GIREN-RTC Geo-Informatics at "GIREN-RTC"[ GPS&GIS&Remote Sensing ]
Tel:02-441-5000ต่อ 3344 ,[email protected]
www.en.mahidol.ac.th/giren ประวัติและความเป็นมาของศูนย์ฯ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการนำระบบภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการสนับสนุนการวางแผนและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลากรในระดับต่างๆ ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม และมีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training Center: GIREN)” ขึ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยเป็นศูนย์ฯ ที่ดำเนินงานภายใต้คณะฯ และมีสำนักงานอยู่ที่ห้อง 3306 อาคารสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (อาคาร 3) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานที่ครบวงจร เป็นเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและบริการภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านการฝึกอบรมสัมมนา การบริการข้อมูล การบริการทางวิชาการ และการบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีทั้งภายในและต่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์จาก GISTMU 🎉ข่าวดีสำหรับนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย🥳GISTDA มีโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภาพถ่า...
10/06/2021

ประชาสัมพันธ์จาก GISTMU

🎉ข่าวดีสำหรับนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย🥳

GISTDA มีโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ALOS-2 ภายใต้ความร่วมมือกับ JAXA เปิดโอกาสให้นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ALOS-2 SCANSAR ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2016 - 2020 จำนวน 7 พันกว่าภาพ ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย งานวิชาการ และภารกิจเชิงพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่เข้าข่ายเชิงพาณิชย์

สำหรับนักวิจัยท่านใดที่มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลได้ตามลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1kPbTflQKuR9aaDldAka1uxh0oauzctf4/view?usp=sharing จากนั้นทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วนำส่งไปยังอีเมล [email protected]

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-419-9666 (คุณธนะพัฒน์ ธนรัฐเกียรติกุล) ในวันและเวลาราชการ

🎉ข่าวดีสำหรับนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย🥳

GISTDA มีโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ALOS-2 ภายใต้ความร่วมมือกับ JAXA เปิดโอกาสให้นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ALOS-2 SCANSAR ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2016 - 2020 จำนวน 7 พันกว่าภาพ ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัย งานวิชาการ และภารกิจเชิงพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่เข้าข่ายเชิงพาณิชย์

สำหรับนักวิจัยท่านใดที่มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลได้ตามลิ้งก์ https://drive.google.com/file/d/1kPbTflQKuR9aaDldAka1uxh0oauzctf4/view?usp=sharing จากนั้นทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วนำส่งไปยังอีเมล [email protected]

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-419-9666 (คุณธนะพัฒน์ ธนรัฐเกียรติกุล) ในวันและเวลาราชการ

Faculty of Environment and Resource Studies, MU
24/08/2020

Faculty of Environment and Resource Studies, MU

24 สิงหาคม 2563 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความรู้ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับในการสำรวจ ติดตาม และแจ้งเตือน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น การบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ การกัดเซาะแนวชายฝั่ง และการติดตามปัญหามลพิษในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดตามข่าวสารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่
Website: https://en.mahidol.ac.th/th/
Facebook: https://www.facebook.com/en.mahidol/
Instagram: https://www.instagram.com/en.mahidol/
Twitter: https://twitter.com/EnMahidol

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้...
22/07/2020
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol Univeristy - S 8700026

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้มีความรู้และทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและตัวอย่างที่ดีด้านการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านดังกล่าว การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฏาคม 2563 โดยมีบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน 24 คน ณ ห้องบรรยาย 4114 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์และธรร....

ครั้งแรก !! กับการอบรมออนไลน์ ศูนย์ GIREN ร่วมกับศูนย์ GISTMU จัด "โครงการอบรม Online การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรา...
17/07/2020

ครั้งแรก !! กับการอบรมออนไลน์

ศูนย์ GIREN ร่วมกับศูนย์ GISTMU จัด "โครงการอบรม Online การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ทั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล) และ อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน (อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายความละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยโปรแกรม Alicevision meshroom และ CloudCompare

ครั้งแรกกับการอบรมออนไลน์

ศูนย์ GISTMU ร่วมกับศูนย์ GIREN คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "โครงการอบรม Online การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ทั้งนี้ เราได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล) และ อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน (อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายความละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ด้วยโปรแกรม Alicevision meshroom และ CloudCompare

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม "โครงการอบรมออนไลน์ การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื...
08/07/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม "โครงการอบรมออนไลน์ การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึง Link เข้าถึงห้องอบรม ทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งให้ทุกท่านผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม "โครงการอบรมออนไลน์ การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึง Link เข้าถึงห้องอบรม ทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งให้ทุกท่านผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563

รีโพสอีกครั้งกับคอร์สอบรม UAV เพราะเรามีโปรสุดคุ้มเพียง 6,900 บาท 🔥 จากราคาปกติ 7,700 บาท ภายในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้เท่าน...
02/07/2020

รีโพสอีกครั้งกับคอร์สอบรม UAV เพราะเรามีโปรสุดคุ้มเพียง 6,900 บาท 🔥 จากราคาปกติ 7,700 บาท ภายในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้เท่านั้น

🔥ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววว🔥

📣ใครไม่มีพื้นฐาน ไม่เป็นไรค่ะ เราพร้อมที่จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐาน

📣ใครที่เคยเรียนหรือเคยใช้ UAV มาแล้ว แต่อยาก Reskill หรือ Upskill เรารับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

อย่ารีรอ อย่ารอช้า มาสมัครเรียนกับเราสิคะ เพราะเราจะมอบความรู้และประสบการณ์ด้าน UAV อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

คลิก https://en.mahidol.ac.th/th/giren

รีโพสอีกครั้งกับคอร์สอบรม UAV เพราะเรามีโปรสุดคุ้มเพียง 6,900 บาท 🔥 จากราคาปกติ 7,700 บาท ภายในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้เท่านั้น

🔥ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววว🔥

📣ใครไม่มีพื้นฐาน ไม่เป็นไรค่ะ เราพร้อมที่จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐาน

📣ใครที่เคยเรียนหรือเคยใช้ UAV มาแล้ว แต่อยาก Reskill หรือ Upskill เรารับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

อย่ารีรอ อย่ารอช้า มาสมัครเรียนกับเราสิคะ เพราะเราจะมอบความรู้และประสบการณ์ด้าน UAV อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

ศูนย์ GISTMU เปิดคอร์สอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ว...
17/06/2020

ศูนย์ GISTMU เปิดคอร์สอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

☑️ สอนตั้งแต่หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
☑️ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม GIS และการสำรวจข้อมูลด้วย GNSS
☑️ เน้นฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษา สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการจัดการภัยพิบัติ

👥 รับเพียง 30 คนเท่านั้น (เพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 อย่างปลอดภัย)
⏳ หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2563
⚠️ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gistmu.mahidol.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0…/

แทนคำขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและติดตามเพจของเรา 🙏🥰 วันนี้แอดมีคอร์สอบรม 🔥 ฟรี!! 🔥 มาแจกทุกๆท่าน

ศูนย์ GISTMU เปิดคอร์สอบรม "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

☑️ สอนตั้งแต่หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
☑️ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม GIS และการสำรวจข้อมูลด้วย GNSS
☑️ เน้นฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษา สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร และการจัดการภัยพิบัติ

👥 รับเพียง 30 คนเท่านั้น (เพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 อย่างปลอดภัย)
⏳ หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2563
⚠️ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gistmu.mahidol.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/

📣 กลับมาแล้ววว..คอร์สอบรมแรกหลังปลดล็อคสถานการณ์โควิด...แถมโปรแกรมกลับบ้าน📣ศูนย์ GIREN ร่วมกับ ศูนย์ GISTMU น้องใหม่ ฝาก...
11/06/2020

📣 กลับมาแล้ววว..คอร์สอบรมแรกหลังปลดล็อคสถานการณ์โควิด...แถมโปรแกรมกลับบ้าน📣

ศูนย์ GIREN ร่วมกับ ศูนย์ GISTMU น้องใหม่ ฝากติดตามข่าวสาร โดยกด Like & share page ได้ที่ https://www.facebook.com/gistmu.mahidol

👉เปิดคอร์สอบรม "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"

ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉https://en.mahidol.ac.th/th/giren

📣 มาแล้ววว..คอร์สอบรมแรกหลังปลดล็อคสถานการณ์โควิด...แถมโปรแกรมกลับบ้าน📣
ศูนย์ GISTMU จับมือกับ ศูนย์ GIREN เปิดคอร์สอบรม "การประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"

อบรม 2 วัน #สิ่งที่จะได้รับ
☑️ เรียนรู้การใช้ Remote sensing แบบ Problem-based learning
☑️ เน้นฝึกปฏิบัติจริง โดยใช้ประเด็นปัญหาหรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
☑️ สอนตั้งแต่พื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Geoinformatics
☑️ ฟรี! โปรแกรมด้าน Remote sensing และสไลด์การสอน นำกลับไปใช้งานได้เลย

👥 รับเพียง 30 คนเท่านั้น (เพื่อรักษาระยะห่าง ตามมาตราการป้องกัน Covid-19 อย่างปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล)
⏳ หมดเขตรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2563
⚠️ เพียง 4,000 บาท

ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/th/giren

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
12/09/2019

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

!!ประชาสัมพันธ์!!
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพัฒนา Platform สำหรับหางานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลกำลังคนและผู้ประกอบการที่ต้องการคนทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้ชื่อว่า GEOJOBS ผู้สนใจหรือผู้ที่มองหางาน โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ต้องการหางานทางด้านนี้สามารสมัครและค้นหางานได้ที่ http://geojobs.nu.ac.th/login.php

Resgat-
10/02/2018
Resgat

Resgat-

วารสาร RESGAT ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ(Geoinfotech 2018)

Faculty of Environment and Resource Studies, MU
05/02/2018

Faculty of Environment and Resource Studies, MU

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Geo-Informatics in Resource and Environment Research and Training Center: GIREN)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

1. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3. การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับพื้นฐาน

วิธีการฝึกอบรม: บรรยายและปฏิบัติการ โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ และทีมงาน

สถานที่จัดฝึกอบรม: อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร ๓) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2441-5000 ต่อ 3349 หรือ 2110 หรืออีเมล [email protected] และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://giren.weebly.com/

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561#GIS #อบรม #Geoinformatic #GIREN #ENMU #Mahidol -สมัคร online ได้ที่...
29/01/2018
GIREN-RTC

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561
#GIS #อบรม #Geoinformatic #GIREN #ENMU #Mahidol
-สมัคร online ได้ที่--> https://goo.gl/iNzB2q
--------------------
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร: 0-2441-5000 (ต่อ 3344)
http://giren.weebly.com/

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง...

เชิญทุกท่านที่สนใจ
18/11/2017

เชิญทุกท่านที่สนใจ

GISTDA ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2561 หรือ GEOINFOTECH 2018 และงานประชุมวิชาการ 2nd Sirindhorn Conference on Geoinfomatics 2018

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
***งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://geoinfotech.gistda.or.th และ http://scgi.gistda.or.th
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2561 4504-5 ต่อ 421-422

คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช...
12/10/2017
การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบ

คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.nbtc.go.th/law/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B6.aspx

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ม...
04/07/2017

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

🎉🎉🎉

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
15/06/2017

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

คุณอาจเป็นหนึ่งในคนไทยเพียง 2 คน
ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภูมิภาคอาเซียน
เข้ารับการฝึกอบรม International Training Course on Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries
จัดโดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ร่วมกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิสด้า และ UNITAR’s Operational Satellite Applications : (UNOSAT)
ในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ ARTSA ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ...
http://artsa.gistda.or.th/uav2017

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษา...
04/04/2017

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ปธส. ๕ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โดยรายละเอียดการรับสมัครปรากฏในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.en.mahidol.ac.th

Faculty of Environment and Resource Studies, MU
28/02/2017

Faculty of Environment and Resource Studies, MU

รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ MU-NU Spring Training Program 2017 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนักศึกษาจาก Department of Environmental Science, Graduate School of Fisheries and Environmental, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 7 คน และนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Program) ภายใต้การกำกับดูแลโดย อาจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร อาจารย์ประจำคณะฯ และประธานโครงการ ร่วมด้วย Dr. Takayuki TAKESH*TA และ Dr. Hideki NAKAYAMA อาจารย์จาก Nagasaki University

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศ 2560สมัคร online ได้ที่ ---->> http://giren.weebly.com/โทรส...
23/02/2017

เปิดรับสมัครแล้ว!!! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศ 2560
สมัคร online ได้ที่ ---->> http://giren.weebly.com/
โทรสาร:02-441-9509-10
โทร 0-2441-5000, 0-2441-0211(ต่อ 3344)

NASA ค้นพบ “TRAPPIST-1” ระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และพบดาวเคราะห์ 3 ดวงที่เอื้อต่อการกำเนิดสิ่งมีชีวิต รายละเอียดติดตา...
23/02/2017
NASA Telescope Reveals Largest Batch of Earth-Size, Habitable-Zone Planets Around Single Star

NASA ค้นพบ “TRAPPIST-1” ระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และพบดาวเคราะห์ 3 ดวงที่เอื้อต่อการกำเนิดสิ่งมีชีวิต รายละเอียดติดตามได้ดังลิ้งค์ด้านล่าง

NASA's Spitzer Space Telescope has revealed the first known system of seven Earth-size planets around a single star. Three of these planets are firmly located in the habitable zone, the area around the parent star where a rocky planet is most likely to have liquid water.

ที่อยู่

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

73170

515,547,124,388,84ก,125,Y70E

ข้อมูลทั่วไป

GIS&Remote sensing Fac. of Environment and Resource studies. Mahidol University

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

GIS&Remote sensing

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ GIREN-RTCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง GIREN-RTC:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