Clicky

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา Bangkok Metropolitan Administration

เปิดเหมือนปกติ

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5วันที่ 25 มกราคม 2566 นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...
25/01/2023

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5
วันที่ 25 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนะนำเรื่องความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>ทั้งนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตบางกอกใหญ่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงขอความร่วมมือประชาชน
👉 งดการเผาในที่โล่ง
👉 ใช้รถเท่าที่จำเป็น และตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
👉 ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์
โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง www.bangkokairquality.com

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽วันที่ 25 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใ...
25/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽
วันที่ 25 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ
✅ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ แขวงวัดท่าพระ

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...
24/01/2023

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5
วันที่ 24 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนะนำเรื่องความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>ทั้งนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตบางกอกใหญ่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงขอความร่วมมือประชาชน
👉 งดการเผาในที่โล่ง
👉 ใช้รถเท่าที่จำเป็น และตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
👉 ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์
โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง www.bangkokairquality.com

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽วันที่ 24 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใ...
24/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽
วันที่ 24 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน แขวงวัดอรุณ
✅ โรงเรียนวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ...
23/01/2023

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5
วันที่ 23 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนะนำเรื่องความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 4 แห่ง
✅ บริษัท พี.ที.พี.เซอร์วิส จำกัด
✅ บริษัท พงษ์จิตต์ จำกัด
✅ บริษัท ส.สยามอุดมชัย จำกัด
✅ บริษัท แอพพาเรล ครีเอชั่น จำกัด
>>ทั้งนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตบางกอกใหญ่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงขอความร่วมมือประชาชน
👉 งดการเผาในที่โล่ง
👉 ใช้รถเท่าที่จำเป็น และตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
👉 ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์
โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง www.bangkokairquality.com

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 23 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ...
23/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 23 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ชุมชนรวพล ซอยรัชดาภิเษก 16 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

บางกอกใหญ่ ห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ตรวจสอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหาน...
20/01/2023

บางกอกใหญ่ ห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ตรวจสอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 🏫 🍱 🍽
วันที่ 20 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 3 แห่ง
✅ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
✅ โรงเรียนวัดนาคกลาง
✅ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
>> พร้อมสุ่มตรวจคุณภาพอาหารพร้อมบริโภค มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ตามการสั่งการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ) เนื่องจากเกิดเหตุอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง จากการรับประทานอาหารจากร้านอาหารและแผงลอยบริเวณหน้าโรงเรียน

บางกอกใหญ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน งดจุดธูป และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อป้องกันมลพิษจากฝุ่น PM 2....
20/01/2023

บางกอกใหญ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชน งดจุดธูป และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อป้องกันมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ⛩ 🧧
วันที่ 20 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายอัษฏางค์ ศรีงามช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน และผู้ดูแลศาสนสถาน ในการงดจุดธูป และเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ในศาลเจ้า และศาสนสถานสำคัญ เพื่อป้องกันมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี พ.ศ. 2566 ณ ศาลเจ้า และศาสนสถานในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>พร้อมกันนี้ ได้แจกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566
🥰 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5
โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง www.bangkokairquality.com

บางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมล้างตลาด ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 🧧 🪣 🧹วันที่ 20 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางก...
20/01/2023

บางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมล้างตลาด ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 🧧 🪣 🧹
วันที่ 20 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายอัษฏางค์ ศรีงามช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางสาวยมนา จรรยา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับผู้ประกอบการ และผู้ค้าในตลาด จัดกิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 ณ โพธิ์สามต้น แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
✅ แนะนำแนวทางการล้างตลาดให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้องให้กับเจ้าของตลาด
✅ แนะนำประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อและบริโภคสินค้า เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
✅ แจกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽วันที่ 20 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใ...
20/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽
วันที่ 20 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข33 วัดหงส์รัตนาราม ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนวัดเจ้ามูล แขวงวัดท่าพระ
✅ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน แขวงวัดท่าพระ

#บางกอกใหญ่เฝ้าระวังมลพิษอากาศที่แหล่งกำเนิด PM2.5💨🚤เชิงรุก วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเข...
20/01/2023

#บางกอกใหญ่เฝ้าระวังมลพิษอากาศที่แหล่งกำเนิด PM2.5💨🚤เชิงรุก

วันที่ 19 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล และตรวจวัดเสียงเครื่องยนต์เรือกล (เรือหางยาวท่องเที่ยว) ณ ท่าน้ำวัดนาคกลางวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการควบคุมและเฝ้าระวังมลพิษทางเสียงและมลพิษอากาศที่แหล่งกำเนิด ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

>>พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก่ผู้ประกอบการเรือ และรให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
>>ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตบางกอกใหญ่ ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5
โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง www.bangkokairquality.com

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 20 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ...
20/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 20 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ พาณิชยการธนบุรี12 แยก3 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

บางกอกใหญ่ สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 👧🥩🍗วันที่ 19 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผ...
19/01/2023

บางกอกใหญ่ สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 👧🥩🍗

วันที่ 19 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สุ่มตรวจสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร เพื่อติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกอาหารปลอดภัยโดยสังเกตป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽วันที่ 19 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใ...
19/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 🏫 🍱 🍽
วันที่ 19 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ ห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ตรวจสอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหาน...
18/01/2023

บางกอกใหญ่ ห่วงใยสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ตรวจสอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 🏫 🍱 🍽
วันที่ 18 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารบริเวณโดยรอบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 3 แห่ง
✅ โรงเรียนวัดท่าพระ
✅ โรงเรียนวัดดีดวด
✅ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
>> พร้อมสุ่มตรวจคุณภาพอาหารพร้อมบริโภค มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้นหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) ตามการสั่งการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ) เนื่องจากเกิดเหตุอาหารเป็นพิษในเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง จากการรับประทานอาหารจากร้านอาหารและแผงลอยบริเวณหน้าโรงเรียน

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽วันที่ 18 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
18/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽
วันที่ 18 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนอนุบาลวรพิม แขวงวัดท่าพระ
✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ แขวงวัดท่าพระ

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 18 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ...
18/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 18 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 (ซอยสมชาย) แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 17 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ...
17/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 17 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยรัชดาภิเษก 23 แขวงวัดท่าพระ
➡️ ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ
➡️ ซอยเพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ
➡️ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (ซอยขุนเดช) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽วันที่ 17 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
17/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽
วันที่ 17 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติบลูมมิ่งบัดส์ แขวงวัดท่าพระ
✅ โรงเรียนชาตศึกษา แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำสุขาภิบาลตลาดวันที่ 17 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายอัษ...
17/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำสุขาภิบาลตลาด
วันที่ 17 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายอัษฏางค์ ศรีงามช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขลักษณะตลาดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ พร้อมให้คำแนะนำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง (บ่อดักไขมัน) เพื่อลดอุปสรรคต่อการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการป้องกันกลิ่นเหม็น และการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ณ ตลาดท่าพระ, ตลาดศักดิ์เจริญ, ตลาดท่าพระรุ่งเรือง และตลาดโพธิ์สามต้น

#เขตบางกอกใหญ่ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฝังไมโครชิป🐶🐱และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า💉วันที่ 16 มกราคม ...
16/01/2023

#เขตบางกอกใหญ่ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฝังไมโครชิป🐶🐱
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า💉

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายอัษฏางค์ ศรีงามช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดไมโครชิปให้กับสัตว์เลี้ยงพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ณ ศาลา 7 วัดสังข์กระจายวรวิหาร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ดังนี้
👉 ทำหมัน สุนัข และแมว จำนวน 36 ตัว
👉 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 125 ตัว
👉 ฉีดไมโครชิปสุนัข จำนวน 6 ตัว


#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 13 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ...
13/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 13 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 11 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽วันที่ 13 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
13/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽
วันที่ 13 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา แขวงวัดท่าพระ

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 12 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ หั...
12/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยวัดสังข์กระจาย แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 12 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ...
12/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 (บลูมมิ่งบัด) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽วันที่ 12 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
12/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽
วันที่ 12 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดอรุณ
✅ โรงเรียนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽วันที่ 11 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
11/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽
วันที่ 11 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนวัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ
✅ โรงเรียนวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽วันที่ 10 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกให...
10/01/2023

บางกอกใหญ่ ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 🏫 🍱 🍽
วันที่ 10 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร ตามแบบการตรวจประเมินจากสำนักอนามัย พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะ/อุปกรณ์ และ swab มือของผู้สัมผัสอาหาร ตรวจหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ณ สถานศึกษาในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
✅ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
✅ โรงเรียนวัดราชสิทธาราม

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ...
09/01/2023

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ที่ ศาลา 7 วัดสังข์กระจายวรวิหาร เวลา 09.00 ถึง 11.00 น.

🐕🐅รับจำนวนจำกัด 30 ตัว ให้สิทธิ์ท่านละไม่เกิน 2 ตัว🐩🐈

🐩อย่าลืม ต้องขังกรง อดน้ำและอาหาร 10 ถึง 12 ชม. ก่อนนำมาทำหมัน🐕

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้หวัดนก🪽🕊วันที่ 9 มกราคม 2566 นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าห...
09/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้หวัดนก🪽🕊

วันที่ 9 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับกลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย​ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสัตว์ปีก​
ณ วัดประดู่ในทรงธรรม ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ในนกธรรมชาติจำนวน 10 ตัว ผลการตรวจไม่พบเชื้อไข้หวัดนก

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 9 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้...
09/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 9 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยพณิชยการธนบุรี 21 แขวงวัดท่าพระ
➡️ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ม...
06/01/2023

#บางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันฝุ่น PM 2.5
วันที่ 6 มกราคม 2566
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และแนะนำเรื่องความปลอดภัยด้านการป้องกันอัคคีภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>ทั้งนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตบางกอกใหญ่ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงขอความร่วมมือประชาชน
👉 งดการเผาในที่โล่ง
👉 ใช้รถเท่าที่จำเป็น และตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
👉 ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์
โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านทาง www.bangkokairquality.com

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 3 มกราคม 2566นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้...
03/01/2023

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 3 มกราคม 2566

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 29 ธันวาคม 2565นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เ...
29/12/2022

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 29 ธันวาคม 2565

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยอิสรภาพ 19/1 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟วันที่ 27 ธันวาคม 2565นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เ...
27/12/2022

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก 🚫🦟

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ
➡️ ซอยเพชรเกษม 4 แยก 1
➡️ ซอยพณิชยการธนบุรี 11
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิก้า
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

#บางกอกใหญ่ เฝ้าระวังการใช้สารเคมีในเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่จำหน่ายในตลาด 🥩 🦐🦑วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสมหวัง ชัยประกา...
27/12/2022

#บางกอกใหญ่ เฝ้าระวังการใช้สารเคมีในเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่จำหน่ายในตลาด 🥩 🦐🦑
วันที่ 27 ธันวาคม 2565
นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารและการใช้สารเคมี(ฟอร์มาลีน) โดยเฉพาะอาหารกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีน เช่น ปลาหมึก กุ้ง เนื้อหมู เนื้อไก่ เครื่องในสัตว์ ณ ตลาดสดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>ทั้งนี้ จากการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ไม่พบการปนเปื้อนของสารเคมี(ฟอร์มาลีน) ในวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแต่อย่างใด
👉อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ควรเลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาด ผ่านมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ และมีแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบได้
⚠️ฟอร์มาลีน : สารเคมีในอาหาร เป็นสารอันตรายที่แม่ค้าบางรายนำมาใช้ราดอาหารสด เพื่อให้คงความสดอยู่ได้นาน พบใน อาหารทะเล และเนื้อสด อันตรายเมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้เกิดระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดเป็นพิษเฉียบพลัน

ที่อยู่

1 Rachadapisak Road Thapra
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624570069

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

15 พฤษภาคม 2563
กลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการเลี้ยงสัตว์แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มอบเอกสารและให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกในคนและสัตว์ปีก และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับทำความสะอาดในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ ณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
🐔🐣วันที่.24 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่​ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน​ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข​ สำนักอนามัย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่​ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก​ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก​ แนะนำด้านสุขอนามัย​ แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก​ บริเวณบ้านเลขขที่​ 80/1​ ตรอกวัดราชสิทธาราม​ ซอยอิสระภาพ​ 23 ถนนอิสระภาพ​ แขวงวัดท่าพระ​ เขตบางกอกใหญ่​ กทม. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ)

*** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า

ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่
ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ

อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ)

ขอบพระคุณครับ
ชาวบ้านซอยต้นตะโก
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู CMG Cute1 CMG Cute CMG 007 Cmmuphd สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร TV Show บ้านสมเด็จโพลล์ รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม บูรณ สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง Greenstaralert