เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู โทร 02174-339-0 ถึง 9 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ โทร. 0-2174-339-0 ถึง 99 โทรสาร. 0-2323-9473 ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 1 - รู้รักสามัคคี

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

05/10/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 10 - เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

02/10/2020

📣การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่📣

นายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศสเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ และอินเดีย ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และรักษาวินัยในการป้องกันโรค
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ จึงขอให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น เพื่อมิให้การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้น และมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ระบบการสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ

#ด้วยรักและห่วงใยจากเทศบาลตำบลบางปู 💙💙

28/09/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 9 - พัฒนาและปฏิรูปประเทศ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

📣📣 ประกาศ 📣📣 งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เ...
23/09/2020

📣📣 ประกาศ 📣📣

งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลบางปู เปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.30 -14.00 น. ตามวัน เวลาที่กำหนด

☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1242,1243 ในวัน เวลาราชการ

เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดย ดร.พริมลักษม...
22/09/2020

เทศบาลตำบลบางปู

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู

อาจารย์ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จากกระทรวงการคลังเป็นวิทยากร พิเศษ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมิน การชำระภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ,การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีค้างชำระ/เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม,ภาษีป้าย (ฉบับใหม่) อย่างชัดเจนพร้อมทั้งตอบข้อซักถามให้กระจ่าง แก่ประชาชนผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลบางปู จำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเทศบาลฯ

การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในพื้นที่สมุทรปราการเป...
22/09/2020

การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในพื้นที่สมุทรปราการเป็นไปตามประกาศลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ฉบับ

จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ดังนี้ (คลิกลิ้งค์เพื่อดูรายละเอียด)

http://www.bangpoocity.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3338:infonews10463&catid=34:information&Itemid=70

เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที...
22/09/2020

เทศบาลตำบลบางปู

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
ผศ.วัฒนชัย ชูมาก วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี” กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางปู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปูในอนาคตต่อไป

ประกาศอำเภอเมืองสมุทรปราการ "เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่" ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตหมู่ที...
22/09/2020

ประกาศอำเภอเมืองสมุทรปราการ
"เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่"

ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลบางปูใหม่ ออกมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ดร.พนา รติมนพรกุล รักษารา...
22/09/2020

เทศบาลตำบลบางปู

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ดร.พนา รติมนพรกุล รักษาราชการรองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของตนเองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมาจากผู้สูงอายุของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู

21/09/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 8 - ยึดมั่นกติกาสากล

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

เทศบาลตำบลบางปู    จัดกิจกรรมเยาวชนรักบางปู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ป่าชายเลนโดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบา...
18/09/2020

เทศบาลตำบลบางปู

จัดกิจกรรมเยาวชนรักบางปู อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ป่าชายเลน
โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียน ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 300 คน

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีนิเวศ ชูปาน เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถานตากอากาศบางปู บรรยายให้ความรู้
แก่เยาวชนในครั้งนี้

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ดร.พริมล...
18/09/2020

เทศบาลตำบลบางปู

จัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู ซึ่ง วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางปู เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ หัวข้อ พิษภัยของยาเสพติด /ประเภทของยาเสพติด / วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ และโรงเรียนพิบูลประชาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัย รู้วิธีการหลีกเลี่ยงมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างจิตสำนึกของการเป็นเยาวชนที่ดี พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

14/09/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 7 - รู้เท่าทันข่าวสาร

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา                                         ...
11/09/2020

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรมอนามัย
-เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารมีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและสภาพแวดล้อมภายหลังการอบรม ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

❗❗เลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563❗❗📣📣กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนกำหนด...
11/09/2020

❗❗เลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563❗❗

📣📣กรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว 📣📣

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ's cover photo
11/09/2020

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ's cover photo

📣ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📣เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู☎️📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเต...
08/09/2020

📣ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📣
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปู

☎️📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางปู เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อเบอร์ 1220-1222 ในวัน เวลาราชการ

08/09/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 6 - เคารพกฎหมาย

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

03/09/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 5 - ดูแลคุณภาพชีวิต

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

สืบเนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณตรงข้ามอู่รถเมล์เก่า ถนนแพรกษา และประสบอุบัติเหตุเจอหลุมบนถนน ทางเทศบาลของนำเรียนว่า ...
01/09/2020

สืบเนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณตรงข้ามอู่รถเมล์เก่า ถนนแพรกษา และประสบอุบัติเหตุเจอหลุมบนถนน ทางเทศบาลของนำเรียนว่า ช่วงนี้การประปาฯขอใช้พื้นที่อยู่ตลอดแนวเพื่อวางท่อ ซึ่งทางเทศบาลเองก็ลงไปช่วยทั้งในเรื่องการสูบน้ำ สูบทุกวันตลอด 24 ชม. และประสานแจ้งผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขทุกวันเช่นกัน เพราะหน้าที่ซ่อมแซม เป็นของผู้รับจ้างของการประปา
แต่เทศบาลได้ลงไปดูแลและซ่อมแซมช่วยเหลือตลอด และได้จัดเวรเฝ้าระวังทุกวัน
เมื่อวานนี้ (31 ส.ค.63) เกิดฝนตกหนักน้ำท่วม ผิวถนนชำรุด เกิดหลุมบ่อ จึงได้เร่งซ่อมแซม ทั้งนี้ รอการประปาฯ ส่งมอบงานเทศบาลก็จะรีบดำเนินการโดยเร็ว

ขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้
เมื่อคืนได้ให้ผู้รับจ้างเร่งแก้ไขโดยด่วน

31/08/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 4 - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็...
31/08/2020

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู ในวัน เวลาราชการ

☎️📞โทรศัพท์หมายเลข 0-2174-3390-99 ต่อ 1331 , 1332 , 1333 , 1334 , 1343
โทรสาร/โทรศัพท์สายตรง 0-2323-2553📞☎️

📢📢 ประกาศ 📢📢เทศบาลตำบลบางปู ขยายเวลาการชำระภาษี ไปจนถึง วันที่ 31 ต.ค.63
28/08/2020

📢📢 ประกาศ 📢📢

เทศบาลตำบลบางปู ขยายเวลาการชำระภาษี ไปจนถึง วันที่ 31 ต.ค.63

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣                                                  ...
27/08/2020

📣 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้
❌งดให้บริการ งานบัตรประชาชน❌ เนื่องจากเครื่องผลิตบัตรขัดข้อง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลบางปู ออ...
27/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลบางปู ออกมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ

24/08/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 3 - ร่วมขจัดการทุจริต

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

เช้าวันนี้ (22 สิงหาคม 2563) กองช่างสุขาภิบาล และ งาน เทศกิจ เทศบาลตำบลบางปูได้เข้าดำเนินการแก้ไขฝาบ่อพัก กลางถนน ที่เป็...
22/08/2020

เช้าวันนี้ (22 สิงหาคม 2563) กองช่างสุขาภิบาล และ งาน เทศกิจ เทศบาลตำบลบางปูได้เข้าดำเนินการแก้ไขฝาบ่อพัก กลางถนน ที่เป็นหลุมลึกบริเวณถนนแพรกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พร้อมได้ประสานให้ซึ่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการนำคอนกรีตมาเท เวลา 14.00 น. วันนี้
ขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้
#ขอบคุณข่าวสารเมืองปราการ

12/08/2020

📣 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้ 📣
เทศบาลตำบลบางปู "เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน"

พบกันที่ 💚 ไร่ ณ บางปู 💚
พิกัดข้างหมู่บ้าน 180 บางปูบีช

วันที่ 7 สิงหาคม 2563  ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้...
07/08/2020

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หมู่ 3 และ 4 ตำบลบางปู จำนวน 14 ราย

#เทศบาลตำบลบางปูห่วงใยใส่ใจประชาชน

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะ...
07/08/2020
►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางปู📢
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่าง ๆ ของเทศบาลจำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 10 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 อัตรา (เพศชาย)
3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 36 อัตรา
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
9. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา
10. พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
12. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
13. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 อัตรา
14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ในวันเวลาราชการ

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร. 0-2174-3390-99 ต่อ 1220-1222📞
http://www.bangpoocity.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3306:infonews9663&catid=34:information&Itemid=70

เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

05/08/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 1 - รู้รักสามัคคี

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

03/08/2020
เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ

สปอตวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์
"สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง" ตอนที่ 10 - เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ

ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
https://www.facebook.com/prongdongTH/
#ปรองดองเป็นของประชาชน

📣📣เทศบาลตำบลบางปู แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ "พายุระดับ 3 (โซนร้อน ซินลากู)"📣📣จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจ...
01/08/2020
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน ซินลากู) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 01 สิงหาคม 2563

📣📣เทศบาลตำบลบางปู
แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ "พายุระดับ 3 (โซนร้อน ซินลากู)"📣📣

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.tmd.go.th/warningwindow.php?wID=10221

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (1 ส.ค. 63) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณชายฝั่งเกาะไหหลำ ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดั...

ที่อยู่

789 Moo 1 Sukhumwit Rd.
Bangkok
10280

สถานีรถไฟฟ้า การเคหะสมุทรปราการ

ข้อมูลทั่วไป

http://www.bangpoocity.com/main/basedata.html

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021743399

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ โทร. 0-2174-3390 ถึง 99 โทรสาร. 0-2323-9473 ที่อยู่ 789 หมู่ 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด