สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน หน่วยงานของรัฐ สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ ภายใต้บังคับบัญชาของประธานรัฐสภา
(3)

เปิดเหมือนปกติ

อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์น่า ถือเป็นอีกหนึ่งวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับต้นๆ โดยจะเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลื...
13/05/2021

อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์น่า ถือเป็นอีกหนึ่งวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับต้นๆ โดยจะเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกสำหรับคนไทยนอกเหนือจากวัคซีนที่รัฐจัดหาให้ขณะนี้ 💉#Moderna

อย.ขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์น่า ถือเป็นอีกหนึ่งวัคซีนโควิด 19 ที่มีประสิทธิภาพสูงอันดับต้นๆ โดยจะเป็นอีกหนึ่งวัคซีนทางเลือกสำหรับคนไทยนอกเหนือจากวัคซีนที่รัฐจัดหาให้ขณะนี้ 💉#Moderna

ข่าวในรัฐสภา* 13/5/64          ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี...
13/05/2021

ข่าวในรัฐสภา* 13/5/64

ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงงานรัฐสภา โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้เชิญวิป 3 ฝ่าย พร้อมด้วยตัวแทนคณะรัฐมนตรี มาประชุมหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค. 64) เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา หลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งสภามีภารกิจเร่งด่วน 2เรื่อง คือ 1. รัฐบาลได้ส่งพระราชกำหนดมายังสภา 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 และรัฐบาลได้ส่งมายังสภาเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรคสามกำหนดว่า ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ดังนั้น หากเปิดประชุมเมื่อใดจะต้องทำทันที2. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่าจะส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมายังสภาในวันที่ 17 พ.ค. 64

โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 143 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ. มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะครบในวันที่ 29 ส.ค. 64 และจากนั้นต้องส่ง ร่าง พ.ร.บ. ให้แก่วุฒิสภา โดยมาตรา 143 วรรคสาม กำหนดว่า วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ภายใน 20 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 18 ก.ย. 64

โดยเงื่อนเวลานี้จะขึ้นอยู่กับสภาว่าหากดำเนินการประชุมได้แล้วเสร็จรวดเร็วและมีเวลาในการพิจารณามากก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ประธานรัฐสภา ได้กำหนดระยะเวลาเบื้องต้น โดยในวันที่ 27 พ.ค. 64 จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดทั้งสองฉบับ หากไม่แล้วเสร็จในวันเดียวก็จะพิจารณาต่อในวันถัดไป และในวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64 จะเริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาเงื่อนเวลาต่าง ๆ เหล่านี้ในการประชุมหารือร่วมกันของวิป 3 ฝ่าย และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวประธานรัฐสภา จะได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างเข้มข้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยในเรื่องดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งตนได้เข้าร่วมประชุมด้วย และได้มีการสรุปแนวทางมาตรการต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะได้นำไปสอบถามความเห็นของที่ประชุมหารือร่วมกันของวิป 3 ฝ่าย และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ต่อไป

ภาพ/ข่าว PR parliament*

ข่าวในรัฐสภา* 13/5/64

ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงงานรัฐสภา โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้เชิญวิป 3 ฝ่าย พร้อมด้วยตัวแทนคณะรัฐมนตรี มาประชุมหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้ (14 พ.ค. 64) เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา หลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งสภามีภารกิจเร่งด่วน 2เรื่อง คือ 1. รัฐบาลได้ส่งพระราชกำหนดมายังสภา 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 และพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 และรัฐบาลได้ส่งมายังสภาเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 วรรคสามกำหนดว่า ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ดังนั้น หากเปิดประชุมเมื่อใดจะต้องทำทันที2. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่าจะส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมายังสภาในวันที่ 17 พ.ค. 64

โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 143 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ. มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะครบในวันที่ 29 ส.ค. 64 และจากนั้นต้องส่ง ร่าง พ.ร.บ. ให้แก่วุฒิสภา โดยมาตรา 143 วรรคสาม กำหนดว่า วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ภายใน 20 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 18 ก.ย. 64

โดยเงื่อนเวลานี้จะขึ้นอยู่กับสภาว่าหากดำเนินการประชุมได้แล้วเสร็จรวดเร็วและมีเวลาในการพิจารณามากก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ประธานรัฐสภา ได้กำหนดระยะเวลาเบื้องต้น โดยในวันที่ 27 พ.ค. 64 จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดทั้งสองฉบับ หากไม่แล้วเสร็จในวันเดียวก็จะพิจารณาต่อในวันถัดไป และในวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 64 จะเริ่มพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาเงื่อนเวลาต่าง ๆ เหล่านี้ในการประชุมหารือร่วมกันของวิป 3 ฝ่าย และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวประธานรัฐสภา จะได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร อย่างเข้มข้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยในเรื่องดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งตนได้เข้าร่วมประชุมด้วย และได้มีการสรุปแนวทางมาตรการต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะได้นำไปสอบถามความเห็นของที่ประชุมหารือร่วมกันของวิป 3 ฝ่าย และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ในวันพรุ่งนี้ต่อไป

ภาพ/ข่าว PR parliament*

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งสารแสดงความปรารถนาดีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎ...
13/05/2021

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งสารแสดงความปรารถนาดีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิลฟิตรี่ ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช ๑๔๔๒ ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในโอกาสสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งสารแสดงความปรารถนาดีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิลฟิตรี่ ประจำปีฮิจเราะห์ ศักราช ๑๔๔๒ ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองในโอกาสสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....เสนอโดย นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะรับฟังตั้งแต่ วันที่...
12/05/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....
เสนอโดย นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://bit.ly/2RPBtlG

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....
เสนอโดย นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://bit.ly/2RPBtlG

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไ...
11/05/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
เสนอโดย นายจินดา แสงโสภา กับคณะผู้ริเริ่ม
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=140

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
เสนอโดย นายจินดา แสงโสภา กับคณะผู้ริเริ่ม
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=140

ประธานรัฐสภา ยืนยันเปิดสมัยประชุมสภาฯ 22 พ.ค. ส่วน ส.ส.จะเริ่มประชุมจริง 27 พ.ค. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย...
06/05/2021

ประธานรัฐสภา ยืนยันเปิดสมัยประชุมสภาฯ 22 พ.ค. ส่วน ส.ส.จะเริ่มประชุมจริง 27 พ.ค. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมชี้สภาต้องเปิด หนีไม่ได้ ต้องทำงานร่วมกับโควิด19 ให้ได้ ระบุข้อห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คนไม่กระทบกับการประชุมสภา เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม

ประธานรัฐสภา ยืนยันเปิดสมัยประชุมสภาฯ 22 พ.ค. ส่วน ส.ส.จะเริ่มประชุมจริง 27 พ.ค. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมชี้สภาต้องเปิด หนีไม่ได้ ต้องทำงานร่วมกับโควิด19 ให้ได้ ระบุข้อห้ามรวมกลุ่มเกิน 20 คนไม่กระทบกับการประชุมสภา เพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ใช่การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม

[News] รัฐสภาชวนส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ l ข่าวโทรทัศน์รัฐสภา#ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ #สู้ไปด้วยกัน#covid...
05/05/2021
[News] รัฐสภาชวนส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ l ข่าวโทรทัศน์รัฐสภา

[News] รัฐสภาชวนส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ l ข่าวโทรทัศน์รัฐสภา

#ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
#สู้ไปด้วยกัน
#covid19

รัฐสภารณรงค์ให้บุคลากรในวงงาน เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ใน Facebook เพื่อส่งกำลังใจให้นักรบด่านหน้า

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25...
05/05/2021

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/031/T_0001.PDF

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ...
03/05/2021

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

(นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

https://bit.ly/3nJ64xy

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

(นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

https://bit.ly/3nJ64xy

เมื่อ 100 ปีก่อน กับไข้หวัดใหญ่สเปน
26/04/2021

เมื่อ 100 ปีก่อน กับไข้หวัดใหญ่สเปน

10/04/2021

สัปปายะสภาสถาน

Cr. Ch3

กำหนดการประชุมสภา 7-8  เมษายน 2564shorturl.at/wAJR4
04/04/2021

กำหนดการประชุมสภา 7-8 เมษายน 2564

shorturl.at/wAJR4

กำหนดการประชุมสภา 7-8 เมษายน 2564

shorturl.at/wAJR4

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....เสนอโดย นางสาวรังสิมา รอดร...
29/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ และนายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทน กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=139

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ และนายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทน กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=139

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายพิธา ...
24/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://bit.ly/3d2Y70V

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://bit.ly/3d2Y70V

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T_0001.PDF
10/03/2021

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T_0001.PDF

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2564

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/017/T_0001.PDF

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งคลิปประกวด วีดีโอสั้น หัวข้อบ้านเมืองสุจริต ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ ...
09/03/2021
สปอต ประกวดคลิปบ้านเมืองสุจริต

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งคลิปประกวด วีดีโอสั้น หัวข้อบ้านเมืองสุจริต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ บ้านเมืองสุจริต

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนร...
09/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=137

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=137

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายอาดิลัน อาลีอิ...
08/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=136

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=136

🔊 น้องๆ​ นักเรียน​ นิสิต​ นักศึกษา​ พลาดไม่ได้!!! กับการประกวดคลิปวิดีโอ​สั้น​ ในหัวข้อ​ "บ้านเมืองสุจริต" ความยาวไม่เกิ...
06/03/2021

🔊 น้องๆ​ นักเรียน​ นิสิต​ นักศึกษา​ พลาดไม่ได้!!! กับการประกวดคลิปวิดีโอ​สั้น​ ในหัวข้อ​ "บ้านเมืองสุจริต" ความยาวไม่เกิน​ 3​ นาที​ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า​ 410,000 บาท
📌 ส่งผล​งานได้ถึงวันที่​ 31 มีนาคมนี้
👉 อ่านรายละเอียด​และกติกาการส่งคลิปเข้าประกวดได้ทาง​ https://www.facebook.com/105744704857771/posts/118101110288797/

และมาร่วมค้นหาคำตอบว่า บ้านเมืองสุจริตคืออะไร? เยาวชน ประชาชน​ จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตได้อย่างไร​ ติดตามการบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง​ "บ้านเมืองสุจริต" โดย​ นายชวน​ หลีกภัย​ ประธานรัฐสภา​ และประธานสภาผู้แทนราษฎร​ ในวันอังคาร​ที่​ 9 มีนาคม​ 2564 เวลา​ 08.45 -​ 10.00 น.​ ทาง​ Facebook​ Live​ เพจ​ https://www.facebook.com/TPhonest/

#รัฐสภา​ #บ้านเมืองสุจริต

🔊 น้องๆ​ นักเรียน​ นิสิต​ นักศึกษา​ พลาดไม่ได้!!! กับการประกวดคลิปวิดีโอ​สั้น​ ในหัวข้อ​ "บ้านเมืองสุจริต" ความยาวไม่เกิน​ 3​ นาที​ ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า​ 410,000 บาท
📌 ส่งผล​งานได้ถึงวันที่​ 31 มีนาคมนี้
👉 อ่านรายละเอียด​และกติกาการส่งคลิปเข้าประกวดได้ทาง​ https://www.facebook.com/105744704857771/posts/118101110288797/

และมาร่วมค้นหาคำตอบว่า บ้านเมืองสุจริตคืออะไร? เยาวชน ประชาชน​ จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตได้อย่างไร​ ติดตามการบรรยาย​พิเศษ​ เรื่อง​ "บ้านเมืองสุจริต" โดย​ นายชวน​ หลีกภัย​ ประธานรัฐสภา​ และประธานสภาผู้แทนราษฎร​ ในวันอังคาร​ที่​ 9 มีนาคม​ 2564 เวลา​ 08.45 -​ 10.00 น.​ ทาง​ Facebook​ Live​ เพจ​ https://www.facebook.com/TPhonest/

#รัฐสภา​ #บ้านเมืองสุจริต

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์...
03/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=135

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=135

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ...
03/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ....

เสนอโดย นางวณี ปิ่นประทีป กับคณะผู้ริเริ่มและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 13,345 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=134

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. ....

เสนอโดย นางวณี ปิ่นประทีป กับคณะผู้ริเริ่มและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 13,345 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=134

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ....เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมา...
02/03/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=133

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=133

แอปพลิเคชั่น ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Androidวิธีดาวน์โหลด สแกน QR Code หรือ ...
24/02/2021

แอปพลิเคชั่น ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android

วิธีดาวน์โหลด สแกน QR Code หรือ ค้นหาคำว่า ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บนระบบ App Store และ Play Store

แอปพลิเคชั่น ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android

วิธีดาวน์โหลด สแกน QR Code หรือ ค้นหาคำว่า ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บนระบบ App Store และ Play Store

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสน...
23/02/2021

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=132

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=132

Photos from THE STANDARD's post
19/02/2021

Photos from THE STANDARD's post

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....เสนอโดย นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาช...
18/02/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....

เสนอโดย นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=131

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....

เสนอโดย นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=131

อย่าพลาดชม!!! 💥การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระห...
15/02/2021

อย่าพลาดชม!!! 💥การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 และลงมติในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10
- #วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

อย่าพลาดชม!!! 💥การถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 และลงมติในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10
- #วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz และ AM 1071 KHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ที่อยู่

เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622425900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมจะถามในคดีที่ผมไม่รับความเป็นธรรมจากตำรวจผมจะทำแบบไหน
ระแวกรัฐสภา มีอาหารกล่องรสชาติดี ราคายุติธรรม สั่งได้ ที่ ครัวคุณแหม่ม เกษะโกมลครับ
“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” เป็นหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(๒๕๖๑) ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พิมพ์แจกเพื่อเผยแพร่วีรกรรมของวีรชน(ตัวจริง) มีเอกสารอ้างอิงที่สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ทุกรายการอ้างอิง เรียบเรียงโดยโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียนหนังสือหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(2560-2561-2562-2563) และเป็นผู้เขียนหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทยเล่ม ๑ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี และห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ รวมทั้ง ห้องสมุด ปรีดี พนมยงค์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ pdf โดยใส่ชื่อหนังสือ ใน เว็บกูเกิล จะพบลิงค์ เสรีไทย - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี culture.kru.ac.th › 2018/12 › sareethai บทแรกของหนังสือ“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” ปูพื้นฐานความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย กรุณาช่วยแชร์กันต่อไป เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจวีรกรรมของเสรีไทยได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ โสมชยา ธนังกุล
เรียน นายชวน หลีกภัย ปธ.สส. เรื่อง ตั้งอดีตนายกมาเป็นก.ก.ปรองดอง อย่าเอาการเป็นประธานสภาฯของนายมาตั้งพวกของนาย เราประชาชนไม่ยอมรับมีสมองไหมนายชวน หลีกภัย..สมชาย/ชวลิต/อภิสิทธิ์/อานันท์..ใคร..มีความจริงใจในแผ่นดินและสถาบันเท่าไหร่ เราไม่เอาอยากลองดูก็เล่นกันสักตั้ง ส.ส เมืองไทย ตั้งแต่ 2475 ถึงปัจจุบันยังหาไม่เจอคนดีสักตัวเดียว คนไทยไม่เชื่อในสภามานานแล้ว #อย่ามาเล่นเกมส์การเมือง เจอกันแน่
ประชาธิปไตยปวกเปียกกับจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ประชาธิปไตยไทยมีโครงสร้าง แต่ขาดการทำหน้าที่ตาม “ระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นใหญ่” ประชาชนในโครงสร้างยังไม่พร้อมที่จะรับบทบาทประชาธิปไตย แม้คณะราษฎรได้ผ่านไป 88 ปีแล้ว ก็ตาม นักเรียน/นักศึกษาก่อม็อบกันได้ง่ายมาก ด้วยคำกล่อมไม่กี่คำ ก็จะละทิ้งเรื่องเรียนหนังสือที่พ่อแม่ฝากฝังไว้หวังพึ่งใบบุญหลังได้รับวุฒิบัตรประกอบอาชีพ และพากันไปทำม็อบได้อย่างว่านอนสอนง่าย แบบ “เพื่อนมากลากไป” “ไม่อยากเป็นแกะดำ” นี่คือ “ประชาธิปไตย” หรือ “ฝูงชนาธิปไตย”? กวางมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นฝูงในป่า เมื่อตัวหนึ่งได้กลิ่นสาปเสือโคร่งลอยมา ก็จะเกิดอาการผวาตามสัญชาตญาณธรรมชาติ ขาทั้งสี่เริ่มขยับก้าวแล้วกระโดดเผ่นหนีทันที กวางตัวอื่นๆเห็นเข้า ก็จะรีบวิ่งไล่ตามโดยอัตโนมัติ ทว่า มนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณเช่นนั้น เรามีสมองขนาดใหญ่โตที่สามารถช่วยประเมินเหตุการณ์ ก่อนที่จะพร้อมใจกันวิ่งเป็นม็อบจนป่าราบ นักประชาธิปไตยแท้จริงย่อมต้องรู้จักประเมินเหตุการณ์รอบตัว เพราะจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยของตนทำการเลือกผู้แทนไปบริหารชาติบ้านเมือง จึงต้องรู้จัก “พึ่งพาตัวเอง” ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ/ยอมให้ใครมาใส่แอกบนบ่าตนได้ง่ายๆ ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในกาลามสูตรว่า อย่าฟังแล้วเชื่อใครง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นครู/อาจารย์/ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ แม้กระทั่งตัวเอง แต่ให้เชื่อ “ความเป็นจริงที่เกิดจากการปฏิบัติ จนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น” เราพึงถามว่า “ทำไมเราควรไปร่วมม็อบ?” “ทำไมหัวหน้าข้อเรียกร้องต้องเรียกร้อง?” “ทำไมหัวหน้าไม่เจรจาข้อเรียกร้อกับรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าไม่ออกมาห้ามการใช้ม็อบผิดพรก.ฉุกเฉินร้ายแรง?” “ทำไมหัวหน้าต้องใช้ม็อบกดดันรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์?” “ทำไมหัวหน้าต้องไล่ลุงตู่ออก?” “ทำไมหัวหน้าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ?” “สมเหตุสมผลมีความเป็นจริงหรือ?” “รู้ได้อย่างไร?” “แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้หรือ?” “โกหกเราบ้างหรือเปล่า?” ฯลฯ ในที่สุด เราอาจตกตลึงที่เริ่มรู้ว่า หัวหน้าคนนี้ก็คืออดีตนักการเมืองที่เคยทำผิดกฏหมาย ตกที่นั่งลำบาก และกำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลที่ลึกเกินกว่าที่ตัวเองจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถาม: “เจ้าจิ้งจอกเอ้ย ทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ?” จิ้งจอก: “อ๋อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงไป จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ” เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงเจ้าจิ้งจอก ก็ไม่ไต่ถามอะไรทั้งสิ้น รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำบาดาล ทันใดนั้น จิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาโค้งใหญ่ของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปถึงขอบบ่อได้สำเร็จ ก่อนจากไป จิ้งจอกเจ้าเล่ห์หันไปกล่าวอำลากับแพะว่า “ไปก่อนนะเจ้าแพะเพื่อนยาก จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯกำลังตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้เชียวนะ” ขอให้ประชาชนทุกเพศวัยจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ไว้ให้ดี หาไม่แล้ว ก็จะมีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่าหัวหน้าทำข้อเรียกร้องเสียอีก ข้อสำคัญ เราจักต้องจดจำกาลามสูตรไว้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหัวหน้าทำข้อเรียกร้อง และจะได้ทำหน้าที่ประชาธิปไตยสมศักดิ์ศรีโครงสร้างประชาธิปไตยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไทยจะได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงสักที
ม็อบที่จะเกิดใน 14 ตค. นี้ เป็นม็อบว่าจ้าง มีมหาเศรษฐีที่ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาจากการทำมาหากินบนแผ่นดินไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ในเงามืด เพราะมีเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงหันมาถลุงเงินเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยมาร่วม 7 ศตวรรษ ส่งผลให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาได้ ทำไมมหาเศรษฐีคนนี้จึงอกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? เพราะมีอัตตามหาภัย คิดว่าข้าฯนี่แน่มากที่ทำธุรกิจของครอบครัวจนมีเงินล้นฟ้า จึงน่าจะมีความสามารถเป็นประธานาธิบดีของไทยได้ต่อไป แต่ยังขาดความสามารถในเรื่องรู้จักคำว่า “กาละเทศะ” ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่กำลังมีศรัทธาในนายกฯลุงตู่อย่างแน่นแฟ้น เมื่อลงทุนตั้งพรรคการเมืองได้ ก็หวังจะได้รับเลือกเป็นนายกฯ แต่ก็หมดสิทธิ์ เพราะได้ทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง จนในที่สุด พรรคถูกยุบไปด้วยความผิดอีกชุดหนึ่ง แถมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วย แค้นที่ต้องชำระก็เกิดขึ้น ขนาดประกาศว่า “ถึงตัวจะต้องตายก็ยอม” เพราะเมื่อพรรคของตนล่ม ตนก็ไม่มีหน้าตาต่อไปอีกแล้ว ชีวิตก็ไร้ความหมาย นอกจากจะต้องกอบกู้ทุกอย่างคืนมาด้วยเงินล้นฟ้าของตน ด้วยการก่อม็อบยั่วยุให้ทหารทำรัฐประหาร เพื่อจะได้ป่าวประกาศต่อประชาคมโลกว่า ไทยเป็นเผด็จการทำลายพรรคการเมืองและประชาธิปไตย เพื่อหวังว่าไทยจะได้ถูกคว่ำบาตรโดยประชาคมโลก ทั้งที่ไทยก็เป็นประชาธิปไตยที่สอดรับกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เมื่อต้องการก่อม็อบ ก็ต้องไปเที่ยวประกาศเชิญชวนให้สมุนเสื้อแดงเก่าเข้าร่วม และพยายามหลอกลวงเยาวชนให้ร่วมอีกแรงหนึ่ง แต่ผู้ปกครองรู้ทัน ก็ได้ห้ามลูกหลานไว้ ด้วยเหตุนี้ ม็อบ 19-20 กย.นี้ จึงไม่มีเยาวชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังไปเที่ยวปลุกระดมชาวบ้านให้ร่วมอีกแรงหนึ่งด้วย มหาเศรษฐีคนนี้กำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป ดังนี้ มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่ลึกเกินกว่าที่ตัวจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถามขึ้นว่า “เจ้าสุนัขฯทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ” สุนัขจิ้งจอกตอบว่า “อ้อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังจะมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงมาในบ่อน้ำนี้ก่อน จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ” เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงของสุนัขจิ้งจอก ก็เชื่อหมดทุกอย่าง รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำ ทันใดนั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาใหญ่โค้งของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปที่ขอบบ่อได้สำเร็จ หลังจากนั้น สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็หันไปกล่าวกับแพะว่า “ไปก่อนนะเพื่อน จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้นะ” ดังนั้น ขอให้ประชาชนจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ให้ดี หาไม่แล้ว มีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีที่โปรยเศษเงินเล็กน้อยซื้อชีวิตคนหลงเชื่อได้ในราคาเท่าผักปลานั่นแหละ.
ครูตบตีทำร้ายนักเรียนอนุบาลคือ “อาการ” ของ “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” (necrophilia) โรคจิตนี้มิได้เกิดจากความเค้น (stress) หรือ เครียด (tension) แต่เกิดจาก “การวิวัฒนาการของสังคม” เริ่มแต่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเมื่อสามศตวรรษก่อน ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตอยู่กับการมุ่งหาแต่ “เงิน” มาซื้อหาวัตถุสิ่งของ/บริการ ตาม “วิถีบริโภคนิยม” ระดับสุดขีด แทนการใช้ชีวิต “ทางสายกลาง” ด้วยความพอเพียง วิถีบริโภคนิยมดังกล่าวก่อให้เกิดชนชั้นสูง/กลาง/ล่าง ชนชั้นกลางบางคนมักเป็น “ทุกข์ใจมหันต์” ที่สำรวยได้ไม่เท่าชั้นสูงสักที ล็อตเตอรี่จึงขายดีเสมอ ส่วนชั้นล่างจำนวนมากจะจมอยู่กับ “ทุกข์กายกับใจ” ที่ต้อง “อดมื้อกินมื้อ” หลับไปทั้งที่ยังหิวข้าว รู้สึกน้อยใจที่เกิดมาจน บังเกิด “ความชอกช้ำใจ” หรือ “แผลหัวใจ” (trauma) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งจากน้ำมือคนรอบตัวหรือความยากจนข้นแค้นของตน จนบางครั้งถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย เพราะไม่รู้ว่าจะทนทุกข์อยู่ต่อไปทำไม? ในที่สุด “จิตปกติ” ของชั้นกลาง/ล่างดังกล่าว ซึ่งสะสมทุกข์ไว้มากเกินไป ก็ล้มป่วยเป็น “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” ดังเช่นทหารที่โคราชกราดยิงเข่นฆ่าชาวบ้านมิรู้อิโหน่อิเหน่ อดีตผอ.รร.ที่ปล้นฆ่า 3 ชีวิตที่ร้านขายทองลพบุรี หรืออาชญากรที่ออกมาฆ่าต่อเนื่องหลังพ้นโทษมาหมาดๆ ทั้งนี้ เพราะมิอาจทนต่อ “ความรู้สึกปวดร้าว” ที่บ่งบอกว่าตนถูกสังคมภายนอกบีบคั้นทำร้าย “ความชอกช้ำใจ” ที่สะสมไว้ เสมือนหนึ่งถูกขยุ้มทาด้วยเกลือที่แผลหัวใจ จนตนต้องตอบสนองกลับไปที่สังคมและคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วยอาชญากรรมหฤโหด หรือด้วยม็อบเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตผู้อื่น เพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ตอบสนองอัตตามหาภัยของตน ซึ่งก็ชอกช้ำด้วยสาเหตุสำคัญหนึ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนับถือตน ทั้งที่ร่ำรวยมหาศาล ครูอนุบาลก็มีพฤติกรรมเช่นกันกับตัวอย่างอาชญากรจิตสังหารทั้งสามหรือคนก่อม็อบนั้น แต่มีมาตราส่วนที่ย่อเล็กลงมา คือ รังแกเด็กอนุบาลที่ไม่มีปัญญาต่อสู้เลย โดยฉุดกระชากเด็ก ตบตีเด็กด้วยของแข็ง ถอดชุดนักเรียนต่อหน้าเพื่อน ราวกับเป็นทาสที่ผู้ปกครองอุตส่าห์เสียค่าเทอมมากมาย เพื่อจะได้มีสิทธิ์นำบุตรหลานไปฝากไว้ในกำมือครูจิตชำรุด หนูน้อยน่ารักน่าชังเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มหัดเรียนรู้ภาษาไทย การฟังคำสั่งภาษาไทยจากครูจึงอาจยังไม่ถนัดถนี่แม่นยำเท่าผู้ใหญ่สนทนากัน ยิ่งฟังภาษาต่างด้าวจากคนต่างด้าวที่ไม่คุ้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มเคราะห์ร้ายให้กับหนูน้อยเหล่านี้อย่างน่าสงสารที่สุด จนน้ำตาตกในไปตามๆกัน ความจริงมีอยู่ว่า ครูจิตชำรุดเหล่านี้อาจเติบโตมากับผู้ใหญ่ที่พิสมัยความรุนแรงตายเน่าเช่นเดียวกับตน ในทำนอง “ผลไม้ตกไม่ไกลต้น” หากผู้บริหารรร.ให้อำนาจกับครูเหล่านี้มากกว่าเดิม ก็ไม่มีหลักประกันว่าครูจะไม่ทำให้เด็กอนุลาลบาดเจ็บหรือล้มตายคามือตน ในรร.อื่นๆของเด็กวัยโตขึ้นไป ก็มักมีกรณีนร.รุ่นพี่ที่มีจิตชำรุด ทำการ “ต้อนรับ” รุ่นน้องด้วยการทรมานร่างกายรุ่นน้องจนตายไปอย่างน่าสลดใจยิ่งอยู่เป็นประจำ เจ้าของ/ผู้บริหารรร.ที่เป็นสาวกลัทธิสัตว์เศรษฐกิจ ย่อมมองเห็นครูเสมือนผักปลาที่ตนต้องว่าจ้างในราคาถูกเท่าผักปลา สังคมไทยจึงมีรร.หลายแห่งที่เอาเปรียบผู้ปกครองผู้ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนแพงๆ ด้วยการว่าจ้างครูอนุบาลด้วยค่าจ้างถูกๆ เทียบเท่าผักปลา ทั้งนี้ ตาม “Philosophy” (ปรัชญา) “ซื้อถูก→ขายแพง→กำไรงาม” โดยครูเหล่านี้ไม่จำต้องมีคุณวุฒิเหมาะสม เพราะนักเรียนก็คือผักปลาดีๆนั่นเอง หากครูมีปากเหม็นก็ไม่จ้าง เพราะไม่มีใครอยากพูดกับคนปากเหม็นอยู่แล้ว แต่ต้องการจ้างครูมีหน้าตาดี ส่วนจิตใจครูจะน่าเกลียดหฤโหดต่อหนูน้อยวัยหัดเรียนอย่างไร ก็ช่วยไม่ได้ เพราะไม่ต้องการขัดแย้งกับ “หลักปรัชญาอันหอมหวลด้วยเงินทอง” ของตน เมื่อเด็กอนุบาลถูกครูทำทารุณกรรมในระดับสาหัสสากรรจ์ตามที่ผู้ปกครองไปแจ้งความไว้กับตำรวจ หนูน้อยเหล่านี้ย่อมต้องได้รับรู้กับ “ความรู้สึกตกใจสุดขีด” ผสมกับ “อารมณ์หวาดกลัวรุนแรง” ซึ่งจะก่อให้เกิด “ความทรงจำ” ที่เกิดคู่กับ “อารมณ์” เป็น “ความชอกช้ำใจ” นำไปฝันร้าย จนยากต่อการลบเลือนไปตลอดชีวิต ต่อให้มีนักจิตวิทยามาใช้ฝีปากวิเศษอย่างไร จิตใจอ่อนวัยที่ถูกทาบด้วย “แท่งเหล็กเผาไฟร้อนแรง” ย่อมจะมี “รอยแผลเป็น” อยู่ในใจไปตลอดชีวิต บางคนอาจกลัวครู กลัวห้องน้ำ กลัวห้องเรียน ฯลฯ ไปอีกหลายปี โดยอาจเก็บกดความกลัวไว้ในจิตใต้สำนึก แต่ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ ทั้งที่นึกไม่ออกว่ากลัวด้วยเรื่องใด ในสหรัฐ กรณีละเมิดเด็กเช่นนี้ ผู้บริหารรร.และครูมีสิทธิ์โดนคดีความทั้งทางอาญาและแพ่ง มีสิทธิ์ถูกจำคุกและปรับเป็นเงินมหาศาล อีกทั้งอาจถูกยึดใบอนุญาตสั่งปิดรร.ไปเลย ส่วนในไทย ใครจะกล้าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเกรงกลัวคนมีเงินทองแค่ไหนเพียงใด ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป อย่าลืมว่า องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (UNICEF) มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเยาวชน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ คุ้มครองสิทธิเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปี ภายใต้หลักการที่ว่า “เยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ” ไทยเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย ทำไมเราถึงได้ปล่อยปละละเลยเยาวชนของเราได้ถึงขนาดนี้? ไม่ขายหน้าชนชาติอื่นบ้างเลยหรือ? กระทรวงศึกษาธิการพึงออกมาทำหน้าที่อย่างจริงจัง ห้ามมิให้ครูทุกชั้นเรียนทั่วไทยทำทารุณกรรมต่อเด็กอย่างในสมัยหินโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะต้องจัดการอย่างสาสมกับครูบ้าคลั่งที่ใช้ไม้บรรทัดแข็งทุบตีสามเณรในห้องเรียนด้วยเหตุเล็กน้อย ซึ่งน่าจะแก้ไขได้ด้วยเทคนิคการสอนที่มีผลดี มิใช่โยนบาปความชุ่ยของตัวครูเองไปทำโทษสามเณรให้เป็นแพะรับบาป เพื่ออำพรางความไร้คุณภาพของตัวครูเอง เด็กนักเรียนไทยนี่น่าสงสารสุดๆ เคยโดนโกงค่าอาหารกลางวันมาแล้ว ทุพโภชนาในยามอ่อนวัยย่อมมีผลร้ายถาวรต่อการพัฒนาทางร่างกายกับจิตใจของเด็ก ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอยู่ เมื่อขาดธาตุอาหารมานานพอ สมองเด็กจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นับเป็นการฆ่าเด็กทางอ้อมที่รุนแรงยิ่ง ทั้งหมดนี้ คือปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการวิวัฒนาการของสังคมจากวิถีบริโภคนิยม สู่ “นรกบนดิน” ที่น่าเป็นห่วง คือ เรากำลังอยู่กับกองทุกข์มหึมาที่เกิดจากเรื่องเงินมีไม่พอใช้จ่ายอยู่เป็นประจำ แข่งรวยแล้วแพ้คนอื่นอยู่เรื่อย ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ข้นแค้นต่ำกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คนจำนวนมากจึงมีแผลชอกช้ำทางใจ ส่งผลให้มีภาวะจิตคุ้มดีคุ้มร้าย ในขณะเดียวกัน อาวุธปืนก็มีอยู่เกลื่อนกลาด จนเกิดการสาดกระสุนใส่กันจริงๆ แบบที่เห็นกันในภาพยนตร์ เมืองเทวดาเรากำลังกลายเป็น “เมืองมิคสัญญี” ไปแล้วหรือเนี่ย? นอกจากนี้ กองทุกข์ดังกล่าวยัง “แตกเป็นฝี” ที่กลุ่มวัยรุ่น คือ เมื่อเกิดสบตามองหน้ากันขึ้นมา ในขณะที่แผลหัวใจของทั้งสองฝ่ายถูกขยำด้วยเกลือ ต่างก็จะระเบิดความรุนแรงออกมา เพื่อปลดปล่อยทุกข์ที่ตนกดเก็บไว้ตลอดเวลา มิน่าเล่า วัยรุ่นจึงหมั่นยกทัพทำร้ายเข่นฆ่ากันเป็นประจำมานาน ผู้คนมักมีปัญหาตีรันฟันแทงกันด้วยเรื่องเล็กน้อยกันบ่อยๆ และผู้ขับขี่ยานพาหนะก็มักอยู่ในภาวะสติแตก เมาแล้วขับ ใครขับปาดหน้าตนก็จะถูกตามไปยิง ชนคนชนรถแล้วหลบหนี ไม่กลัวกฎหมายจราจร ฯลฯ อุบัติเหตุถึงตายจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มิได้เกิดจากความเค้น/เครียด แต่จากความชอกช้ำใจที่สะสมฝังอยู่ข้างใน ซึ่งมักระเบิดออกมาเป็นความโกรธขึ้งถมึงตึงสุดขีด แบบเป็นตายเท่ากัน เมื่อถูกท้าทายเข้าอย่างจริงจัง ความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุ่นน่าจะป้องกันแก้ไขได้ด้วยการจัดให้มี “ศูนย์ชุมชนระดับเขต” เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนแสดงพลังความสามารถของตนออกมา ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ อีกทั้งมีศูนย์สารสนเทศทันสมัย ห้องเสวนาวิชาการ เวทีแสดงกิจกรรม ห้องเล่นกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอลล์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อวัยรุ่นจะได้มีสถานที่สำหรับใช้เวลาเสริมสร้างตนเอง แทนการออกไปแสดงความผาดโผนบนท้องถนนด้วยการแข่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ท้ายมบาล หรือยกพวกเข่นฆ่าทำร้ายกันจนทุพพลภาพถาวรหรือตายฟรี สงสารผู้ปกครองที่ได้อุตส่าห์เลี้ยงดูบุตรหลานจนโต เพื่อหวังพึ่งใบบุญเมื่อยามสูงวัย เมื่อ “เด็กวันนี้” จำนวนมากเติบโตมากับสังคมที่จมอยู่กับกองทุกข์มหึมาดังกล่าว “ผู้ใหญ่ในวันหน้า” จะมีคุณภาพมากพอที่จะช่วยเสริมสร้างชาติบ้านเมืองต่อไปได้อย่างไร? ไทยจะยังมีอนาคตที่แข่งขันกับชาติอื่นได้อีกหรือ? ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องหันมาพัฒนาสังคมก่อนเศรษฐกิจที่มีแต่ทำลายสังคมมาตลอด? เราควรยุบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อตั้งสภาพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้หรือยัง? ทำไมเราจึงไม่กล้าพัฒนาสังคมทั่วทั้งประเทศอย่างจริงจัง ให้รู้จักและปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงร.9 ของเรา? เรายังกลัวคนร่ำรวยอยู่หรือจึงต้องเอาใจด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจมาตลอด?