Clicky

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานก

กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานก "พัฒนา ยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามา เบอร์ภายนอก 02 270 1031
เบอร์ภายใน 2625

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 5 ประ...
15/03/2022

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online)
โดยโปรแกรม Zoom meeting
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- เรื่อง เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การบรรยายภาคบ่าย
- กิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดย ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ และทีมงาน

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 5 ประ...
14/03/2022

วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online)
โดยโปรแกรม Zoom meeting
มีหัวข้อบรรยาย คือ
เรื่อง การสร้างความคุ้นเคยและการทำงานเป็นทีม
โดย ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ และทีมงาน

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
14/03/2022

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 5 ประจำ...
14/03/2022

โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 😊

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
08/03/2022

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
07/03/2022

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
06/03/2022

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
27/01/2022

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร...
24/12/2021

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ...
24/12/2021

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online)
โดยโปรแกรม Zoom meeting
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- เรื่อง ข้อควรรู้หรือข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามหนังสือ ว845 และ ว693
โดย นายสามารถ แสงรินทร์ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
การบรรยายภาคบ่าย
- ซักถามปัญหา อุปสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงาน
โดย นางสาวอรพินท์ แก้วนุ้ย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ
ส.ป.ก.

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online) โดยโปรแกรม Zoo...
24/12/2021

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online)
โดยโปรแกรม Zoom meeting 😊😊

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประม...
24/12/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online)
โดยโปรแกรม Zoom meeting

การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- เรื่อง การทำสัญญา การบริหารสัญญา ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดย นายลิขิต อุไรรางกูล วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

การบรรยายภาคบ่าย
- เรื่อง การทิ้งงาน และการบริหารพัสดุ
โดย นายลิขิต อุไรรางกูล และ นางสาวชุติมา เตียวสกุล
วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
22/12/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 25...
22/12/2021

วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบออนไลน์ (Online)
โดยโปรแกรม Zoom meeting
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การบรรยายภาคบ่าย
- เรื่อง เทคนิคการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงข้อระวังในการจัดทำขอบเขต TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุธรณ์หรือข้อร้องเรียน

โดย นายประเสริฐ คชวงศ์ วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
16/12/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
16/12/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.)
01/12/2021

ระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.)

Timeline photos
26/11/2021

Timeline photos

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเ...
15/11/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษตรกร
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- การสร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
โดย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
และ นางสาววารุณี ผลประเสริฐ

การบรรยายภาคบ่าย
- แผนปฏิบัติงาน : การเพิ่มศักยภาพฐานวิถีชีวิตใหม่ของเกษตรกร และ
ชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วย IVC Model
โดย ทีมงานอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยโปรแกรม ZOOM Meeting

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษตรก...
11/11/2021

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษตรกร
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- การพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
และ ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์

การบรรยายภาคบ่าย
- การสร้างศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดย ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ดร.ดนัย จัตวา

โดยโปรแกรม ZOOM Meeting

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษต...
09/11/2021

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษตรกร
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- การพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน
และ ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

การบรรยายภาคบ่าย
- การพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายผู้นำ
และ นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ

โดยโปรแกรม ZOOM Meeting

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564กับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษต...
09/11/2021

วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
กับการจัดฝึกอบรม
หลักสูตร นวัตกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาเกษตรกร
การบรรยายการฝึกอบรมในครั้งนี้
มีหัวข้อบรรยายแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้
การบรรยายภาคเช้า
- การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
และ ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

การบรรยายภาคบ่าย
- การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเกษตรกร
โดย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
และ ผศ.ดร.กิติพงศ์ ตั้งกิจ

โดยโปรแกรม ZOOM Meeting

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
05/11/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post
28/10/2021

Photos from สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม's post

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Online) โ...
26/10/2021

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง
รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Online)
โดยโปรแกรม zoom meeting 💻💻
หัวข้อวิชา การนำเสนอรายงานเพื่อความสุขและความสำเร็จ
โดย ดร.จตุพร สังขวรรณ และทีมงาน

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 การอบรมหลักสูตร นักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ 2ด้วยระบบออ...
26/10/2021

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564
การอบรมหลักสูตร นักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ 2
ด้วยระบบออนไลน์ (online) โดยโปรแกรม Zoom meeting
โดยได้รับเกียรติจาก นางอาทิตยา พองพรหม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน และ นายเกียรติยศ ทรงสง่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน
เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปบทเรียน การนำเสนอรายงานเรื่อง นวัตกรรมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบออนไลน์ (online) และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการนำบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับตนและองค์กร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก...
21/10/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ 2
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยบรรยายผ่าน โปรแกรม zoom meeting ร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การบรรยายพิเศษในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง (นปก.) รุ่นที่ 2 ครั้งนี้ ได้บรรยายในเรื่อง นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และแนวนโยบายของท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์) รวมถึงให้แนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
โดยมีสาระสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1. ตลาดนำการผลิต
2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3. 3'S (Safety - Security - Sustainability)
4. บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล "เกษตรพาณิชย์ทันสมัย"
5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา
โดยมี 15 แนวทางนโยบายหลัก คือ
1.) ตลาดนำการผลิต
2.) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก
3.) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและ Start up
4.) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา
5.) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
6.) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร
7.) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
8.) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
9.) การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เพิ่มการเพื่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
10.) การประกันภัยพืชผล
11.) การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
12.) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
13.) การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทย
14.) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data
15.) การประกันรายได้ของเกษตรกร
ในส่วนของ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงบทบาทภารกิจของ ส.ป.ก. แบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่
1.) การจัดที่ดิน ควบคุมสิทธิในที่ดิน
2.) พัฒนาด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน
3.) พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
4.) พัฒนาอาชีพและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
โดยทั้ง 4 กลุ่มภารกิจ จะอยู่ภายใต้การดำเนินงาน กำกับดูแล ของ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด, ส.ป.ก.ส่วนกลางและภูมิภาค, กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหน่วยงานบูรณาการ รวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ
ทั้งนี้ได้มอบแนวทางแก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และได้เสริมสร้างแนวคิด ประสบการณ์ในการบริหารงาน "การสร้างคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเมื่อสร้างคนที่มีคุณภาพได้ ก็จะสร้างงานที่ดีต่อไปได้ และสามารถวางระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ" และ "ความยากลำบากของเรา แลกกับความสุขและรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกร ถือว่าคุ้มมาก" ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 2 ผ...
21/10/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.
หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง
รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Online)
โดยโปรแกรม zoom meeting 💻💻
หัวข้อวิชา ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
โดย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Online) โดย...
20/10/2021

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564
หลักสูตรนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระดับกลาง
รุ่นที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์(Online)
โดยโปรแกรม zoom meeting 💻💻
หัวข้อวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน : มุมมองภาครัฐ และ มุมมองภาคเอกชน
โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ที่อยู่

166 ประดิพัทธ์ แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622701031

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บรรยากาศโครงการ อบรมหลักสูตร นักบริหารการปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ระดับต้น (นปต.) รุ่นที่ 3 ด้วยระบบออนไลน์ (online) โดยโปรแกรม zoom meeting หลักสูตร 3 วัน #สัมนาออนไลน์ก็สนุกได้ จัดโดย กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วิทยากรโดย ดร.มงคล สามารถและทีมงาน --------------- วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 ติดต่องานบรรยาย หรือออกแบบหลักสูตร : ดร. มงคล สามารถ 📞 Tel: 083 541 5692 📩 ID Line : Mongkol 080 084 0089 #วิทยากรอารมณ์ดี #วิทยากรพัฒนาบุคลากร #วิทยากรสัมมนา #วิทยากรกระบวนการ #ดรเอก #สัมมนา #บรรยาย #อบรม #พัฒนาภาวะผู้นำ #สร้างแรงบันดาลใจ #พัฒนาคุณจริยธรรม #พัฒนาทีม #เปลี่ยนMindset #สัมมนาออนไลน์
ฝากประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ นะคะ