เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู โทร 02174-339-0 ถึง 9 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ โทร. 0-2174-339-0 ถึง 99 โทรสาร. 0-2323-9473 ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เปิดเหมือนปกติ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ's cover photo
30/12/2020

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ's cover photo

✖ขอแจ้งงดการให้บริการงานบัตรประจำตัวบัตรประชาชนชั่วคราว✖ศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู ของดกา...
30/12/2020

✖ขอแจ้งงดการให้บริการงานบัตรประจำตัวบัตรประชาชนชั่วคราว✖

ศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู ของดการให้บริการงานบัตรประจำตัวบัตรประชาชน
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

☎️หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2382-6078 ,0-2174-3390 ถึง 99 ต่อ 1243 ในวัน เวลาราชการ

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣                                                  ...
24/12/2020

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้
❌งดให้บริการ งานบัตรประชาชน❌ เนื่องจากเครื่องผลิตบัตรขัดข้อง
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

💰💰 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ 💰💰 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบล...
24/12/2020

💰💰 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ 💰💰

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู ยื่นชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- แจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.๖ , ภ.ด.ส. ๗ , ภ.ด.ส.๘) ภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ชำระเงินภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.๑) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
- ชำระเงินภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประเมิน
- อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓)

Big Cleaning Day เทศบาลตำบลบางปูวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล...
24/12/2020

Big Cleaning Day เทศบาลตำบลบางปู

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน/บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนยานพาหนะทุกคัน ด้วยการใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เพิ่มจุดตั้งเจล/แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือภายในหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#staysafe
#ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลบางปู 💙

สายด่วน โควิด 19 กรมควบคุมโรค สำหรับแรงงานสามสัญชาติ ☎ 1422
22/12/2020

สายด่วน โควิด 19 กรมควบคุมโรค สำหรับแรงงานสามสัญชาติ
☎ 1422

21/12/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 1 - รู้รักสามัคคี

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชาวสมุทรปราการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ✖️เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ✖️*ใบสีเทาฟ้า เลือกนายก...
18/12/2020

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญชาวสมุทรปราการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ✖️เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ✖️

*ใบสีเทาฟ้า เลือกนายก อบจ.

*ใบสีน้ำตาลเข้ม เลือก สมาชิก อบจ.

แล้วอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าออกไปใช้สิทธิกันนะ

📣📣การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)📣📣
18/12/2020

📣📣การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)📣📣

"รวมพลังอีกครั้ง เพื่อเลือกผู้แทนคุณภาพมาพัฒนาท้องถิ่น"วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช...
14/12/2020
รวมพลังอีกครั้ง เพื่อเลือกผู้แทนคุณภาพมาพัฒนาท้องถิ่น

"รวมพลังอีกครั้ง เพื่อเลือกผู้แทนคุณภาพมาพัฒนาท้องถิ่น"
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

https://www.youtube.com/watch?v=2CnvPUCFwcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0w3Z0oEZhynntmgdDhXtyvXiN-ptpzdIDVQaTg9dcyXzzlMvvXL-p-IFI

รวมพลังอีกครั้ง เพื่อเลือกผู้แทนคุณภาพมาพัฒนาท้องถิ่นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช...

14/12/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 10 - เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

07/12/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 9 - พัฒนาและปฏิรูปประเทศ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

01/12/2020
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

📣 ข้อความประชาสัมพันธ์ 📣
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ที่
#ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

📣ข้อความประชาสัมพันธ์ “การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร”📣การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริ...
30/11/2020

📣ข้อความประชาสัมพันธ์ “การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร”📣

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เพียงวันเดียวเท่านั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข้อมูล การแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุ ดังนี้
• ให้แจ้งเหตุต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
• โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
• ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง หรือ นับแต่วันเลือกตั้ง
• โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-141-8888 / สายด่วน 1444 ☎️

30/11/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 8 - ยึดมั่นกติกาสากล

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

23/11/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 7 - รู้เท่าทันข่าวสาร

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

📣กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับร...
18/11/2020
►กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค

📣กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2553📣

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2553 เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่ปิดกิจการตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีผลการใช้บังคับตามกฎกระทรวงฯ ดังนี้
1. มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
2. ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่
2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
2.3 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2.4 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
2.5 หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด
ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
3. แนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียม
3.1 กรณีการขออนุญาตและขอหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการแจ้ง
3.2 กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมายื่นคำขอต่ออายุล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุพร้อมชำระค่าธรรมเนียมไปก่อนแล้ว หากประสงค์จะขอคืนค่าธรรมเนียม จะต้องมีหนังสือขอคืนค่าธรรมเนียมรายปีดังกล่าว โดยยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3.3 ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้ปรากฎหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ในเอกสารที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจ้ง

http://www.bangpoocity.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3374:infonews11663&catid=34:information&Itemid=70

เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

💛💛 ข้อมูลข่าวสารจิตอาสาพระราชทาน💛💛ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ให...
17/11/2020

💛💛 ข้อมูลข่าวสารจิตอาสาพระราชทาน💛💛

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ให้ที่ว่าการอำเภอเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนสามารถติดตามสื่อ Social ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ได้ที่ อาทิ เพจ Facebook จิตอาสาพระราชทาน เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และเพจจิตอาสาภาคกลาง

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกา...
16/11/2020

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบางปูขอเชิญประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ในการดำเนินงานของโครงการนั้น เทศบาลตำบลบางปู ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงกำหนดให้มีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นของโครงการ ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

16/11/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 6 - เคารพกฎหมาย

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

📣📣ด้วยกระทรวงมหาดไทย📣📣ประกาศกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นวั...
11/11/2020

📣📣ด้วยกระทรวงมหาดไทย📣📣
ประกาศกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ให้วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม
และให้วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. เป็นวันหยุดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการย้ายวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ จากเดิมที่จะต้องหยุดในวันที่ 7 ธ.ค. 2563 มาหยุดในวันที่ 11 ธ.ค. แทน

แจ้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตามที่ค...
10/11/2020

แจ้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ และวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 รายละเอียดตามแนบท้าย

สารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำสารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั...
10/11/2020

สารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำสารคดีวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์สารคดีวิทยุดังกล่าว จำนวน 10 ตอน ดังนี้

http://www.bangpoocity.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3369:infonews11263&catid=34:information&Itemid=70

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บ...
05/11/2020

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢
เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู ในวัน เวลาราชการ
☎️📞โทรศัพท์หมายเลข 0-2174-3390-99 ต่อ 1331 , 1332 , 1333 , 1334 , 1343
โทรสาร/โทรศัพท์สายตรง 0-2323-2553📞☎️

03/11/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 5 - ดูแลคุณภาพชีวิต

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ's cover photo
02/11/2020

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ's cover photo

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 จัด "ท่าน้ำลอยกระทง" จำนวน ๑๑ แห่ง...
30/10/2020

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563
จัด "ท่าน้ำลอยกระทง" จำนวน ๑๑ แห่ง ดังนี้
๑. ปากซอยสินสมบุญ
๒. ปากซอยโนรี
๓. ปากซอยยัวซ่า
๔. ปากซอยไทรงาม
๕. ปากซอยกิตตินคร
๖. ปากซอยเด่นชัย
๗. ปากซอยโครงการ ๔ แท็งก์น้ำ
๘. ปากซอยรสทิพย์
๙. ท่าน้ำวัดตำหรุ
๑๐. ท่าน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตำหรุ
๑๑. ปากซอยคลองเสาธง

..และทางเทศบาล ได้จัด จนท.ป้องกันและ เทศกิจ ประจำท่าน้ำละ4-6นาย นะคะ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนค่ะ

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นี้ ขอให้ประชาชนทุกท่าน “ลอยกระทงอย่างมีความสุขและปลอดภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมใส่ใจในสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

"ด้วยรักและห่วงใย”💙 เทศบาลตำบลบางปู

30/10/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 4 - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

28/10/2020

📣📣ขณะนี้ กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กำลังปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิท 📣📣ตั้งแต่บริเวณ กม.31 (สถานีรถไฟฟ้าเคหะ) ถึง กม.35 (บางปูนคร)
"ขอให้ประชาชนโปรดเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว"
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน
"ด้วยรักและห่วงใย”💙
เทศบาลตำบลบางปู

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
27/10/2020
โบนัส ไร่ความสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

26/10/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 3 - ร่วมขจัดการทุจริต

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

12/10/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 1 - รู้รักสามัคคี

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

ที่อยู่

789 หมู่ 1 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ
Bangkok
10280

สถานีรถไฟฟ้า การเคหะสมุทรปราการ

ข้อมูลทั่วไป

http://www.bangpoocity.com/main/basedata.html

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021743399

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ โทร. 0-2174-3390 ถึง 99 โทรสาร. 0-2323-9473 ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด