โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร http://203.155.220.242/watsamakee [email protected] โทร. 02-424-0200 ต่อ 12 แฟกซ์ : 02-424-0200 ต่อ 17 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บุคลากรโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส https://www.facebook.com/media/set/?set=a.297807486924349.67048.226041694100929&type=3 ในปีการ ศึกษา 2554 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 587 คน มีจำนวนห้องเรียน 20 ห้องเรียน จำแนกเป็น ระดับชั้นอนุบาล 6 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 14 ห้องเรียน มีจำนวนครู 25 คน มีจำนวนผู้บริหาร 2 คน นางสาวสุชาดา พิกุลหอม เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน เปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดการศึกษาปฐมวัย 2 ปี ได้แก่ อนุบาล 1 และอนุบาล 2 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2553 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางรัก (วัดบางพระครู) จัดตั้งโดยอำเภอบางกอกน้อย ขณะนั้นอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 ตั้ง อยู่เลขที่ 510 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 (บางพระครู) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 (กลุ่มกรุงธนเหนือ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-0200 หมายเลขโทรสาร 0-2424-0200 ต่อ 17 อีเมลแอดเดรส [email protected] เว็บไซต์โรงเรียน http://203.155.220.242/watsamakee เฟสบุ๊กโรงเรียน www.facebook.com/watsamakkeesuttawas.school แฟนเพ็จโรงเรียน www.facebook.com/Watsamakkeesutthawas.School ยูทูปโรงเรียน http://www.youtube.com/user/watsamakeesuthavasSc สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวาตั้งอยู่ในที่ดินของวัดสามัคคีสุทธาวาส ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัด กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 60 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดเทพากร โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี และโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ซึ่งเป็นเลขานุการของเครือข่าย ประวัติโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส - ธันวาคม 2479 ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน - 28 พฤศจิกายน 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลบางอ้อ 3 (วัดบางพระครู) - 17 พฤษภาคม 2501 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 7 - พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เมื่อเริ่มเปิดทำการครั้งแรก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จึงได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2548 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การดูแล กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สีประจำโรงเรียน สีฟ้า – สีขาว ปรัชญาโรงเรียน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี “ความสามัคคีแห่งหมู่คณะ นำความสุขมาให้” สัญลักษณ์โรงเรียน รูปนักเรียนชายหญิงจับมือกันภายใต้สะพานพระรามหก อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ส.ส. เปล่งรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในการจัดการศึกษา ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 1. นายศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ พ.ศ. 2486 - 2501 2. นางศิริณี พุทธิสมบัติ พ.ศ. 2502 - 2503 3. นางแสงจันทร์ นิพนธ์เนติพุฒิ พ.ศ. 2503 - 2516 4. หม่อมราชวงศ์หญิงวิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง พ.ศ. 2516 - 2517 5. นางสาวปาระณี สมิตเมฆ พ.ศ. 2517 - 2519 6. หม่อมราชวงศ์หญิงวิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง พ.ศ. 2519 - 2523 7. นางสาวปาระณี สมิตเมฆ พ.