คณะสังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ มศว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(3)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ยังมิได้ แยกออกมาเป็นหน่วยงาน อิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ สังคมศาสตร์ ซึ่งในระยะนั้นประกอบด้วยแผนกวิชาทั้งหมด 7

แผนกวิชา คือ

แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
แผนกวิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรม
แผนกวิชาศิลปและวัฒนธรรม
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


จากการประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม 2518) นั้น วันที่ 22 สิงหาคม ถือได้ว่าเป็นวัน "กำเนิดคณะสังคมศาสตร์" โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะรวมทั้งสิ้น 6 ภาควิชา ประกอบด้วย

1. ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2. ภาควิชาภูมิศาสตร์
3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
4. ภาควิชาประวัติศาสตร์
5. ภาควิชาสังคมวิทยา
6. ภาควิชารัฐศาสตร์

อย่างไรก็ตาม จากการจำแนกส่วนงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีหน่วยงานประกอบด้วย

1. ภาควิชาภูมิศาสตร์ (Department of Geography)
2. ภาควิชาประวัติศาสตร์ (Department of History)
3. ภาควิชาสังคมวิทยา (Department of Sociology)
4. ภาควิชารัฐศาสตร์ (Department of Political Science)
5. ศูนย์เอเชียแปซิฟิกศึกษา (The Center for Asia Pacific Studies)

🟣⚪🟣คณะสังคมศาสตร์จัดซุ้มกิจกรรม ในโครงการวันเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567 "เด็กไทย รักษ์โลก" 🧑👧🚲🚲🎯โดยมีวัต...
15/01/2024

🟣⚪🟣คณะสังคมศาสตร์จัดซุ้มกิจกรรม ในโครงการวันเด็กมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567 "เด็กไทย รักษ์โลก" 🧑👧🚲🚲

🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ร่วมกันปลูกฝังความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21🌴🌳👍💯

จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

📌 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

🟣⚪🟣โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร : สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2567 📌ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดร...
15/01/2024

🟣⚪🟣โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร : สัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2567

📌ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]จันทร์ 15  -  จันทร์ 22 ม.ค. 2567เพิ่ม-ลด วิชาแกน วิชาเอกของคณะ รายวิชาศึกษาทั่วไปและชุดว...
15/01/2024

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

จันทร์ 15 - จันทร์ 22 ม.ค. 2567

เพิ่ม-ลด วิชาแกน วิชาเอกของคณะ
รายวิชาศึกษาทั่วไปและชุดวิชาเลือกเสรี

และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566
ทาง Internetของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://supreme.swu.ac.th

(วันแรกเริ่มเวลา 9.00 น. ยกเว้นวันสุดท้ายชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้ถึงเวลา 23.00 น.)

ช่องทางการชำระเงินสามารถชำระได้ 3 ช่องทาง (ตามภาพประกอบ)

ติดต่อสอบถามที่
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720

🟣⚪🟣โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 3 เสา 🏛 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 👍💯📌ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
14/01/2024

🟣⚪🟣โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 3 เสา 🏛 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 👍💯

📌ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

(ฝ่ายวิชาการ)📌📌 ประกาศ!!! 📌📌 วิชาแกนคณะสังคมศาสตร์ ของภาคเรียนที่ 1/2566 (SOC111, SOC112 และ SOC113)โดยนิสิตที่ขอแก้เกรด...
12/01/2024

(ฝ่ายวิชาการ)

📌📌 ประกาศ!!! 📌📌

วิชาแกนคณะสังคมศาสตร์
ของภาคเรียนที่ 1/2566 (SOC111, SOC112 และ SOC113)

โดยนิสิตที่ขอแก้เกรด I
จะได้รับการแก้ไขเกรดสูงสุด ไม่เกิน C+
ระบบให้แก้ I ระหว่าง

วันที่ 15-19 มกราคม 2567

‼️ ‼️ หากเลยกำหนด นิสิตจะได้รับเกรด E และต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ในภาคเรียนที่ 1/2567 ‼️ ‼️

[10.1.67] พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 “สวัสดีปีใหม่ สุขใจออเจ้า SWU Love Destiny 2024”
10/01/2024

[10.1.67] พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 “สวัสดีปีใหม่ สุขใจออเจ้า SWU Love Destiny 2024”

