เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามข่าวสาร สาระความรู้ เรื่องดีดีกับDPT เพื่อประโยชน์ของทุกคนได้ที่นี่

เปิดเหมือนปกติ

มท.๓ กำชับการตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารช่วงเทศกาลลอยกระทง  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหา...
30/10/2020

มท.๓ กำชับการตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารช่วงเทศกาลลอยกระทง
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) มอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคารให้แก่ประชาชน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
จัดให้มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีในอาคารบางประเภท เช่น โรงแรม สถานบริการ สถานบันเทิง เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีงานรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีประชาชนเข้ามาใช้อาคารเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบในเรื่อง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยของการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้อาคารต่างๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทงที่มีประชาชนเข้าใช้อาคารจำนวนมาก ถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดแนวทางให้กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลอาคาร และสถานที่ดังกล่าวให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตรวจสอบอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่จะใช้อาคาร และหากพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
#ประชาชนอุ่นใจ #อาคารปลอดภัยได้มาตรฐาน

WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning “คิดใหม่ ให้เมือง” เปิดมุมมองพัฒนาเมืองยั่งยืน เนื...
28/10/2020

WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New paradigm of Thailand city planning “คิดใหม่ ให้เมือง” เปิดมุมมองพัฒนาเมืองยั่งยืน เนื่องในวันผังเมืองโลก 2563
.
ครั้งแรกของงานสัมมนาด้านผังเมืองรูปแบบใหม่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล
1 วัน 1 เวที 8 ผู้เชี่ยวชาญ
.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-16.00 น.
.
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
.
งานสัมมนาครั้งนี้ เหมาะกับใคร
• ผู้วางนโยบายและผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการวางผังเมือง
• คนทำงานสายผังเมือง นักวิศวกร สถาปนิก และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการร่วมสร้างเมือง
• นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
.
รายละเอียดการสัมมนา
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการ
10.00-10.30 น. ทิศทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และการเติบโตของเมืองอย่างบูรณาการ โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.30-11.00 น. การออกแบบสาธารณูปโภคสีเขียว ด้วยภูมิสถาปัตย์เพื่อการรับมือภัยพิบัติ
โดย กชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท Landprocess จำกัด
11.00-11.30 น. โอกาสของไทยสู่การเป็น High-Value Wellness Tourism Destination
โดย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11.30 - 12.00 น. How Can Data Technology and Urban Design Improve the Wellness of Cities?
โดย ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 13.30 น. การฟื้นฟูเมืองหลังสถานการณ์ Covid-19
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,กรรมการผังเมืองแห่งชาติ และนายกสภาวิศวกร
13.30 - 14.00 น. Resiliency Framework for Future Wellbeing Cities
โดย รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.00-14.30 น. CITY OF THE FUTURE : เมืองแห่งอนาคต
โดย รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้ง OPENBOX ARCHITECTS และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท OPENBOX GROUP จำกัด สถาปนิกผู้คว้ารางวัลระดับโลกมากมาย
14.30-15.00 น. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
โดย อนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
15.00 - 16:00 น. เชิญเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเทคโนโลยีความก้าวหน้าการผังเมือง จำนวน 9 บูธ
ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA), โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประขาชาติ (UN-Habitat), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA, บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด และ บริษัท ซิตี้ แพลนโปรเฟสซิเออร์ จำกัด
.
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
จัดโดย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
.
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งฟรี - https://bit.ly/34zPyb1
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียด กรมโยธาธิการและผังเมือง เบอร์โทรศัพท์ 022994619 | 022994620

#WELLNESSCITYTRANSFORMATION #CITY #Planning #UrbanDesign

📣📣E-book || ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 👇🏻Click URLฉบับปีพิมพ์ 2563 Link https://onli...
09/10/2020

📣📣E-book || ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
👇🏻Click URL
ฉบับปีพิมพ์ 2563
Link https://online.fliphtml5.com/mywle/pvre/#p=1

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
30/09/2020

งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

🔴 สามารถอ่าน E-Book 📗📚หนังสือการ์ตูนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน กดลิงค์ด้านล่างนี้👇
▶️ http://online.anyflip.com/matiz/yjca/mobile/index.html

🔴 และสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ PDF กดลิงค์ด้านล่างนี้👇
▶️http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/doc_urban/10.pdf

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นข่าว “คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง”ตามที่ เครือข่...
29/09/2020

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นข่าว
“คัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง”

ตามที่ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยน
ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียว ซึ่งเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรรม เป็นสีม่วง เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้ขับเคลื่อนเนื่องจากเห็นว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ดังนั้น การดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 กันยายน 2563 จึงเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 จึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลา ยุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่ อำเภอจะนะ ตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม นั้น

ด้านนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงประเด็นการคัดค้าน
การเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่องสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอเรื่องผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็นดังนี้
1.1รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ทั้ง 4 ประเภทการลงทุน (สวนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคต เมืองอัจฉริยะ ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด) และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.2 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วน
การลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งผลรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนฯ ไปยังหน่วยงานเป็นการเร่งด่วน
1.3 ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประสานขับเคลื่อนมติ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ประสานจังหวัดสงขลา
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
2.ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจึงต้องดำเนินการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผังสอดคล้องกับแผนงานโครงการ 4 ประเภทการลงทุน ได้แก่สวนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเมืองอัจฉริยะ ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด โดยต้องนำประเด็นการขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ เสนอ คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา คณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็น โดยเมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องปิดประกาศ 30 วันโดยปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผยภายในเขตของผังเมืองรวม โดยในประกาศให้มีคำเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ
3. ทั้งนี้ เครือข่ายจะนะรักษ์ท้องถิ่น หากมีความเห็นต่างอย่างไร ก็สามารถแสดงข้อคิดเห็น
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ (ยื่นคำร้อง(เดิม)) ตามกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดมีสิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้อง และจะได้มีการแจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง
29 กันยายน 2563

การถมปรับระดับที่บนพื้นที่ลาดเชิงเขา (1) การถมดินบนพื้นที่ลาดเชิงเขา หากเป็นการตัดไหล่เขาและถมดินลงไปในพื้นที่ที่ไม่สามา...
29/09/2020

การถมปรับระดับที่บนพื้นที่ลาดเชิงเขา
(1) การถมดินบนพื้นที่ลาดเชิงเขา หากเป็นการตัดไหล่เขาและถมดินลงไปในพื้นที่ที่ไม่สามารถจะบดอัดดินถมได้ เช่น การตัดไหล่เขาแล้วถมดินลงไปในลาดเชิงเขาที่สูงชันเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้านบน กรณีนี้ห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบนส่วนของดินถม จะต้องก่อสร้างในพื้นที่ของส่วนของดินตัดที่เป็นพื้นดินเดิมที่มั่นคงและควรมีระยะเว้นต่าง ๆ
(2) ในกรณีที่จะทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนดินถม หรือกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างด้านล่างลาดชันที่อาจได้รับผลกระทบจากดินถมหากเกิดการพิบัติต้องมีการคำนวณความมั่นคงของลาดชัน ตามมาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มยผ. 1916-62 เพื่อกำหนดรูปร่างของลาดดินถมให้เหมาะสม ทั้งนี้เมื่อความสูงในการถมมากกว่า 1.5 เมตรจะต้องมีร่องดินถม (key) บริเวณปลายพื้นที่ลาดเอียงสูง
อย่างน้อย 50 เซนติเมตร กว้างอย่างน้อย 3 เมตรและให้ตัดดินเดิมจนถึงชั้นดินที่มีความแข็งแรงเป็นขั้นๆ ก่อนการถมดิน
(3) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำผิวดินเพื่อไม่ให้เกิดการกัดเซาะดินถมลงสู่พื้นที่ข้างเคียงหรืออุดตันระบบระบายน้ำสาธารณะและไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ข้างเคียงรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการกัดเซาะถนนท่อระบายน้ำ บ่อน้ำ หรือโครงสร้างในบริเวณข้างเคียง
(4) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ำผิวดินและป้องกันการกัดเซาะของลาดดินถมไม่ให้น้ำจากลาดเขาไหลลงมาสู่ลาดดินถมโดยตรง จะต้องมีการทำรางดักน้ำและระบายออกในพื้นที่ที่จะไม่ถูกกัดเซาะ ลาดดินถมจะต้องมีการป้องกันการกัดเซาะ อย่างน้อยเป็นพืชคลุมดินและรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อลาดชันมีความชันมากขึ้น
(5) การบดอัดดินปฏิบัติตามขั้นตอนในมยผ.1918-62 : มาตรฐานการถมดินและการบดอัด
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตาม มยผ. 1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด

การป้องกันตนเองขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว (กรณีอยู่ภายนอกอาคาร) สำหรับประชาชน(1) ให้อพยพไปยังสถานที่โล่งหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้...
29/09/2020

การป้องกันตนเองขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว (กรณีอยู่ภายนอกอาคาร) สำหรับประชาชน

