1KM1VuyTeMEQOdHQ5WfypoLR_Wo8Rs6tA เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการทำหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการอบรม ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีสถานศึกษาและหน่วยงานที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจดังกล่าวอยู่ https://drive.google.com/open?id=1YTTlgdXlsa3jJfKPqELfkcomaWtf6U6u กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาและหน่วยงานที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบข้างต้น ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ทางลิ้ง https://forms.gle/pF5rJG1s9hTqJYp47 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

สำนักการศึกษาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณ...

14/05/2019

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
#สามารถส่งSARปีการศึกษา2561 ได้ทางEmail :[email protected] หรือ [email protected]

✨โดยขอให้ส่งในรูปแบบไฟล์เสมือนรูปเล่มฉบับจริง ไฟล์ word 1ไฟล์ และ ไฟล์ PDF 1 ไฟล์

✨ปล. โปรดพิมพ์ชื่อเรื่องในการจัดส่งMailว่า SAR ตามด้วยชื่อโรงเรียนและสำนักงานเขตของท่าน เพื่อให้Mailของทุกท่านไม่หลุดหลงหายไปไหน 😊

❤สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้ามาแล้วทางทีมงานได้รับเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ😊

05/04/2019

การจัดทำ SAR (สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร)
------------------------------------------------------------------
การทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2561 นั้น ให้สถานศึกษากำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา แต่ยังคงสาระสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่สถานศึกษากำหนด โดยสามารถตอบคำถาม 3 ข้อหลัก คือ
1) โรงเรียนมีคุณภาพในแต่ละมาตรฐานอยู่ในระดับใด (กำลังพัฒนา , ปานกลาง , ดี , ดีเลิศ , ยอดเยี่ยม)
2) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่าโรงเรียนของท่านมีคุณภาพอยู่ในระดับนั้น (คืออะไร ดำเนินการอย่างไร แหล่งข้อมูลอ้างอิง)
3) แนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาถัดไปได้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. ภาคผนวก ประกอบด้วย ประกาศให้ใช้มาตรฐานของสถานศึกษา ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ภาพประกอบกิจกรรม (ไม่จำเป็นต้องมาก) ฯ
ทั้งนี้การจัดทำรูปเล่ม SAR จะรวมหรือแยกเล่มระดับปฐมหรือขั้นพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ในส่วนของการจัดส่ง SAR ให้สำนักการศึกษานั้น ให้จัดส่งเป็นไฟล์รูปเล่ม ประเภทละ 1 ไฟล์เท่านั้น (Microsoft Word 1 ไฟล์และ PDF 1 ไฟล์) โดยส่งไฟล์ได้ทาง e-mail : [email protected] หรือ [email protected] ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท ๐๘๐๕/๑๒๑๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ...
10/01/2019
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายนอก.pdf

หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท ๐๘๐๕/๑๒๑๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ ๑-๓ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในแต่ละระยะ
https://drive.google.com/open?id=1ZJGEmvj1ZhqPV2MwkRXOs6qovd-4vT0g

20/12/2018

#โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและPowerpointการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์
ได้ที่ 👉👉https://goo.gl/7ZvDBE

และสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 สามารถส่งSAR ได้ที่ Email : [email protected] ภายในเดือนธันวาคม 2561

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนของสถานศึกษา -ระดับปฐมวัย-ระดับการศึกษาขั้...
05/10/2018
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนเองของสถานศึกษา1.pdf

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนของสถานศึกษา
-ระดับปฐมวัย
-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่👉https://goo.gl/AXuBmo

12/09/2018

#สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
File Word มาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดมาตรฐานการศึกษา แบบ File Word เพื่อไปใช้งานได้สะดวกตาม Link นี้ https://goo.gl/eyPC7x
หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถนำไปประกาศกำหนดหรือเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ตามบริบท อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบาย และจุดเน้นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

07/09/2018
สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ประเมินภายนอกรอบที่ 4 ลดเอกสาร ลดภาระครูจริงหรือไม่ เตรียมตัวอย่างไร ฟังได้จาก "รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ"ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ : Dailynews Live-TH

#สมศ #onesqa

การเขียนSAR
07/09/2018

การเขียนSAR

ผอ.ณมน กับประเด็น Hot : อะไรนะ SAR แค่ 3ข้อ 2 หน้า !!
รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ.ได้เข้าพบ รมว. ศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เพื่อขอรับทราบนโยบาย และตนได้สอบถาม รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอความชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับทั้งสถานศึกษา ต้นสังกัด และ สมศ. เอง เพราะจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติในการประเมินคุณภาพภายในและการประมินคุณภาพภายนอกด้วย เกี่ยวกับกรณีที่ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา ต้องเป็นผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง หรือที่เรียกว่า SAR โดยการตอบคำถามแค่ 3 ข้อ ความยาว 2-3 หน้า เท่านั้น ทำให้เกิดข้อสงสัยกันเป็นวงกว้าง ว่าจะทำอย่างไร ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องเขียนรายงาน SAR ด้วยตนเอง ใช่หรือไม่ และจะเขียนอย่างไรให้ได้เพียง 2 -3 หน้า เนื่องจากเดิมเคยเขียนรายงานการประเมินตนเองกันเป็นเล่ม
รศ.ดร.ณมน กล่าวต่อไปว่า เรื่องดังกล่าว รมว.ศึกษาธิการ ตอบว่าในการประเมินตนเองของสถานศึกษา แน่นอนจะต้องมีคนช่วยรวบรวมข้อมูล และจัดทำเล่ม SAR ให้ แต่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุป ออกมาเป็น SAR ฉบับสรุปหรือฉบับผู้บริหาร คือ ตอบคำถามเพียง 3 ข้อ ได้แก่ 1. สถานศึกษาของตน มีระดับคุณภาพภายใน อยู่ในระดับใด จาก 5 ระดับ คือ ระดับพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และ ระดับยอดเยี่ยม 2. หลักฐานประจักษ์ว่าโรงเรียนอยู่ในระดับนั้น คือ อะไร และ 3.คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน ที่จะทำให้สถานศึกษาของตน มีผลการประเมินคุณภาพภายในในปีต่อไป ขยับสูงขึ้นอีก 1 ระดับ มีอะไรบ้าง ซึ่ง SAR ฉบับนี้ จะได้ความยาวประมาณ 2-3 หน้า จากคำตอบนี้ เชื่อว่า จะทำให้สถานศึกษาต่าง ๆ คลายความกังวลและเดินหน้าเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งต่อให้กับต้นสังกัด เพื่อวิเคราะห์ประเด็น และส่งให้ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวว่า จะขอนำทีมออกประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแห่งแรกของแต่ละระดับ รวม 4 แห่ง โดยจะนำออกประเมิน พร้อมกับ ผอ.สมศ. เลขาธิการของระดับที่จะรับการประเมิน รวมทั้ง เลขาธิการสภาการศึกษา สถานศึกษาทั้ง 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยจะลงพื้นที่สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน ทั้งนี้จะนำออกประเมินครั้งแรก ในวันที่ 12 ต.ค. นี้ ส่วนจะเป็นโรงเรียนไหน ยังไม่ทราบ กำลังพิจารณาอยู่ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาไหนพร้อมที่จะให้สมศ.เข้าไปประเมินก็สามารถแจ้งกับต้นสังกัด เพื่อส่งรายชื่อมาให้ สมศ.ไปประเมินได้” ผอ.ณมน กล่าว.

#สมศ #onesqa

ที่อยู่

Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด