คณะสังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ มศว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ยังมิได้ แยกออกมาเป็นหน่วยงาน อิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ สังคมศาสตร์ ซึ่งในระยะนั้นประกอบด้วยแผนกวิชาทั้งหมด 7 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ แผนกวิชาภูมิศาสตร์ แผนกวิชาประวัติศาสตร์ แผนกวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรม แผนกวิชาศิลปและวัฒนธรรม แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จากการประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม 2518)นั้น วันที่ 22 สิงหาคม ถือได้ว่าเป็นวัน กำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะรวมทั้งสิ้น 6 ภาควิชาคือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์ ณ ปัจจุบัน ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์
(2)

เปิดเหมือนปกติ

18/09/2020

[ประกาศ]

เนื่องด้วย นางสาวนภัสวรรณ นรินทร์รัมย์ ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์จึงพิจารณาให้ นางสาววรันธร ม่วงทอง รองประธานสโมสรนิสิตฝ่ายบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Educational Service Division: SWU
15/09/2020

Educational Service Division: SWU

ขอพบตัวแทนนิสิตรหัส 59 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาละ 1 คน

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.
สถานที่: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เพื่อชี้แจงเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7686

Dorm Swu
10/09/2020

Dorm Swu

ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อัตราค่าบริการ : แบบเหมาห้อง
- ห้องปรับอากาศ 500 บาท/ห้อง/คืน
- ห้องพัดลม 240 บาท/ห้อง/คืน

**รับจองเป็นห้อง ห้องละ 3 คน โดยต้องมีรายชื่อและรหัสนิสิตของผู้เข้าพักครบ 3 คน และทั้ง 3 คนต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้น ซึ่งจะให้เข้าพักตามเพศ แยก ชาย - หญิง

***เริ่มเปิดจองห้องพักตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม (เฉพาะวันทำการ)

- จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ 4 หมายเลข ดังนี้
1. 097-0300744
2. 095-6454877
3. 095-6845680
4. 064-6066411

*ย้ำ* "เริ่มเปิดจอง" ห้องพักในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นะคะ

#เงื่อนไขการจอง ตามรายละเอียดในภาพเลยจ้า
#ข้อกำหนดการเข้าพัก สามารถอ่านได้ที่ลิงก์นี้เลยจ้าhttp://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Images/new_relations/9.9.63-1.pdf

Educational Service Division: SWU
27/08/2020

Educational Service Division: SWU

รายชื่อนิสิต รหัส 63 ที่จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตในวันที่ 14 และ 18 สิงหาคม 2563 นี้ เนื่องจากทางงานทะเบียนฯ ยังไม่ได้รับไฟล์ภาพ จะได้รับบัตรประจำตัวนิสิตอีกครั้งวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ส่งรูปนิสิตให้รีบดำเนินการส่งรูปนิสิตก่อน วันที่ 15 กันยายน 2563

ทาง E-mail
[email protected] (คณะบริหารธุรกิจ คณะวัฒนธรรมฯ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
[email protected] (คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติฯ)
[email protected] (คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์)
[email protected] (คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ)
[email protected] (คณะพลศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีฯ)
[email protected] (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)
[email protected] (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์)
[email protected] (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)
*แจ้ง เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา*
หากมีข้อสังสัยสอบถามที่ โทร. 02-258-4196 02-649-5720

Educational Service Division: SWU
27/08/2020

Educational Service Division: SWU

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 1/2563

Educational Service Division: SWU
27/08/2020

Educational Service Division: SWU

ขั้นตอนยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้าออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เริ่มปรับวันแรก 25 สิงหาคม วันสุดท้ายที่ชำระเงินได้ 2 ตุลาคม 2563 (ค่าปรับวันละ 30 บาท)

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ส่งเอกสารดังต่อไปนี้1. ใบสำคัญรับเงิน (ติตต่อขอรับได้ที่ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ กรณีนิสิตอ...
24/08/2020

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสำคัญรับเงิน (ติตต่อขอรับได้ที่ ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ กรณีนิสิตอยู่ต่างจังหวัดติดต่อขอรับผ่านเมล์ [email protected])
2. สำเนาบัตรนิสิต (สำหรับนิสิตปี1 ที่ยังไม่ได้รับบัตร ให้แคปเจอร์หน้าจอ supreme ที่มีรหัสนิสิต)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นชื่อนิสิตเท่านั้น หากไม่มีให้ดำเนินการเปิดบัญชีใหม่

*สำหรับนิสิตที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้ส่งเอกสารที่คณะเท่านั้น อนุโลมให้นิสิตที่อยู่ต่างจังหวัดสแกนเอกสารส่งทางเมล์ได้*

**ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563**
***การโอนเงินจะล่าช้า หากนิสิตทุกคนส่งเอกสารล่าช้าและไม่ถูกต้องครบถ้วน***

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี และทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรักษาระห่างทางสังคม นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จึงไม่ต้องเข้ามารับทุนการศึกษาในงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ (วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563) จะมีเพียงตัวแทนนิสิตของแต่ละภาควิชา(ภาควิชาดำเนินการติดต่อนิสิตที่จะเป็นตัวแทนแล้วค่ะ) และนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการติดต่อจากคณะฯ เท่านั้น เป็นตัวแทนรับทุนการศึกษาในวันงานแทนค่ะ

**ทุนการศึกษาจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนิสิต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563**ประเภท กยศ. รายใหม่ /โอนย้ายฯ **รา...
22/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
**ประเภท กยศ. รายใหม่ /โอนย้ายฯ **
รายชื่อนิสิตคณะสังคมศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม /คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 (21 สค. 63)
*เอกสารชุดใหญ่มีความถูกต้องเกิน80%**

**ประกาศให้ดำเนินการทำสัญญาระหว่างวันที่ 8 - 25 ก.ย. 2563***

#ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม
#โปรดศึกษาข้อมูลก่อนนำไปปฏิบัติ

ที่มา : กองทุนกู้ยืม มศว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกิจการนิสิต ในวันและเวลราชการ โทร. 02-6495000 ต่อ 12083, 12084

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี และทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ...
20/08/2020

รายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี และทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณ

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรักษาระห่างทางสังคม นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จึงไม่ต้องเข้ามารับทุนการศึกษาในงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ (วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563) จะมีเพียงตัวแทนนิสิตของแต่ละภาควิชา(ภาควิชาดำเนินการติดต่อนิสิตที่จะเป็นตัวแทนแล้วค่ะ) และนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการติดต่อจากคณะฯ เท่านั้น เป็นตัวแทนรับทุนการศึกษาในวันงานแทนค่ะ

**ทุนการศึกษาจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนิสิต ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มศว
19/08/2020

บัณฑิตวิทยาลัย มศว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
ขอรับทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3g38UYK
นิสิตผู้มีสิทธิสัมภาษณ์กรุณาลงทะเบียนในระบบ
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ที่ : https://forms.gle/Xhd2dRJkPrjRp25U6

Educational Service Division: SWU
19/08/2020

Educational Service Division: SWU

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 4, 7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และ องครักษ์

PRswu
19/08/2020

PRswu

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📍กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม
โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

🎊🎊ประกาศผลการประกวดออกแบบ🎊🎊Logo คณะสังคมศาสตร์ มศว ครบรอบ 45 ปี🥇รางวัลชนะเลิศนางสาวศรัญญารักษ์ โตประยูร ศิษย์เก่าคณะสังค...
17/08/2020

🎊🎊ประกาศผลการประกวดออกแบบ🎊🎊
Logo คณะสังคมศาสตร์ มศว ครบรอบ 45 ปี

🥇รางวัลชนะเลิศ
นางสาวศรัญญารักษ์ โตประยูร
ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 40

🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายวรเมธ คำเงิน
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นายอัมรินทร์ หะรอแม
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ Line : @ss_swu
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล 🏆
และขอขอบคุณศิษย์เก่าและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ😊

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี**กำหนดการส...
14/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์
เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

**กำหนดการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom**
Topic: สัมภาษณ์ทุนคณะสังคมศาสตร์
Time: Aug 16, 2020 09:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://g-swu-ac-th.zoom.us/j/99797583329

Meeting ID: 997 9758 3329
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นิสิตลำดับที่ 1 – 85

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
นิสิตลำดับที่ 86 – 170

**นิสิตจะต้องเข้ามารอใน chat waiting room และรายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์**

08/08/2020
ส่วนกิจการนิสิต มศว

ส่วนกิจการนิสิต มศว

รับนิสิตฝึกงาน

ด่วน รับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ประจำปี 2564 และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ รับทั้งหลักสูตรฝึกงานทั่วไปและหลักสูตรปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สถาบันละ 2 คน รับสมัครทั้งหมด 3 รุ่น ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต อาคารเรียนรวม ชั้น 1 หรือ โทร 02-649-5000 ต่อ 12095

---------------------------------------------------
งานแนะแนวให้คำปรึกษา

[ทุนการศึกษา]
06/08/2020
รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

[ทุนการศึกษา]

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาแ ก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรี.....

[ทุนการศึกษา]รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปีนิสิตที่ส...
03/08/2020

[ทุนการศึกษา]

รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี

นิสิตที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่าน form กรุณากรอกข้อมูลให้ละเอียดชัดเจน เนื่องจากมีผลต่อการพิจารณา
https://forms.gle/AcEFua9bDAa4ZSsG8

ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu

**หมายเหตุ : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากงบประมาณของภาควิชา ไม่สามารถรับทุนนี้ได้**

31/07/2020

[ประกาศรายเก่ามศว] 📢

นิสิตกู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทรายเก่ามศว (เท่านั้น) เตรียมตัวกลับเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อทำการยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2563 ในวันที่ 3 - 23 สิงหาคม 2563
#ในวันเวลาราชการ

แนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บันทึกข้อมูลลงแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/63 วิธีการตามภาพประกอบ A

2. จำนวนเงินค่าเล่าเรียน 1/63 ให้กรอกตามจริงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ // โดยปีการศึกษา 2563 จะมีส่วนลด 10% นิสิตสามารถเข้าดูจำนวนเงินที่ต้องกรอกลงระบบได้ที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย (สุพรีม2019)
วิธีตรวจสอบ/หาข้อมูล ดังภาพประกอบ B และ C

3. ให้นิสิตพิมพ์แบบยืนยันออกมาแล้วเขียนข้อมูลเพิ่มตามตัวอย่างภาพประกอบ A สแกนเอกสารส่งเข้าระบบ SUPREME 2019 *เท่านั้น
หมายเหตุ โปรดติดตามกำหนดกลับมาเซ็นชื่อในแบบยืนยันอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง

https://www.facebook.com/375148809218992/posts/3301009633299547/

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปีเ...
31/07/2020

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระยะยาว
ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2564

โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/economics/enjsp300000041x8.html

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
Line @AcademicSS_SWU

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 63 (TCAS1-TCAS5)มศว องครักษ์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563เวลา 9.00 - 15.00 น...
30/07/2020

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 63 (TCAS1-TCAS5)

มศว องครักษ์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 15.00 น.
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ห้อง 101
มารับได้ทุกคณะ

มศว ประสานมิตร
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 15.00 น.
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ
มารับได้ทุกคณะ

ถ้าไม่ได้รับในวันที่กำหนด สามารถรับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2563
(รายละเอียดระบุตามภาพประชาสัมพันธ์)

**ขอความร่วมมือนิสิตรหัส 63 (รอบ TCAS1 และ TCAS2) ติดต่อขอรับบัตรในวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับทุนสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต**

😀อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบัตร มารับด้วยตัวเองเท่านั้น

นิสิตรหัส 63 ทุกคน อ่านสักนิด👇👇👇

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 63 (TCAS1-TCAS5)

