สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมห

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมห มุ่งมั่นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีสุข

เปิดเหมือนปกติ

#BEST Prawet #เร่งแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรให้พร้อมใช้งานวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายโยธา จัดเจ้า...
21/09/2021

#BEST Prawet #เร่งแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรให้พร้อมใช้งาน

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ทีม BEST เร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยการปูพื้นแอสฟัลต์ผสมร้อนถนนทางเชื่อมระหว่างถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 กับทางคู่ขนาน ใกล้ "D คอนโด บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้เดินทางสัญจรในพื้นที่

#ทีมรักษาฯ ประเวศ GREEN PLUS++#ปลูกต้นไม้ เพิ่มโอโซนในบริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตป...
21/09/2021

#ทีมรักษาฯ ประเวศ GREEN PLUS++#ปลูกต้นไม้ เพิ่มโอโซนในบริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการปลูกต้นไม้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศสีเขียว บริเวณริมถนนบนบาทวิถี จัดทำร้องแปลงปลูกและทำโครงกันล้ม ดูแลพรวนดิน เพื่อทัศนียภาพและลดมลพิษทางอากาศในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยเขตประเวศ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดทุ่งเศรษฐี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
21/09/2021

กรุงเทพมหานคร โดยเขตประเวศ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดทุ่งเศรษฐี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน วันนี้

( 21 ก.ย.64 ): นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้จิตอาสาพระราชทานเขตประเวศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน โดยพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ดำเนินการกวาดล้างพื้น ลดฝุ่นละอองและลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ดูแลความสะอาด ปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อความสะอาดส่วนรวม เช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมสาธารณะ ให้ถูกหลักอนามัยและถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🙏🙂💑ขอขอบคุณทุกๆท่าน..ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 >>นายวรเศรษฐ์ ว...
20/09/2021

🙏🙂💑ขอขอบคุณทุกๆท่าน..ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตประเวศ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
>>นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบนางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่รับมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม อาหารปรุงสุก อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่กักตัว จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผู้เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ณ ศูนย์พักคอยบึงรับน้ำหนองบอน

🔴 ทั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มอบความห่วงใยและให้การสนับสนุนความช่วยเหลือ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

#ทีมรักษาฯประเวศ Big Cleaning ในจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมสาธารณะ@สะพานลอยและที่พักผู้โดยสารถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9วันที่ 20 กัน...
20/09/2021

#ทีมรักษาฯประเวศ Big Cleaning ในจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมสาธารณะ@สะพานลอยและที่พักผู้โดยสารถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

วันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ ทำความสะอาดเก็บกวาด ถูและเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมสาธารณะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในบริเวณสะพานลอยคนข้ามและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางสาธารณะถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

💖💑กักตัวแต่ไม่กักใจ..ส่งความห่วงใยถึงคุณ》》เขตประเวศ ส่งต่อน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด - 19💑💖วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ⏩​นาย...
20/09/2021

💖💑กักตัวแต่ไม่กักใจ..ส่งความห่วงใยถึงคุณ》》เขตประเวศ ส่งต่อน้ำใจ ร่วมสู้ภัยโควิด - 19💑💖

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
⏩​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชนที่กักตัว พร้อมส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่กักตัว และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เขตประเวศ

🔴ทั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณในความห่วงใยและการสนับสนุนความช่วยเหลือ จากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ มา ณ โอกาสนี้

ภาพ /ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

#เขตประเวศตรวจแนะนำแคมป์คนงานก่อสร้าง #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก  วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้...
18/09/2021

#เขตประเวศตรวจแนะนำแคมป์คนงานก่อสร้าง #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรืองล้ำเลิศ และสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ลงพื้นที่ตรวจประเมินแคมป์คนงานก่อสร้าง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ แคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่

✳#ประเวศ ปันน้ำใจ♥️ ใส่ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์โควิด-19วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564    ⏩​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวย...
18/09/2021

✳#ประเวศ ปันน้ำใจ♥️ ใส่ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์โควิด-19

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
⏩​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่นำสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่ได้รับการสนุบสนุนจากมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ มาเติมในตู้ปันสุขเขตประเวศ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภารค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 1 ทางเข้าอาคารสำนักงานเขตประเวศ
⏩พร้อมทั้งจัดสิ่งของใส่ตู้ปันสุขในชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ตู้ปันสุขชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ, ตู้ปันสุขชุมชน บ้านม้า และตู้ปันสุขชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์
🔴สำนักงานเขตประเวศ ขอขอบคุณในความห่วงใยและการสนับสนุนความช่วยเหลือ เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ มา ณ โอกาสนี้
🌏 สำหรับประชาชนที่สนใจ ต้องการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถนำสิ่งของมาบริจาคใส่ตู้ปันสุขตามที่ต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
☎️โทร. 02 328 7428 ต่อ 6386 - 7 ☎️

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

#เขตประเวศต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร>>ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แ...
17/09/2021

#เขตประเวศต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร>>ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (17 ก.ย.64) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอาคารรับน้ำบึงหนองบอน เขตประเวศ โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

>>ซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา เปรียบเสมือนทางด่วนเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำ โดยไม่ต้องผ่านระบบคลองตามปกติ รวมทั้งยังช่วยลดระดับน้ำในคลอง ให้มีระดับต่ำได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

#ทีมรักษาฯประเวศ ตัดแต่งกิ่งไม้สูง#ระวังภัยป้องกันไว้ช่วงหน้าฝนลมแรงวันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษ...
17/09/2021

#ทีมรักษาฯประเวศ ตัดแต่งกิ่งไม้สูง#ระวังภัยป้องกันไว้ช่วงหน้าฝนลมแรง

วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดทีมงานสวนสวย ช่วยกันตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง เพื่อป้องกันการหัก ร่วงหล่นและเกี่ยวพันสายไฟและสายสื่อสาร บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

#ทีมระบายน้ำประเวศ Big Clear#กำจัดสิ่งอุดตันเพื่อเปิดทางระบายน้ำวันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายโยธา จัด...
17/09/2021

#ทีมระบายน้ำประเวศ Big Clear#กำจัดสิ่งอุดตันเพื่อเปิดทางระบายน้ำ
วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายโยธา จัดทีมระบายน้ำ หน่วย BEST ชุด 2 และ 4 ขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในบริเวณซอยอ่อนนุช 88

เขตประเวศ ขอขอบคุณ “บ.เวลคราฟท์ โปรดัคส์” ร่วมแบ่งปันน้ำใจ 💖 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19    วันนี้ (1...
16/09/2021

เขตประเวศ ขอขอบคุณ “บ.เวลคราฟท์ โปรดัคส์” ร่วมแบ่งปันน้ำใจ 💖 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้ นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรค COVID-19 จากคุณอาชีรญาณ์ มหัทนธเศรษฐ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด (W***Y) ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตประเวศ ดังนี้
- ชุด PPE ป้องกัน COVID-19
- หน้ากากอนามัย
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
- สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ (สำหรับพกพา)
- ยาพาราเซตามอล

โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมผู้แทนทหารเสนาธิการประจำสำนักงานเขต ร่วมรับมอบในครั้งนี้

เขตประเวศ ขอขอบคุณ “บ.เวลคราฟท์ โปรดัคส์” ร่วมแบ่งปันน้ำใจ 💖 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19

วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้ นายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรค COVID-19 จากคุณอาชีรญาณ์ มหัทนธเศรษฐ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด (W***Y) ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าและบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตประเวศ ดังนี้
- ชุด PPE ป้องกัน COVID-19
- หน้ากากอนามัย
- เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
- สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ (สำหรับพกพา)
- ยาพาราเซตามอล

โดยมีนางสาวยุวนุช นงพรมมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมผู้แทนทหารเสนาธิการประจำสำนักงานเขต ร่วมรับมอบในครั้งนี้

💑🍝เติมเต็มให้ทุกวัน...ร่วมปันน้ำใจ💫💖ประเวศ ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์โควิด -19💖💫วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564  ...
16/09/2021

💑🍝เติมเต็มให้ทุกวัน...ร่วมปันน้ำใจ💫💖ประเวศ ปันน้ำใจ ใส่ตู้ปันสุข บรรเทาทุกข์โควิด -19💖💫

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
⏩​นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาเติมในตู้ปันสุขเขตประเวศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภารค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

🔴 ตู้ปันสุขเขตประเวศ ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 1 ทางเข้าอาคารสำนักงานเขตประเวศ

🌏 สำหรับประชาชนที่สนใจ ต้องการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถนำสิ่งของมาบริจาคใส่ตู้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
☎️โทร. 02 328 7428 ต่อ 6386 - 7 ☎️

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

#ทีมรักษาฯประเวศ เร่งกวาดไล่น้ำและเปิดทางน้ำไหลหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำ#ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่วันที่ 16 กันยายน 2564 ส...
16/09/2021

#ทีมรักษาฯประเวศ เร่งกวาดไล่น้ำและเปิดทางน้ำไหลหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำ#ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันที่ 16 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำทำความสะอาดและเร่งกวาดไล่น้ำไม่ให้รอระบาย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณถนนทุ่งเศรษฐี รามคำแหง 2

🙏🍝💑😷ขอขอบคุณจากใจ...ที่ส่งความห่วงใยถึงชุมชน>> เขตประเวศเป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ใ...
15/09/2021

🙏🍝💑😷ขอขอบคุณจากใจ...ที่ส่งความห่วงใยถึงชุมชน>> เขตประเวศเป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงโควิด -19 ส่งต่อให้กับประชาชนในชุมชนและศูนย์พักคอย เขตประเวศ

วันนี้ (15 ก.ย. 2564) เวลา 15.30 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นตัวแทนรับมอบ อาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในช่วงโควิด -19 ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ชุดปฐมพยาบาลและเจลแอลกอฮอล์ ในโครงการ “กองทัพบก โดยททบ.5 รวมใจเพื่อชุมชน” โดยมี พล.ท.รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และคุณ หลิน เหว่ย ประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีนและตัวแทนกลุ่ม “เส้นด้าย” ร่วมมอบอาหารและสิ่งของ ณ ชุมชนเกาะมุสลิม เขตประเวศ

>>โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายอาหารกล่องรวมถึงสิ่งของที่จำเป็น ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่เขตและชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตประเวศ เป็นสำนักงานเขตหนึ่งที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ภาพ: ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ
ข่าว: วิมลมาศ

#ทีมรักษาฯประเวศ ร่วมทำความดีดูแลรักษาความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมสะพานลอยบ้านม้าและทับช้างวันที่ 15 กันยายน 2564 สำนัก...
15/09/2021

#ทีมรักษาฯประเวศ ร่วมทำความดีดูแลรักษาความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมสะพานลอยบ้านม้าและทับช้าง
วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะ ฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมในที่สาธารณะ บริเวณสะพานลอยคนข้ามถนน ป้องกันการแพร่เชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ สะพานลอยทับช้างและบ้านม้า

😷💑🙏เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...คัดกรองโควิดด้วยการวัดอุณหภูมิ#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด –19 >>วันนี้ ( 15 ก.ย.64 ) ประเ...
15/09/2021

😷💑🙏เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต...คัดกรองโควิดด้วยการวัดอุณหภูมิ#เขตประเวศ ตั้งจุดคัดกรอง โควิด –19

>>วันนี้ ( 15 ก.ย.64 ) ประเวศยังคงคุมเข้มในการคัดกรองและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ของข้าราชการลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขต บริการจุดล้างทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณจุดคัดกรอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ภายใต้นโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา 2019 (covid-19) กรุงเทพมหานคร

ภาพ/ข่าว: วิมลมาศ

#เขตประเวศ ประชุมหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 10 ก...
10/09/2021

#เขตประเวศ ประชุมหารือเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา13:00น.
>>>นายวรเศรษฐ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ
เป็นประธานการประชุม พร้อมนายสุนิติ บุณยมหาศาล
นางสาวพนิดา แก้วมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ ประชุมพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 กันยายน 2564 จำนวน 29 โครงการ และอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 2 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

ข่าว/ภาพ:ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

☣🏀เขตประเวศ สร้างความมั่นใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมป้องกันภัยจากไวรัสโควิด -19⚽️วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564⏩น...
10/09/2021

☣🏀เขตประเวศ สร้างความมั่นใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ร่วมป้องกันภัยจากไวรัสโควิด -19⚽️

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
⏩นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ มอบหมายให้นางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำ ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
🟢ตามข้อ 2.7 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นโล่งแจ้ง ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. และให้สถานที่ กิจกรรม หรือกิจกรรมบางประเภท ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด บริเวณสวนสาธารณะ ลาน - พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ที่อยู่ในการดูแลและความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมาน ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ โดยประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการลานกีฬา
🔴ตามข้อ 5. ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกลุ่มมากกว่ายี่สิบห้าคน......ฯ

⛔ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และเป็นการลดความเสี่ยงการรวมกลุ่มตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อไป⛔

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

#ทีมรักษาฯประเวศ Team Work&Team One#เดินหน้าปรับภูมิทัศน์ปรับเปลี่ยนที่รก ให้สะอาด สวยโปร่งและปลอดภัยวันที่ 9 กันยายน 2...
09/09/2021

