กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโ

กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโ Bureau of Technology Transfer and Dissemination Promote alternative energy and energy efficiency in micro sector such as communities, SMEs, government authorities and etc.
(6)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
14/01/2021

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

บุคลากร ศบ.๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในพื้นที่ ควบคุมการเข้า-ออก ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา พร้อมจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด และทำความสะอาดสถานที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน เพื่อเป็นการดูแล และรับผิดชอบต่อสังคม "การ์ดอย่าตก พิชิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)"

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
13/01/2021

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

กระทรวงพลังงาน เผยงบกว่า 8,000 ล้านบาท ลดค่าไฟฟ้าเยียวยาโควิด-19 ถึง 2 เดือน
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณามาตรการด้านไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากมาตรการของภาครัฐ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและได้มีการเห็นชอบ 3 มาตรการ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนรวม 23.70 ล้านราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างเดือน ก.พ.– มี.ค. 64 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประเภท 10 ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ) รวมจำนวน 10.13 ล้านราย ซึ่งจะได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย

มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.2 และ 1.3 ของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประเภท 1.1.2 และ 1.2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประเภท 11 ของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ รวมจำนวน 11.83 ล้านราย โดยจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าในส่วนของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากบิลค่าไฟฟ้าซึ่งใช้เดือน ธ.ค. 63 เป็นฐานในการคำนวณส่วนลด ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางการคิดค่าไฟฟ้า ดังนี้

กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 64 น้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าในเดือน ธ.ค. 63 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ
กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 64 มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าตามบิลค่าไฟฟ้าของเดือน ธ.ค. 63 ให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทางในการคิดค่าไฟฟ้าตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า
มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลูกค้าตรงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ ที่มีลักษณะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกับการประกอบธุรกิจรายเล็ก จะให้ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย โดยจะมีการแถลงรายละเอียดมาตรการความช่วยเหลือจาก กกพ. กฟน.และ กฟภ. ในวันศุกร์ที่ 15 ม.ค. 64
ที่มา: https://www.sanook.com/money/814924/

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
13/01/2021

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ 13 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจุดให้บริการภายในและภายนอกสำนักงานฯ บริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ห้องน้ำ มือจับประตู ราวบันได ฯลฯ และฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่และบริเวณโดยรอบสำนักงาน ครั้งที่ 1 ตามนโยบายมาตรการป้องกัน Covid-19

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
08/01/2021

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เตรียมบังคับใช้กฏหมายประหยัดพลังงานคุมอาคาร 9 ประเภท 13 มี.ค.64
พพ. เตรียมบังคับใช้กฎหมายประหยัดพลังงาน คุมอาคารใหม่-ดัดแปลง 9 ประเภท ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องดําเนินการออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำร้อยละ10 หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ ให้มีผลบังคับใช้ 13 มี.ค.2564
นาย ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2563 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2564 เป็นต้นไปกับอาคารขนาด 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป ส่วนอาคารขนาด 5,000 ตร.ม.ขึ้นไปจะบังคับใช้ในปี 2565 และอาคารขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป จะบังคับใช้ในปี 2566 ตามลำดับ
สําหรับกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นี้ ได้กําหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงครอบคลุมอาคาร 9 ประเภท ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องดําเนินการออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ ซึ่งครอบคลุมระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตน้ําร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน
ทั้งนี้ พพ.ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ กฎกระทรวงฯ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําและตรวจรับรองแบบอาคารภาครัฐ โดยรับรองผลภายใน 28 วันทําการ
2.จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการออกแบบอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ให้กับเจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตผู้จำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 3,500 คน
3.ฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแบบอาคารให้กับวิศวกรและสถาปนิก มีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้วจำนวนกว่า 650 คน มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเป็น 1,500 คน ในปี 2566
4.จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์ BEC ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันอบรมไปแล้วจำนวนกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพิ่มเป็น 4,000 คน ภายในปี 2565
5.ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC ร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐ มากกว่า 30 แห่ง
6.นำร่องให้บริการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑ์ BECกับอาคารภาครัฐและภาคเอกชนที่สมัครใจ ตั้งแต่ปี 2552–2563 มีจำนวนกว่า 850 อาคาร มีผลประหยัดไฟฟ้าได้ 630 ล้านหน่วย หรือประมาณ 54 ktoe/ปี
7.จัดงานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน (BEC Awards) ให้แก่อาคารที่ผ่านการตรวจประเมินแบบอาคาร และมีผลประหยัดสูงกว่าเกณฑ์BEC (ร้อยละ 30 ขึ้นไป) ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559-2562 รวมมากกว่า 130 อาคาร
นาย ประเสริฐ กล่าวว่ากฎกระทรวงBECดังกล่าว จะช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารจ่ายค่าไฟลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ส่วนประเทศไทยเราก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้น และมีเป้าหมายตามแผนEEP2018 ว่าภายใน 20 ปี จะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้รวม 13,700 ล้านหน่วย คิดเป็น 1,166 ktoe หรือคิดเป็นเงินกว่า 47,000 ล้านบาท ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 7,282 ตัน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
06/01/2021

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

โปรดจำไว้ขึ้นใจ (*) (*)
อย่าประมาท การ์ดอย่าตก
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)
ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลางของตัวเอง
เริ่มที่ตัวเรา ครอบครัว และคนใกล้ชิด ด้วยความปราศนาดีจาก ศบ.6(จังหวัดอุบลราชธานี)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
06/01/2021

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เพิ่มมาตราการป้องกัน ป้องกัน COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการร่วมมือกันหยุดเชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ด้วยความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
28/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 142 คน ภายใต้โครงการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
25/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) อบรมให้ความรู้หลักสูตร "เทคนิคการติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์" ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน โดยมีนายสรสิช คำสายใย และนายนิยม อุทา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
24/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณะทำงาน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และสิ่งสำคัญศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการ Social Distancing ทำความสะอาดอุปกรณ์ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคในอากาศในห้องประชุม เพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
21/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๕ คน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (สำหรับโรงเรียนพลังงานงานชุมชน) เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ ๖ (จ.อุบลราชธานี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
18/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้กับสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 185 คน ภายใต้โครงการ หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
07/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยบุคคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาจตุรมุข มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานกิจกรรมมณฑลพิธี ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
04/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.พิษณุโลก) บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ณ บริษัท มงคลสมัย จำกัด ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 135 คน

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
03/12/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายศิริเชษฐ์ วงศ์กุลวิจิตร หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าโอท็อป นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ ประมง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานเปิดโครงการฯ ในงานนี้ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ได้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
30/11/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ทราบหรือไม่ว่า การดูแลและใช้หม้อหุงข้าวอย่างไรถึงจะประหยัดพลังงาน.........???

Energy Statistics & Information DEDE
18/11/2020

Energy Statistics & Information DEDE

รายงานสถิติพลังงาน 2562 (Energy Situation 2019)

พพ. จัดทำและเผยแพร่สถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย มีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่
- รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2562 Thailand Alternative Energy Situation 2019
- รายงานการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย 2562 Thailand Energy Efficiency Situation 2019
- รายงานการดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 2562
Energy Balance of Thailand 2019

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=47340

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
18/11/2020

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวงBEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด2,000 ตร.ม.ขึ้นไป หลังได้ประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้13 มี.ค.64 ชูเป็นกฎหมายสำคัญช่วยประหยัดพลังงานในภาคอาคารร้อยละ10 ลดการใช้ไฟฟ้าได้รวม 13,700 ล้านหน่วย หรือกว่า 47,000 ล้านบาท ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 7,282 ตัน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า
พพ. ได้ริเริ่ม พัฒนา ผลักดัน กฎกระทรวงเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code : BEC เพื่อเป็นมาตรฐานบังคับใช้กับอาคารขนาดใหญ่ ที่มีการใช้พลังงานสูง ด้วยการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร
เพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ ๒๕๖๓
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2564 เป็นต้นไปกับอาคารขนาด 10,000 ตร.ม.ขึ้นไปก่อน และอาคาร 5,000 ตร.ม.ขึ้นไปในปี 2565 และอาคาร 2,000 ตร.ม.
ขึ้นไป ในปี 2566 ตามลำดับ
สําหรับกฎกระทรวงเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นี้ ได้กําหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงครอบคลุมอาคาร 9 ประเภท ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องดําเนินการออกแบบให้เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ ซึ่งครอบคลุมระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบผลิตน้ําร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ พพ.ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีดำเนินการ ดังนี้
1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้คําปรึกษาแนะนําและตรวจรับรองแบบอาคารภาครัฐ โดยรับรองผลภายใน 28 วันทําการ
2.จัดสัมมนาให้ความรู้แนวทางการออกแบบอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC ให้กับเจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตผู้จำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 3,500 คน
3.ฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองแบบอาคารให้กับวิศวกรและสถาปนิก มีผู้สำเร็จหลักสูตรแล้วจำนวนกว่า 650 คน มีเป้าหมายจำนวน 1,500 คน ในปี 2566
4.จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์ BEC ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันอบรมไปแล้วจำนวนกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ มีเป้าหมาย 4,000 คน ภายในปี 2565
5.ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบอาคารตามเกณฑ์ BEC ร่วมกับภาคเอกชนและภาครัฐ มากกว่า 30 แห่ง
6.นำร่องให้บริการตรวจประเมินแบบอาคารตามเกณฑ์ BECกับอาคารภาครัฐและภาคเอกชนที่สมัครใจ ตั้งแต่ปี 2552–2563 มีจำนวนกว่า 850 อาคาร มีผลประหยัด 630 ล้านหน่วย หรือประมาณ 54 ktoe/ปี
7.จัดงานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษพลังงาน (BEC Awards) ให้แก่อาคารที่ผ่านการตรวจการประเมินแบบอาคาร และมีผลประหยัดสูงกว่าเกณฑ์BEC (ร้อยละ 30
ขึ้นไป) ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559-2562 รวมมากกว่า 130 อาคาร

ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า กฎกระทรวงBECดังกล่าว
จะช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารจะจ่ายค่าไฟลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ส่วนประเทศไทยเราก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้น และมีเป้าหมายตามแผนEEP2018 ว่าภายใน 20 ปี จะสามารถประหยัดไฟฟ้าได้รวม 13,700 ล้านหน่วย คิดเป็น 1,166 ktoe หรือคิดเป็นเงินกว่า 47,000 ล้านบาท ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 7,282 ตัน

https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=54632&filename=index

#พพ.#พลังงานDEDE #BEC

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
11/11/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสำโรง และอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เพื่อต้องการให้ประชาชนตระหนักและรับรู้ถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการประหยัดพลังงานของสินค้าที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
06/11/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
29/10/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

"กิจกรรมวันรักต้นไม้" เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ( จังหวัดอุบลราชธานี ) บำรุงรักษาต้นไม้ฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวกลับคืนมาพร้อมกับสร้างความร่มรื่นภายในสำนักงาน เป็นการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ณ บริเวณศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ( จังหวัดอุบลราชธานี )

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
22/10/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง โซล่าเซลล์แบบสูบน้ำ วิทยากรโดยนายสกลเกียรติ ชาสำโรง

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
21/10/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
19/10/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง วิธีล้างแอร์ด้วยตนเอง วิทยากรโดยนายสมโชค สมวงค์

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี
19/10/2020

ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 - อุบลราชธานี

KM กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ถ่านอัดแท่งแบบแรงคน วิทยากรโดยนายนิพนธ์ ยศพล

ที่อยู่

17 Rama 1 Rd, Kasatsuk Bridge, Pathumwan
Bangkok
10330

From National Stadium (MBK, Siam) by bus No. : 8, 15, 47, 204, 204 (air condition bus) From Hua Lamphong by bus No. : 7, 7 (air condition bus)

ข้อมูลทั่วไป

Bureau of Technology Transfer and Dissemination is executed under the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy, Thailand. Bureau of Technology Transfer and Dissemination has 10 regional centers that were established all over Thailand.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622236561

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองทอดอะไร?
การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลีงงาน ในอุปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิต รุ่น 1 วันที่ 5 -6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ.มหาสารคาม ได้รับความรู้ เพิ่มเติมมากมาย ครับ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ทุกท่านครับ
อบรมโครงการถ่ยทอดและเผยแะร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในอัปกรณ์ทำความเย็นผ่านชุดสาธิร