Saipanya School Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queen

Saipanya School Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queen โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Saipanya School Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queen

เปิดเหมือนปกติ

นักเรียนเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ https://forms.gle/EcCButeGsNSTY16y7
14/09/2021

นักเรียนเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์
https://forms.gle/EcCButeGsNSTY16y7

นักเรียนเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์
https://forms.gle/EcCButeGsNSTY16y7

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ1.คุณครูธนพงศ์ พลอยลอย  ครูชำ...
08/09/2021

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
1.คุณครูธนพงศ์ พลอยลอย ครูชำนาญการพิเศษ
2.คุณครูสุทิศา รุจิวงศ์ ครูชำนาญการ
3.คุณครูชลฤทัย สุขเกษม ครูชำนาญการ
4.คุณครูปาริฉัตร พลสมบัติ ครูชำนาญการ
5.คุณครูวรวุฒิ กระจ่างพัตร์ ครูชำนาญการ
6.คุณครูสุวิจักขณ์ บึงประเสริฐสุข ครูชำนาญการ
7.คุณครูฤกษ์ชัย ชะตาถนอม ครูชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีคุณครูปรมินทร์ แก้วกล่ำศรี และ คุณครูสุรรักษ์ วรรณทองได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง "ประเภทการจัดการเรี...
06/09/2021

ขอแสดงความยินดี
คุณครูปรมินทร์ แก้วกล่ำศรี และ คุณครูสุรรักษ์ วรรณทอง
ได้รับรางวัลระดับคุณภาพเหรียญทอง
"ประเภทการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ON-DEMAND)

04/09/2021
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกาศผลการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทย“จากวันสุนทรภู่  สู่วันภาษาไทย”ประจำปีการศึกษา 2...
21/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทย
“จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย”ประจำปีการศึกษา 2564
โดยนักเรียนที่มีรายชื่อจะได้รับเกียรติบัตร
ผ่านช่องทาง E-mail

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประกาศผลการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทย
“จากวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย”ประจำปีการศึกษา 2564
โดยนักเรียนที่มีรายชื่อจะได้รับเกียรติบัตร
ผ่านช่องทาง E-mail

มาแล้วเจอกัน !!!!! "งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" เริ่มแล้ว วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564มีกิจกรรมมากกมายเช่น+++กิจกรรมตอบปัญหาค...
16/08/2021

มาแล้วเจอกัน !!!!! "งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์" เริ่มแล้ว วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
มีกิจกรรมมากกมายเช่น
+++กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัวทางวิทยาศาสตร์

+++กิจกรรม Act of science

+++กิจกรรม she วิทย์ติดรีวิว

06/08/2021
ขอเชิญทุกท่านลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเข้าสู่ลิงค์https://saipan...
06/08/2021

ขอเชิญทุกท่านลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเข้าสู่ลิงค์
https://saipanya.ac.th/?page_id=1909

ขอเชิญทุกท่านลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเข้าสู่ลิงค์
https://saipanya.ac.th/?page_id=1909

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ทั้ง 6 อาคาร ให้พร้อมต่อการ ต้อนรับนักเร...
29/07/2021

โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ทั้ง 6 อาคาร ให้พร้อมต่อการ ต้อนรับนักเรียน เข้าสู่โรงเรียน ในวันที่พร้อมต่อการเปิดทำการเรียนการสอน ตามปกติ

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/forking/
29/07/2021
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณฯ | ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
https://web.ocsc.go.th/forking/

   ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชน...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
26/07/2021

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม
"วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔" กิจกรรมดังนี้
๑. กิจกรรมการตอบปัญหาภาษาไทย เกี่ยวกับความรู้ทางภาษาไทย
🍭ระดับม.ต้น /ระดับม.ปลาย
🍭สนใจเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทย ระดับชั้นม.ต้น
https://forms.gle/EZHqeqeFmbKq4NtG7

แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทย ระดับชั้นม.ปลาย
https://forms.gle/7kNxzsr3ngD6x1958

๒. กิจกรรมแต่งคำขวัญ
🍭ระดับม.ต้น/ม.ปลาย
🍭ความยาวไม่เกิน ๑๖ คำ
🍭กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านgoogleformดังนี้
ระดับม.ต้น /ระดับม.ปลาย
https://forms.gle/qH1fuXcRkQFg94e18

🎈🎈ประกาศผล วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประเภทรางวัล
รางวัลในการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ รางวัล แยกระดับชั้นม.ต้น และม.ปลาย ดังนี้
📌รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
📌รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
📌รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง

สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะจัดส่งเกียรติบัตรผ่านช่องทาง E-mail ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล

- สัปดาห์เรียนรู้ด้วยตนเอง- การสอบกลางภาค 1/64- มาตรการป้องกันฯ
20/07/2021

- สัปดาห์เรียนรู้ด้วยตนเอง
- การสอบกลางภาค 1/64
- มาตรการป้องกันฯ

16/07/2021
14/07/2021
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13/07/2021

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19
13/07/2021

การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

การปรับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลาพัก สำหรับการเรียนออนไลน์
13/07/2021

การปรับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลาพัก
สำหรับการเรียนออนไลน์

การปรับลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลาพัก
สำหรับการเรียนออนไลน์

ประกาศโรงเรียนว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564
06/07/2021

ประกาศโรงเรียน
ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในระยะเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ...
02/07/2021

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ในระยะเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกัน
2. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา
3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน
4. สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma)
5. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพ บริเวณทางเข้าสถานศึกษา
6. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามบริบทอย่างต่อเนื่อง
7. กรณีพบกลุ่มเสี่ยงหรือหรือผู้ป่วยเข้ามาในสถานศึกษา ดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่
8. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติสำหรับครู
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองแก่นักเรียน
2. หากมีอาการป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
3. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามมาเรียนของนักเรียน
4. ตรวจคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา
5. ทำความสะอาดสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกครั้งหลังการใช้งาน มีการควบคุมที่นั่งทั้งในห้องเรียนและโรงอาหาร

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีการป้องกันตนเอง
2. หากมีอาการป่วย ให้รีบแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์
3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นอกบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม
4. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่เสี่ยง แออัด หรือมีคนจำนวนมาก
5. กรณีที่นักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ให้ติดตามความคืบหน้าทางการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีการป้องกันตนเอง
2. สังเกตอาการบุตรหลาน หากมีอาการป่วย ให้รีบพาไปพบแพทย์
3. กำกับดูแล สร้างสุขนิสัยที่ดีในแก่บุตรหลาน ในการดูแลป้องกันตนเองจากการติดโรคโควิด 19
4. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปยังสถานที่เสี่ยง แออัด หรือมีคนจำนวนมาก
5. ให้ความร่วมมือกับครู ในการดูแลการเรียนของนักเรียน

แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค
2. หากมีอาการป่วย ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที
3. ขณะปฏิบัติงานให้สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. ปิดภาชนะใส่อาหาร ใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร
5. ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ในระยะเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ โดยจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมดูแลและป้องกัน
2. ทบทวน ปรับปรุง ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษา
3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอน
4. สื่อสารทำความเข้าใจเพื่อลดการตีตราทางสังคม (Social Stigma)
5. มีมาตรการคัดกรองสุขภาพ บริเวณทางเข้าสถานศึกษา
6. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามบริบทอย่างต่อเนื่อง
7. กรณีพบกลุ่มเสี่ยงหรือหรือผู้ป่วยเข้ามาในสถานศึกษา ดำเนินการแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่
8. ควบคุม กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติสำหรับครู
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองแก่นักเรียน
2. หากมีอาการป่วย ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
3. ตรวจสอบ กำกับ ติดตามมาเรียนของนักเรียน
4. ตรวจคัดกรองทุกคนที่เข้ามาในสถานศึกษา
5. ทำความสะอาดสื่อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกครั้งหลังการใช้งาน มีการควบคุมที่นั่งทั้งในห้องเรียนและโรงอาหาร

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีการป้องกันตนเอง
2. หากมีอาการป่วย ให้รีบแจ้งผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์
3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นอกบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม
4. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่เสี่ยง แออัด หรือมีคนจำนวนมาก
5. กรณีที่นักเรียนขาดเรียนหรือถูกกักตัว ให้ติดตามความคืบหน้าทางการเรียนอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งมีการป้องกันตนเอง
2. สังเกตอาการบุตรหลาน หากมีอาการป่วย ให้รีบพาไปพบแพทย์
3. กำกับดูแล สร้างสุขนิสัยที่ดีในแก่บุตรหลาน ในการดูแลป้องกันตนเองจากการติดโรคโควิด 19
4. หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปยังสถานที่เสี่ยง แออัด หรือมีคนจำนวนมาก
5. ให้ความร่วมมือกับครู ในการดูแลการเรียนของนักเรียน

แนวปฏิบัติสำหรับแม่ครัว ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรค
2. หากมีอาการป่วย ให้หยุดปฏิบัติงาน และรีบไปพบแพทย์ทันที
3. ขณะปฏิบัติงานให้สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
4. ปิดภาชนะใส่อาหาร ใช้ที่คีบหยิบจับอาหาร
5. ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

30/06/2021
#ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคลช่องทางในการดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักเรียน(Bill Payment)https://www.sai...
22/06/2021
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

#ฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล
ช่องทางในการดาวน์โหลด
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักเรียน(Bill Payment)

https://www.saipanya.ac.th/news.php?id=352918

ขั้นตอนในการเข้าตรวจสอบเอกสารและดาวน์โหลด
1.เลือก>ระดับชั้น บุตรหลานของท่าน
2.เลือก>ห้อง ที่บุตรหลานของท่าน

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1598 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 เบอร์โทรศัพท์ 02-2...

21/06/2021
19/06/2021
19/06/2021
09/06/2021
Photos from Saipanya School Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queen's post
08/06/2021

Photos from Saipanya School Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queen's post

งดการติดต่อราชการที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2564เป็นเวลา 14 วัน
06/06/2021

งดการติดต่อราชการที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2564
เป็นเวลา 14 วัน

งดการติดต่อราชการที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มิถุนายน 2564
เป็นเวลา 14 วัน

02/06/2021
ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีก...
28/05/2021

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตาม ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการมอบตัวขอ...
27/05/2021

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตาม ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตาม ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการ...
27/05/2021

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการ...
27/05/2021

ประกาศโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ) เพิ่มเติม

ที่อยู่

1598 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เบอร์โทรศัพท์

+6622210196

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Saipanya School Under The Royal Patronage Of Her Majesty The Queenผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแนะนำ ทรัพยากรการสอนออนไลน์และออฟไลน์ระดับ world class สำหรับผู้สอนทุกระดับ https://www.facebook.com/412977712204416/posts/1846376612197845/
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
.....
ทางออกประเทศไทย== สาเหตุใหญ่ของความจนคนไทย คือเซงลี้ไม่เป็น พืชเกษตรตัวไหน ราคาดีก็แห่ปลูก ล้นตลาดขายไม่ได้ รัฐบาลผิด ร้านกาแฟก็เปิดตามกัน ติดๆกัน บางซอยมีเป็นสิบ ความเคยชิน ทำตามกัน พอนู่นเจ๊ง นั่นเจ๊ง รวมกันกลายเป็นความเจ๊งมหาศาล คนไทย ทำนามากี่ร้อยปี จะมีหัวการค้าที่ไหน จีนมาตั้งสมัยเส้นทางสายไหม เรื่องเซงลี้ จึงอยู่ในสายเลือด คนไทยยุคนี้ ไม่ได้ทำนาแล้ว ความไม่มีหัวการค้า จึงปรับตัวลำบาก และ..มาถึงจุดนี้ มีเพื่อนผมคน ตอนมอต้น ได้แค่อันดับกลางๆของห้อง สอบเข้ามหาลัยไม่ติด เรียนราม ผ่านไปหลายสิบปี มันมีเงินร้อยกว่าล้าน ไอ้ห่า ผมห้าล้านยังไม่มี สิ่งที่มันมี สุดยอด คือหัวการค้า ได้จากเตี่ย เห็นแมะ หัวการค้า ทำให้คนเราต่างกันขนาดไหน วิธีลัดที่สุด (สำหรับคนไทยที่ไม่มีหัวการค้า ) ก็คือ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(ซึ่งผมเสนอเฮียแม้วเอง ลอกญี่ปุ่น ไม่ใช่เก่งอะไร) เพราะผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งตำบล จะไม่มีทางล้นและมีเอกลักษณ์ การขายก็คล่อง ยิ่งได้ส่งนอก จะไม่มีโอเวอร์ซัพพลาย เงินไหลเข้าเรื่อยๆ เศรษฐกิจดี เงินเข้าสม่ำเสมอ ปัญหาขายเสียงจะหมด การเมืองมีเสถียรภาพไปเองอัตโนมัติ วิธีลัดนี้ คงต้องรื้อเอามาใช้อีก ตอนนี้ไม่รู้คุณสมคิดไปไหน หลังโควิด ต้องได้รื้อมาใช้ เป็นวิธีลัดที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย โอทอป ออนไลน์ ก็ยังไหว (ไม่ว่า ใครจะเป็นนายกก็ตาม โอทอป ห้ามรื้อทิ้ง ) ถ้าคนไทยเซงลี้เป็น อย่างคนสิงคโปร์ อะไรๆ ก็จะง่ายไปหมด ที่สิงคโปร์ มีลีกวนยู เป็นผู้นำคนเดียว ใครว่าแกเป็นเผด็จการ แต่ไม่ยักมีใครเดือดร้อน แกก็อยู่ของแกไปจนแก่ตายไปเอง ( ผมอยู่ในจุดที่มองเห็นอะไร ที่คนอื่นมองไม่เห็น จึงจำเป็นที่ต้องออกมาบอกว่า ผมเห็นอะไร)
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ___________________________________________ TCAS-63 รอบ 4 : Admission 2📣 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์🔬👩‍⚕️ เปิดรับสมัคร 7 - 20 พ.ค. 2563🗓 น้องๆ คนใดที่เรียนแผนวิทย์-คณิต สนใจ สมัครเลยจ้า💓
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ …………………………………………………………… วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนานาชาติ (International) – B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน – B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) – B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่) – B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA (หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365 Facebook : Ssruic Admission รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย) 5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี 6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ 7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย 8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ) 9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา 10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ทราบกันรึยังคะ ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือนักเทคนิคการแพทย์เขาคือใครกัน? น้องๆ คนใดสนใจจะเป็น สมัครเรียนได้ที่คณะพี่นะคะ #คณะเทคนิคการแพทย์_มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📣คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS-63 รอบ 3 : Admission 1 ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เมษายน 2563 น้องๆ คนใดสนใจปักหมุดรอไว้เลยจ้า📌 ☑️รอบนี้ใช้คะแนนสอบ G*T PAT2 + คะแนนสอบ 5 วิชาสามัญ (อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีว) นะจ๊ะ💖💓 📜รายละเอียดตามโปสเตอร์เลยจ้า💝
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกค่ะ
กิจกรรมวันดินโลก
ขออนุญาติทางเพจ ร.ร.สายปัญญา เนื่องด้วยทางพนักงานของ บริษัท ตั้งเอ็นเตอร์ไพสจำกัด เก็บกระเป๋าสตางค์ของนักเรียน ได้ ตรงกระถางดอกไม้หน้าบริษัท พบกระเป๋าสตางค์ บัตรเอทีเอ็ม บัตรนักเรียน ซึ่งไม่ทราบว่า ถูกขโมยมาหรือทิ้งไว้ ยังไงก้ขอให้ทางโรงเรียน ติดต่อหาเจ้าของกระเป๋าด้วยนะครับ มารับคืนได้ที่ ทางบริษัทตั้งเอ็นเตอร์ไพส จำกัด หรือทาง เบอร์โทร 0643212110 ( 1/59 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขต ภาษีเจริญ กทม.)
TCAS-62 รอบ 3 มาแล้วจ้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนผู้ที่เรียนกลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เม.ย. 2562 รายละเอียดดังโปสเตอร์ด้านล่างเลยค่ะ