#ทีมรักษาฯประเวศ Team Work&Team One#เดินหน้าปรับภูมิทัศน์ปรับเปลี่ยนที่รก ให้สะอาด สวยโปร่งและปลอดภัย
วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานเขตประเวศ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดทีมงานสวนสวย ลงพื้นที่ลุยตัดถางหญ้า ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ที่รุกล้ำ ทางสาธารณะ ปรับที่รกร้าง ให้สะอาด สวยโล่ง โปร่งและปลอดภัยในบริเวณ หมู่บ้านเสรีวิลล่า ซอย 4 และถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 แยก 2

#เขตประเวศ>> ผอ.เขตประเวศเป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่องและหน้ากากอนามัย จาก จากซีพี- ซีพีเอฟ – ข้าวตราฉัตร ส่งต่อให้กับประชาช...
09/09/2021

#เขตประเวศ>> ผอ.เขตประเวศเป็นตัวแทนรับมอบข้าวกล่องและหน้ากากอนามัย จาก จากซีพี- ซีพีเอฟ – ข้าวตราฉัตร ส่งต่อให้กับประชาชนในชุมชนและศูนย์พักคอย เขตประเวศ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ้ายปกครอง ผู้แทนจากกรมการสื่อสารทหาร ผู้แทนจากเพจ หมอแล็บแพนด้า เพจเราต้องรอด ผู้แทนจิตอาสา 904 และผู้แทนชุมชนเขตประเวศ ร่วมรับมอบข้าวกล่องอุ่นร้อนพร้อมทาน และหน้ากากอนามัย จากซีพี- ซีพีเอฟ – ข้าวตราฉัตร พร้อมพันธมิตร ภายใต้โครงการ “ครัวปันอิ่ม” ณ จุดส่งมอบข้าวกล่อง หน้าสำนักงานเขตประเวศ เพื่อนำข้าวกล่องส่งต่อให้กับชุมชน - ศูนย์พักคอย เขตประเวศ เป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19

ที่อยู่

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 81
Bangkok
10250

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พนง ผญ สองคนเก็บบิลค่าขยะ 19/9/64 เวลา 9.00 ได้มาเก็บบิลหมู่บ้าน ทางเขตประเวศได้อบรบการเจรจากับปชช มาบ้างรึป่าวครับ ตะโกนบอกเรียกบิลเหมือนคุยกับเพื่อนที่บ้าน ผมจ่ายเงินไปแล้วหนึ่งรอบ แล้วยังขับรถมาถามบิลที่จ่ายไปอีกครั้ง เป็นพนง ของเขตประเวศจริงแท้รึป่าวครับ ขอบคุณครับ
ผักตบชวากำลังงาม ราวสะพานก้อพังมานานมากแล้ว ใกล้เลือกตั้ง ผู้ว่ากทม สก สข ผอ เขตประเวศเปลี่ยนมา3คนแล้วไม่คิดจะมาเก็บผักตบชวา ซ่อมราวสะพานบ้างหรือ มันอยู่ในซอกซอยไม่มีคนเห็น ซอยเฉลิมพระเกียรติร9 ซอย14 คลองหนองบอน
ช่วยกรุณาเข้ามาตรวจสอบทีเถอะค่ะ ชาวบ้านเค้าเดือนร้อนกัน ทางเขตทำไมนิ่งเฉยได้ค่ะ กราบละค่ะ🙏🏻
ดิฉัน สุนิตรา สาธร เจ้าของบ้านเลขที่14 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ 3 แยก3 ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ มีความเดือดร้อนจากบ้านเลขที่ 12 ซึ่งอยู่ติดกัน ทำเป็นอู่ซ่อมรถ นำเครื่องยนต์เก่า มาผ่า ซ่อมใหม่ มีเสียงเครื่องยนต์ดังมากๆ เหม็นกลิ่นน้ำมัน ซึ่งส่วนมากจะทำในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการตั้งแต่เช้าจนค่ำ ซึ่งเป็นการรบกวน การพักผ่อนของเพื่อนบ้าน ทำร้ายสุขภาพ ทั้งเสียงและกลิ่นและ ควันจากการติดเครื่องยนต์รถ เคยแจ้งให้ทางสิ่งแวดล้อมทราบแล้ว และเจ้าหน้าที่ เคยมาตรวจและสั่งให้เลิกทำ เพราะเป็นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตามหน้าโฉนดบ่งไว้ พื้นที่นี้เป็นหมู่บ้านมิตรภาพเราอยู่กันมา 50 ปีแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ให้ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายของการประกอบการในเขตที่อยู่อาศัย ขอความกรุณาให้เราได้อยู่อย่างสงบสุขเหมือนที่เคยมา หมายเหตุ บ้านเลขที่ 12 เป็นบ้านเช่า มิใช่เจ้าของที่ ข้อสำคัญคือผู้เช่ารายนี้แสดงตนเป็นนักเลงข่มขู่จะทำร้าย ดิฉันและเพื่อนบ้านอื่นๆที่มาร้องเรียนเขต จนต้องแจ้งความไว้ที่สน.พระโขนง ขอขอบคุณค่ะ
รบกวนเขตช่วยเข้ามาดูแล ตรวจสอบ ไซส์งานก่อสร้าง ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ด้วยค่ะ ไม่ทราบว่าควมีคนร้องเรียนเข้าไปบ้างไหมค่ะ ยังไม่เคย เห็น จนท มาดูแล เลยค่ะ ปล่อยเซอร์มา ไซส์งานก็มักง่าย สกปรก ไม่มีคนกวาดเก็บ ฝุ่นคุลงไปทั่ว รบกวนทางเขตช่วยเข้ามาดูแลด้วยค่ะ คุณภาพ ชีวิต นิดนึงเนาะ … ปล่อยขนาดนี้ได้ยังไง มันเกินไปค่ะ เดือดร้อนมากกก สกปรก แย่มากๆๆ ไม่ว่าจะสัญจร หรือฝุ่นเอย ขี้ดิน ขี้ปูน ทรายเอย ช่วยเข้ามาทีเถอะค่ะ ช่วยทำหน้าที่หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
พัตนาการ 76 78 น้ำท่วมมา หกวันแล้ว ไร้เขตมาดูแล น้ำเริ่มเน่า งง มาก น้ำเอ่อ ย้อนท่อเข้าหมู่บ้านจากคลอง กรุงเทพ 2021 "ไร้คนดูแล ผู้ว่าเค้าทำงานไหมหรือรอ นายกสั่งอย่างเดียว
ร้องเรียนนำ้ท่วมซอยวัดทุ่งเศรษฐีช่วยเดินเครื่องสูบนำ้ปากซอย21 ใกล้วัดท่งเศรษฐี ราม2
ขอชื่นชมในการปฎิบัติหน้าที่ ของทีมพนักงานเก็บขยะ ณ หมู่บ้านมิตรภาพ 2 ซอยอ่อนนุช 46 ชุดที่มาทำงานในเช้ามืดวันนี้ ปฎิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม เก็บขยะทุกซอย ได้อย่างสะอาดเรียบร้อย จัดวางถังขยะได้อย่างเป็นระเบียบ ทำงานได้ดีมากครับ 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 ขอให้ท่านผู้บริหารหน่วยงาน ช่วยส่งต่อความชื่นชม ไปสู่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ ขอบคุณครับ วศโดม รัศมิทัต
น้ำท่วมขังหมู่บ้านทุ่งเศรษฐีมาสองวันแล้ว ระดับน้ำไม่ลดลงเลย รบกวนตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ด้วยครับ เชื่อว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาคล้ายกัน ถ้ามีการแจ้งถึงสาเหตุและแนวทางแก้ไขจะเป็นการช่วยประชาชนในพื้นที่ที่ต้องรับมือกับปัญหาครับ
ไม่ทราบว่า มีใครมีปัญหาการคอรับพัสดุ หรือจดหมายลงทะเบียน ของเขตนี้ไหมคะ ของไปรษณีย์ไทย พอดีรอรับเชคตั้งแต่วันที่ 11 สิงหา ป่านนี้ยังไม่คืบหน้าเลยค่ะ อยากทราบว่า ไปณษณีย์เปิดทำหารปกติไหมคะ
หมู่บ้านเศรฐสิริ พัฒนาการ ได้กลิ่นไหม้ตามลมมา ช่วงเย็น ไม่ทราบคือกลิ่นอะไร
สอบถามค่ะ เมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่า ตอนนี้มีเอาขยะมาทิ้งฝั่งตรงข้ามบ้านเพียงข้ามถนน ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่เขตประเวศได้อนุญาตให้เจ้าของที่เปิดเป็นแหล่งทิ้งขยะรึเปล่าคะ ตอนนี้กังวลเรื่องสุขภาพ อนามัย และราคาสินทรัพย์มากค่ะ อยากให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและจีดการให้ถูกต้อง กำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นด้วยค่ะ