กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานป

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานป กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา
(7)

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการพั...
28/01/2021

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องสตูดิโอ (ห้องประชุม) กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 27 มกราคม 2564

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's cover photo
16/12/2020

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's cover photo

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่หก (วันที่ 17 ...
27/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่หก (วันที่ 17 กันยายน 2563)
“Workshop : การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา & สรุปภาพของหลักสูตรและการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา & สอบประมวลองค์ความรู้”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่ห้า (วันที่ 17...
27/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่ห้า (วันที่ 17 กันยายน 2563)
“การเสวนา & กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : การพัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่สี่ (วันที่ 16...
21/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่สี่ (วันที่ 16 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สามพรานโมลเดล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่สาม (วันที่ 15...
19/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่สาม (วันที่ 15 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & พิธีบายศรีสู่ขวัญ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่สอง (วันที่ 14...
17/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่สอง (วันที่ 14 กันยายน 2563)
“พิธีเปิดโครงการ & กิจกรรมการฝึกอบรม”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5วันที่หนึ่ง (วันที่ ...
15/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

วันที่หนึ่ง (วันที่ 13 กันยายน 2563)
“การปฐมนิเทศ & กิจกรรมละลายพฤติกรรม”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
14/09/2020

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 14 กันยายน 2563

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่หก (วันที่ 4 กั...
13/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่หก (วันที่ 4 กันยายน 2563)
“Workshop : การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา & สรุปภาพของหลักสูตรและการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา & สอบประมวลองค์ความรู้”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่ห้า (วันที่ 3 ก...
12/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่ห้า (วันที่ 3 กันยายน 2563)
“การเสวนา & กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ : การพัฒนาเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่สี่ (วันที่ 2 ก...
07/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่สี่ (วันที่ 2 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมนุมเกาะกก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่สาม (วันที่ 1 ก...
02/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่สาม (วันที่ 1 กันยายน 2563)
“กิจกรรมการฝึกอบรม & กิจกรรมการถอดบทเรียน”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่สอง (วันที่ 31 ...
02/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่สอง (วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
“พิธีเปิดโครงการ & กิจกรรมการฝึกอบรม & พิธีบายศรีสู่ขวัญ”

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2วันที่หนึ่ง (วันที่ 3...
02/09/2020

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2

วันที่หนึ่ง (วันที่ 30 สิงหาคม 2563)
“การปฐมนิเทศ & กิจกรรมละลายพฤติกรรม”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอ...
01/09/2020

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็กชั่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

17/08/2020
secretary.mots.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)” รุ่นที่ 2
หลักสูตรที่ 2 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” รุ่นที่ 5

รายละเอียดตามลิงก์ค่ะ 👇👇👇
https://secretary.mots.go.th/ga/download/article/article_20200817130051.pdf

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงกา...
25/07/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้พิจารณามอบหมายให้ท่านปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองกลาง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงกา...
18/07/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ร่วมกับกลุ่มการคลังและกลุ่มพัสดุ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ประกอบด้วย การฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563
รุ่นที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม2563

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภา...
07/06/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองกลาง กลุ่มพัฒนาบุคลากร ดำเนินการจัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทั้งสองแนวทาง และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณของ สทกจ. ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ตลอดจนได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของ สทกจ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจัดการประชุมตั้งแต่วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจากท่านโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักความมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

#ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค #SocialDistancing

ขอเรียนเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด (ระดับอำนวยการต้น) เข้ารับการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรีย...
09/12/2016

ขอเรียนเชิญท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด (ระดับอำนวยการต้น) เข้ารับการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นะคะ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "...
04/12/2016

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ .. โดยได้รับเกียรติจากท่านทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบ...
04/12/2016

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560" ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ .. โดยได้รับเกียรติจากท่านอาณัติ ชวนะเกรียงไกร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระท...
27/11/2016

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร กองกลาง ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที...
03/06/2016

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2559"

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าท...
09/03/2015

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปี 2558" และเข้าร่วมกิจกรรม "MOTS Night Party : แฟนซีวิถีไทย..งามไฉไล 4 ภาค" 12-14 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา

งานครบรอบ 12 ปี สถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
03/10/2014

งานครบรอบ 12 ปี สถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขอเชิญพี่น้อง สป.กก. เข้าร่วมกิจกรรม "MOTS Night Party : แฟนซีงานวัด" วันท่ี 12 ก.ย. 2557 เวลา 18:30 น. ณ โรงแรมรอยัลฮิล...
20/08/2014

ขอเชิญพี่น้อง สป.กก. เข้าร่วมกิจกรรม "MOTS Night Party : แฟนซีงานวัด" วันท่ี 12 ก.ย. 2557 เวลา 18:30 น. ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท .. แล้วพบกันนะคะ!!!!!

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในกิจกรรม "MOTS Sports Day"  ในวันที่ 12  กันยายน  2557  เวลา 13.30 น.  ณ สนามกีฬาจังหวัดนคร...
20/08/2014

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในกิจกรรม "MOTS Sports Day" ในวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนครนายก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมระดับประชาคมอาเซีย...
22/05/2014

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมระดับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557" ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557 ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี .. โดยได้รับเกียรติจากท่านนเร เหล่าวิชยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ป...
22/05/2014

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2557" รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี .. โดยได้รับเกียรติจากท่านนเร เหล่าวิชยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2557" รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมยูนิโก้ แกรนด์ แซนดารา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี .. โดยได้รับเกียรติจากท่านนเร เหล่าวิชยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำ...
25/03/2014

ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2557 นะคะ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (Tourism Professional: T-PRO)...
26/08/2013

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (Tourism Professional: T-PRO)"
โดย .. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (Tourism Professional: T-PRO)"
โดย .. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's cover photo
23/08/2013

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's cover photo

ที่อยู่

Ministry Of Tourism And Sports
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022143301

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากติดตามเพจท่องเที่ยวน้องใหม่ ของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เพจ เรารัก"ตากฟ้า" ฝาก Like ด้วยนะครับ www.facebook.com/welovetakfa ขอบคุณครับ