(1) ให้อพยพไปยังสถานที่โล่งหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อาคารสายไฟฟ้าต้นไม้และสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ
(2) เมื่ออยู่ใกล้อาคารสูงให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกของอาคารและกระจกซึ่งอาจร่วงหล่นจนเกิดอันตรายเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและให้อพยพไปยังสถานที่โล่ง
(3) ขณะขับรถให้หยุดรถจอดข้างถนนแล้วหลบภัยอยู่ในรถหลีกเลี่ยงการขับผ่านสะพาน สายไฟฟ้าป้ายต้นไม้ที่อาจล้มลงมาฟาดรถ
(4) เมื่ออยู่ในสนามกีฬาให้อยู่กับที่นั่งและใช้ท่อนแขนป้องกันศีรษะ และอย่าออกไปข้างนอกจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดเมื่อเดินออกจากอาคารให้ระวังสิ่งของที่อาจหล่นใส่ศีรษะ
(5) เมื่ออยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาให้ระวังหินหรือดินถล่ม
(6) เมื่ออยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลให้ระวังภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวโดยให้ฟังเสียงสัญญาณเตือนภัยหรือเมื่อเห็นว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วให้รีบอพยพไปยังที่สูง
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

การป้องกันตนเองขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว (กรณีอยู่ภายในอาคาร) สำหรับประชาชน(1) ให้หลบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะเพื่อป้องกันสิ่งของตกใ...
29/09/2020

การป้องกันตนเองขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว (กรณีอยู่ภายในอาคาร) สำหรับประชาชน
(1) ให้หลบเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะเพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะกรณีที่ไม่มีสิ่งกำบังให้หมอบลงกับพื้นชิดกับผนังแล้วใช้ท่อนแขนป้องกันศีรษะ และคอ
(2) ให้หลีกเลี่ยงบริเวณผนังภายนอกของอาคาร หน้าต่าง วัตถุที่แขวนติดผนัง กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตู้ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น
(3) หากอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอไม่ควรออกไปภายนอกอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจะหยุดลงขณะเกิดแผ่นดินไหวการอยู่ภายในอาคารและปฏิบัติตามข้อ (1) จะมีความปลอดภัย มากกว่าการที่จะรีบอพยพออกจากอาคารเพราะอาจเกิดอันตรายและความชุลมุนในการอพยพได้
(4) เมื่ออยู่ในห้องนอนให้ใช้หมอนป้องกันศีรษะให้ระวังกระจกแตกที่อยู่บนพื้นรวมทั้งสิ่งของที่อาจร่วงหล่นลงมาได้
(5) เมื่ออยู่ในอาคารสูงห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดเพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร
(6) ตั้งสติอย่าตกใจและให้ออกสู่ภายนอกอาคารด้วยความสงบและเป็นระเบียบเมื่อแผ่นดินไหวหยุดลง
(7) เมื่ออยู่ที่สำนักงานให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกรณีเกิดแผ่นดินไหวและให้อพยพไปยังจุดรวมพลเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
(8) เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์ให้ก้มต่ำลงและใช้ท่อนแขนป้องกันศีรษะและอย่าออกไปข้างนอกจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดเมื่อเดินออกจากอาคารให้ระวังสิ่งของที่อาจหล่นใส่ศีรษะ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

วิธีการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขาโดยมาตรการทางวิศวกรรม สำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานขุดดินและถมดิน ในพื้นที่เสี่ยงภั...
29/09/2020

วิธีการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขาโดยมาตรการทางวิศวกรรม สำหรับงานก่อสร้างอาคาร งานขุดดินและถมดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา
.
หลักการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขาในงานก่อสร้างอาคาร งานขุดดินและถมดิน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและบริเวณลาดเชิงเขา สามารถใช้ได้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของพื้นที่ลาดเอียง ซึ่งวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีดังนี้
.
1. วิธีการใช้น้ำหนักยัน (buttressing) การป้องกันทำโดยใช้วัสดุ เช่น ดิน หิน หรือวัสดุจากการก่อสร้าง เป็นต้น มาวางยันไว้บริเวณฐานของพื้นที่ลาดเอียง
2. วิธีการลดน้ำหนัก (unloading) หลักการลดน้ำหนักเป็นการลดแรงกระทำต่อพื้นที่ลาดเอียงโดยการขุดดินออกหรือเปลี่ยนลักษณะรูปร่างของพื้นที่ลาดเอียงเดิมที่มีความมั่นคงน้อยให้มีความมั่นคงมากขึ้น
3. วิธีการใช้โครงสร้างกันดิน (retaining structure)
โครงสร้างกันดินช่วยพยุงป้องกันการพังทลายหรือการเคลื่อนตัวของมวลดิน โดยใช้หลักการเพิ่มแรงต้านทานให้กับพื้นที่ลาดเอียง โดยทำหน้าที่รับแรงดันด้านข้างและต้านทานการเลื่อนไถลของพื้นที่ลาดเอียง
โครงสร้างที่ใช้ในการป้องกัน เช่น กำแพงกันดินแบบต่าง ๆ
4. วิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน (soil improvement)
วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินจะเป็นการเพิ่มแรงต้านทานให้กับพื้นที่ลาดเอียงทาให้ดินมีความแข็งแรง
สามารถรับแรงเฉือนเพื่อต้านทานการวิบัติได้ ซึ่งรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพดินมีทั้งใช้สารเคมี เช่น การใช้ซีเมนต์หรือปูนขาวผสมในดินเป็นลักษณะเสาเข็ม (soil cement column) และการเสริมความแข็งแรงให้ดินโดยใช้วัสดุต่างๆ เช่น แผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) หรือตะปูยึดดิน (soil nail) เป็นต้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามมยผ. 1917-62 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสําหรับลาดเชิงเขา

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน1.1 ตรวจสอบและป้องกันสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในอาคารที่อ...
11/09/2020

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวสำหรับประชาชน
1.1 ตรวจสอบและป้องกันสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในอาคารที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
(1) ตรวจสอบสิ่งของอุปกรณ์ภายในบ้าน เช่น รูปภาพที่กรอบทำด้วยกระจกหรืออุปกรณ์ที่แขวนอยู่ตามผนัง อุปกรณ์ที่อยู่บนชั้นหรือโต๊ะ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่อาจหล่นลงมาหรือกระแทกทำให้ได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยให้ทำการยึดอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ติดกับผนังหรือพื้นให้แน่น วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนชั้นที่อยู่ใกล้กับพื้น เป็นต้น
(2) ตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัว เช่น ตู้เย็น ถังก๊าซ เครื่องทำน้ำร้อนที่อาจล้มคว่ำและทำให้เกิดอัคคีภัยได้ โดยให้ติดตั้งและยึดกับพื้นหรือผนังให้แน่น
(3) ตรวจสอบสิ่งของที่อยู่ภายในโรงรถหรือห้องเก็บของที่อาจหล่นลงมาทำให้ได้รับการบาดเจ็บหรือเสียหายรวมทั้งการหกหรือรั่วซึมของวัตถุมีพิษ โดยให้เคลื่อนย้ายวัตถุที่ติดไฟหรือมีพิษไปอยู่บริเวณพื้นที่ต่ำ หรือสถานที่ ซึ่งมีความปลอดภัย
(4) ใช้สายรัดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ไม่ให้ร่วงหล่นลงมาเสียหายหรือทำให้ได้รับการบาดเจ็บ
1.2 แผนการตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว
(1) บุคคลในครอบครัวทุกคนต้องตระหนักถึงอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวและทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
(2) บุคคลภายในครอบครัวทุกคนต้องทราบถึงวิธีการปิดระบบต่างๆ ภายในบ้านซึ่งอาจเป็นอันตรายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส เป็นต้น
(3) กำหนดบริเวณที่สามารถหลบภัยภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย เช่น บริเวณใต้โต๊ะ
(4) กำหนดจุดนัดพบของบุคคลในครอบครัวหากมีการอพยพออกจากบ้าน
1.3 จัดเตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
(1) ชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล
(2) ชุดอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับครอบครัว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคาร ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622994300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรื่องดีดีกับDpt โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง:

เรื่องดีดีกับDPT

ติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ เรื่องราวดีดีกับ DPT เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนได้ที่นี่

DPT : Department of Public Works and Town & Country Planning

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานเสวนาพัฒนาย่านเมือง อยากให้ได้ไปฟังและพูดคุยแชร์ข้อมูลกันครับ. ขอบคุณครับ https://www.facebook.com/2362033620732327/posts/2491413614460993?sfns=mo
หลุมครับ ครึ่งล้อรถแท็กซี่ (เห็นแท็กซี่ขับตกลงไป) ถ้าฝนตกหนัก น้ำท่วมบังมองไม่เห็นเลย รถจักรยานยนต์คว่ำแน่ ตำแหน่งทางลงสะพานลอยฝั่งตรงข้าม ห้างหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ ถนนรามคำแหง เลยซอยรามคำแหง 24 มานิดเดียว มาแก้เร็วๆนะครับ ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิด