Clicky

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค, หน่วยงานราชการ, อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้...
21/02/2022

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา “SAFE สถานศึกษาปลอดภัย” โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. รวมถึง ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ คุณครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ

ในโอกาสนี้ นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/577297

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมการแก้ปัญ...
20/02/2022

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุม อาทิ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุดรธานี และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดอุดรธานี

ในโอกาสนี้ นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/577063

📌ด่วนที่สุดเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว...
19/02/2022
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 - สำนักพัฒนาระบบ

📌ด่วนที่สุด
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

รายละเอียด >>> เรียน ศธจ. ว 1123 >>> เรียน ผอ.สพท ว 1124 >>

📌ด่วนที่สุดเรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)▶️รายละเอีย...
19/02/2022
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) -

📌ด่วนที่สุด
เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

รายละเอียด >>> ไฟล์ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้า

"วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต"วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญท...
16/02/2022

"วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต"

วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
1. พระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกัน
ยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3. พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
(อภิญญา แปลว่า “ความรู้ยิ่ง” หมายถึง ปัญญาความรู้ที่สูงเหนือกว่าปกติ เป็นความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญา หรือบำเพ็ญกรรมฐาน
. อิทธิวิธิ หมายถึง แสดงฤทธิ์ได้ เช่น ล่องหนได้ เหาะได้ ดำดินได้
. ทิพพโสต หมายถึง มีหูทิพย์
. เจโตปริยญาณ หมายถึง กำหนดรู้ใจผู้อื่นได้
. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ หมายถึง ระลึกชาติได้
. ทิพพจักขุ หมายถึง มีตาทิพย์
. อาสวักขยญาณ หมายถึง รู้การทำอาสวะให้สิ้นไป)
4. วันที่พระจันทร์เต็มดวงเสวยมาฆฤกษ์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”
หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ปัจจุบันวันมาฆบูชา ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

▶️ภาพและข้อมูลเรียบเรียง จาก Google

15/02/2022
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔ [ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท]

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1020 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565เรื่อง  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุ...
14/02/2022

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1020 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51769

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และบุคลากรกลุ่มบริหารง...
10/02/2022

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 และ เขต 2 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

📌ด่วนที่สุดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบ...
09/02/2022
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับร

📌ด่วนที่สุด
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.

รายละเอียด >>> 1. เรียน ปลัดฯ >>> 2. เรียน ศธจ >>> 3

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 839 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (...
09/02/2022

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 839 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51743

(8 กุมภาพันธ์ 2565) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องแต่งตั้ง มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่ากา...
08/02/2022

(8 กุมภาพันธ์ 2565) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องแต่งตั้ง มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2022/02/08/cabinet-resolution-822565/

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื...
08/02/2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติก...
08/02/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู และสนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 และคณะ ร่วมต้อนรับ

ภาพ-ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามส...
06/02/2022

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และโรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายนิพนธ์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายมโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และคณะให้การต้อนรับ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขั...
06/02/2022

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีสนามสอบ จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์บริหารข้อมูลการสอบฯ ดังนี้
1. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
2. โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
3. โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
4. โรงเรียนปทุมวิไล
5. ศูนย์บริหารข้อมูลการสอบ ตั้งอยู่ ณ สพป.ปทุมธานี เขต 1
รับการรายงานการดำเนินการจัดสอบ และสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และรายงานผลอย่างรวดเร็วด้วยรูปแบบการรายงานที่ทันสมัยและน่าสนใจ

โดยสรุปผลการตรวจทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสอบอย่างถูกต้อง
1. ทุกสนามสอบมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ ATK (ภายใน 72 ชั่วโมง) และใบรับรองการฉีดซีน(อย่างน้อย 2 เข็ม) และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ ในทุกจุดรวมถึงบริเวณห้องสอบ
2. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารสอบ
3. สนามสอบให้บริการห้องเก็บทรัพย์สินของผู้ที่เข้าสอบเนื่องจากไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบได้ตรวจเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบอย่างครบถ้วนทุกคน
5. สนามสอบมีการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้เข้าสอบ โดยมีอาหารไว้บริการผู้เข้าสอบ อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการลงพื้นที่ตรวจเยี่...
06/02/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื...
06/02/2022

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนสภาราชินี 2 จังหวัดตรัง โดยมี นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ นางสาวนิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้การต้องรับ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ข่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนาม...
06/02/2022

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ข่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้ร...
06/02/2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11:00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ให้เข้าร่วมต้อนรับและรายงานข้อมูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทธิชัย จรูญเนตร) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื...
06/02/2022

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนชลบุรี”สุขบท” จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให...
06/02/2022

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ณ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการสอบให้การต้อนรับ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ ตำแหน่...
05/02/2022

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการจัดสอบและมาตรการด้านความปลอดภัยภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย

▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ.
https://www.obec.go.th/archives/566630

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารการจัดกา...
05/02/2022

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารการจัดการสอบ ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีสนามสอบ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
3. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
4. โรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
5. โรงเรียนวิสุทธรังษี
6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรี
ทั้งนี้ ทุกสนามสอบมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและระเบียบของการเข้าสอบอย่างเคร่งครัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ที่อยู่

อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622885645

เว็บไซต์

http://personel.obec.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง 3 หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา https://moe360.blog/2022/01/17/bring-students-back-to-school/
วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระหว่าง 3 หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย 11 พันธมิตร ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพฐ. https://www.obec.go.th/archives/554039
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่หอประชุมคุรุสภา : กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา มีพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ในรูปแบบผสมผสาน คือ Onsite แบบนิวนอร์มอล และ Online โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ครูผู้สอนวิชากลศาสตร์ (Machanic) วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 พ.ศ. 2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครู และพิธีคารวะครูอาวุโสของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณครูนงลักษณ์ ภมรจันทรมัส ครูชั้นเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในรูปแบบ Online ▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา https://moe360.blog/2022/01/16/teachers-day-2565/
#คุรุสภา ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลด หนังสือที่ระลึกวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” The Power of New Generation Teachers: Creating Thais to the Global World ▶️หนังสือแบบ E-BOOK ที่… http://www.thora2u.com/pom/web_js_1/TPNGT_2565/data_ ▶️ดาวน์โหลดหนังสือ และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ … https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35307/
#คำขวัญนายกรัฐมนตรี : วันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งความรัก ความปรารถนาดี และกำลังใจมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข้ง พร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่เป้าหมาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” อย่างเต็มศักยภาพต่อไป.💐
#คำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี "พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. พร้อมด้วย คณะผู้แทน สพฐ. เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพอัตรากำลังสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2565
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา https://moe360.blog/2022/01/14/ศธ-ออกประกาศ-work-from-home/
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. พร้อมด้วย คณะผู้แทน สพฐ. เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพอัตรากำลังสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ก่อนเดินทางไป สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้แวะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
(10 มกราคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเสวนา “โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยชี้แจงถึงนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (5 On) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิด On-Site ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่าง ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา https://moe360.blog/2022/01/10/10-1-2565/
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห่วง “โอมิครอน” ระบาดในเด็ก วันที่ 10 มกราคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ จัดเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ▶️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา https://moe360.blog/2022/01/09/ตรีนุช-ห่วง-โอมิครอน/
📌ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา “โอมิครอนร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” ถ่ายทอดสดผ่าน OBEC Channel ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป