บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC รัฐ​วิสาหกิจ​ สังกัด​กระทรวง​การคลัง​ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (หน่วยงานราชการ) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) หรือ Secondary Mortgage Corporation (SMC) มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท
(1)

หน้าที่: พันธกิจ (Mission) 1.ทำหน้าที่ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง 2.พัฒนาตลาดทุนโดยออกตราสารทางการเงิน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เป็นการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3.ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย” ค่านิยม (Core Value) 1.มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on Result and Creating Value) 2.มุ่งเน้นการเรียนรู้ระดับองค์กร และระดับบุคคล (Organization and Personal Learning) 3.ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และสังคม (Societal Responsibility) วัฒนธรรมองค์กร (1P3C) ประกอบด้วย 1.พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional Development) 2.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 3.ทุ่มเทต่อองค์กร สังคมและประเทศ มุ่งมั่นต้องทำให้ได้ (Commitment) 4.ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นลำดับแรก (Customer Service Oriented)

เปิดเหมือนปกติ

“บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย” เปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (22 กันยา...
18/11/2020

“บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย” เปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (22 กันยายน 2563) ให้กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมนั้น
เพื่อให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย #รัฐวิสาหกิจ
#กระทรวงการคลัง

14 พฤศจิกายน  : วันพระบิดาแห่งฝนหลวงหลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด...
14/11/2020

14 พฤศจิกายน : วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เพื่อช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้ง

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย #รัฐวิสาหกิจ
#กระทรวงการคลัง #วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

06/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ให้กับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ในเรื่องคอมมิวนิสต์ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ตรัสกับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ถึงเรื่องความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
"เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่าย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน "
"ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม" ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ทรงปราถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

#ทรงพระเจริญ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ให้กับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ในเรื่องคอมมิวนิสต์ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ตรัสกับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ถึงเรื่องความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
"เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่าย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน "
"ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม" ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ทรงปราถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

#ทรงพระเจริญ

06/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการอนุรักษ์​ป่าและช้าง​ เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ซับลังกา​ เฉลิมพระเกียรติ​ 84 พรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ เริ่มโครงการ​เมื่อปี​ 2547 จวบจนถึงปัจจุบัน​ เป็นเวลา​ 17 ปี​ จากช้างจำนวน​ 7​ ตัว​ ปัจจุบัน​เพิ่มจำนวนเป็น​ 52 ตัว​ อาศัยอยู่​ในพื้นที่​ 96,875 ไร่​ กินอาณาบริเวณ​ 3 จังหวัด​ ( ลพบุรี, เพชรบูรณ์​ และ​ ชัยภูมิ​)​

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โครงการอนุรักษ์​ป่าและช้าง​ เขตรักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ซับลังกา​ เฉลิมพระเกียรติ​ 84 พรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ เริ่มโครงการ​เมื่อปี​ 2547 จวบจนถึงปัจจุบัน​ เป็นเวลา​ 17 ปี​ จากช้างจำนวน​ 7​ ตัว​ ปัจจุบัน​เพิ่มจำนวนเป็น​ 52 ตัว​ อาศัยอยู่​ในพื้นที่​ 96,875 ไร่​ กินอาณาบริเวณ​ 3 จังหวัด​ ( ลพบุรี, เพชรบูรณ์​ และ​ ชัยภูมิ​)​

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

06/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว มีพื้นที่ของชาวบ้านได้รับประโยชน์มากถึง ๒๕,๐๐๐ ไร่ และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว มีพื้นที่ของชาวบ้านได้รับประโยชน์มากถึง ๒๕,๐๐๐ ไร่ และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

(𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬) บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2563เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายกรพล ช...
05/11/2020

(𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬) บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 4/2563 พร้อมทั้งกรรมการและผู้แทนสภาสถาบันการเงินของรัฐ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
#รัฐวิสาหกิจ #กระทรวงการคลัง

[ 1 พ.ย. 63 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกร รับสั่ง เราก็รักประชาชน 🇹🇭].เมื่อเวลา 20.20 น. ที่วัดพระศรีรัตน...
02/11/2020

[ 1 พ.ย. 63 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกร รับสั่ง เราก็รักประชาชน 🇹🇭]
.
เมื่อเวลา 20.20 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
.
ระหว่างที่ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ อีกทั้งยังทรงโน้มพระวรกายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถารตอบกับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพร “เรารักในหลวง”ด้วยน้ำตาคลอเบ้า ซึ่งพระองค์ก็ตอบกลับไปว่า “เราก็รักประชาชน” และทรงมีพระราชฎิสันถารความตอนหนึ่งว่า “ต้องช่วยกันรักษาบ้านเมือง

#ทรงพระเจริญ

[ 1 พ.ย. 63 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงพระดำเนินทักทายพสกนิกร รับสั่ง เราก็รักประชาชน 🇹🇭]
.
เมื่อเวลา 20.20 น. ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยน เครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้ พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มีพระปฏิสันถารกับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
.
ระหว่างที่ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวล ทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ อีกทั้งยังทรงโน้มพระวรกายเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างไม่ถือพระองค์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฎิสันถารตอบกับราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเปล่งเสียงถวายพระพร “เรารักในหลวง”ด้วยน้ำตาคลอเบ้า ซึ่งพระองค์ก็ตอบกลับไปว่า “เราก็รักประชาชน” และทรงมีพระราชฎิสันถารความตอนหนึ่งว่า “ต้องช่วยกันรักษาบ้านเมือง

#ทรงพระเจริญ

02/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
โครงการพัฒนาชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการที่จัดการชุมชน ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีปกาเกอะญอ ในการบริหารจัดการ ทำให้ชาวบ้านแม่ซา รวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำ ]
.
บ้านหินลาดและบ้านนาไฮ เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างในโครงการพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำจากเขื่อนภูมิพลและแม่น้ำแม่ตื่น สำหรับนำไปใช้อุปโภคบริโภค และมีการปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกในครัวเรือนเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ รวมถึงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นการเพิ่มน้ำต้นทุนในระยะยาว

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

31 ตุลาคม :  วันออมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมวินัยการเก็บออมและสนับสนุนให้ทุกคนเห็นประโยชน์ในการออมเงิน#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ...
31/10/2020

31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมวินัยการเก็บออมและสนับสนุนให้ทุกคนเห็นประโยชน์ในการออมเงิน

#บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
#รัฐวิสาหกิจ #กระทรวงการคลัง
#วันออมแห่งชาติ

27/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวง มีพระราชปฏิสันถารกับอดีต พคท. ทรงซาบซึ้งที่รักชาติ รักประชาชน รักสถาบัน ]
.
15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบัน อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
.
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ความว่า

" เท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่า เคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติ น่าซาบซึ้ง น่าปลื้มใจ ที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลาย รักประเทศชาติบ้านเมือง รักประชาชนรักสถาบัน ซึ่งเขาพูดไว้ว่า แม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆ สาวๆกัน ท่านก็รักประเทศชาติ รักประชาชนแล้วก็ถือว่า ได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้น เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติ ในการรักประชาชนรักชาวบ้าน รักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทาน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชน และทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆ ว่า ท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ

ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบัน และก็มีประสบการณ์ใดๆ ที่เคยได้ทำมา หรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และก็สามารถ จะสอนเด็กๆ รุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอ ข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุย และมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบ อยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกัน "

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวง

[ ในหลวง มีพระราชปฏิสันถารกับอดีต พคท. ทรงซาบซึ้งที่รักชาติ รักประชาชน รักสถาบัน ]
.
15 ต.ค.63 เวลา 21.21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้งหมดเป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนปัจจุบัน อดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ทุกคนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความหนักแน่น และยังได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
.
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ความว่า

" เท่าที่ฟังมาก็อยากจะพบแล้วสมเด็จพระราชินีท่านก็เล่าให้ฟังว่า เคยเจอสหายต่างๆที่มีความสามารถ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นกำลังของชาติ น่าซาบซึ้ง น่าปลื้มใจ ที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติแล้วก็ท่านทั้งหลาย รักประเทศชาติบ้านเมือง รักประชาชนรักสถาบัน ซึ่งเขาพูดไว้ว่า แม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆ สาวๆกัน ท่านก็รักประเทศชาติ รักประชาชนแล้วก็ถือว่า ได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้น เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเลือกในการรักชาติ ในการรักประชาชนรักชาวบ้าน รักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชทาน และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักษาประชาชน และทุกอย่างของท่านทำก็ถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆ ว่า ท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติ

ตอนนี้ก็คงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบัน และก็มีประสบการณ์ใดๆ ที่เคยได้ทำมา หรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ และก็สามารถ จะสอนเด็กๆ รุ่นใหม่ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอ ข้าพเจ้าก็อยากเจออยากพบอยากคุย และมีเวลามากก็อยากคุยอยากพบ อยากให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาบ้างได้รำลึกความหลังกัน "

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวง

27/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๘ การฟื้นฟูพระราชประเพณี พระราชพิธีอาพาธพินาศ และสังคายนาบทสวดมนต์ " ทรงจัดตั้งพระราชพิธีเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กับราษฎร ตั้งการรักษาพยาบาลราษฎรจากเหตุการณ์โรคระบาดและทรงสังคายนาบทสวดมนต์ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ให้เจริญสืบไป"

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๘ การฟื้นฟูพระราชประเพณี พระราชพิธีอาพาธพินาศ และสังคายนาบทสวดมนต์ " ทรงจัดตั้งพระราชพิธีเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กับราษฎร ตั้งการรักษาพยาบาลราษฎรจากเหตุการณ์โรคระบาดและทรงสังคายนาบทสวดมนต์ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ให้เจริญสืบไป"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

27/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ คำสอนของพ่อ ]
.
เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมรโชวาทและพระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี
พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ของแผ่นดินไทย
คำที่พ่อสอนจักเป็นดั่งแสงนำทางที่มีคุณค่ายิ่ง
ต่อปวงชนชาวไทยในการน้อมนำไปปฏิบัติ
เพื่อความผาสุกสงบร่มเย็นของชาติตลอดไป
.
เป็นเวลา ๔ ปีแล้ว ที่พระองค์ท่านจากพวกเราไป แต่ภาพที่พระองค์ท่านทรงงานตลอด ๗๐ ปี ยังคงชัดเจนในความทรงจำ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และโครงการพระราชดำริกว่า ๔,๖๘๕ โครงการ ให้ปวงชนชาวไทยรุ่นหลัง สืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

#รัชกาลที่9
#คำสอนของพ่อ

[ คำสอนของพ่อ ]
.
เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมรโชวาทและพระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี
พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ของแผ่นดินไทย
คำที่พ่อสอนจักเป็นดั่งแสงนำทางที่มีคุณค่ายิ่ง
ต่อปวงชนชาวไทยในการน้อมนำไปปฏิบัติ
เพื่อความผาสุกสงบร่มเย็นของชาติตลอดไป
.
เป็นเวลา ๔ ปีแล้ว ที่พระองค์ท่านจากพวกเราไป แต่ภาพที่พระองค์ท่านทรงงานตลอด ๗๐ ปี ยังคงชัดเจนในความทรงจำ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และโครงการพระราชดำริกว่า ๔,๖๘๕ โครงการ ให้ปวงชนชาวไทยรุ่นหลัง สืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

#รัชกาลที่9
#คำสอนของพ่อ

27/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ นมกล่องแรกที่ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้คนไทย ]
.
นมไทย - เดนมาร์ค นั้น เริ่มต้นจากที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ พระราชินี เดินทางไป ประเทศ เดนมาร์ค พระองค์ได้สนใจในกิจการโคนมอย่างมาก เพราะพระองค์ท่านสังเกตได้ว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อย เลยได้จัดทำโครงการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อที่ประชาชนชาวไทยได้ดื่มนมที่ดีมีประโยชน์ ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืนได้อีกด้วย

#รัชกาลที่9
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[ นมกล่องแรกที่ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้คนไทย ]
.
นมไทย - เดนมาร์ค นั้น เริ่มต้นจากที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และ พระราชินี เดินทางไป ประเทศ เดนมาร์ค พระองค์ได้สนใจในกิจการโคนมอย่างมาก เพราะพระองค์ท่านสังเกตได้ว่า คนไทยไม่รู้จักโคนมและดื่มนมในปริมาณน้อย เลยได้จัดทำโครงการฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อที่ประชาชนชาวไทยได้ดื่มนมที่ดีมีประโยชน์ ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืนได้อีกด้วย

#รัชกาลที่9
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

26/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛💜 ภาพความประทับใจ ประชาชน จิตอาสา จิตอาสา 904 และผู้เฝ้ารับเสด็จทุกส่วน 🙏 🇹🇭]
.
บรรยากาศต่างๆก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
.
บรรยากาศต่างๆ ของผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ไม่ว่าจะสวมเสื้อสีอะไรมาก็สามารถเฝ้ารับเสด็จได้ โดยมีอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานซึ่งใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดูแลให้กับทุกภาคส่วนที่มาช่วยงานหรือเฝ้ารับเสด็จ
.
จิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ 23 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีใจรักจิตอาสา และมีความจงรักภักดี กว่า 80 ชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทรงพระเจริญ

[ 💛💜 ความประทับใจ ประชาชน จิตอาสา จิตอาสา 904 และผู้เฝ้ารับเสด็จทุกส่วน 🙏 🇹🇭]
.
บรรยากาศต่างๆก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
.
บรรยากาศต่างๆ ของผู้ที่มาเฝ้ารับเสด็จ ไม่ว่าจะสวมเสื้อสีอะไรมาก็สามารถเฝ้ารับเสด็จได้ โดยมีอาหารและเครื่องดื่มพระราชทานซึ่งใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดูแลให้กับทุกภาคส่วนที่มาช่วยงานหรือเฝ้ารับเสด็จ
.
จิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้สนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจ 23 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีใจรักจิตอาสา และมีความจงรักภักดี กว่า 80 ชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนผู้มาเฝ้ารับเสด็จ

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทรงพระเจริญ

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ].ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วย...
26/10/2020

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

[💛 จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

26/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาร่วมกับชุมชนในพื้นที่คลองลำปะโดง อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ชุมชนน่าอยู่ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการเสียสละและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เยาวชน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

จิตอาสาร่วมกับชุมชนในพื้นที่คลองลำปะโดง อ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ชุมชนน่าอยู่ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการเสียสละและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เยาวชน

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

ที่อยู่

ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เบอร์โทรศัพท์

+6620183666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC:

วิดีโอทั้งหมด

บทบาทของ บตท.

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม จากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำาหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุนสำาหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากเพียงพอ สม่ำเสมอและเป็นการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงกว้างขึ้น เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/029/20.PDF

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2560http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/1.PDF

ธุรกรรมหลัก บตท.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ได้รับ "หมอนรองคอสีเขียวสดใส" ของรางวัลจากกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการจัดกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกในครั้งนี้
แบงค์อื่นประกาศพักเงินต้น-ดอกเบี้ย ตามประกาศของนายกรัฐมนตรีกันแล้ว SMC ไม่มีนโยบายปฏิบัติตามเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงวิกฤต Covid-19 บ้างเหรอครับ
ได้รับรางวัล "กระเป๋าผ้า SMC : GOOD THINGS INSIDE" จากกิจกรรม SMC Fin Quiz เดือนมกราคม 2563 เรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นถุงผ้าแล้ว ชอบและดีใจมากเลยค่ะ สวยถูกใจจริง ๆ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ
ได้รับรางวัลกระติกน้ำวันแม่เรียบร้อยค่ะ ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีดีที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