[ชั่วโมงจิตอาสา]📣 รับสมัครนิสิตช่วยงานงานวันปีใหม่ “SWU’S Love Destiny”รายละเอียด🛑รับเฉพาะนิสิตเพศชาย ทุกชั้นปี🛑ได้รับชั...
09/01/2024

[ชั่วโมงจิตอาสา]
📣 รับสมัครนิสิตช่วยงาน
งานวันปีใหม่ “SWU’S Love Destiny”
รายละเอียด
🛑รับเฉพาะนิสิตเพศชาย ทุกชั้นปี
🛑ได้รับชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4 ชั่วโมง
🛑ทำหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์นิสิตจิตอาสา
เวลา สถานที่
🛑อาคารนวัตกรรมฯ (ตึก400ล้าน)
เวลาในช่วงภาคเช้า
สมัครผ่านทาง QR Line ที่ขึ้นในภาพ
ด่วน รับจำนวนจำกัด‼️

📣 รับสมัครนิสิตช่วยงาน
งานวันปีใหม่ “SWU’S Love Destiny”

รายละเอียด
🛑รับเฉพาะนิสิตเพศชาย ทุกชั้นปี
🛑ได้รับชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 4 ชั่วโมง
🛑ทำหน้าที่ช่วยเหลืองานศูนย์นิสิตจิตอาสา

เวลา สถานที่
🛑อาคารนวัตกรรมฯ (ตึก400ล้าน)
เวลาในช่วงภาคเช้า

สมัครผ่านทาง QR Line ที่ขึ้นในภาพ
ด่วน รับจำนวนจำกัด‼️

[ชั่วโมงจิตอาสา]📢 ห้องสมุดรับนิสิตจิตอาสา เพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)✅ ช่...
09/01/2024

[ชั่วโมงจิตอาสา]
📢 ห้องสมุดรับนิสิตจิตอาสา เพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)
✅ ช่วยงานเคาน์เตอร์บริการ
✅ ช่วยงานสแกนวารสาร
✅ ช่วยงานอื่น ๆ ในห้องสมุด
ระยะเวลาทำงาน
• ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567
ปฏิบัติงานที่ห้องสมุด
• ช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น.
(สามารถเลือกวัน และเวลาที่จะเก็บชั่วโมงจิตอาสาได้)
📌สนใจติดต่อด้วยตนเอง
ที่ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
โทร 026495000 ต่อ 15387,11976

📢 ห้องสมุดรับนิสิตจิตอาสา เพื่อช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

✅ ช่วยงานเคาน์เตอร์บริการ
✅ ช่วยงานสแกนวารสาร
✅ ช่วยงานอื่น ๆ ในห้องสมุด

ระยะเวลาทำงาน
• ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567
ปฏิบัติงานที่ห้องสมุด
• ช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น.
(สามารถเลือกวัน และเวลาที่จะเก็บชั่วโมงจิตอาสาได้)

📌สนใจติดต่อด้วยตนเอง
ที่ หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
โทร 026495000 ต่อ 15387,11976

[ทุนการศึกษา]ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเห...
09/01/2024

[ทุนการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว

นิสิตสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง QR Code
และยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 (พี่จอย) ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087
#น้ำท่วม #น้ำท่วมภาคใต้

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว

นิสิตสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ผ่านทาง QR Code
และยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มกราคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087

#น้ำท่วม #น้ำท่วมภาคใต้

[ทุนการศึกษา]ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี มูลค่า 50,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัคร1....
09/01/2024

[ทุนการศึกษา]
ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี มูลค่า 50,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี) ในสาขาที่กำหนด
**เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาสังคมศึกษา**
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
3. รักการเรียน มีความเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
ช่องทางการสมัคร ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือกรอกข้อมูล
เพื่อดำเนินการสมัครได้ที่ www.applycpscholarship.com หรือสแกน QR Code
เปิดรับสมัคร 1 ม.ค. - 29 ก.w. 67

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับปริญญาตรี มูลค่า 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี) ในสาขาที่กำหนด
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
3. รักการเรียน มีความเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

ช่องทางการสมัคร ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือกรอกข้อมูล
เพื่อดำเนินการสมัครได้ที่ www.applycpscholarship.com หรือสแกน QR Code

เปิดรับสมัคร 1 ม.ค. - 29 ก.w. 67

[บันทึกกิจกรรมเลือก]โครงการวัคซีนไซเบอร์กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มศว ขอเชิญชวนอา...
09/01/2024

[บันทึกกิจกรรมเลือก]
โครงการวัคซีนไซเบอร์กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มศว ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร น้องๆ นิสิต ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวัคซีนไซเบอร์กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กับการบรรยาย ในหัวข้อ “เตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์ กับ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งที่ มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเข้าร่วมวันที่ 16 มกราคม 2567
Scan QR code หรือ Link : https://forms.gle/nsjLskVTfCrqo7jd9

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเข้าร่วมวันที่ 18 มกราคม 2567 Scan QR code หรือ Link : https://forms.gle/rQvEpQp6sXmRoXE8A
วันจัดกิจกรรมเริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. - 13.00 น.

วิทยากรโดย
• พันตำรวจตรี พากฤต กฤตยพงษ์ (สารวัตรเติ้ก)
• ร้อยตำรวจเอก พิชพงศ์ โสมกุล (ผู้กองไอซ์)
• ร้อยตำรวจเอกหญิง พิชญากร สุขทวี (ผู้กองแพรว)

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบันทึกกิจกรรมเลือก กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
สำหรับกิจกรรมในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมการบรรยายผ่านเพจ Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15355 หรือ [email protected]

โครงการวัคซีนไซเบอร์กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มศว ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร น้องๆ นิสิต ที่สนใจเข้าร่วมโครงการวัคซีนไซเบอร์กับการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กับการบรรยาย ในหัวข้อ “เตือนภัยอาชญากรรมออนไลน์ กับ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งที่ มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเข้าร่วมวันที่ 16 มกราคม 2567
Scan QR code หรือ Link : https://forms.gle/nsjLskVTfCrqo7jd9

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเข้าร่วมวันที่ 18 มกราคม 2567 Scan QR code หรือ Link : https://forms.gle/rQvEpQp6sXmRoXE8A

วันจัดกิจกรรมเริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น. - 13.00 น.

วิทยากรโดย
• พันตำรวจตรี พากฤต กฤตยพงษ์ (สารวัตรเติ้ก)
• ร้อยตำรวจเอก พิชพงศ์ โสมกุล (ผู้กองไอซ์)
• ร้อยตำรวจเอกหญิง พิชญากร สุขทวี (ผู้กองแพรว)

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบันทึกกิจกรรมเลือก กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม

สำหรับกิจกรรมในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
ผู้สนใจทั่วไปสามารถรับชมการบรรยายผ่านเพจ Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15355 หรือ [email protected]

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]ศูนย์อาเซียน-จีน ร่วมกับสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน และกระทรวงการต่างประ...
09/01/2024

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]
ศูนย์อาเซียน-จีน ร่วมกับสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน และกระทรวงการต่างประเทศจีน
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) สำหรับปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน (ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges)
โดยสามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖-๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.zcool.com.cn/events/ChinaAseandesign2024

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

ศูนย์อาเซียน-จีน ร่วมกับสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีน และกระทรวงการต่างประเทศจีน

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) สำหรับปีแห่งความร่วมมืออาเซียน-จีน ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน (ASEAN-China Year of People-to-People Exchanges)

โดยสามารถส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖-๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.zcool.com.cn/events/ChinaAseandesign2024

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมและเจรจาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ ครั้งท...
09/01/2024

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมและเจรจาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ณ สถาบันอนุญาตโตตุลาการ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://event-booking.thac.or.th/th/event/nmc6/s1

[ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก]

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมและเจรจาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ณ สถาบันอนุญาตโตตุลาการ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://event-booking.thac.or.th/th/event/nmc6/s1

[บันทึกกิจกรรมหมวดเลือก]ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน   มันร้ายติดง่ายแถมมะเร็ง  #นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือ...
09/01/2024

[บันทึกกิจกรรมหมวดเลือก]
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน มันร้ายติดง่ายแถมมะเร็ง
#นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก
ร่วมฟังการบรรยายและ Q&A โดย ผศ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00–15.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
📍พร้อมรับสิทธิราคาวัคซีนสุดพิเศษ
ลงทะเบียน : https://forms.gle/qh7Pt6RcML6QrvHR9
🩷💚💛🧡❤️💙💜🩷💚💛🧡❤️💙💜🩷💚💛
มศว คลินิก บริการอย่างมิตร อยู่ใกล้ชิดคุณ
• บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฉีดยา, วัคซีน • ทำแผล • ตรวจ ATK
• ออกใบรับรองแพทย์ สมัครงาน, เรียน, ใบขับขี่,
Work permit, รับรองผล ATK
🕗 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30-15.00 น. และ นอกเวลา 16.30-19.00 น.
#เบิกค่ารักษาตามสิทธิราชการ-มหาวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
💬 สอบถามเพิ่มเติม จองคิวได้ที่
https://www.facebook.com/Swuclinic/inbox
☎️ โทร. 02-6495923, 02-2041574 เบอร์ภายใน 15686, 12534

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน มันร้ายติดง่ายแถมมะเร็ง
#นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก

ร่วมฟังการบรรยายและ Q&A โดย ผศ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00–15.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

📍พร้อมรับสิทธิราคาวัคซีนสุดพิเศษ
ลงทะเบียน : https://forms.gle/qh7Pt6RcML6QrvHR9
🩷💚💛🧡❤️💙💜🩷💚💛🧡❤️💙💜🩷💚💛

มศว คลินิก บริการอย่างมิตร อยู่ใกล้ชิดคุณ
• บริการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฉีดยา, วัคซีน • ทำแผล • ตรวจ ATK
• ออกใบรับรองแพทย์ สมัครงาน, เรียน, ใบขับขี่,
Work permit, รับรองผล ATK

🕗 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30-15.00 น. และ นอกเวลา 16.30-19.00 น.
#เบิกค่ารักษาตามสิทธิราชการ-มหาวิทยาลัย

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
💬 สอบถามเพิ่มเติม จองคิวได้ที่
https://www.facebook.com/Swuclinic/inbox
☎️ โทร. 02-6495923, 02-2041574 เบอร์ภายใน 15686, 12534

[บันทึกกิจกรรมเลือก]ส่วนกิจการนิสิต มศว โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษาขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะกิจกรรม Brain...
09/01/2024

[บันทึกกิจกรรมเลือก]
ส่วนกิจการนิสิต มศว โดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
กิจกรรม Brain Gym เพื่อผ่อนคลายใจและเสริมสร้างสุขภาวะทางใจ
วัน เวลา สถานที่
- มศว องครักษ์ วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้อง 402 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
- มศว ประสานมิตร วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้อง 34-901 ชั้น 9 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/94gG5vUuwsQvifVt6
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์
https://lin.ee/ywX8JJu
#มศว #สุขภาพใจ #บริการให้การปรึกษา #กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ

[8.1.67] 🟣⚪🟣 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ...
08/01/2024

[8.1.67] 🟣⚪🟣 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🤝🤝🤝

👉โดย รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติในการกล่าวต้อนรับ และคุณนันท์นภัส สมบูรณ์ศักดิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ ได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในโอกาสดังกล่าว 🎤

📌ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊✨อาจารย์ ดร.ญาณินี  ไพทยวัฒน์✨อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศา...
08/01/2024

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊
✨อาจารย์ ดร.ญาณินี ไพทยวัฒน์✨
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร จาก
UK Professional Standards Framework (UKPSF)
ในระดับ Fellow (FHEA) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ❤️🤍💜

[8.1.67] 🟣⚪🟣 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 30 ปี 🎉🎊 📌ณ สำนักคอมพ...
08/01/2024

[8.1.67] 🟣⚪🟣 ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์
ครบรอบ 30 ปี 🎉🎊
📌ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว อาคารนวัตกรรม
ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

[[บันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์]]📣🎉สวัสดีปีใหม่ สุขใจออเจ้าSWU Love Destiny 2024🩶❤️พิธีทำบุญตักบาตรรับสมัครนิสิตช่วย...
05/01/2024

[[บันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์]]
📣🎉สวัสดีปีใหม่ สุขใจออเจ้า
SWU Love Destiny 2024🩶❤️

พิธีทำบุญตักบาตร
รับสมัครนิสิตช่วยงานโครงการ
💥นิสิตชาย 20 คน นิสิตหญิง 10 คน💥

⏰ปฏิบัติงานเวลา06.30 - 10.30 น.
📍ณ บริเวณโถง ชั้น 1
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✅ได้รับหมวดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์✅

🛑นิสิตช่วยงานทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต🛑
สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/icaswuth?mibextid=JRoKGi

📣🎉สวัสดีปีใหม่ สุขใจออเจ้า
SWU Love Destiny 2024🩶❤️
พิธีทำบุญตักบาตร
รับสมัครนิสิตช่วยงานโครงการ
💥นิสิตชาย 20 คน นิสิตหญิง 10 คน💥
⏰ปฏิบัติงานเวลา06.30 - 10.30 น.
📍ณ บริเวณโถง ชั้น 1
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
✅ได้รับหมวดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์✅.
🛑นิสิตช่วยงานทุกคน ต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต🛑

📣โครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🩶♥️โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กับ คณะสังคมศาสต...
02/01/2024

📣โครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 🩶♥️

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
กับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยภาควิชาประวัติศาสตร์
ร่วมย้อนวันวาน🕝
ประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง🖼️
➡️ภาพเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญ
หรืออาคารสถานที่ในอดีต ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม👇
https://drive.google.com/.../1uAp4DlzxGbTwiH9c4Gb.../view...
📣(สำหรับนิสิต มศว)
ประกวดร้อยเรื่องเล่าความประทับใจ📝
-➡️เรื่องเล่าเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญ
หรือความประทับใจที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม👇
https://drive.google.com/.../15LvqWxpLuNIz5H2g8RI.../view...
💌ส่งภาพถ่ายและเรื่องเล่าที่
E-mail : [email protected]📩
🗓️ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2567
🔺สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 096-278-0183 (คุณธนากร)
หรือ Facebook : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔻

📣โครงการชำระประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🩶♥️
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
กับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยภาควิชาประวัติศาสตร์
ร่วมย้อนวันวาน🕝
ประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง🖼️
➡️ภาพเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญ
หรืออาคารสถานที่ในอดีต ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม👇
https://drive.google.com/file/d/1uAp4DlzxGbTwiH9c4Gbt5zvpC1FoElmg/view?usp=drive_link
📣(สำหรับนิสิต มศว)
ประกวดร้อยเรื่องเล่าความประทับใจ📝
-➡️เรื่องเล่าเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญ
หรือความประทับใจที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม👇
https://drive.google.com/file/d/15LvqWxpLuNIz5H2g8RIGVCxuIjf-wzhP/view?usp=drive_link
💌ส่งภาพถ่ายและเรื่องเล่าที่
E-mail : [email protected]📩
🗓️ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2567
🔺สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 096-278-0183 (คุณธนากร)
หรือ Facebook : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🔻

🎉สวัสดีปีใหม่ จากใจ คณะสังคมศาสตร์ มศว🎁♥️ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสุข สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน สุขสมหวั...
31/12/2023

🎉สวัสดีปีใหม่ จากใจ คณะสังคมศาสตร์ มศว🎁

♥️ปีใหม่นี้ขอให้ท่านมีความสุข
สุขภาพดีเป็นมิ่งขวัญ
ปลอดโรคปลอดภัยในทุกวัน
สุขสมหวังดั่งใจตลอดปี 2567💜

28/12/2023

[ พระราโชวาท ]
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566
#ทีมมศว

[27.12.66] 🟣⚪🟣 "จากใจ ป เอก" สัมภาษณ์พิเศษผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังค...
27/12/2023

[27.12.66] 🟣⚪🟣

"จากใจ ป เอก" สัมภาษณ์พิเศษผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1
คณะสังคมศาสตร์

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565

🎉Congratulations 🎉

สัมภาษณ์พิเศษผู้เข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม คณะสังคมศ...

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]การขอรับใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565การขอใบปริญญาบัตรมี 2 วิธี ดังนี้1. บั...
27/12/2023

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
การขอรับใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
การขอใบปริญญาบัตรมี 2 วิธี ดังนี้
1. บัณฑิตสามารถมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านไปแล้ว 15 วันทำการ เริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
สถานที่: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร อาคาร 9 ชั้น 1
วันเวลา: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยัดนักขัตฤกษ์
กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน: โปรดกรอกมอบฉันทะตามลิงค์นี้ https://forms.gle/uHQVv5pYxhxUbsNE7
2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS
โดยการชำระเงินค่าส่ง 50 บาท โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขบัญชี 980-2-12515-6 ธนาคารกรุงไทย แล้วแนบไฟล์สลิปพร้อมคำขอใน google form https://forms.gle/8Lkjr1upcH4zbhJ59
*เนื่องจากมีผู้ติดต่อจำนวนมาก ทั้งนี้ดำเนินการตามลำดับคิว ขออภัยในความล่าช้าค่ะ
**โปรดตรวจสอบข้อมูลและยอดเงินให้ถูกต้อง เพราะถ้าโอนเงินแล้วเปลี่ยนใจขอเงินคืนต้องทำเรื่องขอเงินคืนผ่านคณะ
***ปริญญาบัตรไม่สามารถออกใหม่ได้ สามารถขอได้แค่ครั้งเดียว
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720

การขอรับใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขวันมารับด้วยตนเองตั้งแต่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไป)

การขอใบปริญญาบัตรมี 2 วิธี ดังนี้

1. บัณฑิตสามารถมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านไปแล้ว 15 วันทำการ เริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน)

สถานที่: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร อาคาร 9 ชั้น 1
วันเวลา: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยัดนักขัตฤกษ์

กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน: โปรดกรอกมอบฉันทะตามลิงค์นี้ https://forms.gle/uHQVv5pYxhxUbsNE7

2. ส่งทางไปรษณีย์ EMS
โดยการชำระเงินค่าส่ง 50 บาท โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขบัญชี 980-2-12515-6 ธนาคารกรุงไทย แล้วแนบไฟล์สลิปพร้อมคำขอใน google form https://forms.gle/8Lkjr1upcH4zbhJ59

*เนื่องจากมีผู้ติดต่อจำนวนมาก ทั้งนี้ดำเนินการตามลำดับคิว ขออภัยในความล่าช้าค่ะ

**โปรดตรวจสอบข้อมูลและยอดเงินให้ถูกต้อง เพราะถ้าโอนเงินแล้วเปลี่ยนใจขอเงินคืนต้องทำเรื่องขอเงินคืนผ่านคณะ

***ปริญญาบัตรไม่สามารถออกใหม่ได้ สามารถขอได้แค่ครั้งเดียว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720

[22.12.66] 🟣⚪🟣  (เพิ่มเติมแบบจุใจ) บรรยากาศซ้อมย่อย บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร...
26/12/2023

[22.12.66] 🟣⚪🟣 (เพิ่มเติมแบบจุใจ) บรรยากาศซ้อมย่อย บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2565

https://photos.app.goo.gl/dAysBQ5DDcseAxtz5

🎉Congratulations 🎉

551 new items added to shared album

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์  โรจน์ศิริรัตน์✨อาจารย์ปร...
26/12/2023

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎊
✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์✨
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา ในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์
ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร จาก
UK Professional Standards Framework (UKPSF)
ในระดับ Fellow (FHEA) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ❤️🤍💜

[25.12.66] ⚪🟣⚪ รศ.ดร.ศิริพร  ดาบเพชร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร กำหนดจัดการประชุมการบันทึกภาระงานของคณาจารย์ในระบบ H...
25/12/2023

[25.12.66] ⚪🟣⚪ รศ.ดร.ศิริพร ดาบเพชร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร กำหนดจัดการประชุมการบันทึกภาระงานของคณาจารย์ในระบบ HURIS😀🙏

📌ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-503 อาคารคณะสังคมศาสตร์💻🖥

🟣⚪🟣เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 Prof.Masahiko Nagai, Center for Research and Application for Satellite Remote Sensing, Ya...
25/12/2023

🟣⚪🟣เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 Prof.Masahiko Nagai, Center for Research and Application for Satellite Remote Sensing, Yamaguchi University🤝🙏

ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา (double degree) ร่วมกัน🤝😊

Prof.Masahiko Nagai, Center for Research and Application for Satellite Remote Sensing, Yamaguchi University.
Yamaguchi university and Social Sciences, Srinakharinwirot University, have a meeting to strengthen educational partnership in the field of geo-informatics.

ที่อยู่

114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสังคมศาสตร์ มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะสังคมศาสตร์ มศว:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด