ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา Bangkok Metropolitan Administration

เปิดเหมือนปกติ

บางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายอาหาร เตรียมพร้อมเทศกาลปีใหม่🎉 ☘️วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการ...
30/12/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจแนะนำร้านจำหน่ายอาหาร เตรียมพร้อมเทศกาลปีใหม่🎉
☘️วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบเจ้าหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล น.ส.สุรีย์ พฤกษาประดับกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลท่าพระออกตรวจ ตรวจแนะนำสถานประกอบการ 👇
🔶ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม จำหน่ายสุราในเวลาที่ราชการกำหนด และไม่จำหน่ายสุราแก่เยาวชนอายุต่ำ 20 ปี
🔶ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่ทางราชการกำหนด
🔶มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID -19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2Plus) ของกรมอนามัย

🎉🥳เพื่อเป็นการฉลองปีใหม่อย่างปลอดภัย ปลอดโควิด 19 ปลอดอุบัติเหตุ

#บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกัน #โควิด-19 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบ...
30/12/2021

#บางกอกใหญ่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกัน #โควิด-19
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจแนะนำสถานประกอบในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ให้ห้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามที่ทางราชการกำหนด โดยเน้นย้ำ
✴มาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID -19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2Plus) ของกรมอนามัย
✴มาตรฐาน SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
👉 ร้านอาหาร ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และโต๊ะรับประทานอาหาร 1-2 เมตร ในกรณี
1. พื้นที่ใช้เครื่องปรับอากาศเว้นระยะระหว่างโต๊ะ 2 เมตร
2. หากพื้นที่จำกัด จัดโต๊ะเว้นระยะไม่ถึง 1 เมตร ให้ทำฉากกั้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ

บางกอกใหญ่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุ...
30/12/2021

บางกอกใหญ่ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บางกอกใหญ่ แนะนำมาตรการป้องกัน #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบาง...
30/12/2021

บางกอกใหญ่ แนะนำมาตรการป้องกัน #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจสอบพร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
>>ทั้งนี้ได้มอบสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่ายบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามแบ่งขายบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

บางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้ 🍜😋วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบา...
30/12/2021

บางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้ 🍜😋
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ สถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร swab มือของผู้สัมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ณ ร้านข้าวหมูทอดกู๋หว๋าไจ๋ และร้านข้าวหน้าเป็ด ถนนเพชรเกษม ซอย 4 แขวงวัดท่าพระ
>>พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด-19
#BMA #กทม. #BMAEnviSanTeam

เขตบางกอกใหญ่ ตลาดสะอาด ปลอดโควิด-19🧹😷วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมาย...
29/12/2021

เขตบางกอกใหญ่ ตลาดสะอาด ปลอดโควิด-19🧹😷
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาด ดำเนินการจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล" ณ ตลาดสดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยล้างทำความสะอาดพื้นถนนทางเดินโดยรอบตลาด เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บางกอกใหญ่ แนะนำมาตรการป้องกัน #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5 😷วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบาง...
29/12/2021

บางกอกใหญ่ แนะนำมาตรการป้องกัน #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5 😷
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่ ตรวจเข้มเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาดวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศ...
29/12/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจเข้มเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาด
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจตลาดสดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
👉โดยเน้นย้ำให้ตลาดต้องปฏิบัติตาม
✅มาตรการ DMHTTA
✅มาตรการป้องกันเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)
✅มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus และ BKK Foodsafety App. และผู้ค้าทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ตามที่กำหนด

บางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้ 🍜😋วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใ...
29/12/2021

บางกอกใหญ่ อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจได้ 🍜😋
วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะทางด้านกายภาพ สถานที่ประกอบ-ปรุงอาหาร พร้อมเก็บตัวอย่างอาหาร swab มือของผู้สัมผัสอาหารเพื่อตรวจสอบความสะอาด และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในเรื่องการเป็นเมืองอาหารสะอาดปลอดภัย ณ ร้านเดอะพิซซ่า คอมปะนี สาขาจรัญสนิทวงศ์ 12 และร้านข้าวราดแกงนายวิรัช ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
>>พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด-19
#BMA #กทม. #BMAEnviSanTeam

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรควันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำน...
27/12/2021

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการจัดอบรมโครงการ “โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนาคกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นางลัดดา แสนเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคกลาง กล่าวเปิดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
✍ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาได้
>>พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก #โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก วันที่ 24 ธ...
24/12/2021

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก
#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ วัดอรุณรสชวรมหาวิหาร แขวงวัดอรุณ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิกา
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรควันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนว...
24/12/2021

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ “โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค” ให้แก่คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาได้

23/12/2021

📍โควิดสายพันธุ์ “โอไมครอน”รุกคืบมาแล้ว!! แถมมาตอนช่วงเวลาเฉลิมฉลองเสียด้วย

มาดูกันว่า ถ้าเจออาการแบบไหน มีความเสี่ยง และควรทำอย่างไร
https://www.facebook.com/1508839479366405/posts/2949357765314562/

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด #สสส

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก #โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก วันที่ 23 ธ...
23/12/2021

#บางกอกใหญ่ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก
#โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ หมู่บ้านศิวาลัย แขวงวัดท่าพระ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย
1. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา โรคซิกา
2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
3. แจกทรายเคลือบสารเคมี โลชั่นตะไคร้หอม สื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
4. คำนวณค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI

บางกอกใหญ่ ตรวจสุขลักษณะร้านจำหน่ายอาหารร่วมกับหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายส...
23/12/2021

บางกอกใหญ่ ตรวจสุขลักษณะร้านจำหน่ายอาหารร่วมกับหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำรถหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ดำเนินการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการร้านอาหารและสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ร้านจำหน่ายอาหาร ถนนเพชรเกษม (ฝั่งเลขคี่) แขวงวัดท่าพระ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
>>พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A

เขตบางกอกใหญ่ ตลาดสะอาด ปลอดโควิด-19🧹😷วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมาย...
23/12/2021

เขตบางกอกใหญ่ ตลาดสะอาด ปลอดโควิด-19🧹😷
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาด ดำเนินการจัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล" ณ ตลาดสดในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ โดยล้างทำความสะอาดพื้นถนนทางเดินโดยรอบตลาด เพื่อให้ตลาดสะอาด ถูกสุขลักษณะ และเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>โดยขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตลาดและผู้ขายของในตลาด
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะมาตรการ D-M-H-T-T-A ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรควันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อ...
23/12/2021

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ “โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค” ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิทธาราม โดยได้รับเกียรติจากนางสาววงเดือน ถือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และนายอาทิตย์ รุณจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิทธาราม กล่าวเปิดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
✍ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาได้
>>พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรควันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยก...
22/12/2021

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค
วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมโครงการอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพระ และได้รับเกียรติจากนางสุประวีณ์ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพระ กล่าวเปิดการอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการจัดอบรมให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาได้

บางกอกใหญ่ แนะนำมาตรการป้องกัน #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5 😷วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบาง...
21/12/2021

บางกอกใหญ่ แนะนำมาตรการป้องกัน #ฝุ่นละอองขนาดเล็ก #PM2.5 😷
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในสถานประกอบการ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรควันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำน...
21/12/2021

บางกอกใหญ่ จัดอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการ โรงอาหารปลอดภัย บางกอกใหญ่ไร้โรค โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ นาคน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีดวด กล่าวเปิดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษาได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดีดวด

เขตบางกอกใหญ่ตรวจคุณภาพกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565🎉🎁วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเข...
21/12/2021

เขตบางกอกใหญ่ตรวจคุณภาพกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565🎉🎁
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายเกียรติวิสุทธิ์ เพ็ชรหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางเยาวะสกุล ทองธัญวีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจติดตามการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์ 15 และโลตัสเอ็กซ์เพลส แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนดตามโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของกทม. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
🎉โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจําหน่ายกระเช้าของขวัญ ประกอบด้วย
✅กระเช้าของขวัญประเภทอาหารและบรรจุภัณฑ์ ต้องมีคุณภาพและมี อย.รับรอง โดยต้องมีวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
✅กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้ที่จัดไว้แล้ว ต้องตั้งกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน แสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผู้บริโภคสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
✅กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้จัดทำป้ายโดยมีข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์ชุนชนและท้องถิ่น”
✅กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่น ให้แสดงสัญลักษณ์ของห้าง/สถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญ
✅กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย
✅บริเวณที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญ กำหนดพื้นที่หรือบริเวณตั้งวางกระเช้าโดยแสดงประเภทกระเช้าให้ชัดเจน

ที่อยู่

1 Rachadapisak Rd. Thapra
Bangkok
10600

รถเมล์ สาย 91ก, 80ก

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจำกัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024570069

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/bangkokyai

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัยร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ดีในการเลี้ยงสัตว์แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก มอบเอกสารและให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกในคนและสัตว์ปีก และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับทำความสะอาดในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ ณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
🐔🐣วันที่.24 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่​ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาทางระบาดวิทยาโรคสัตว์สู่คน​ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข​ สำนักอนามัย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่​ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก​ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก​ แนะนำด้านสุขอนามัย​ แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก​ บริเวณบ้านเลขขที่​ 80/1​ ตรอกวัดราชสิทธาราม​ ซอยอิสระภาพ​ 23 ถนนอิสระภาพ​ แขวงวัดท่าพระ​ เขตบางกอกใหญ่​ กทม. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
วันนี้วันอาทิตย์แทนที่ได้พักผ่อนเงียบๆ ปัญหาเดิมๆ จากบ้านเลขที่ 20 ซอยจำเนียรสุข 1 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ที่มี นายไพโรจน์ วิทยสัมฤทธิ์ เป็นเจ้าของอาคาร กลับปล่อยให้ลูกจ้างทำงานบนชั้น 2 และชั้น 3 สร้างความรำคาญเดือดร้อนอยู่เป็นประจำ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ ยังไม่รวมถึงวันจันทร์-วันเสาร์ ที่ก็ทำความเดือดร้อนจนถึง 3 ทุ่ม ทีกับบ้านพักตนเองและครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกลับปิดเงียบ แต่ปล่อยให้คนงานที่อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านเลขที่ 20 ก่อความรำคาญ .... ถ้าอ้างเรื่องสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้ ก็ไม่ควรมีสิทธิเกินเลยไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น จึงขอร้องทุกข์มายังเขตบางกอกใหญ่ ว่าจะแก้ไขอะไรได้มากกว่าการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลอ้างตามว่า บ้านเลขที่ 20 ใช้สำหรับเป็นที่เก็บของ (ทางเขตสามารถติดต่อทางผมแล้วนัดตรวจสอบหาข้อเท็จจริงได้ครับ) *** จากรูปแนบที่ทางเจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ถ่ายไว้ ทั้งโต๊ะเก้าอี้เหล่านี้ที่มีการลาก เลื่อน หรือแม้แต่มีการทุบเพื่อรองเท้าและกระเป๋า ป.ล. หวังว่าทางเจ้าหน้าที่เขตคงไม่สรุปอีกว่า ขณะตรวจสอบไม่พบการกระทำใดๆ ให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงนะครับ... ซึ่งมันไม่จริง
เรียนท่าน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ด้วยทางบ้านกระผมและคนรอบข้างบ้านรวมทั้งคนในซอยบางพื้นที่ ๆ อยู่ใกล้ ๆ กับบ้านเลขที่ 108/27 ซอยวัดราชสิทธิ์ (ต้นตะโก) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 ที่มีการเลี้ยงแมวไว้จำนวนหลายตัว คนที่เดินผ่านไปมาจะได้กลิ่นของขี้แมวที่ถ่ายไว้เรี่ยราดแถว ๆ หน้าบ้านชาวบ้านบริเวณนั้น ตามหลังคาบ้าน รวมทั้งบ้านข้างเคียงจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้กันทั้งนั้นครับ อยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ด้วยครับ เพราะเดือดร้อนและรำคาญกับกลิ่นนี้มากที่สุดแล้วครับ (วันหลังจะถ่ายภาพความน่าเกลียดมาลงใน FB เลยครับ) ขอบพระคุณครับ ชาวบ้านซอยต้นตะโก