คณะสังคมศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ มศว คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำเนิดมาจาก วิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศใน ราชกิจจานุ เบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ยังมิได้ แยกออกมาเป็นหน่วยงาน อิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ สังคมศาสตร์ ซึ่งในระยะนั้นประกอบด้วยแผนกวิชาทั้งหมด 7 แผนกวิชา คือ

แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
แผนกวิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชาประวัติศาสตร์
แผนกวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรม
แผนกวิชาศิลปและวัฒนธรรม
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์


จากการประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม 2518)นั้น วันที่ 22 สิงหาคม ถือได้ว่าเป็นวัน กำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะรวมทั้งสิ้น 6 ภาควิชาคือ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์

ณ ปัจจุบัน
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา
ภาควิชารัฐศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

24/12/2021

มหาวิทยาลัยจะทำการเปลี่ยนใช้บัตรประจำตัวนิสิตทุกชั้นปี จากรูปแบบเดิม(บัตรพลาสติก) มาเป็นบัตรประจำตัวนิสิตในรูปแบบ Virtual Card

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

โดยนิสิตสามารถดาวน์โหลดApplication “SWU Mobile” ผ่านทาง
- App Store (ระบบIOS) https://itunes.apple.com/th/app/swu-mobile/id1091970734
- Google Play (ระบบAndroid) https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.swu.mobile
จากนั้นทำการ Login โดยใช้บัวศรีไอดี(Buasri ID)
เลือกเมนู My Profile จะปรากฎบัตรประจำตัวนิสิตในรูปแบบ Virtual Card
หากนิสิตจะเข้าใช้หอสมุด หอพัก ให้เลือกเมนู My QR Code

รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ “การเสริมสร้างความเข้าใจด้านก...
22/12/2021

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ “การเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง และคุณผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โฮเทล กรุงเทพฯ วานนี้

(21ธ.ค.64) คณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหา...
21/12/2021

(21ธ.ค.64) คณะสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้บริหาร บริษัท Winnonie ในการดำเนินงานติดตั้งสถานีบริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มศว

(20.12.64) รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green University) ได้รั...
20/12/2021

(20.12.64) รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green University) ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสดังกล่าวทางคณะฯได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17/12/2021

พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

#ทีมมศว #swugrad

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
17/12/2021

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

17/12/2021

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

#ทีมมศว #swugrad

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทา...
17/12/2021

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

Photos from คณะสังคมศาสตร์ มศว's post
16/12/2021

Photos from คณะสังคมศาสตร์ มศว's post

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นาย...
15/12/2021

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
ID: 968 8561 3081 และ
Facebook LIVE คณะสังคมศาสตร์ มศว

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม
https://forms.gle/PcPsbseiAYbbXjhdA

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
ID: 968 8561 3081 และ
Facebook LIVE คณะสังคมศาสตร์ มศว

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วม
https://forms.gle/PcPsbseiAYbbXjhdA

15/12/2021

🎥 Zoom Video Conference
สำนักคอมพิวเตอร์มีให้บริการ Zoom สำหรับอาจารย์ นิสิต เเละส่วนงาน
โดยมีนโยบายการใช้บริการดังนี้
1. Zoom Video Conference รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ครั้งละไม่เกิน 300 คน
2. ขอรับบริการใช้งานล่วงหน้า 3 วัน ทำการ และจองได้สูงสุดไม่เกิน 2 ช่วงเวลา/วัน (ใช้ account @g.swu.ac.th ในการจองใช้งานนะคะ)
⚠️เมื่อจองใช้งานเสร็จกรุณารอการตอบกลับทางอีเมล เพื่อยืนยันสิทธิ์การจองใช้งาน จึงจะสามารถใช้งานได้
3. รอบเวลาในการจองเพื่อใช้งานแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้
⏰ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-13.00 น.
⏰ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-18.00 น.
⏰ช่วงที่ 3 เวลา 18.00-24.00 น.
4. ผู้รับบริการสามารถบันทึกการประชุมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้รับบริการเท่านั้น สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีบริการบันทึกบนระบบ Cloud recording

➖➖➖➖➖➖➖➖
📱สามารถจองขอใช้บริการ Zoom Video Conference ได้ที่ shorturl.asia/i9h8d หรือ Scan QR Code ด้านล่าง

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📌Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
📌โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15045
📌E-mail : [email protected]

15/12/2021

[ขยายระยะเวลาส่งผลงาน]
กิจกรรม “จิตอาสาสร้างสนุก นิทานวิเศษ เพื่อคนพิเศษ”
Volunteer Children Story

= = = = = = = = = = = = = = = = =

ส่งผลงานถึง 24 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 16.30 น.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

📍วิธีการเข้าร่วม
✅1. นิสิตรวมทีมไม่เกิน 3 คน/ทีม/กิจกรรม (ร่วมกิจกรรมคนเดียวก็ทำได้เช่นกันนะ)
✅2. ร่วมกันสร้างสรรค์นิทาน ที่เนื้อหาสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับน้อง ๆ แอลดี หรือเด็กที่บกพร่องทักษะการเรียนเฉพาะด้าน อายุ 3 ปี ถึง 12 ปี อย่างน้อย 1 เล่ม/ทีม (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางลิงก์นี้เลย https://bit.ly/VolunteerChildrenStoty2021)
✅3. กดเพิ่มเพื่อนช่องทาง Line Official Account ของศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว เพื่อส่งผลงาน
✅4. รอตรวจสอบผลงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม รอรับบันทึกกิจกรรมหมวดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นับเป็น 1 กิจกรรม

📍วิธีการส่งผลงาน
✅1. เพิ่มเพื่อนไลน์ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว @swuvolunteer
(หรือคลิกลิงก์ => https://lin.ee/2Ze2jSB)
✅2. เลือกเมนูหรือพิมพ์ลงช่องแชทว่า "ส่งผลงาน"
✅3. ดำเนินการส่งผลงานตามขั้นตอนที่ปรากฎ
(สมาชิกในทีมทุกคนต้องเข้ากรอกข้อมูล)

📍ตัวอย่างผลงาน
✅หนังสือนิทาน ==> https://bit.ly/3GaYPGx (login ด้วย g.swu)
✅วิดีโอบรรยาย ==> https://youtu.be/GAv5g-Ts9tc

#จิตอาสาสร้างสนุกนิทานพิเศษเพื่อคนพิเศษ
#ChildrenStory2021
#SWUVolunteerCenter

📌นิสิตจะต้อง #อ่านคำชี้แจงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยสามารถทัก inbox มาสอบถาม admin ได้ (ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
‼️หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ทุกข้อ “ถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการรับบันทึกกิจกรรม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”‼️

Timeline Photos
15/12/2021

Timeline Photos

นิสิตขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล) ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

นิสิตรหัส 60 👉
https://forms.gle/m9w8tHZ1KqyoRCKW6
นิสิตรหัส 61 👉
https://forms.gle/bawqLSDcuWgGCyfs5
นิสิตรหัส 62 👉
https://forms.gle/bNmgA3n5ufrLKKHy7
นิสิตรหัส 63 👉
https://forms.gle/3AGwkbYJZiq7mmwr7
นิสิตรหัส 64 👉
https://forms.gle/vT4eqQFJsz6CgB196

หมายเหตุ
1. ระบุรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
2. กรอกข้อมูล 1 ครั้งต่อ 1 กิจกรรม/โครงการ
3. หากพบการตัดต่อ ดัดแปลง หรือส่งเอกสารหลักฐานเท็จ ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็น "โมฆะ"
4. หากยื่นแบบฟอร์มขอบันทึกกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์แล้ว "ไม่ต้องนำแบบฟอร์มตัวจริงมายื่นที่ส่วนกิจการนิสิต"
5. บันทึกกิจกรรมทางระบบ SUPREME2019 ภายใน 15 - 30 วันทำการหลังจากส่งข้อมูล
6. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะส

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565
15/12/2021
ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565  นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมี...

14/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

14/12/2021

เชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
(บันทึกกิจกรรมเลือก)
.
ชวนมาร่วมพบปะพี่น้องเพื่อนช่วยเพื่อน แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของนิสิต มศว ผ่านเกมและกิจกรรมสันทนาการ ไม่เครียดแน่นอนค่ะ
.
วัน เวลา จัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
ออนไลน์ผ่าน zoom meeting
.
สนใจสมัคร scan Qr code ในโปสเตอร์ด้านล่างได้เลย หรือสอบถามเพิ่มเติม Counseling SWU https://lin.ee/LEJn2Go

13/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

(12.12.64) รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์กล่าวให้โอวาทบัณฑิตในการฝึกซ้อมรับพร...
12/12/2021

(12.12.64) รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์กล่าวให้โอวาทบัณฑิตในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสังคมศาสตร์ มศว เชิญชวนร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อร่วมแบ่งปันสุขภาพที่ดี รวมถึงร่วมส่งกำลังใจ วิ่งเพื่อให้แทนใจ เพื่อโรงพยาบาลอุ้มผางในโอกาสดังกล่าว

Photos from PRswu's post
11/12/2021

Photos from PRswu's post

11/12/2021

อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มศว
#โดยการอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถให้กับบัณฑิตและผู้มาร่วมแสดงความยินดี
ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564

โดยมีเงื่อนไขพื้นที่จอดรถ ดังนี้
1. สามารถใช้พื้นที่จอดรถชั้น B1 B2 P8-P10 ซึ่งสามารถรองรับที่จอดรถยนต์ ได้จำนวน 200 คัน
โดยสามารถใช้ลิฟต์สู่ชั้น G
2. ช่วงเวลาการให้บริการอาคารจอดรถ 06.00-21.00 น.
3.ไม่มีค่าบริการลานจอดรถ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
#ทีมมศว

11/12/2021

บัณฑิต มศว
สามารถดูข้อมูล
กำหนดการ จุดรายงานตัว แผนการจราจร
การแต่งกาย จุดจอดรถ เวลาตรวจ ATK
และข้อมูลอื่นๆ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
ได้ที่
www.swu.today
#ทีมมศว #swugrad

(9.12.64) รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารโรงเ...
09/12/2021

(9.12.64) รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์พร้อมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการรับนิสิต การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มศว

(9.12.64) รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน...
09/12/2021

(9.12.64) รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 29 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

(9.12.64) รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 29 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

บัณฑิต มศวสามารถดูข้อมูล กำหนดการตรวจ ATKจุดรายงานตัว จุดคัดกรอง แผนการจราจร และข้อมูลอื่นๆพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการ...
09/12/2021
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY | Linktree

บัณฑิต มศว
สามารถดูข้อมูล กำหนดการตรวจ ATK
จุดรายงานตัว จุดคัดกรอง
แผนการจราจร และข้อมูลอื่นๆ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
ได้ที่ www.swu.today

Linktree. Make your link do more.

07/12/2021

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีประจำการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ถนนพระราม 9
ถนนสุขุมวิท
ถนนเพชรบุรี
ถนนอโศกมนตรี

ขออภัยในความไม่สะดวก
#ทีมมศว #swugrad #จส100

(7 ธ.ค. 64) รศ.ดร.ภูมิ  มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายว...
07/12/2021

(7 ธ.ค. 64) รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 4 ปี ณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 9 อาคารบริการศ.มล.ปิ่น มาลากุล มศว

05/12/2021

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
ติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่
commencement.swu.ac.th

#ทีมมศว #swugrad

04/12/2021
เรื่องเล่าจากอุ้มผาง

เรื่องเล่าจากอุ้มผาง
ผู้ร่วมสนทนา
1. นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอุ้มผาง
2. นางจันทราภา จินดาทอง นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอุ้มผาง และ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม
3. ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว
4. อาจารย์ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว

03/12/2021

โครงการส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ปีการศึกษา 2564

"เรียนออนไลน์สบายสบาย"

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 14.00 น. - 15.00 น.
รับจำนวน 200 คน
ออนไลน์ผ่าน Zoom meeting

มารับฟัง แลกเปลี่ยนแนวทาง
-การใช้ชีวิตการเรียนในยุค new normal
-ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนออนไลน์
-มารับกำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต

วิทยากร พี่โปแปง
ณัฏฐ์ฤทัย อุดมพัฒน์วรโชติ ศิษย์เก่า มศว
ผู้ที่มีผู้ติดตามใน Tiktok 1 ล้านกว่าคน และ Youtube 1 แสนกว่าคน

กิจกรรมบันทึกหมวดเลือก

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/gZ6Jx2jFSEVzmZ5b8

(3.11.64) คณบดีคณะสังคมศาสตร์กล่าวต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตอินเดียละท่านเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสวันคร...
03/12/2021

(3.11.64) คณบดีคณะสังคมศาสตร์กล่าวต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตอินเดียละท่านเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสวันครบรอบ 50 ปี Friendship Day (Maitri Diwas) ระหว่างอินเดียและบังคลาเทศโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มศว

03/12/2021

ตารางการรายงานตัว-ฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ commencement.swu.ac.th
#ทีมมศว #swugrad

ที่อยู่

114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

http://soc.swu.ac.th

ผลิตภัณฑ์

-

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะสังคมศาสตร์ มศวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะสังคมศาสตร์ มศว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ในระหว่างปิดทำการ] 🚩สำนักงานอธิการบดี - ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา E-mail : [email protected] ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา - ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานวิเทศสัมพันธ์ E-mail : [email protected] งานสื่อสารองค์กร E-mail : [email protected] PRswu - ส่วนกิจการนิสิต E-mail : [email protected] ด้านสวัสดิการนิสิต Line ID : @625DBWLL Twitter : @studentloanswu FB : กองทุนกู้ยืม มศว ด้านแนะแนวให้คำปรึกษา Line ID : @654SISEA FB : Counseling SWU บริการการปรึกษา มศว DSS SWU SWU TOTUR ติวเตอร์ มศว ด้านกิจกรรมนิสิต E-mail : [email protected] ส่วนกิจการนิสิต มศว - ส่วนกิจการหอพักนิสิต Dorm Swu - ส่วนบริหารงานกลาง E-mail : [email protected] - ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร E-mail : [email protected] - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ E-mail : [email protected] QDSWU - ส่วนกิจการเพื่อสังคม Email : [email protected] ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ศูนย์บริการวิชาการ E-mail : [email protected] ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ Strategy and Planning Office SWU - ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร E-mail : [email protected] Swu-Erp - ส่วนทรัพยากรบุคคล E-mail : [email protected] ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ส่วนพัฒนากายภาพ PhysDo SWU - ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มศว 🚩คณะ/วิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์ E-mail : [email protected] คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว - คณะกายภาพบาบัด คณะกายภาพบำบัด มศว - คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว - คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว - คณะวิศวกรรมศาสตร์ E-mail : [email protected] คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว - คณะเศรษฐศาสตร์ PR Econ Swu - คณะพลศึกษา E-mail : [email protected] PRpeswu - คณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม E-mail : [email protected] COSCI SWU - วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ E-mail : [email protected] College of Creative Industry SWU - บัณฑิตวิทยาลัย E-mail : [email protected] บัณฑิตวิทยาลัย มศว - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร E-mail : [email protected] Apit Swu 🚩สำนัก/สถาบัน - สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ILC SWU - สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ E-mail : [email protected] สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สถาบันยุทธศาตร์ทางปัญญาและวิจัย E-mail : ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย [email protected] E-mail : ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย [email protected] E-mail : งานมาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) [email protected] E-mail : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ [email protected] E-mail : ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา [email protected] E-mail : งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) [email protected] E-mail : แหล่งทุนภายนอกและโครงการ 1 ต. 1 ม. [email protected] Research SWU - สำนักคอมพิวเตอร์ E-mail : [email protected] สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา E-mail : [email protected] CEMT SWU (สำนักสื่อฯ มศว) - สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร สำนักหอสมุดกลาง มศว Line ID : @libswu Email : [email protected] องครักษ์ Facebook : Oklib(Ongkharak Library, SWU) Line ID : @oklib เว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.swu.ac.th - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย​ และฝ่ายติดตามและประเมินผล E-mail : [email protected] หน่วยตรวจสอบภายใน E-mail : [email protected] 🚩โรงเรียน - โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) E-mail : [email protected] PrPSM - โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา E-mail : [email protected] โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ศูนย์การแพทย์ฯ - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ E-mail : [email protected] ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว - ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อื่นๆ ร้าน SWU SHOP SWU SHOP มศว คลินิก มศว คลินิก #ทีมมศว
📢[ประชาสัมพันธ์การประกวด&แข่งขัน]📢 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 45 ปี” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 📅รับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 📌รายละเอียดการประกวดและส่งผลงาน คลิก 🔗 http://bit.ly/SWUSOC45YLOGO 📢สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ มศว (facebook.com/socswu) หรือฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มศว #ทีมมศว #น้องช่อม่วงพี่ช่อมั่น #ทีมสังคม
📣 CDG RoadShow 2019 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาเจอกันที่คณะได้เลย โอกาสดีๆมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ นักศึกษา ที่จะได้ฝึกทักษะด้าน IT กับพี่ๆ CDG ที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมส่งต่อความรู้และสิ่งดีๆให้กับน้องๆ พบกับพวกเราได้ตามนี้เลยนะ 🚌 Suranaree University of Technology 20 กันยายน 🚌 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 27 กันยายน 🚌 คณะสังคมศาสตร์ มศว 4 ตุลาคม 🚌 PRswu 16 ตุลาคม 🚌 SciTech RMUTK 26 พฤศจิกายน มาร่วมพัฒนากันประเทศ 🇹🇭 ให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง “Technology for a better society ” ✍️สนใจฝึกงาน ส่ง Resume & Transcript มาที่ E mail : [email protected] / www.cdg.co.th 👍 กด Like กด Share ลุ้นรับรางวัลในงาน #CDGCareers #CDGGroupThailand
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
[แจ้ง น้องๆ TCAS รอบ 1-3 ทุกคน] ขอให้น้องๆที่ผ่านการรายงานตัว TCAS 62 รอบที่ 1-3 ทำการดาวน์โหลดเอกสาร 📑 ชี้แจ้งรายละเอียดนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะสังคมศาสตร์ โดยภายในเอกสารประกอบไปด้วย 📌เอกสารประวัติส่วนตัว 📌เอกสารขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บเงินค่าสนับสนุนกิจกรรมนิสิตปีการศึกษา 2562 📌ปฏิทินแจ้งวันที่สำคัญของนิสิตชั้นปีที่ 1 📌 เอกสารแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 📌 เอกสารขออนุญาตให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "สวัสดีสังคม 2562" 📌 เอกสารแนะนำการใช้ชีวิตที่องครักษ์ 📌คู่มือการยินยอมการหักบัญชีธนาคาร สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code หรือคลิกที่ Link 🔗 http://bit.ly/SWUSMOSSDOC62 และขอให้นิสิตส่งเอกสารคืนที่ภาควิชา / สาขา / วิชาเอก ของนิสิตในวัน เวลา ที่ ภาควิชา / สาขา / วิชาเอก กำหนด #ทีมมศว #สังคมศาสตร์ #เด็กสังคม คณะสังคมศาสตร์ มศว
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานค่ะ!! 🎉รับสมัครงาน ด่วน🎉 เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ & เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำศูนย์การเรียนรู้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) วุฒิป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การเงิน,เศรษฐศาสตร์,ท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,มนุษยศาสตร์หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 30 ปี (รับทุกเพศ) TOEIC : ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เงินเดือน : 20,000 บาท เวลางาน : 8.30-17.30 สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แยกบางขุนพรหม) ทำงาน : อังคาร-อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) การแต่งกาย : มี Uniform ให้ เริ่มงาน : ตุลาคม 61 (ทันที) สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุน เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพฟรี สนใจส่งรูป+ประวัติ+ใบคะแนนToeic+สำเนาปชช.+ทะเบียนบ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line ID : ems016 / 097-0453272
รับสอนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชีโดยพี่ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ประสบการณ์สอนนานกว่า 20 ปี น้องคนใดสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรที่เบอร์ดังกล่าว ขอบคุนคับ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะ^^