ศ. 2523 - 2532 8. นายสนั่น ศรีกิตติวงศ์ พ.ศ. 2532 - 2541 9. นางเพ็ญศรี สุขโสต พ.ศ. 2541 - 2543 10. นายทองเชิญ ชูมงคล พ.ศ. 2543 - 2544 11. นายเสรี เชียงทอง พ.ศ. 2544 - 2545 12. นายสุวัฒน์ บุณยะกาญจน พ.ศ. 2545 - 2547 13. นางสุจิตรา ฤทธิเดช พ.ศ. 2547 - 2549 14. นางอมราพร ม่วงมณี พ.ศ. 2549 - 2554 15. นางสาวสุชาดา พิกุลหอม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554 1.นายอดุลย์ โยธาสมุทธ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ 2.นางสาวณัฐชญา พาทีชอบ ผู้แทนผู้ปกครอง รองประธานกรรมการ 3.ร้อยเอกวิรัช พรมรัตน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 4.นางวิภา ผ่องอักษร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 5.พระอาจารย์อมร อมโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 6.นางสาวรัชนี กองปัทมะ ผู้แทนครู กรรมการ 7.ดร.ทนง ทองเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8.นายประสิทธิ์ ช่ออัญชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9.นางสุดา ชูโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 10.นางละม่อม วิสพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 11.นายนิพนธ์ พงษ์หญิง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 12.นางอมราพร ม่วงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปี 2554 1. นางสาวณัฐชญา พาทีชอบ ประธานกรรมการ 2. นางบัวทิน สุวรรณโคตร์ กรรมการ 3. นายอำนาจ อินดนตรี กรรมการ 4. นายอุดร อ่องศรี กรรมการ 5. นางวาสนา เชียงแรง กรรมการ 6. นายไพฑูรย์ อินทรสูง กรรมการ 7. นายกุลชาติ ศรีรัตน์ กรรมการ 8. นางวัชราภรณ์ ยะประภาส กรรมการ 9. นางพัชฌิมา นาดนทอง กรรมการ 10. นางปิยาภรณ์ โคเงิน กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 1.นายประสิทธิ์ ช่ออัญชัญ ประธานมูลนิธิ 2.นางวิภา ผ่องอักษร รองประธานมูลนิธิ 3.หม่อมราชวงศ์วิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง กรรมการ 4.ร้อยเอกวิรัช พรมรัตน์ กรรมการ 5.นายนิพนธ์ พงษ์หญิง กรรมการ 6.นางละม่อม วิสพล กรรมการ 7.นางสุดา ชูโชติ กรรมการ 8.นางชม้อย สกุลพันธ์ กรรมการ 9.นางปรารถนา บางยี่ขัน กรรมการ 10.นางสาวกนกวรรณ ต้นวงศ์ กรรมการ 11.นางอำภาพร คล้ายเนตร กรรมการ 12.นางยุพาวรรณ อินควรชุม กรรมการ 13.นางสาวชุติมา ศรีวันนา เหรัญญิก 14.นางสาวรัชนี กองปัทมะ ผู้ช่วยเหรัญญิก 15.นางอมราพร ม่วงมณี กรรมการและเลขานุการ 16.นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ แหล่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ - ครูพระช่วยสอนจากวัดสามัคคีสุทธาวาส - ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ - ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน - ห้องสมุดของโรงเรียน - ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยะศึกษา ห้องลีลาศ ห้องสหกรณ์ ห้องศักยภาพ เป็นต้น - สวนสมุนไพร - บ่อเลี้ยงปลา - โครงการพันธุกรรมพืช - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - สวนหย่อม - สนามเด็กเล่น เป็นต้น แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้แก่ - วัดสามัคคีสุทธาวาส - คลองบางพระครู - ตลาดนัดวัดสามัคคีสุทธาวาส - สำนักงานเขตบางพลัด - ศูนย์สาธารณสุขที่ 31 (เอิบ-จิตร ทังสุบุตร) - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - มัสยิดบางอ้อ - ศูนย์การค้าโลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์ - สะพานพระรามหก สะพานพระรามเจ็ด สะพานพระรามแปด สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1. นายชาลี แสงณรงค์ ภูมิปัญญาด้าน การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 2. นายเอ บานเย็น ภูมิปัญญาด้าน กลองยาว 3. นายสาคร สายยศ ภูมิปัญญาด้าน ขนมครก 4. นายช่อ ชูแช่ม ภูมิปัญญาด้าน ธุรกิจโต๊ะจีน 5. นายบุญธรรม กาญจนา ภูมิปัญญาด้าน ปาท่องโก๋ ซาลาเปา
(23)

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์
14/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ไปทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์

กิจกรรมตลาดนัดหรรษาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
04/11/2020

กิจกรรมตลาดนัดหรรษา
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
01/11/2020

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันลอยกระทง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
01/11/2020

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสว...
23/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13/10/2020

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

3-4ต.ค.63 สัมมนาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
04/10/2020

3-4ต.ค.63 สัมมนาเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพันคุณครูรัชนี  กองปัทมะ
04/10/2020

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพัน
คุณครูรัชนี กองปัทมะ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
มุทิตา กษิณาลัย สานสายใย ดวงใจผูกพัน
คุณครูรัชนี กองปัทมะ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพ...
30/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตรทังสุบุตร) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถ...
25/08/2020

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตรทังสุบุตร) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 ค่ะ

วันนี้ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 (เอิบ-จิตรทังสุบุตร) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 ค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรัญชนา  ชัยกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลำดั...
12/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรัญชนา ชัยกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี สำนักงานเขตบางพลัด ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวิรัญชนา ชัยกิจ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนที่เรียนดี สำนักงานเขตบางพลัด ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
12/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพืชพันธุ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเ...
12/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพืชพันธุ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาพืชพันธุ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร
07/08/2020

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
สำนักงานเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
สำนักงานเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
18/07/2020

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร's cover photo
07/07/2020

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร's cover photo

ด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสจะดูแลบุตรหลานของท่าน ลูกศิษย์ของเรา นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
05/07/2020

ด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสจะดูแลบุตรหลานของท่าน ลูกศิษย์ของเรา นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

ด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสจะดูแลบุตรหลานของท่าน ลูกศิษย์ของเรา นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี

วันนี้ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดประจำโรงเรียนเหมือนเช่นทุกปี ที่ไม่เหมือนคือต้องเว้นระยะห่าง ใส...
03/07/2020

วันนี้ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563
ณ วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดประจำโรงเรียนเหมือนเช่นทุกปี ที่ไม่เหมือนคือต้องเว้นระยะห่าง ใส่แมส และ เงียบเหงา

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนเวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่

www.เวียนเทียนออนไลน์.com

https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/

วันนี้ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563
ณ วัดสามัคคีสุทธาวาส วัดประจำโรงเรียนเหมือนเช่นทุกปี ที่ไม่เหมือนคือต้องเว้นระยะห่าง ใส่แมส และ เงียบเหงา

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนเวียนเทียนออนไลน์ ได้ที่

www.เวียนเทียนออนไลน์.com

https://xn--o3cdbaa3cc0al9da3gd2me5eth.com/

ด้วยรักและห่วงใยนักเรียน จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
29/05/2020

ด้วยรักและห่วงใยนักเรียน จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

ด้วยรักและห่วงใยนักเรียน จากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

เรียนผู้ปกครองทุกท่านขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน หรือนักเรียน ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทั...
21/05/2020

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน หรือนักเรียน ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อสำรวจการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (Digital TV) ของนักเรียนในโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ที่ลิงก์นี้
https://forms.gle/K4mXQpet47h3wgds7
หรือผ่านทาง QR code
ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะ

ในระหว่างปิดภาคเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื...
20/05/2020

ในระหว่างปิดภาคเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม

ในระหว่างปิดภาคเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอม

เรียนผู้ปกครองทุกท่านนโยบายของกรุงเทพมหานครต้องการให้นักเรียนมีนมดื่มทุกคน โดยได้แจกนมครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม ...
20/05/2020

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
นโยบายของกรุงเทพมหานครต้องการให้นักเรียนมีนมดื่มทุกคน โดยได้แจกนมครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จำนวน 14 กล่อง เพื่อให้นักเรียนนำไปดื่มในวันที่ 18-31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และขอนัดให้มารับนมครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จำนวน 30 กล่อง ขอให้นักเรียนดื่มนมทุกวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและเรียนเก่งๆนะคะ

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
นโยบายของกรุงเทพมหานครต้องการให้นักเรียนมีนมดื่มทุกคน โดยได้แจกนมครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จำนวน 14 กล่อง เพื่อให้นักเรียนนำไปดื่มในวันที่ 18-31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และขอนัดให้มารับนมครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จำนวน 30 กล่อง ขอให้นักเรียนดื่มนมทุกวันเพื่อสุขภาพแข็งแรงและเรียนเก่งๆนะคะ

เรียนผู้ปกครองทุกท่านขอให้นักเรียนที่รับแบบฝึกหัด ใบงาน หนังสือเรียนไปแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563  เมื่...
20/05/2020

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
ขอให้นักเรียนที่รับแบบฝึกหัด ใบงาน หนังสือเรียนไปแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัด หรือใบงานเสร็จแล้ว ให้นำมาส่งในสัปดาห์หน้าพร้อมทั้งรับแบบฝึกหัดหรือใบงานใหม่กลับไปทำด้วยค่ะ

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
ขอให้นักเรียนที่รับแบบฝึกหัด ใบงาน หนังสือเรียนไปแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัด หรือใบงานเสร็จแล้ว ให้นำมาส่งในสัปดาห์หน้าพร้อมทั้งรับแบบฝึกหัดหรือใบงานใหม่กลับไปทำด้วยค่ะ

ช่องทางการเรียน "การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2...
18/05/2020

ช่องทางการเรียน "การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"
18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถชมการจัดการเรียนการสอนได้จาก DLTV

https://www.dltv.ac.th/home

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3

✳️อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10

✳️อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11

✳️อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12

✳️ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1

✳️ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2

✳️ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3

✳️ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4

✳️ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5

✳️ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6

✳️ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7

✳️ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8

✳️ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ใบงาน DLTV ชั้นป.1-6 ภาคเรียนที่1/2563

ตั้งแต่18พ.ค.2563

ป.1

https://drive.google.com/open?id=1abHhEBAG6TKpAB1WInWVyRZNR4AYuoO2

ป.2

https://drive.google.com/open?id=1f4JMP6u7gLn_kd6-IcstiliP_apkF8DZ

ป.3

https://drive.google.com/open?id=1uIaQ9hgo5VWp8n1DRsx1JQwZ-VE9Umyy

ป.4

https://drive.google.com/drive/folders/1tqGwXQnd_5v7ezKecuXHUaJEnrh_Hc1W?usp=sharing

ป.5

https://drive.google.com/drive/folders/17lRDQkPG4FhA6HcQHgS-WRducORLUjtt?usp=sharing

ป.6

https://drive.google.com/drive/folders/1iOcfEvago6kpcML_WBL6OWLYIj3_nWz2?usp=sharing

ที่มา
ขอบคุณครูlook ot

ช่องทางการเรียน "การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"
18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถชมการจัดการเรียนการสอนได้จาก DLTV

https://www.dltv.ac.th/home

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3

✳️อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10

✳️อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11

✳️อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12

✳️ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1

✳️ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2

✳️ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3

✳️ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4

✳️ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5

✳️ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6

✳️ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7

✳️ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8

✳️ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ใบงาน DLTV ชั้นป.1-6 ภาคเรียนที่1/2563

ตั้งแต่18พ.ค.2563

ป.1

https://drive.google.com/open?id=1abHhEBAG6TKpAB1WInWVyRZNR4AYuoO2

ป.2

https://drive.google.com/open?id=1f4JMP6u7gLn_kd6-IcstiliP_apkF8DZ

ป.3

https://drive.google.com/open?id=1uIaQ9hgo5VWp8n1DRsx1JQwZ-VE9Umyy

ป.4

https://drive.google.com/drive/folders/1tqGwXQnd_5v7ezKecuXHUaJEnrh_Hc1W?usp=sharing

ป.5

https://drive.google.com/drive/folders/17lRDQkPG4FhA6HcQHgS-WRducORLUjtt?usp=sharing

ป.6

https://drive.google.com/drive/folders/1iOcfEvago6kpcML_WBL6OWLYIj3_nWz2?usp=sharing

ที่มา
ขอบคุณครูlook ot

17/05/2020

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน

ขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนของปีการศึกษา 2563 มารับนมได้ที่โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ในเวลา 08:30 น. นำถุงหรือกระเป๋ามาใส่นมด้วยนะคะ โดยที่นักเรียนไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนและสวมหน้ากากอนามัยมาด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน ผู้ปกครองทุกท่านขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่านเข้าร่วม LINE Official Account ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โดย...
14/05/2020

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
ขอเชิญผู้ปกครองหรือนักเรียนทุกท่านเข้าร่วม LINE Official Account ของโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โดยสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โดยในเบื้องต้นจะได้มีการนัดหมายกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูประจำวิชาในการรับเอกสาร ใบงาน ของชั้นเรียนต่างๆ (เริ่มรับใบงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563) และการได้ร่วมปรึกษากันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองในเรื่องการเรียนสอนในรูปแบบต่างๆต่อไป
ทั้งนี้​เมื่อท่านได้เข้าร่วม LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วกรุณา​​แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน เช่น ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นที่เรียน ชื่อผู้ปกครอง หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
12/05/2020

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นักเรียนคิดถึงครูไหม ? ส่วนครูคิดถึงนักเรียนมากๆเลย
12/05/2020

นักเรียนคิดถึงครูไหม ? ส่วนครูคิดถึงนักเรียนมากๆเลย

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV>>https://www.kruupdate.com/26052/ลิงก์บทเรียน DLTV...
28/04/2020
วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV

>>https://www.kruupdate.com/26052/

ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-ม.3

>>https://www.kruupdate.com/25749/

15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้น อบ.1 – ม.ุ6

>>https://www.kruupdate.com/25953/

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล-ป.6

>>https://www.kruupdate.com/26042/

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6

>>https://www.kruupdate.com/26049/

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในเว็บไซต์ DLTV วิธีเรียนผ่าน dltv ช่อง dltv เรียนผ่านดีแอล....

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร's cover photo
26/04/2020

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร's cover photo

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี่คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6ให้ผู้ปกครองเปิดให...
26/04/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

นี่คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6

ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...

อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr

หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG

หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk

หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE

หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b

หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8

หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc

หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3

หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน

https://bit.ly/34yLMxb

https://bit.ly/2JTMOdj

https://bit.ly/2yEAzPt

https://bit.ly/2xeftqM

https://bit.ly/2Rpaf2B

https://bit.ly/3e9TUby

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน

https://bit.ly/39RMxSZ

https://bit.ly/2JQSWmD

https://bit.ly/34pWeXn

https://bit.ly/2y4EuVK

https://bit.ly/3c7TYXJ

https://bit.ly/2Xi1WJA

https://bit.ly/3c3y7jX

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

https://bit.ly/3b0yzPW

https://bit.ly/3c79v9U

https://bit.ly/2Rpzcuw

https://bit.ly/2RqM83l

https://bit.ly/2xY0Isi

https://bit.ly/2Va0K8o

https://bit.ly/2JPYRZ4

https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

https://bit.ly/3e9VR84

https://bit.ly/2JOiwZH

https://bit.ly/39QADbS

https://bit.ly/34m444B

https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยที่ 1

https://bit.ly/3c8NSpJ

https://bit.ly/3c7W6Pd

https://bit.ly/2yNhtXE

https://bit.ly/2xfLij6

https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

https://bit.ly/2UV6hRh

https://bit.ly/2RpxUQj

https://bit.ly/2XlZcef

https://bit.ly/3e8YtmA

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

https://bit.ly/2VjeNsc

https://bit.ly/34lSnuu

https://bit.ly/3ei9O3U

https://bit.ly/2XmvjKQ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

https://bit.ly/2Xp6Xjs

https://bit.ly/2y0l44g

https://bit.ly/3aU7zBK

https://bit.ly/2JTQYCe

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

https://bit.ly/34o7i7r

https://bit.ly/2UVVerd

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

https://bit.ly/3e7IvZM

https://bit.ly/2UTh4LR

https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1

https://bit.ly/2JQ1wlw

https://bit.ly/3aVa6LL

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

ที่อยู่

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 510 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
Bangkok
10700

รถเมล์สาย 203

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บุคลากรโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส https://www.facebook.com/media/set/?set=a.297807486924349.67048.226041694100929&type=3 ในปีการ ศึกษา 2560 โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 347 คน มีจำนวนห้องเรียน 13 ห้องเรียน จำแนกเป็น ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา 11 ห้องเรียน มีจำนวนครู 17 คน มีจำนวนผู้บริหาร 2 คน นางไพรัตน์ อยู่สมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน เปิดดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดการศึกษาปฐมวัย 2 ปี ได้แก่ อนุบาล 1 และอนุบาล 2 และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2553 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา https://edu.ssru.ac.th/home โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 ชื่อเดิมคือ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางรัก (วัดบางพระครู) จัดตั้งโดยอำเภอบางกอกน้อย ขณะนั้นอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 ตั้ง อยู่เลขที่ 510 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 (บางพระครู) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 (กลุ่มกรุงธนเหนือ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-0200 หมายเลขโทรสาร 0-2424-0200 ต่อ 17 อีเมลแอดเดรส [email protected] เว็บไซต์โรงเรียน http://203.155.220.242/watsamakee เฟสบุ๊กโรงเรียน www.facebook.com/watsamakkeesuttawas.school แฟนเพ็จโรงเรียน www.facebook.com/Watsamakkeesutthawas.School ยูทูปโรงเรียน http://www.youtube.com/user/watsamakeesuthavasSc สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวาตั้งอยู่ในที่ดินของวัดสามัคคีสุทธาวาส ปัจจุบัน โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สังกัด กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ เป็นประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 60 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดเทพากร โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี และโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ซึ่งเป็นเลขานุการของเครือข่าย ประวัติโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส - ธันวาคม 2479 ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญมายังสถานที่ตั้งปัจจุบัน - 28 พฤศจิกายน 2495 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลบางอ้อ 3 (วัดบางพระครู) - 17 พฤษภาคม 2501 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 7 - พ.ศ. 2506 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เมื่อเริ่มเปิดทำการครั้งแรก ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จึงได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สำหรับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2548 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การดูแล กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สีประจำโรงเรียน สีฟ้า – สีขาว ปรัชญาโรงเรียน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี “ความสามัคคีแห่งหมู่คณะ นำความสุขมาให้” สัญลักษณ์โรงเรียน รูปนักเรียนชายหญิงจับมือกันภายใต้สะพานพระรามหก อักษรย่อ ชื่อโรงเรียน ส.ส. เปล่งรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในการจัดการศึกษา ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นประดู่ ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 1. นายศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ พ.ศ. 2486 - 2501 2. นางศิริณี พุทธิสมบัติ พ.ศ. 2502 - 2503 3. นางแสงจันทร์ นิพนธ์เนติพุฒิ พ.ศ. 2503 - 2516 4. หม่อมราชวงศ์หญิงวิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง พ.ศ. 2516 - 2517 5. นางสาวปาระณี สมิตเมฆ พ.ศ. 2517 - 2519 6. หม่อมราชวงศ์หญิงวิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง พ.ศ. 2519 - 2523 7. นางสาวปาระณี สมิตเมฆ พ.ศ. 2523 - 2532 8. นายสนั่น ศรีกิตติวงศ์ พ.ศ. 2532 - 2541 9. นางเพ็ญศรี สุขโสต พ.ศ. 2541 - 2543 10. นายทองเชิญ ชูมงคล พ.ศ. 2543 - 2544 11. นายเสรี เชียงทอง พ.ศ. 2544 - 2545 12. นายสุวัฒน์ บุณยะกาญจน พ.ศ. 2545 - 2547 13. นางสุจิตรา ฤทธิเดช พ.ศ. 2547 - 2549 14. นางอมราพร ม่วงมณี พ.ศ. 2549 - 2554 15. นางสาวสุชาดา พิกุลหอม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2554 1.นายอดุลย์ โยธาสมุทธ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ 2.นางสาวณัฐชญา พาทีชอบ ผู้แทนผู้ปกครอง รองประธานกรรมการ 3.ร้อยเอกวิรัช พรมรัตน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 4.นางวิภา ผ่องอักษร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 5.พระอาจารย์อมร อมโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ 6.นางสาวรัชนี กองปัทมะ ผู้แทนครู กรรมการ 7.ดร.ทนง ทองเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 8.นายประสิทธิ์ ช่ออัญชัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 9.นางสุดา ชูโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 10.นางละม่อม วิสพล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 11.นายนิพนธ์ พงษ์หญิง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 12.นางอมราพร ม่วงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปี 2554 1. นางสาวณัฐชญา พาทีชอบ ประธานกรรมการ 2. นางบัวทิน สุวรรณโคตร์ กรรมการ 3. นายอำนาจ อินดนตรี กรรมการ 4. นายอุดร อ่องศรี กรรมการ 5. นางวาสนา เชียงแรง กรรมการ 6. นายไพฑูรย์ อินทรสูง กรรมการ 7. นายกุลชาติ ศรีรัตน์ กรรมการ 8. นางวัชราภรณ์ ยะประภาส กรรมการ 9. นางพัชฌิมา นาดนทอง กรรมการ 10. นางปิยาภรณ์ โคเงิน กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส 1.นายประสิทธิ์ ช่ออัญชัญ ประธานมูลนิธิ 2.นางวิภา ผ่องอักษร รองประธานมูลนิธิ 3.หม่อมราชวงศ์วิบูลย์รัตน์ รัตนจำนง กรรมการ 4.ร้อยเอกวิรัช พรมรัตน์ กรรมการ 5.นายนิพนธ์ พงษ์หญิง กรรมการ 6.นางละม่อม วิสพล กรรมการ 7.นางสุดา ชูโชติ กรรมการ 8.นางชม้อย สกุลพันธ์ กรรมการ 9.นางปรารถนา บางยี่ขัน กรรมการ 10.นางสาวกนกวรรณ ต้นวงศ์ กรรมการ 11.นางอำภาพร คล้ายเนตร กรรมการ 12.นางยุพาวรรณ อินควรชุม กรรมการ 13.นางสาวชุติมา ศรีวันนา เหรัญญิก 14.นางสาวรัชนี กองปัทมะ ผู้ช่วยเหรัญญิก 15.นางอมราพร ม่วงมณี กรรมการและเลขานุการ 16.นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ แหล่งการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้แก่ - ครูพระช่วยสอนจากวัดสามัคคีสุทธาวาส - ครูพิเศษชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ - ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน - ห้องสมุดของโรงเรียน - ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยะศึกษา ห้องลีลาศ ห้องสหกรณ์ ห้องศักยภาพ เป็นต้น - สวนสมุนไพร - บ่อเลี้ยงปลา - โครงการพันธุกรรมพืช - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ - สวนหย่อม - สนามเด็กเล่น เป็นต้น แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ได้แก่ - วัดสามัคคีสุทธาวาส - คลองบางพระครู - ตลาดนัดวัดสามัคคีสุทธาวาส - สำนักงานเขตบางพลัด - ศูนย์สาธารณสุขที่ 31 (เอิบ-จิตร ทังสุบุตร) - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - มัสยิดบางอ้อ - ศูนย์การค้าโลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์ - สะพานพระรามหก สะพานพระรามเจ็ด สะพานพระรามแปด สะพานกรุงธน และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1. นายชาลี แสงณรงค์ ภูมิปัญญาด้าน การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ 2. นายเอ บานเย็น ภูมิปัญญาด้าน กลองยาว 3. นายสาคร สายยศ ภูมิปัญญาด้าน ขนมครก 4. นายช่อ ชูแช่ม ภูมิปัญญาด้าน ธุรกิจโต๊ะจีน 5. นายบุญธรรม กาญจนา ภูมิปัญญาด้าน ปาท่องโก๋ ซาลาเปา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สทศ. เปิดระบบสอบออนไลน์ใหม่‼️ ลองให้นักเรียนทดสอบความรู้ดูครับ คะแนน O-NET พุ่งแน่ ๆ ครับปีนี้ (ไม่พุ่งขึ้น ก็พุ่งลงละน่าา) ลิงก์สอบออนไลน์
สทศ. เปิดระบบสอบออนไลน์ใหม่‼️ ลองให้นักเรียนทดสอบความรู้ดูครับ คะแนน O-NET พุ่งแน่ ๆ ครับปีนี้ (ไม่พุ่งขึ้น ก็พุ่งลงละน่าา) ลิงก์สอบออนไลน์
ใครอยู่รุ่นนี้กันบ้างทักทายกันหน่อย เด็กหญิงลำเพย เหลือประเสริฐ
เราศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ตั้งแต่เด็ก จบป.7 มาเมื่อประมาณปี 2509 คิดอยากได้ใบสุทธิต้ั้งนานแล้ว (ถ่ายเอกสาร)ไม่รู้จะยังมีไหม เรียนสมัยครูวิบูลย์รัตนืเป็นครูประจำชั้น
แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2561
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
5555555
Cat cute
สวัสดี มีสุขครับ
ดีครับจะให้ดีผสมอัตลักษณ์ด้วย
สถานศึกษาสง่างามมากเหมาะสมเป็นที่จัดการศึกษาอย่างยิ่ง
Best Practice นวัตกรรมการสอนอ่าน PLC (Professional Learning Community)