สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU)

สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU) เข้าใจอดีต รู้ทันปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต เว็บไซต์ทางการของสถาบันไทยคดีศึกษา http://www.tkri.tu.ac.th
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ "เสน่ห์วัฒนธรรมไทย" ช...
11/09/2020

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ "เสน่ห์วัฒนธรรมไทย" ชิงทุนการศึกษากว่า 22,000 บาท

ถ่ายทอดเรื่องราวประทับใจ ความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย จำนวน 5 ภาพ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563

----

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นักศึกษาปริญญาตรี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. นักศึกษปริญญาโท และปริญญาเอก ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษา ระดับทัณฑ์บนขึ้นไป
5. ผลงานที่เสนอต้องไม่เคยได้รับรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมจากที่อื่น ๆ มาก่อน

----

ขอบเขตของภาพที่ส่งเข้าประกวด
1. เป็นภาพถ่ายที่นำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
2. เป็นภาพที่แสดงถึงการปรับประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและต่างประเทศ
3. เป็นภาพที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และประเทศ
4. เป็นภาพที่มีความชัดเจน โดดเด่นในการสื่อสาร
5. เป็นภาพชุด จำนวน 5 ภาพ พร้อมแนวคิด ไม่เกิน 2 บรรทัด
6. หัวข้อของศิลปวัฒนธรรม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก "บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" 338 รายการ ของกรมส่งส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมhttp://www.culture.go.th/culture_th/download/data/dcp492.pdf

----

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 7,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท
***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

----

สถาบันไทยคดีศึกษา มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันไทยคดีศึกษา แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มอบรางวัล

----

กรอกใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code หรือ https://tinyurl.com/yydpbopd
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 026133203-5 ต่อ 19 และ 22

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00- 16.00 น. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย...
09/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00- 16.00 น. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการดำเนินการเขียนบทความเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ เลขาธิการสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยาย
ในงานนี้ รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.เสาวธาร โพธิ์กลัด รองผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษาฝ่ายวิจัยและวิชาการ นักวิจัยและบุคลากร สถาบันไทยคดีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมฟังบรรยายและเสวนา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

06/08/2020
"เส้นทางท่องเที่ยวผ้าไหมไทย : ขอนแก่น "นครมัดหมี่โลก"

วีดีทัศน์สั้นในโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
เรื่อง "เส้นทางท่องเที่ยวผ้าไหมไทย : ขอนแก่น "นครมัดหมี่โลก"

เพื่อส่งเสริมให้สถาบันไทยคดีศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

ขอความกรุณาทำแบบสอบถามหลังการรับชม เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการของสถาบันไทยคดีศึกษาในอนาคต
https://forms.gle/H2mKv4SWaaybMhT8A

วีดีทัศน์สั้นในโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง "เส้นทางท่องเที่ยวผ้าไหมไทย : ขอนแก่น "นครมัด....

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางก...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถาบันไทยคดีศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมระดมคว...
25/07/2020

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถาบันไทยคดีศึกษา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่อง "โขน" ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “โขน” เพื่อศึกษาแนวทางการรายงานสถานะรายการโขนต่อยูเนสโก หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ณ ห้องประชุมวรรณไวทยากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมระดมความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ "โขน" ทั้งจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้

17/06/2020
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมเปิดหอนิทรรศการสุพรรณ – พัสตร์ และกิจกรรมเสวนาพิเศษ “สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอสุพรรณ-พัสตร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญรับชมกิจกรรมเปิดหอนิทรรศการสุพรรณ – พัสตร์ และกิจกรรมเสวนาพิเศษ “สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอสุพรรณ-พัสตร์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วารสารไทยคดีศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ฉบับนี้ มีเนื้อหาโดดเด่นในแง่องค์ความรู้ จาก “ไทย” สู่ “สาก...
15/06/2020

วารสารไทยคดีศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ฉบับนี้ มีเนื้อหาโดดเด่นในแง่องค์ความรู้ จาก “ไทย” สู่ “สากล”

ติดตามอ่านต่อได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal/issue/view/16688

วารสารไทยคดีศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) ฉบับนี้ มีเนื้อหาโดดเด่นในแง่องค์ความรู้ จาก “ไทย” สู่ “สากล” ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาภาพจิตรกรรมในหนังสือสมุดไทยภาคใต้ที่สะท้อนภาพท้องถิ่นและความเปลี่ยนแปลงจากกระแสภายนอกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เรื่องประติมากรรมพระศรีอริยเมตไตรยในแง่มุมประวัติศาสตร์ศิลปะและประติมานวิทยา (Iconography) งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ (Historiography) ในมุมมองแบบผู้หญิง ที่เป็นแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ งานศึกษาเพลงไทยร่วมสมัยในมุมมอง สัญวิทยา (Semiology) และมิติสากลว่าด้วยการตั้งคำถามกับแนวคิด พหุนิยมทางวัฒนธรรม (Multiculturalism) ในวันที่โลกทั้งโลกมีแนวโน้ม “หันขวา” (Turn right) มากขึ้น

ติดตามอ่านต่อได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal/issue/view/16688

อัพเดทหนังสือบทความวิชาการและรายงานสืบเนื่องโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและเสวนานานาชาติเรื่องโขน:คุณค่าและความสำคั...
01/06/2020
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง โขน TU Khon Conference and Seminar 2019

อัพเดทหนังสือบทความวิชาการและรายงานสืบเนื่อง
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและเสวนานานาชาติ
เรื่องโขน:คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ

บทความวิชาการและรายงานสืบเนื่อง
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและเสวนานานาชาติ
เรื่องโขน:คุณค่าและความสำคัญในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ
จัดทำโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันไทยคดีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ Seameo-SPAFA

สามารถดูในรูปแบบ E-Book ได้ที่ ลิงก์
https://anyflip.com/odmof/syup/

และดูในรูปแบบ PDF ได้ที่ลิงก์
https://drive.google.com/open?id=1VAUUyqb3tJU9KMUPTOgk-RaR6O-zvD7m

02/03/2020
บริการวิชาการ - ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร (3/3): นาวาเอก ณัฐวัฐ อร่ามเกลื้อ

เสวนา “มุมมองและประสบการณ์ ๓๘ ปี จาก “ฝีพาย” สู่ “พนักงานเห่” ในกระบวนเรือพระราชพิธี”
โดย นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ
รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อาสา คำภา นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร : ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 403
ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://youtu.be/FZUmqY3vONg

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศา...

02/03/2020
บริการวิชาการ - ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร (2/3): อ.ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์

การบรรยายหัวข้อ “เกร็ดความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร” โดย อ.ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่"

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 403 ชั้น 4
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

https://youtu.be/hXKw7hneyp0

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศา...

02/03/2020
บริการวิชาการ - ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร (1/3): นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธุ์

การบรรยายหัวข้อ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในประวัติศาสตร์ไทย” โดย นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธ์ุ หัวหน้าแผนกเอกสาร กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร : ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 403
ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

https://youtu.be/EKn8_9iLs6I

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศา...

วารสารไทยคดีศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ให้เป็นวารสาร "TCI กลุ่มที่ 1" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 256...
10/01/2020

วารสารไทยคดีศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ให้เป็นวารสาร "TCI กลุ่มที่ 1" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

และกำลังเปิดรับพิจารณาบทความต้นฉบับ
สามารถอ่านระเบียบการส่งบทความได้ที่หน้าบันทึก
https://www.facebook.com/notes/วารสารไทยคดีศึกษา/ระเบียบการเสนอบทความ/445387508828807

วารสารไทยคดีศึกษา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ให้เป็นวารสาร "TCI กลุ่มที่ 1" ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

และกำลังเปิดรับพิจารณาบทความต้นฉบับ
สามารถอ่านระเบียบการส่งบทความได้ที่หน้าบันทึก
https://www.facebook.com/notes/วารสารไทยคดีศึกษา/ระเบียบการเสนอบทความ/445387508828807

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์ทั้งแบบ ออนไลน์และรูปเล่มแล้ววันนี้
18/12/2019
วารสารไทยคดีศึกษา Thai Khadi Journal

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์ทั้งแบบ ออนไลน์และรูปเล่มแล้ววันนี้

วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่มีเนื้อหาหลากหลาย ได้แก่ งานศึกษาทางประวัติศาสตร์การรับรู้เกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาในสายตาของผู้คนยุคต้นรัตนโกสินทร์ งานประวัติศาสตร์ศิลปะว่าด้วยการกำหนดอายุเจดีย์พิจารณาผ่านอิทธิพลรูปแบบสถาปัตยกรรม งานศึกษาเชิงมานุษยวิทยาว่าด้วยการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสัปเหร่อหรือ “คนเผาผี” ตลอดจนงานศึกษาการประเมินคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมของวัด / โบราณสถานผ่านกรอบแนวคิด ICOMOS ไปจนถึงงานศึกษาในมิติเชิงนโยบายพิจารณาจากนโยบายการสื่อสารการท่องเที่ยวไทย จะเห็นได้ว่าสารัตถะที่ปรากฏในวารสารไทยคดีศึกษาฉบับนี้ สะท้อนการผลิตสร้างงานวิชาการในเชิงงานภาคสนามและวิธีวิทยาที่หลากหลาย ตลอดจนองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับ “ไทยศึกษา” ที่ปรากฏในงานวิชาการร่วมสมัย

ติดตามอ่านต่อได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/thaikhadijournal/issue/view/15968

วารสารไทยคดีศึกษา Thai Khadi Journal
18/12/2019

วารสารไทยคดีศึกษา Thai Khadi Journal

วารสารไทยคดีศึกษา เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1) กำลังเปิดรับพิจารณาบทความต้นฉบับ
อ่านระเบียบการได้ที่หน้าบันทึก
https://www.facebook.com/notes/วารสารไทยคดีศึกษา/ระเบียบการเสนอบทความ/445387508828807

***ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ***โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพร...
16/12/2019
แบบประเมินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด

***ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ***

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่"

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการ ของสถาบันฯ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของท่าน ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้

https://docs.google.com/forms/d/12-rBD6cJKbDxu4MdnzM5x45cVxhynMpZeJDz7jgd9lI/viewform?edit_requested=true

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ ...
14/12/2019

ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่" วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 403 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.โรจน์ คุณอเนก ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนาขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง.ผอ.กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธุ์ หน.แผนกเอกสาร กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ อ.ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ ร่วมการเสวนา และ ดร.อาสา คำภา นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 200 คน ได้รับทั้งความรู้ในเรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งในอดีต และปัจจุบัน พร้อมด้วยความเพลิดเพลินจากประสบการณ์ของพนักงานเห่

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการเสวนาได้ ทางสถาบันฯ ได้มีการบันทึกวีดิโอสำหรับการเผยแพร่ในลำดับต่อไป

ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่" วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 403 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รศ.โรจน์ คุณอเนก ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนาขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รอง.ผอ.กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธุ์ หน.แผนกเอกสาร กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ อ.ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ ร่วมการเสวนา และ ดร.อาสา คำภา นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 200 คน ได้รับทั้งความรู้ในเรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งในอดีต และปัจจุบัน พร้อมด้วยความเพลิดเพลินจากประสบการณ์ของพนักงานเห่

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการเสวนาได้ ทางสถาบันฯ ได้มีการบันทึกวีดิโอสำหรับการเผยแพร่ในลำดับต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอด...
13/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต เกร็ดประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่” วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 09.00-12.30 น.
.
.
!!! พิเศษ !!! สำหรับผู้เข้างาน 100 ท่านแรก รับฟรีหนังสือ "กระบวนหยุหยาตราชลมารค" พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม
.
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศ​แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานสัมมนา​ เก็บตกเรื่องเล่า​ "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครฯ"  โดยจัด​ ณ​ ห้อง​ 403​ ชั้...
06/12/2019

ประกาศ​แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงานสัมมนา​ เก็บตกเรื่องเล่า​ "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครฯ" โดยจัด​ ณ​ ห้อง​ 403​ ชั้น​ 4​ (มีลิฟท์บริการ)​ คณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ท่าพระจันทร์ โดยยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVC9jb_BdtzgB1FhhbRyPYFhxQp3b9DjFq0EN6VKLyhlBYTg/viewform?fbclid=IwAR1EJ19Zsp2Wh54S9By4qEuXMYjqszUMY9TldLhMC0CipJNeKI-86iHVXHQ

สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU)
29/11/2019

สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU)

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่"
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้อง 403 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หัวข้อการเสวนา
1. “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในประวัติศาสตร์ไทย”
โดย นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธุ์
หัวหน้าแผนกเอกสาร กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
2. “เกร็ดความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร”
โดย อ.ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ
3. “มุมมองและประสบการณ์ ๓๘ ปี จาก “ฝีพาย” สู่ “พนักงานเห่” ในกระบวนเรือพระราชพิธี”
โดย นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ
รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อาสา คำภา นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา

*ฟรี* ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVC9jb_BdtzgB1FhhbRyPYFhxQp3b9DjFq0EN6VKLyhlBYTg/viewform
หรือ scan QR code จากภาพ

**พิเศษ** สำหรับผู้เข้างาน 60 ท่านแรก รับหนังสือ "กระบวนพยุหยาตราชลมารค" พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ฟรี!!!

***หมายเหตุ*** เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งดติดต่อราชการตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2562 หากต้องการสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อทางกล่องข้อความ ทางสถาบันฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเร...
29/11/2019

สถาบันไทยคดีศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร: ว่าด้วยเรื่องอดีต ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์ของพนักงานเห่"
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้อง 403 คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หัวข้อการเสวนา
1. “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในประวัติศาสตร์ไทย”
โดย นาวาโท ไพรัช สมุทรสินธุ์
หัวหน้าแผนกเอกสาร กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
2. “เกร็ดความรู้เรื่องขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร”
โดย อ.ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ นักวิชาการอิสระ
3. “มุมมองและประสบการณ์ ๓๘ ปี จาก “ฝีพาย” สู่ “พนักงานเห่” ในกระบวนเรือพระราชพิธี”
โดย นาวาเอก ณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ
รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อาสา คำภา นักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา

*ฟรี* ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVC9jb_BdtzgB1FhhbRyPYFhxQp3b9DjFq0EN6VKLyhlBYTg/viewform
หรือ scan QR code จากภาพ

**พิเศษ** สำหรับผู้เข้างาน 60 ท่านแรก รับหนังสือ "กระบวนพยุหยาตราชลมารค" พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ฟรี!!!

***หมายเหตุ*** เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งดติดต่อราชการตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2562 หากต้องการสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อทางกล่องข้อความ ทางสถาบันฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่

2 Prachan Pranakorn
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 613 3201

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. (TKRI TU):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด