เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
โทร 02174-339-0 ถึง 9 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่
โทร. 0-2174-339-0 ถึง 99
โทรสาร. 0-2323-9473
ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เปิดเหมือนปกติ

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู โดยการสอบ...
14/06/2021

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู โดยการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ "ผ่านแอปพลิเคชั่น line ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564"
โดยมีขั้นตอนและกำหนดวัน เวลา สำหรับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

14/06/2021
คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถา...
11/06/2021

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ

07/06/2021
📢  ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 📢
03/06/2021

📢 ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 📢

📢 ขอเชิญชวนชาวสมุทรปราการ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 📢

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งแรกเทศบาลตำบลบางปู กำหนดให้มีการเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก        ในวันพุธที่ 2 มิถุ...
02/06/2021

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งแรก

เทศบาลตำบลบางปู กำหนดให้มีการเรียกประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว ในการนี้นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ด้วย

การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีการศึกษา 2564ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่...
02/06/2021

การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ สังกัดเทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ 6 เดือน ถึง 2 ขวบ 11 เดือน (เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2562) เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 60 คน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 ขณะนี้มีจำนวนเด็กเล็กเข้ามาสมัครเรียนยังไม่ครบตามจำนวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนกว่าจะครบ
ผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถนำเด็กเล็กมาสมัครเรียนได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2174-3390-99 ต่อ 1810 , 1831 , 1832

การจัดกิจกรรม พิธีการหรือพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต...
02/06/2021

การจัดกิจกรรม พิธีการหรือพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการจึงขอแนะนำให้เลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมทางสังคมออกไปก่อน หากการจัดกิจกรรม หรือพิธีการตามประเพณีนิยม หรือพิธีการทางสังคม หรือพิธีการทางศาสนาใด มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดจะต้องดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1. กรณีกิจกรรมหรือพิธีการตามประเพณีนิยมหรือพิธีการทางสังคมในพื้นที่ อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีมงคลสมรส พิธีศพ หรือการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2. กรณีพิธีทางศาสนา อาทิ วันธรรมสวนะ วันวิสาขบูชา ให้ดำเนินการโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 รวมทั้งประกาศหรือคำสั่งของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตลอดจนตามมติมหาเถรสมาคม และประกาศหรือคำสั่งของคณะสงฆ์ ส่วนพิธีทางศาสนาอื่น ๆ ให้ดำเนินการตามประกาศหรือคำแนะนำขององค์กรศาสนานั้น ๆ

รณรงค์ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19ลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย       1. บุคลากรท...
01/06/2021

รณรงค์ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19

ลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า
2. เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค เช่น ทหาร ตำรวจ ผู้ทำงานสถานกักตัว
3. กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถสาธารณะ ครู และอื่น ๆ
4. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค
5. ประชาชนทั่วไป

ขอเชิญชวนประชาชน กรอกแบบสำรวจการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
1. เข้า Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ - กระทรวงสาธารณสุข คลิก ลิงก์นี้ http://www.spko.moph.go.th หรือคลิก ลิงก์สำรอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ https://fdasamutprakan.com
2. นอกจากนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

แจ้งเตือน แอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ  กรมการปกครองขอแจ้งประกาศให้ประชาชนระมั...
01/06/2021

แจ้งเตือน แอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ
กรมการปกครองขอแจ้งประกาศให้ประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชิญชวนให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ หรือด้วยวิธีการอื่นใด โดยการให้กรอกข้อมูลในหนังสือแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พร้อมทั้งชำระเงินบางส่วนให้กับผู้ชักชวนก่อน ทั้งนี้ หนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมิใช่แบบฟอร์มของกรมการปกครอง แต่อย่างใด
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง
1. ลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็ปไซต์ http:/hajthailand.dopa.go.th
2. แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศ
3. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ Mobile Application
หากพบว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สงสัยเข้าข่ายการหลอกลวงข้างต้น ให้รีบแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอทุกแห่ง หรือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์) โทร. 0 2282 1460 – 1 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อไป

ชาวบางปูมีเฮ!! นายกธีรพลจองวัคซีนเพื่อชาวบางปู 100,000 โดสหลังจากที่ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในการกลับมา...
31/05/2021

ชาวบางปูมีเฮ!! นายกธีรพลจองวัคซีนเพื่อชาวบางปู 100,000 โดส

หลังจากที่ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในการกลับมาบริหารบางปูอีกครั้ง นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หากมหาดไทยปลดล็อค บางปูเตรียมงบประมาณสำหรับซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน

#เราจะผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน

ชาวบางปูมีเฮ!! นายกธีรพลจองวัคซีนเพื่อชาวบางปู 100,000 โดส

หลังจากที่ได้รับการรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในการกลับมาบริหารบางปูอีกครั้ง นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หากมหาดไทยปลดล็อค บางปูเตรียมงบประมาณสำหรับซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เพื่อฉีดให้ประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน

#เราจะผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู...
31/05/2021

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

"อย่าประมาท การ์ดอย่าตก เราก้าวไปด้วยกัน เพื่อพ้นภัยโควิด-19"

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย T: Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

"อย่าประมาท การ์ดอย่าตก เราก้าวไปด้วยกัน เพื่อพ้นภัยโควิด-19"

31/05/2021
ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายธีรพ...
29/05/2021

ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายธีรพล ชุนเจริญ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีหลังจากที่ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เทศบาลตำบลบางปูของดการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดอ...
28/05/2021

เทศบาลตำบลบางปูของดการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลบางปู จึงขอระงับการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2174-3390-99 ต่อ 1243 ในวัน เวลาราชการ
**ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้**

เทศบาลตำบลบางปูของดการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลบางปู จึงขอระงับการให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2174-3390-99 ต่อ 1243 ในวัน เวลาราชการ
**ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้**

📣 สํานักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.64) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน...
27/05/2021

📣 สํานักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.64) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตน จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

📣 สํานักงานประกันสังคม ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.64) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตน จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการไ...
21/05/2021

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564
https://gnews.apps.go.th/news?news=84251&fbclid=IwAR0G-PZTyQtDyLvKFtc6yl0NEv21ctxT4DC_TN_X-FrTFAkACifBXrMPbn4

📌ประชาสัมพันธ์ป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า📌ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร...
18/05/2021

📌ประชาสัมพันธ์ป้องปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า📌

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด อาทิ เช่น โครงการคนละครึ่ง เราชนะ และมาตรา 33 เรารักกัน โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
เพื่อป้องกันและป้องปรามมิให้ร้านค้าและผู้ประกอบการฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร อันจะเป็นการเอาเปรียบประชาชนและผู้บริโภค จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ร้านค้า ผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และข้อห้ามต่าง ๆ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามกฎหมาย

การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าว ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ...
18/05/2021

การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าว

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เห็นชอบ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคนต่างด้าวจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วให้เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ติดต่อโรงพยาบาลของรัฐตามที่กำหนด เพื่อนำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ ตรวจคัดกรองโควิด-19 ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค และซื้อประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
2. เมื่อผ่านการตรวจอัตลักษณ์แล้ว ให้ยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสและยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ (http://e-workpermit.doe.go.th) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อจักได้จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรชมพู ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สมุทรปราการ ตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางเสาธง ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลากำหนดต่อไป
ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้น การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด หากตรวจสอบพบว่านายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดี มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท พร้อมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง ซึ่งอาจทำให้การประกอบธุรกิจของนายจ้าง/สถานประกอบการเกิดความเสียหายได้

📃 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดส...
17/05/2021

📃 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 7)
📌 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

17/05/2021
📢 จังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อม, โรงพยาบาล หรือ อสม....
15/05/2021

📢 จังหวัดสมุทรปราการเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อม, โรงพยาบาล หรือ อสม. ในพื้นที่ สำหรับผู้สูงอายุที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถออกไปข้างนอกได้สบายมากขึ้น แต่ยังคงต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ 👴

14/05/2021

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 6)

ข้อ 1 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่โรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะเพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
ข้อ 2 การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าสิบคนในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
(1) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือร้านอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา
(2) สำหรับการจัดบริการอาหารแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ให้ผู้นำส่งสินค้าวางไว้ในจุด รับ-ส่งของ เพื่อหลีกเลี่ยงกับผู้สัมผัสโดยตรง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
(3) การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรค
ข้อ 4 สถานที่หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้ยังคงถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564 และคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2165/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เท่าที่ไม่แย้งกับประกาศฉบับนี้ โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

14/05/2021

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

1. ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้
- ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งในและนอกห้างฯ
- ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง
- สระว่ายน้ำ (ทั้งในหมู่บ้านและอาคารชุด)
- โต๊ะสนุกเกอร์
- สถานออกกำลังกายในโรงยิม ฟิตเนส
2. ห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเสี่ยงการแพร่โรค
- ห้ามใช้อาคาร สถานที่โรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือกิจการใดๆที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่
- การเรียนการสอนแบบออนไลน์
- เป็นกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น
- เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
3. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน มากกว่า 10 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
4. ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ดำเนินกิจกรรมได้ ตามเงื่อนไข
- ร้านอาหารให้นั่งกินดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และเปิดร้านได้ถึง 23.00 น.
- ร้านอาหาร จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
- ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น.
- ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 23.00 น.
- สำหรับร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้เวลา 04.00 น.
- ตลาดนัด เปิดได้ถึง 21.00 น.
- สนามกีฬากลางแจ้ง สถานที่ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และจัดแข่งขันได้ โดยไม่มีผู้เข้าชม
5. ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน สำหรับบุคคลที่อยู่ในตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่มีคนรวมกันมาก ต้องสวมหน้ากากอนามัย หากไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
6. ให้งดดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ
7. งดออกจากบ้าน เวลา 21.00 น. – 04.00 น.
8. ขอความร่วมมือ ทำงานที่บ้าน Work from Home
9. งดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

📢การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/พิการ/เด็กแรกเกิด📢เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โ...
14/05/2021

📢การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/พิการ/เด็กแรกเกิด📢

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการในการป้องกันให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบางปูให้มีความปลอดภัยสูงสุด เทศบาลตำบลบางปู ได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ/เด็กแรกเกิด โดยสามารถลงทะเบียนทางแอปพลิเคชั่นไลน์ รายละเอียดตามภาพประกอบ

📌เทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น. ☎️ติดต่อสอบถามรายล...
11/05/2021

📌เทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.

☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1243 ในวัน เวลาราชการ

📌เทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.

☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1243 ในวัน เวลาราชการ

ที่อยู่

789 หมู่ 1 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ
Bangkok
10280

สถานีรถไฟฟ้า การเคหะสมุทรปราการ

ข้อมูลทั่วไป

http://www.bangpoocity.com/main/basedata.html

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021743399

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ โทร. 0-2174-3390 ถึง 99 โทรสาร. 0-2323-9473 ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด