Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือ

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือ Undersea Power, Reliable Combat Capability วัตถุประสงค์ - เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองเรือดำน้ำ รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล และองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือดำน้ำที่เชื่อถือได้

เปิดเหมือนปกติ

พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้...
17/09/2021

พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรความรู้เรือดำน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรความรู้เรือดำน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาจีน ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

ใน ๑๗ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี วันชัย ทรงเมตตา ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุท...
17/10/2018

ใน ๑๗ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี วันชัย ทรงเมตตา ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมกองเรือดำน้ำ โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การให้โอวาทแก่ข้าราชการกองเรือดำน้ำ
เยี่ยมชมการฝึกทีมศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำด้วยเครื่องฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ(SCTT) เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกกำลังพลประจำเรือดำน้ำ และปลูก “ต้นรวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเพื่อความเป็นศิริมงคลกับกองเรือดำน้ำ

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำพลเรือโท วิศาล ปัณฑวังกูร ส่งมอบการบังคับบัญชากองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้แก่...
02/10/2018

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ
พลเรือโท วิศาล ปัณฑวังกูร ส่งมอบการบังคับบัญชากองเรือดำน้ำ
กองเรือยุทธการ ให้แก่ พลเรือตรี วันชัย ทรงเมตตา ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อว้ันที่ 2 ตุุลาคม 2561

01/10/2018

We will come back shortly 🙂🙂🙂

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ โดย นาวาเอก เกรียง ชุณหชาติ รองผู้บัญชาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิต...
25/09/2017

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ โดย นาวาเอก เกรียง ชุณหชาติ รองผู้บัญชาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2560 ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ ภายในอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เหรียญที่ระลึกวันเรือดำน้ำ ครบรอบ 80 ปี (ด้านหลัง)
05/09/2017

เหรียญที่ระลึกวันเรือดำน้ำ ครบรอบ 80 ปี (ด้านหลัง)

มากันครบ...ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ทั้งอดีตและปัจจุบันให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานวันเรือดำน้ำ ครบรอบ ๘๐ ปี...
05/09/2017

มากันครบ...
ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ทั้งอดีตและปัจจุบันให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานวันเรือดำน้ำ ครบรอบ ๘๐ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา..
พลเรือเอก สุริยะ พรสุริยะ ๑ เม.ย.๕๔ - ๓๐ ก.ย.๕๕
พลเรือโท วิเลิศ สมาบัติ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖
พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจ ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๘
พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙
พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ๑ ต.ค.๕๙ - ปัจจุบัน
ในโอกาสนี้ข้าราชการกองเรือดำน้ำขอแสดงความยินดีกับ พลเรือโท ภาณุ บุณยะวิโรจ และ พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น พลเรือเอก และ พลเรือโท ใน ๑ ต.ค.๖๐ ตามลำดับ

เหรียญที่ระลึกวันเรือดำน้ำครบรอบ 80 ปี
04/09/2017

เหรียญที่ระลึกวันเรือดำน้ำครบรอบ 80 ปี

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)
08/08/2017

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
08/08/2017

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้...
08/08/2017

กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ กำหนดจัดงานวันเรือดำน้ำ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

น.อ.ประวฺุฒิ รอดมณี เสนาธิการกองเรือดำน้ำ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้นสำหรับน...
03/08/2017

น.อ.ประวฺุฒิ รอดมณี เสนาธิการกองเรือดำน้ำ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้นสำหรับนายทหารสัญญาบัตร ณ สำนักงานผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
05/05/2017

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
25/04/2017

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
30/03/2017

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

พล.ร.ต.วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเรื...
24/02/2017

พล.ร.ต.วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเรือดำน้ำเบื้องต้นสำหรับนายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
27/12/2016

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

พล.ร.ต.วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือดำน้...
02/11/2016

พล.ร.ต.วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือดำน้ำ ประจำปี งป.๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ และกรุณาให้เกียรติบรรยายพิเศษ ณ ห้องเรียน อาคารฝึกศูนย์ยุทธการเรือดำน้ำ

พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ลงนามถวายควา...
19/10/2016

พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมข้าราชการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ลงนามถวายความอาลัย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารกองบัญชาการ กองเรือยุทธการ เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เ...
19/10/2016

พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
14/10/2016

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)
13/10/2016

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)

05/10/2016
Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
03/10/2016

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

03/10/2016

พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านเก่า) ส่งมอบการบังคับบัญชาให้กับ พลเรือตรี วิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ที่กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อว้ันที่ 3 ตุุลาคม 2559

พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้บังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลและผู้บัญขาการกองเรือดำน้ำ พร้อมด้วยข้าราชการหมู่เรือร...
04/09/2016

พลเรือตรี พงศกร กุวานนท์ ผู้บังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวลและผู้บัญขาการกองเรือดำน้ำ พร้อมด้วยข้าราชการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล ถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อดีตนักดำเรือดำน้ำและข้าราชการกองเรือดำน้้ำที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี "วันเรือดำน้ำ" ณ วัดเขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559

04/09/2016

พิธีกล่าวเชิดชูเกียรติอดีตนักดำเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี วันเรือดำน้ำ 4 กีนยายน 2559 โดยพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo
03/09/2016

Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ)'s cover photo

ลิงค์ข่าวการจัดงานวันเรือดำน้ำ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559http://www.thairath.co.th/content/706660https://www3.navy.mi.t...
03/09/2016
ทร.รำลึก 79 ปี 'วันเรือดำน้ำไทย' รำลึกถึง ชุด รล.มัจฉาณุ ทั้ง 4 ลำ

ลิงค์ข่าวการจัดงานวันเรือดำน้ำ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
http://www.thairath.co.th/content/706660
https://www3.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/12147
http://program.thaipbs.or.th/watch/kbVuW3 นาทีที่ 55 - 60
https://www.facebook.com/POLThaiPBS/videos/1789507247934212/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=630514343796103&id=100005126289861

กองบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ จัดพิธีรำลึกวันเรือดำน้ำ ครบรอบปีที่ 79 ที่การท่าเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีการทำบุญอุทิศแด่ผู้วายชนม์ อดีตกำลังพลเรือดำน้ำ เพื่อรำลึกถึงวีรประวัตร ชุดเรือหลวงมัจฉาณุทั้ง 4 ลำ...

เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี วันเรือดำน้ำ ในวันที่ 4 กันยายน 2559กองทัพเรือโดยกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการจัดงานวันเรือดำน้ำ...
03/09/2016

เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี วันเรือดำน้ำ ในวันที่ 4 กันยายน 2559
กองทัพเรือโดยกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
จัดงานวันเรือดำน้ำ ประจำปี 2559
ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
โดยมีพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี วันเรือดำน้ำ ในวันที่ 4 กันยายน 2559
กองทัพเรือโดยกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
จัดงานวันเรือดำน้ำ ประจำปี 2559
ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559
โดยมีพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ/ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี

29/08/2016

เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี "วันเรือดำน้ำ" 4 กันยายน 2559
กองเรือดำน้ำขอนำเสนอ คลิป # 2
สัมภาษณ์ เรือเอก วีระ เพ็ชรสุวรรณ
จ่าช่างกล เรือหลวงมัจฉาณุ
ปัจจุบันอายุ 94 ปี
#วันเรือดำน้ำ#

29/08/2016

อย่าลืมนะครับ
พรุ่งนี้ (30 ส.ค.59) ติดตามการสัมภาษณ์ ผบ.กองเรือดำน้ำ เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี "วันเรือดำน้ำ" ได้ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ FM 88.5, 93.0, 106.0 MHZ รายการนาวีสัมพันธ์ ตังแต่เวลา 0730 - 0800

ที่อยู่

Submarine Squadron Headquarter
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เว็บไซต์

http://www.submarine.navy.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ ขอเสนอความคิดเห็นบางประการ เราๆ ท่านๆ เองก็คงสงสัยความสามารถในการต่อเรือดำน้ำของประเทศจีน แต่ถึงกระนั้นแม้ประเทศเขาจักมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือดำน้ำได้เป็นอย่างดี ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายๆ ชาติเช่น รัสเซีย , ยุโรป , อเมริกา เป็นต้น ทั้งยังมีขีดความสามารถในการพัฒนาเรือดำน้ำของชาติอื่นที่ประเทศเขามีประจำการให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นกว่าเรือดำน้ำชั้นเดียวกัน จากภาพ เป็นเรือดำน้ำชั้นกิโลรุ่นปรับปรุง ในรุ่น 877 EKM ของกองทัพเรือดำน้ำแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ที่นอกจากจะมีการต่อเองภายในประเทศแล้ว เขาได้ขยายตัวเรือด้วยการเพิ่มส่วน COMPARTMENT ที่เป็นส่วนที่เป็นระบบ AIP ทำให้เรือดำน้ำรุ่นนี้ที่มีประจำการในกองทัพเรือดำน้ำของจีน สามารถดำน้ำได้นานกว่าเรือดำน้ำในรุ่น 877 EKM ที่มีประจำการในกองทัพเรือรัสเซีย และเป็นข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งว่า ขีดความสามารถในการพัฒนาเรือดำน้ำของจีนเองในตอนนี้ก็มีศักยภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่นที่มีศักยภาพในระดับเดียวกันครับ สุดท้ายนี้ ท่านเพจ และผู้ที่ได้เข้ามารับอ่านและดูภาพที่นำมาประกอบแล้ว ต่างคิดเห็นกันอย่างไรและประการใดกันบ้างครับ?
สวัสดีครับ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเรือดำน้ำ ในระหว่างที่โครงการเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 กำลังอยู่ในชั้นพิจารณาของ กมธ. เห็นควรว่า กองทัพเรือควรพิจารณาเรื่องของระบบใบพัดเรือว่า จะใช้แบบไหน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางกลยุทธ์ ให้มีความเหนือกว่าเรือดำน้ำของชาติอื่นในภูมิภาคนี้ ซึ่งในระหว่างนี้ฝ่ายวิจัยของกองทัพเรือ กรมอู่ทหารเรือ , กองเรือดำน้ำ และ บ. ผู้ผลิต เห็นควรน่าจะวิจัยร่วมกันในทดลองและพัฒนาเรือดำน้ำไปใช้ระบบใบจักรแบบ PUMPJET PROPULSORS แทนระบบใบจักรแบบ 6 กลีบ เพื่อให้เรือดำน้ำสามารถดำได้เงียบกว่าและตรวจจับสัญญาณได้ยากยิ่งขึ้นจากเรือรบผิวน้ำที่ใช้ระบบโซนาร์แบบติดตั้งกับตัวเรือ และโซนาร์ระบบลากท้าย และเรือดำน้ำฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการต่อเรือสูงกว่าเรือดำน้ำแบบ S-26T แบบเดิม แต่ก็ช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางด้านยุทธการมากขึ้น ในด้านของการลดตรวจจับและการซ่อนพราง สุดท้ายนี้ ความคิดเห็นและภาพประกอบในการนำเสนอ จักเป็นประโยชน์ต่อทางกองทัพเรือไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และขึ้นอยู่กับว่า ทางหน่วยงานจักเห็นด้วยหรือไม่ประการใดด้วยครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
สวัสดีครับ ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเรือดำน้ำซักเล็กน้อยละกันครับ ในความคิดเห็นส่วนตัว ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ นั้นก็มีความน่าเห็นใจบ้างที่ต้องมีลดงบประมาณในโครงการนี้ลงไปบางส่วน ( ซึ่งเป็นส่วนมาก ) เพื่อไปสนับสนุนการป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์ COVID-19 แต่ทว่า ภายใต้วิกฤติย่อมมีโอกาส ดังนั้น ในขณะที่โครงการลำที่ 2 และ 3 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทางฝ่ายวิศวกรรมและยุทธการของกองเรือดำน้ำ ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของเรือดำน้ำลำต่อไปเพิ่มเติม เช่น - การติดตั้งระบบเป้าลวงด้วยคลื่นเสียง ACOUSTIC ที่สามารถปล่อยออกทางด้านข้างของลำเรือได้ ทั้งนี้ระบบเป้าลวงอาจใช้จาก บ. ของจีนเอง , หรืออาจจะใช้ของรัสเซีย และหากให้เข้ากับระบบมาตรฐานตะวันตกที่สุด คิดว่าระบบของตุรกีน่าจะเหมาะสมเป็นลำดับแรกสุด รองลงมาคือระบบของอิตาลีครับ และ - การเพิ่มตัวครอบใบจักรเรือดำน้ำ เพื่อจำกัดการกระจายของฟองอากาศน้ำที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีระหว่างน้ำกับตัวใบจักร ทำให้ลดการตรวจจับจากเรือผิวน้ำ และเรือดำน้ำด้วยกัน และที่สำคัญคือเพื่อป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์เช่น อวนต่างๆ ไปพันกับใบจักรโดยไม่จำเป็นด้วยครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ แม้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ที่อาจทำให้โครงการเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อรองรับกับระบบดังกล่าวมากขึ้น แต่เชื่อว่า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเรือดำน้ำให้มากขึ้นอีกมาก สุดท้ายนี้ ก็อยู่ที่ทางเพจแล้วว่า จะคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่ผมได้นำเสนอมานี้ครับ
👍👍
กองทัพเรือเปิดเพจ "เรือดำน้ำไทย" หลังจากเพจกองเรือดำน้ำเงียบหายไป 3 ปี กองทัพเรือได้จัดตั้งเพจ เรือดำน้ำไทย Thai Submarines โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรือดำน้ำในวงกว้างอย่างถูกต้อง ทั้งจะได้เป็นแหล่งค้นคว้าแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเรือดำน้ำในทุก ๆ ด้าน โดยจะรวบรวมทั้งบทความต่าง ๆ สารคดี และข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรือดำน้ำ เพื่อการค้นคว้า และการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ Social Media เนื่องจากกองทัพเรือไม่เคยจัดตั้งสื่อกลางใน Social Media เพื่อการค้นคว้าหาความรู้เรื่องเรือดำน้ำขึ้นมาโดยเฉพาะมาก่อน ทั้งนี้กองทัพเรือเคยมีเพจ Submarine Squadron (กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ) ซึ่งหยุดการโพสต์ไปเกือบ 3 ปีแล้ว โดยในปี 2561 ทั้งปีได้มีการอัพเดทเพียง 3 โพสต์ https://www.facebook.com/เรือดำน้ำไทย-Thai-Submarines-339671180753640/
ประวัติโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ของกองทัพเรือ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/videos/1301174873605611/
ขออนุญาตแนะนำเพจ คลังเรือดำน้ำ Submarine Library https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-Submarine-Library-615468525503358/?modal=admin_todo_tour ซึ่งเป็นเพจสร้างใหม่เพื่อรวบรวมงานเขียนแนะนำหนังสือเกียวกับเรือดำน้ำ ที่เคยโพสไว้ใน โพสต์ ของกองเรือดำน้ำ ให้เป็นหมวดหมู่ (หลังจากมีความห่วงใยว่า กระทู้ที่โพสชักจะยาวเฟื้อยเป็นงูเลื้อย ขึ้นเรื่อยๆ) โดยกระทู้แรกๆจะนำหนังสือ - บทความภาษาไทย มาแนะนำก่อน และจะทะยอยนำเนื้อหาที่เป็นภาษาต่างประเทศมาโพสค่ะ ... นอกจากนี้ยังมีคำถามมาให้ร่วมสนุกทายภาพหน้าปกของเพจคลังเรือดำน้ำด้วยค่ะ เป็นภาพบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เรือดำน้ำโลก 5 ภาพ และภาพเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงของโลกอีก 3 ภาพ ท่านใดตอบถูกครบ 8 ข้อ เป็นท่านแรก จะมีของรางวัลเป็นที่ระลึกค่ะ (ตอบคำถามที่กระทู้นี้ได้เลย หรือไปตอบที่เพจคลังเรือดำน้ำ ก็ได้ค่ะ) ขอบคุณค่ะ
มีใครทดลองWaterjetในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำแทนใบจักรบ้างไหมครับ?
25 มีนาคม 2561 เพิ่มข้อมูลหนังสือเรือดำน้ำใหม่ นิตยสาร Warships : International Fleet Review ฉบับเดือนมกราคม 2561 ในข้อความสุดท้ายค่ะ มีบทความที่น่าสนใจเช่น การหายสาบสูญของเรือดำน้ำ San Juan และการพัฒนาเรือพิฆาต ฟริเกตขนาดใหญ่ ที่ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย (multiple tasks) เข้าไปชมได้ที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170642109645226&set=o.222887361082619&type=3&theater&comment_id=1628339997208766¬if_t=like¬if_id=1509799995126087 ขออนุญาตแจ้ง กระทู้แนะนำหนังสือเรือดำน้ำ ได้อัปเดทข้อมูลหนังสือน่าสนใจหลายเล่ม แต่ละข้อความจะเป็นเรื่องราวของหนังสือใหม่ 1 เล่ม รายละเอียดภายในเล่มบางส่วนที่น่าสนใจ คัดลอกไว้ที่ ข้อความตอบกลับค่ะ :) ตอนนี้กระทู้อ้วนท้วนและยาวเฟื้อยยย... มาก ) ท่านใดต้องการหนังสือแจ้งได้ค่ะ จะไรท์ซีดีส่งไปให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ :)