Clicky

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานป

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานป กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระท

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
23/08/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 6 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษหรือ อยู่ระหว่างการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี จำนวน 40 คน ดังนี้
1. สำนักงานรัฐมนตรี & สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 28 คน
2. กรมการท่องเที่ยว จำนวน 6 คน
3. กรมพลศึกษา จำนวน 6 คน
ซึ่งมีกำหนดดำเนินการจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21 - 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแ...
28/06/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มของกอง/ศูนย์ (ส่วนกลาง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ จำนวน 120 คน ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการจัด “โครงกา...
24/06/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้ากลุ่มของกอง/ศูนย์ (ส่วนกลาง) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ จำนวน 200 คน ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ...
29/05/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 150 คน ซึ่งมีกำหนดดำเนินการจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ...
22/05/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 102 คน ซึ่งมีกำหนดดำเนินการจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ และนายวราดิสร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ชาวท่องเที่ยวและกีฬาควรรู้⁉️
08/03/2022

ชาวท่องเที่ยวและกีฬาควรรู้⁉️

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ...
13/11/2021

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มตรวจราชการ ดำเนินการจัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 25 คน มีกำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการฝึ...
30/09/2021

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมหลักกฎหมายปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี ของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยการดำเนินโครงการประกอบด้วย การฝึกอบรมในรูปแบบออนไซต์ (Onsite Training) และในรูปแบบออนไลน์ (Online Training) โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 205 คน
ทั้งนี้ ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1-2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง​ นยส." รุ่น​ที่​ 6 ระหว่าง​วันที่​  7...
26/09/2021

ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง​ นยส." รุ่น​ที่​ 6
ระหว่าง​วันที่​ 7-23 กันยายน​ 2564
การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสัญญาณ ณ​ ห้องสตูดิโอ​ กรมการ​ท่องเที่ยว​ ศูนย์​ราชการ​เฉลิมพระเกียรติ​ 80​ พรรษา​ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง​ นยส." รุ่น​ที่​ 6 ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒน...
08/09/2021

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง​ นยส." รุ่น​ที่​ 6 ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น​ ระดับ​กลาง​ และ​ระดับสูง​ เพื่อ​เสริมสร้าง​ขีด​ความสามารถ​ใน​การบริหาร​จัดการ​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย​ 4.0​

วันที่​ 7​ กันยายน​ 2564​ เวลา​ 10.00​ น.​ นายทวี​ศักดิ์​ วาณิชย์​เจริญ​ รอง​ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง​ นยส." รุ่น​ที่​ 6 ภายใต้โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น​ ระดับ​กลาง​ และ​ระดับสูง​ เพื่อ​เสริมสร้าง​ขีด​ความสามารถ​ใน​การบริหาร​จัดการ​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย​ 4.0​ โดยมี​ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม​ ผู้อำนวยการกองกลาง​ และข้าราชการ​ในสังกัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ จำนวน​ 45​ คน​ เข้าร่วม ผ่าน​รูปแบบออนไลน์​ (Zoom​ Meeting) ระหว่าง​วันที่​ 7-23 กันยายน​ 2564 ณ​ ห้องสตูดิโอ​ กรมการ​ท่องเที่ยว​ ศูนย์​ราชการ​เฉลิมพระเกียรติ​ 80​ พรรษา​ ถนนแจ้งวัฒนะ

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!“การเรียนภาษาอังกฤษ & ภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน” 🥰📲❤️สมัครได้ถึง 31 สิงหา 64 นะคะ#กลุ่...
17/08/2021

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!

“การเรียนภาษาอังกฤษ & ภาษาจีนด้วยระบบออนไลน์
ผ่านแอปพลิเคชัน” 🥰📲❤️

สมัครได้ถึง 31 สิงหา 64 นะคะ
#กลุ่มพัฒนาบุคลากร

“ถ้าข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรม การทุจริตจะลดลง การขับเคลื่อนระบบราชการของกระทรวงเราจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”‘ห...
06/08/2021

“ถ้าข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรม การทุจริตจะลดลง
การขับเคลื่อนระบบราชการของกระทรวงเรา
จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น”

‘หัวใจคือการเปิดเผยข้อมูล’
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบจากภายในและภายนอก
เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งสรรหาคน
และโครงการต่างๆ เป็นต้น “จะได้มีคนช่วยดูช่วยแนะนำ”

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการพั...
28/01/2021

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสตูดิโอ (ห้องประชุม) กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 27 มกราคม 2564

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่หก (วันที่ 17 ...
27/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่หก (วันที่ 17 กันยายน 2563)
“Workshop : การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา & สรุปภาพของหลักสูตรและการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา & สอบประมวลองค์ความรู้”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่ห้า (วันที่ 17...
27/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่ห้า (วันที่ 17 กันยายน 2563)
“การเสวนา & กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : การพัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่สี่ (วันที่ 16...
21/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่สี่ (วันที่ 16 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สามพรานโมลเดล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่สาม (วันที่ 15...
19/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่สาม (วันที่ 15 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & พิธีบายศรีสู่ขวัญ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่สอง (วันที่ 14...
17/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่สอง (วันที่ 14 กันยายน 2563)
“พิธีเปิดโครงการ & กิจกรรมการฝึกอบรม”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่หนึ่ง (วันที่ ...
15/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่หนึ่ง (วันที่ 13 กันยายน 2563)
“การปฐมนิเทศ & กิจกรรมละลายพฤติกรรม”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
14/09/2020

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 14 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่หก (วันที่ 4 กั...
13/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่หก (วันที่ 4 กันยายน 2563)
“Workshop : การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา & สรุปภาพของหลักสูตรและการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา & สอบประมวลองค์ความรู้”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่ห้า (วันที่ 3 ก...
12/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่ห้า (วันที่ 3 กันยายน 2563)
“การเสวนา & กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : การพัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่สี่ (วันที่ 2 ก...
07/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่สี่ (วันที่ 2 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมนุมเกาะกก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่สาม (วันที่ 1 ก...
02/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่สาม (วันที่ 1 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & กิจกรรมการถอดบทเรียน”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่สอง (วันที่ 31 ...
02/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่สอง (วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
“พิธีเปิดโครงการ & กิจกรรมการฝึกอบรม & พิธีบายศรีสู่ขวัญ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่หนึ่ง (วันที่ 3...
02/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่หนึ่ง (วันที่ 30 สิงหาคม 2563)
“การปฐมนิเทศ & กิจกรรมละลายพฤติกรรม”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
01/09/2020

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็กชั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

17/08/2020
secretary.mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2
หลักสูตรที่ 2 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

รายละเอียดตามลิงก์ค่ะ 👇👇👇
https://secretary.mots.go.th/ga/download/article/article_20200817130051.pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงกา...
25/07/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้พิจารณามอบหมายให้ท่านปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองกลาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงกา...
18/07/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ประกอบด้วย การฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม2563

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภา...
07/06/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทั้งสองแนวทาง และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของ สทกจ. ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ตลอดจนได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของ สทกจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการประชุมตั้งแต่วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากท่านโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

#ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ขอเรียนเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด (ระดับอำนวยการต้น) เข้ารับการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรีย...
09/12/2016

ขอเรียนเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด (ระดับอำนวยการต้น) เข้ารับการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นะคะ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "...
04/12/2016

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ .. โดยได้รับเกียรติจากท่านทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบ...
04/12/2016

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560" ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ .. โดยได้รับเกียรติจากท่านอาณัติ ชวนะเกรียงไกร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระท...
27/11/2016

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที...
03/06/2016

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2559"

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าท...
09/03/2015

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2558" และเข้าร่วมกิจกรรม "MOTS Night Party : แฟนซีวิถีไทย..งามไฉไล 4 ภาค" 12-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา

งานครบรอบ 12 ปี สถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
03/10/2014

งานครบรอบ 12 ปี สถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่อยู่

Ministry Of Tourism And Sports
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622143301

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานป:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดีใจและชื่นชมข้าราชการที่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีของสังคมและประเทศ แต่ยังมีคนอีกประเภททำให้เพื่อนราชการด้วยต่ำไปด้วย
คนดีใช้อำนาจกดขี่ทุกทางชั่วเป็นข้าราชการที่1ทำผิดกฎมลเทียนบาล2ทำผิดวินัยตัวพ่อ3ผิดกฎเหล็กคือง่ายน่ะไปมีชู้มีบุตรนอกสมรส ไม่เหมาะสมที่มาเป็นราชการหรอก ชุดที่ใส่ถอดออกดีกว่า ชั่วสัตว์ ขณะนี้ทางฝ่ายชู้ของสมทรงนามว่าอรอุมา พลเดชได้หนีความผิดกลัวจะถูกเล่นวินัยไล่ออกเลยชิงลาออกแล้ว คำสั่งออกเมื่อ1พย.ที่ผ่าน เลยอยากถามกระทรวงว่าผู้ที่กระทำความผิดถูกร้องเรียนแล้วหนีความผิดด้วย การลาออกคำสั่งออกมาได้ยังไง แล้วตัวการใหญ่
สมทรง ตัวพ่อถูกร้องเรียนแต่ได้รับการเลื่อนยศตำแหน่งสูงขึ้นพิจารณา คนแบบนี้ยังไง ทำไมไม่สอบสวนก่อนว่าที่ร้องเรียนไปเป็นแค่ถูกกล่าวหา หรือทั้งที่ร้องเรียนคือความจริง งงกับบทบาทของราชการทหาร กล่าวรำลือกันมานานแล้วทหาร.ทำไรเค้าไม่ได้ยิ่งยศสูงเค้าจะช่วยกันโดยไม่สนใครผิดถูก ยิ่งยศตำต๋อยก็ต้องยอม เพราะอำนาจใชถูกผิด แต่สาบานเลยข้าขอยอมยืนหนึ่งเพื่อความถูกต้อง แม่นจะแรกกะชีวิตก็ยอม
**ขอทางกระทรวงกลาโหม.มหาดไทย.กองทัพบก นายยกรัฐมนตรีและทุกๆกระทรวงช่วยนกตัวน้อยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
(และภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณนายจุ๊.ทราบข่าวความชั่วช่าสามานของผัวตัวเองยังใช่มุดหัวผัวโกหกก็โง่เชื่อออกมาดูโลกของผัวตัวเองซิ เคยเข้าไปบอกแล้วว่าผัวชั่วของคุณมีลูกด้วยกันยังไม่เชื่อไงละ ต้อนสร้างบ้านให้2หลังหลังที่3กำลังไปดูรถเก๋งตัวท้อปอีกคัน.ไม่ต้องถามนะเอาเงินไหนเลี้ยงชู้บัตรเงินเดือนตัวเองสุดยอดให้เมียหลวงบริหาร
เงินมาจากไหน ..งงเร่งตรวจสอบก่อนทีจะกินไปกว่านี้ งบประมาณช่วยกัน
✳หนังสือสังคมศึกษา ตอน ม.3
คำว่าสถาบันที่เขียน นำหน้า มีอะไรบ้าง
1.)สถาบันครอบครัว.👫👪👨‍👩‍👧‍👧
ครอบครัวก็เป็น สถาบันด้วย
2.)สถาบันการศึกษา.🎓📚📖🎓
3.)สถาบันเศรษฐกิจ.💵💴💰
4.)สถาบันศาสนา.
5.)สถาบันพระมหากษัตริย์👑👑
สถาบัน 5 ข้อนี้ สำคัญกับคนไทยจริงๆ
*สถาบันข้อ 1-3 พวกคน
เลวๆ มันทำลายไปได้ในที่ผ่าน เศรษฐะกิจในไทยพังหมด ทั้งเศรษฐะกิจภาครัฐ และภาคเอกชน
*สถาบันข้อที่ 4. คืออธิบายแบบบ้านนะ
ประเทศไทยอยู่รวมกันได้หลายศาสนา แล้วพวกลัทธิก็เข้ามาแซกซึมสมองคนไทย ให้มีจิตใจที่ดำ เป่าสมองคนให้ทำแต่สิ่งชั่วร้าย คือลัทธินั้นไม่มีศาสนาใดจึงทำให้ศาสนาทุกๆ ศาสนา ในไทยนั้นตกต่ำลงไปทุกที
เหลืออยู่อย่างเดียวที่พวกเฮี้ย ๆ ไม่กี่ตัวยังทำลาย
ไม่ได้ คือ ข้อ.5 สถาบันพระมหากษัตริย์
*สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ใส่ร้ายต่างๆ นาๆ
เขียนลงเว็ปไซร์แบบโกหกทุกอย่าง ทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดทุกอย่าง และพวกนักประวัติศาสตร์ ชอบบิดเบือนในแง่ไม่ดี อย่าให้คนเฮี้ยระย่ำ มาทำลายไป เด็ดขาด.
👤กูเป็นหนึ่งในคนไทย ที่รักประเทศไทย
👤กูเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะปกป้อง รัฐวิสาหกิจของไทยทุกๆ อย่าง
👤กูจะไม่ยอมให้ใคร คนใด คนนึงมาถือครองเป็นของส่วนตัว คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ จะไม่ยอมให้ใคร มาโกรย สมบัติชาติไทยไป บรรพบุรุษกูลงทุนมา พวกมึงเป็นใคร.
เอารัฐวิสาหกิจไป เอารายได้รัฐวิสาหกิจไปเป็นส่วนตัว ไม่ยอมสงเงินให้แผ่นดิน.เฮี้ยระย่ำจริงๆ
👥พวกมึงใช้คำว่า👥
💰อัด ยาย ซื้อ ขนม ยาย💱💰
แต่ ยาย อย่างกู ไม่ขายโว้ย.
ยาย จะเก็บขนม ไว้ให้ลูกหลาน คนไทยทุกคน
กินขนมของยาย
ช่วยหาความจริง.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยตรวจสอบ พันเอกพิเศษ สมทรง ทับทิมทองคำ ตำแหน่ง รอง ผบ.มทบ.45 หน่อยว่าทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวพันในคดีต่างๆ ทำผิดวินัยร้ายแรงโกงกินภาษี นำเงินมาเลี้ยงเมียน้อย ช่วยตรวจสอบด้วยว่าทำไมถึงมีเงินมากขนาดนี้ ทั้งๆที่เงินเดือนก็ไม่ได้มาก ปกปิดเก็บเรื่องเก่ง ร้องเรียนไปกองทัพภาคที่ 4 ร้องเรียนไปกองทัพบก และร้องเรียนไปกระทรวงกลาโหมยังทำไรไม่ได้ มาเลขานุการก็เช่นกันเรื่องก็เงียบอีก และยังสั่งทหารไปเฝ้าไปสังเกตเข้ามาตรวจสอบถึงบ้าน เรียนทางกระทรวงกลาโหมช่วยเร่งดำเนินการให้ด้วยนะ เพราะโทรไปตรวจสอบแล้วทางสำนักงานเลขานุการก็เป็นเหมือนที่ผ่านมา ร้องเรียนไปแต่ละที่เรื่องไม่คืบหน้าเลย ขอแค่ให้สั่งตรวจสอบทั้งหมด ช่วยสอบหาความจริงให้ที ขอให้ทางแม่ทัพภาคที่4 ช่วยดำเนินการที รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไขปัญหากับบุคคลคนนี้ที ประเทศจะได้สูงขึ้นเจริญขึ้น

วิยัยต่าง ๆ กฎเหล็กของแม่ทัพภาคที่ 4 แต่ละคน ทั้งเรื่องโกงกิน ทั้งเรื่องชู้สาว ไม่สามารถทำอะไร พันเอกสมทรง ทับทิมทองคำคนนี้ได้เลย ไหนว่าทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชน แต่นี้กลับเอายศของตัวเองมากลั่นแกล้งประชาชน ร้องเรียนไปกี่ครั้งกี่ครั้ง คนๆนี้สั่งให้เก็บเรื่องเงียบหมดทุกครั้งไป ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวไปถึงแม่ทัพภาคที่ 4 หน่อยให้ข่าวไปถึงผู้ใหญ่ เรื่องร้องเรียนไปไม่รู้ตั้งกี่ปีแล้ว แต่เรื่องไม่คืบหน้าเลย เรื่องเงียบ ช่วยสอบสวนกระบวนการยุติธรรมของกองทัพภาคที่ 4 ด้วย ทำไมถึงโดนผู้มีอำนาจครอบได้ถึงขนาดนี้ งงเหมือนกัน แล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนกัน

เปิดความจริงให้สังคมได้รู้กันสักที แอบมีเมียน้อยเป็นจ่าสิบเอกหญิง มีทั้งรูปเมียน้อยและลูกสาว มากไปกว่านั้นเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับรู้มา70,000ให้เมียหลวงหมด แต่มีปัญญาเลี้ยงเมียน้อย แถมซื้อบ้าน ซื้อรถให้อีก อยากทราบเงินมาจากไหนภาษีประชาชนทั้งนั้น.โกงงบประมาณหลวง

คนๆนี้ไม่สมควรเรียกว่าชายชาติทหาร มันหน้าตัวเมียทำตัวไม่ต่างจากห...าชอบลอบกัด รังแกประชาชน ได้ข่าวว่าตุลานี้จะทำผลงานเพื่อจะได้เลื่อนยศจาก พันเอกพิเศษ เป็นพลตรี สังคมพิจารณาดูว่าคนแบบนี้สมควรให้เลื่อนยศที่สูงขึ้นไม่ ฝากกองทัพบก และแม่ทัพภาคที่4 คิดดูด้วย.... (แต่ฝากไปสักกี่ครั้งก็ไม่เคยถึงเลย)

จบ.ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทั่วประเทศไทย ทั่วกองทัพบก ทั่วกองทัพภาคที่4 หน่อย ข่าวนี้พอๆกันกับผู้กำกับโจ้ แค่มันต้องดัง.ขอบคุณ
0611831445ล่าสุดข่าวยังเงียบไม่มีวีวาวจะตั้งขณะกำการสอบสวนใด และยังมีข่าวได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป้นระดับนายพลอีก.แบบนี้ใช่ไม่ที่เค้าเล่าลือกันว่าไม่สามารถทำไรได้.ยังไงทหารก็ช่วยเหลือกัน
คาสิโนออนไลน์ ในมือถือปล่อยไห้มีได้ไงครับ คนอยู่เบื่องหลังมันมีอิทธิพลหรอครับ 777bigwin 999thaiger
ฝากติดตามเพจท่องเที่ยวน้องใหม่ ของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

เพจ เรารัก"ตากฟ้า" ฝาก Like ด้วยนะครับ

www.facebook.com/welovetakfa

ขอบคุณครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Ministry of Transport (Thailand) สำนักตรวจราชการ สป.กษ. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ DOI RTA  กรมข่าวทหารบก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง RTP Cyb ห้องสมุดสำนักงานการปฏิรูปท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื ไทยคู่ฟ้า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T Government House of Thailand Office of the Prime Minister กระทรวงศึกษาธิการ Pom Prap Sattru Phai District Pom Prap Sattru Phai