มศว องครักษ์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 15.00 น.
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ห้อง 101
มารับได้ทุกคณะ

มศว ประสานมิตร
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 15.00 น.
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ
มารับได้ทุกคณะ

ถ้าไม่ได้รับในวันที่กำหนด สามารถรับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2563
(รายละเอียดระบุตามภาพประชาสัมพันธ์)

**ขอความร่วมมือนิสิตรหัส 63 (รอบ TCAS1 และ TCAS2) ติดต่อขอรับบัตรในวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับทุนสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต**

😀อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบัตร มารับด้วยตัวเองเท่านั้น

PRswu
29/07/2020

PRswu

[ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ]

ประชาสัมพันธ์การเข้ากลุ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121/123 ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ทุกคน
ที่ลงเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121/123 ดำเนินการเข้ากลุ่มเรียนและติดต่ออาจารย์ผู้สอน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

#ทีมมศว

[ประชาสัมพันธ์]กิจกรรม : หมวดกิจกรรมเลือก
29/07/2020

[ประชาสัมพันธ์]

กิจกรรม : หมวดกิจกรรมเลือก

[บันทึกกิจกรรม หมวดกิจกรรมเลือก]
[ มศว x SCB]
หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง Financial Literacy
ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด ) มหาชน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
........................

เชิญนิสิตและบุคลากร มศว
มาร่วมวางแผนเรื่องรัก จัดสูตรลับเรื่อง wealth ผ่านเรื่องราวความสนุก และเอาใจช่วยไปกับความรักของเขาทั้ง 2 คน กับ

"The planners สูตรรักนักวางแผน wealth 101 story "

🔻นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน
เพื่อเรียนรู้ แบบออนไลน์ wealth 101 story
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 สิงหาคม 2563
ทาง https://bit.ly/SCBxSWU
โดยใช้ E-mail @g.swu.ac.th หรือ @m.swu.ac.th

🔻เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. – 30 กันยายน 2563
(โดยธนาคารจะส่ง link การเข้าเรียนให้ผ่าน email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ )

🔻สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
📍สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไปที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์และผ่านเกณฑ์การทดสอบการเรียนรู้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางระบบ จะรวบรวมรายชื่อ ส่งมายังส่วนกิจการนิสิต เพื่อลงบันทึกกิจกรรม หมวดกิจกรรมเลือก ต่อไป

📍ได้รับความรู้เรื่อง wealth management เบื้องต้น เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต

📍ได้รับ E-certificate เมื่อเรียนครบทั้ง 5 EP และผ่านเกณฑ์การทดสอบการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้า...
22/07/2020

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และโครงการสวัสดีสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
เริ่มลงทะเบียนออนไลน์เวลา 09.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

รายละเอียดกิจกรรมสามารถติดตามได้จาก สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**นิสิตรหัส 63 จะได้รับกิจกรรมบังคับ**
**ร่วมสนุกกับกิจกรรมในงานเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย**

🟣⚪️🔴 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจา...
20/07/2020

🟣⚪️🔴 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

🌆 อาจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสังคมวิทยา

🌐 อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภูมิศาสตร์

🏛 อาจารย์ ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์

🌐 อาจารย์ ดร.ชูเดช โลศิริ
อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภูมิศาสตร์

Educational Service Division: SWU
20/07/2020

Educational Service Division: SWU

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตรหัส 63 (TCAS3, TCAS4, TCAS5) เปิดระบบ istart วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

https://istart.swu.ac.th/student_istart/

***ถ้าต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน มารับได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์) แต่ถ้ายังไม่ใช้สามารถขอภายหลังได้***

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วงการระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขอให้นิสิตที่มีรา...
18/07/2020

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วง
การระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูล
ในการรับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/2WwMzM0

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มศว

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าครองชีพช่วง
การระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาลงทะเบียนเพื่อยืนยันข้อมูล
ในการรับทุนสนับสนุน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://bit.ly/2WwMzM0

Educational Service Division: SWU
14/07/2020

Educational Service Division: SWU

ขอเรียนเกินหน่วยกิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว
14/07/2020

สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา มศว

[ประชาสัมพันธ์วิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา]

ประกาศรายชื่อนิสิต รุ่นที่2 ที่ผ่านการคัดเลือกปีการศึกษา 2563
สำหรับลงทะเบียนวิชาโทสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

นิสิตสามารถลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2563 วิชา SO314 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาได้เพียงวิชาเดียวเท่านั้น

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1jHPFttcUiHa13k2i4XxyUu60uSVC6m0K/view

หรือแสกน qr code ภายในรูปภาพได้เลย

💥ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563💥
13/07/2020

💥ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563💥

💥ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด
จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563💥

🎬📹🎥📽🎞💻🖥
.
💥ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ
“สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่แบบของคุณ”
.
ข้อกำหนดและรายละเอียดการส่งผลงาน✍️
👉ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
อายุระหว่าง 18-23 ปี
👉คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
1 ท่าน ต่อ 1 คลิป
👉เปิดรับผลงานการประกวดตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 ก.ค. 2563 (ภายในเวลา 16.30 น.)
👉การส่งผลงานเข้าประกวด โดยอัพโหลดวิดีโอลง youtube
พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
👉สามารถดาวโหลดข้อกำหนดและรายละเอียดการส่ง
ผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ สแกน QR Code
👉ติดต่อสอบถามคุณชนาพร กองจินดา โทร. 0-2649-5000
ต่อ 12063, 12060, 12055 หรือ 06-1053-2299

Educational Service Division: SWU
07/07/2020

Educational Service Division: SWU

แจ้งความประสงค์ขอใบรับรองจบล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2/2562

เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตที่จะมารับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ตามที่ได้นัดวัน เวลา แล้วนั้น จึงขอให้นิสิตแจ้งความประสงค์ว่าจะขออะไรบ้าง เพื่องานทะเบียนฯ จะได้จัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้า ถ้านิสิตมารับในวันนั้นแค่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและรับเอกสารได้เลย ไม่ต้องรอนาน และป้องกันปัญหาของระบบ supreme2019

เปิดให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 24.00 น.
ถ้านิสิตไม่ได้แจ้งก็สามารถมารับตามเวลาที่นัดไว้ได้

นิสิตสามารถขอเอกสารได้ดังนี้
- ชุดเล็ก ภาษาไทย
ค่าธรรมเนียม 100 บาท (ใบรับรองปริญญา ภาษาไทย 1 ใบ + ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ภาษาไทย 1 ฉบับ
- ชุดเลฺ็ก ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียม 100 บาท (ใบรับรองปริญญา ภาษาอังกฤษ 1 ใบ + ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
- ชุดใหญ่
ค่าธรรมเนียม 200 บาท (ใบรับรองปริญญา ภาษาไทย 1 ใบ และภาษาอังกฤษ 1 ใบ + ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

ถ้ารับแทนเพื่อน ต้องมีใบมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

โปรดกรอกข้อมูลตามลิงค์นี้
https://forms.gle/Tyo1X6hk5onf5RXP6

ที่อยู่

114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสังคมศาสตร์ มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะสังคมศาสตร์ มศว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ!! 🎉รับสมัครงาน ด่วน🎉 เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ & เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์การเรียนรู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,ท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,มนุษยศาสตร์หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ) TOEIC : ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน : 20,000 บาท เวลางาน : 8.30-17.30 สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แยกบางขุนพรหม) ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) การแต่งกาย : มี Uniform ให้ เริ่มงาน : ตุลาคม 61 (ทันที) สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี สนใจส่งรูป+ประวัติ+ใบคะแนนToeic+สำเนาปชช.+ทะเบียนบ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ID : ems016 / 097-0453272
รับสอนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชีโดยพี่ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ประสบการณ์สอนนานกว่า 20 ปี น้องคนใดสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรที่เบอร์ดังกล่าว ขอบคุนคับ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะ^^