สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน หน่วยงานของรัฐ สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ ภายใต้บังคับบัญชาของประธานรัฐสภา

เปิดเหมือนปกติ

10 ก.ย.64. การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91) วาระที่สาม...
10/09/2021

10 ก.ย.64. การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91) วาระที่สาม"

เมื่อเวลา 11.52 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยผลการลงมติ ว่า ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ในมาตรา 83 และ 91 โดยมีเสียงเห็นชอบ 472 คะแนน (ส.ส. 323 คะแนน ส.ว. 149 คะแนน) ไม่เห็นชอบ 33 คะแนน (เป็น ส.ส. 23 คะแนน ส.ว. 10 คะแนน) งดออกเสียง 187 คะแนน (ส.ส. 121 คะแนน ส.ว. 66 คะแนน) โดยสรุปคือคะแนนเสียงเห็นชอบถูกต้องครบตามเงื่อนไข

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ มาตรา 256 (7) ระบุว่า เมื่อรัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน แล้วจึงนำร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำความในมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติม รธน. จะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยมีสัดส่วน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

#แก้ไขรัฐธรรมนูญ #TPchannel #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

10 ก.ย.64. การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 91) วาระที่สาม"

เมื่อเวลา 11.52 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยผลการลงมติ ว่า ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 3 ในมาตรา 83 และ 91 โดยมีเสียงเห็นชอบ 472 คะแนน (ส.ส. 323 คะแนน ส.ว. 149 คะแนน) ไม่เห็นชอบ 33 คะแนน (เป็น ส.ส. 23 คะแนน ส.ว. 10 คะแนน) งดออกเสียง 187 คะแนน (ส.ส. 121 คะแนน ส.ว. 66 คะแนน) โดยสรุปคือคะแนนเสียงเห็นชอบถูกต้องครบตามเงื่อนไข

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ มาตรา 256 (7) ระบุว่า เมื่อรัฐสภาลงมติเห็นชอบแล้ว ให้รอไว้ 15 วัน แล้วจึงนำร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำความในมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติม รธน. จะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งต่อไป เป็นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยมีสัดส่วน ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

#แก้ไขรัฐธรรมนูญ #TPchannel #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ผลการลงมติ #อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและ 5 รัฐมนตรี วันที่ 4 ก.ย.64 #TPchannel #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
04/09/2021

ผลการลงมติ #อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีและ 5 รัฐมนตรี วันที่ 4 ก.ย.64

#TPchannel #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....เสนอโดย รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ...
03/09/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
เสนอโดย รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=160

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
เสนอโดย รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=160

02/09/2021

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ของประชาชน

#การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย #สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศ...
24/08/2021

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=159

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

เสนอโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=159

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนน 257 เสียงต่อ...
22/08/2021

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนน 257 เสียงต่อ 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีมติเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยขั้นตอนต่อไปคือส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาภายใน 20 วัน

#ประชุมสภา #งบประมาณปี65
#วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา #TPchannel

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติด้วยคะแนน 257 เสียงต่อ 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ผ่านวาระ 3 ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีมติเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ โดยขั้นตอนต่อไปคือส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาภายใน 20 วัน

#ประชุมสภา #งบประมาณปี65
#วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา #TPchannel

17/08/2021
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โป...
17/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)
ครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง และประชาชนทั่วไป
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84433653679?pwd=
Meeting ID: 844 3365 3679
Passcode: 281049
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
http://line.me/ti/g/U4VDjlD4g2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)
ครั้งที่ 4 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคกลาง และประชาชนทั่วไป
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84433653679?pwd=
Meeting ID: 844 3365 3679
Passcode: 281049
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
http://line.me/ti/g/U4VDjlD4g2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....เสนอโดย นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิก...
17/08/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
เสนอโดย นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=158

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
เสนอโดย นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=158

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โป...
10/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)
ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไป
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84433653679?pwd=
Meeting ID: 844 3365 3679
Passcode: 414665
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
http://line.me/ti/g/U4VDjlD4g2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)
ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนทั่วไป
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84433653679?pwd=
Meeting ID: 844 3365 3679
Passcode: 414665
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
http://line.me/ti/g/U4VDjlD4g2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู...
06/08/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=156

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=156

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร‼️เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. .... เสนอโดย รองศาสตราจ...
04/08/2021

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

‼️เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ....

เสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=155

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

‼️เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ....

เสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=155

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โป...
27/07/2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)
ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ และประชาชนทั่วไป
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84433653679?pwd=
Meeting ID: 844 3365 3679
Passcode: 447541
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
http://line.me/ti/g/ujQipIvTP2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)
ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคใต้ และประชาชนทั่วไป
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84433653679?pwd=
Meeting ID: 844 3365 3679
Passcode: 447541
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
http://line.me/ti/g/ujQipIvTP2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

รอยยิ้มชาวไทย ‘น้องเทนนิส’ นักเทควันโดสาวคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ โอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 24 ...
24/07/2021

รอยยิ้มชาวไทย ‘น้องเทนนิส’ นักเทควันโดสาว
คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ โอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 24 กรกฎาคม เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะสาวไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กีฬาเทควันโดเป็นเหรียญแรก

รอยยิ้มชาวไทย ‘น้องเทนนิส’ นักเทควันโดสาว
คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ โอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 24 กรกฎาคม เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ จอมเตะสาวไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กีฬาเทควันโดเป็นเหรียญแรก

ท่ามกลางสถานการณ์โรคร้ายCOVID-19 แต่เราก็ไม่ควรให้มาเป็นสิ่งกีกขวางการดำเนินชีวิตของเรา“มีของดี อย่าเก็บไว้คนเดียว”คณะกร...
23/07/2021

ท่ามกลางสถานการณ์โรคร้ายCOVID-19 แต่เราก็ไม่ควรให้มาเป็นสิ่งกีกขวางการดำเนินชีวิตของเรา
“มีของดี อย่าเก็บไว้คนเดียว”
คณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการเป็น SMART Parliament ขอเชิญชาว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ร่วมกิจกรรม "แชะ&แคปชั่น" กับ
#โครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด SMART Parliament
(digital camera)ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ส่งภาพถ่ายของคุณมาได้เลย...
(ส่งได้ไม่เกิน5 ภาพ)...ภาพของคุณอาจเป็นหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธ์
”สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ของเรา”
หมดเขตส่ง 20 ส.ค. 64 นี้
ส่งประกวดได้ทั้งในนามสำนัก หรือในนามบุคคล
🎯อย่ารอช้า ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร 👉https://tinyurl.com/7ydz53nx

ท่ามกลางสถานการณ์โรคร้ายCOVID-19 แต่เราก็ไม่ควรให้มาเป็นสิ่งกีกขวางการดำเนินชีวิตของเรา
“มีของดี อย่าเก็บไว้คนเดียว”
คณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการเป็น SMART Parliament ขอเชิญชาว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ร่วมกิจกรรม "แชะ&แคปชั่น" กับ
#โครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด SMART Parliament
(digital camera)ไม่ว่าคุณจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ส่งภาพถ่ายของคุณมาได้เลย...
(ส่งได้ไม่เกิน5 ภาพ)...ภาพของคุณอาจเป็นหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธ์
”สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ของเรา”
หมดเขตส่ง 20 ส.ค. 64 นี้
ส่งประกวดได้ทั้งในนามสำนัก หรือในนามบุคคล
🎯อย่ารอช้า ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร 👉https://tinyurl.com/7ydz53nx

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ...
22/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=154

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=154

#รัฐสภาเปิดการสื่อสารทุกช่องทางรับข้อเรียกร้องปัญหาประชาชน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง เกี่...
22/07/2021

#รัฐสภาเปิดการสื่อสารทุกช่องทางรับข้อเรียกร้องปัญหาประชาชน

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงงดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งหากสถานการณ์ตามปกติจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ในทุกวัน โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร จะนำปัญหาต่าง ๆกราบเรียน นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังนั้น ในช่วงงดประชุม ประธานฯ ขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามารถส่งปัญหาความเดือดร้อนมายังประธานฯ โดยมีช่องทาง ดังนี้

◾️ทางไปรษณีย์ ส่งมายังสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
◾️ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 162 สามารถส่งมาได้ทางไปรษณีย์โดยจะต้องทำเป็นหนังสือพร้อมทั้งมีลายมือชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำกับ
ส่วนกระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะ ให้ตอบในห้องประชุมตามปกติ

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนสามารถส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางโทรศัพท์ 02 242 5900
ต่อ 5041 หรือโทรสาร 02 206 6505
2.ทางไปรษณีย์ ส่งมายังสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/help
4. อีเมล [email protected]

#รัฐสภาไทยห่วงใยคุณ
✌🏻สู้โควิดไปด้วยกัน😷

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โป...
19/07/2021

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)

ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ และประชาชนทั่วไป
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81485799747?pwd=
Meeting ID: 814 8579 9747
Passcode: 760847

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
https://line.me/R/ti/g/_k7vhIs6F5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) โดยใช้โปรแกรม (Zoom meetings)

ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจังหวัดภาคเหนือ และประชาชนทั่วไป
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81485799747?pwd=
Meeting ID: 814 8579 9747
Passcode: 760847

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่
https://line.me/R/ti/g/_k7vhIs6F5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร:02-242-5900 ต่อ 7531
มือถือ :093-303-0509

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายวิรัช  พันธุมะผล  สมาชิกสภาผู้แท...
16/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายวิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=153

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายวิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=153

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....เสนอโดย นายนพคุณ  รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ รับ...
15/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เสนอโดย นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=152

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เสนอโดย นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=152

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....เสนอโดย นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ ...
13/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
เสนอโดย นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=151

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
เสนอโดย นายประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=151

12/07/2021

ผลการประชุมวิป 3 ฝ่ายงดการประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ออกไป 2 สัปดาห์

สรุปผลการประชุมวิปสามฝ่ายวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งศบค.

ผลการพิจารณา
1. งดประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2 สัปดาห์ (พิจารณาตามข้อกำหนดศบค. ข้อ 12 ลดการขยายการติดเชื้อโดยมาตราการเข้มข้น 14 วัน และพิจารณาจากความรุนแรงของสถานการณ์) หากไม่มีเหตุให้งดประชุมต่อ จะประชุมสภาวันที่ 29 - 30 ก.ค. 64

2. การประชุมงบประมาณ
2.1 การเข้าชี้แจงของหน่วยงาน
2.1.1 หากเป็นหน่วยงานต่างจังหวัด ให้ชี้แจงผ่านระบบ zoom
2.1.2 หากเป็นหน่วยงานในกรุงเทพ อนุญาตให้เขัาเฉพาะปลัดกระทรวง เจ้าหน้าที่อื่นให้ผ่านห้องถ่ายทอด หากเป็นหน่วยงานย่อยให้ผ่านระบบ zoom
2.2 เวลาเลิกการประชุม เวลา 18.30 น. ไม่เกิน 19.00 น.

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายวิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับค...
09/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายวิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=149

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายวิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=149

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....เสนอโดย นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ รับฟ...
06/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....
เสนอโดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=148

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....
เสนอโดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=148

06/07/2021

ผลการประชุมร่วม 4 ฝ่าย
มีมติให้สภาเดินหน้า
ประชุมต่อตามปกติ

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์...
01/07/2021

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=147

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เสนอโดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=147

ที่อยู่

เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622425900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมจะถามในคดีที่ผมไม่รับความเป็นธรรมจากตำรวจผมจะทำแบบไหน
ระแวกรัฐสภา มีอาหารกล่องรสชาติดี ราคายุติธรรม สั่งได้ ที่ ครัวคุณแหม่ม เกษะโกมลครับ
“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” เป็นหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(๒๕๖๑) ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พิมพ์แจกเพื่อเผยแพร่วีรกรรมของวีรชน(ตัวจริง) มีเอกสารอ้างอิงที่สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ทุกรายการอ้างอิง เรียบเรียงโดยโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียนหนังสือหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(2560-2561-2562-2563) และเป็นผู้เขียนหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทยเล่ม ๑ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี และห้องสมุดมหาวิทยาลัย เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ รวมทั้ง ห้องสมุด ปรีดี พนมยงค์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ pdf โดยใส่ชื่อหนังสือ ใน เว็บกูเกิล จะพบลิงค์ เสรีไทย - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี culture.kru.ac.th › 2018/12 › sareethai บทแรกของหนังสือ“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” ปูพื้นฐานความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย กรุณาช่วยแชร์กันต่อไป เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจวีรกรรมของเสรีไทยได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ โสมชยา ธนังกุล
เรียน นายชวน หลีกภัย ปธ.สส. เรื่อง ตั้งอดีตนายกมาเป็นก.ก.ปรองดอง อย่าเอาการเป็นประธานสภาฯของนายมาตั้งพวกของนาย เราประชาชนไม่ยอมรับมีสมองไหมนายชวน หลีกภัย..สมชาย/ชวลิต/อภิสิทธิ์/อานันท์..ใคร..มีความจริงใจในแผ่นดินและสถาบันเท่าไหร่ เราไม่เอาอยากลองดูก็เล่นกันสักตั้ง ส.ส เมืองไทย ตั้งแต่ 2475 ถึงปัจจุบันยังหาไม่เจอคนดีสักตัวเดียว คนไทยไม่เชื่อในสภามานานแล้ว #อย่ามาเล่นเกมส์การเมือง เจอกันแน่
ประชาธิปไตยปวกเปียกกับจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ประชาธิปไตยไทยมีโครงสร้าง แต่ขาดการทำหน้าที่ตาม “ระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นใหญ่” ประชาชนในโครงสร้างยังไม่พร้อมที่จะรับบทบาทประชาธิปไตย แม้คณะราษฎรได้ผ่านไป 88 ปีแล้ว ก็ตาม นักเรียน/นักศึกษาก่อม็อบกันได้ง่ายมาก ด้วยคำกล่อมไม่กี่คำ ก็จะละทิ้งเรื่องเรียนหนังสือที่พ่อแม่ฝากฝังไว้หวังพึ่งใบบุญหลังได้รับวุฒิบัตรประกอบอาชีพ และพากันไปทำม็อบได้อย่างว่านอนสอนง่าย แบบ “เพื่อนมากลากไป” “ไม่อยากเป็นแกะดำ” นี่คือ “ประชาธิปไตย” หรือ “ฝูงชนาธิปไตย”? กวางมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นฝูงในป่า เมื่อตัวหนึ่งได้กลิ่นสาปเสือโคร่งลอยมา ก็จะเกิดอาการผวาตามสัญชาตญาณธรรมชาติ ขาทั้งสี่เริ่มขยับก้าวแล้วกระโดดเผ่นหนีทันที กวางตัวอื่นๆเห็นเข้า ก็จะรีบวิ่งไล่ตามโดยอัตโนมัติ ทว่า มนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณเช่นนั้น เรามีสมองขนาดใหญ่โตที่สามารถช่วยประเมินเหตุการณ์ ก่อนที่จะพร้อมใจกันวิ่งเป็นม็อบจนป่าราบ นักประชาธิปไตยแท้จริงย่อมต้องรู้จักประเมินเหตุการณ์รอบตัว เพราะจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยของตนทำการเลือกผู้แทนไปบริหารชาติบ้านเมือง จึงต้องรู้จัก “พึ่งพาตัวเอง” ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ/ยอมให้ใครมาใส่แอกบนบ่าตนได้ง่ายๆ ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในกาลามสูตรว่า อย่าฟังแล้วเชื่อใครง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นครู/อาจารย์/ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ แม้กระทั่งตัวเอง แต่ให้เชื่อ “ความเป็นจริงที่เกิดจากการปฏิบัติ จนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น” เราพึงถามว่า “ทำไมเราควรไปร่วมม็อบ?” “ทำไมหัวหน้าข้อเรียกร้องต้องเรียกร้อง?” “ทำไมหัวหน้าไม่เจรจาข้อเรียกร้อกับรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าไม่ออกมาห้ามการใช้ม็อบผิดพรก.ฉุกเฉินร้ายแรง?” “ทำไมหัวหน้าต้องใช้ม็อบกดดันรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์?” “ทำไมหัวหน้าต้องไล่ลุงตู่ออก?” “ทำไมหัวหน้าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ?” “สมเหตุสมผลมีความเป็นจริงหรือ?” “รู้ได้อย่างไร?” “แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้หรือ?” “โกหกเราบ้างหรือเปล่า?” ฯลฯ ในที่สุด เราอาจตกตลึงที่เริ่มรู้ว่า หัวหน้าคนนี้ก็คืออดีตนักการเมืองที่เคยทำผิดกฏหมาย ตกที่นั่งลำบาก และกำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลที่ลึกเกินกว่าที่ตัวเองจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถาม: “เจ้าจิ้งจอกเอ้ย ทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ?” จิ้งจอก: “อ๋อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงไป จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ” เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงเจ้าจิ้งจอก ก็ไม่ไต่ถามอะไรทั้งสิ้น รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำบาดาล ทันใดนั้น จิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาโค้งใหญ่ของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปถึงขอบบ่อได้สำเร็จ ก่อนจากไป จิ้งจอกเจ้าเล่ห์หันไปกล่าวอำลากับแพะว่า “ไปก่อนนะเจ้าแพะเพื่อนยาก จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯกำลังตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้เชียวนะ” ขอให้ประชาชนทุกเพศวัยจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ไว้ให้ดี หาไม่แล้ว ก็จะมีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่าหัวหน้าทำข้อเรียกร้องเสียอีก ข้อสำคัญ เราจักต้องจดจำกาลามสูตรไว้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหัวหน้าทำข้อเรียกร้อง และจะได้ทำหน้าที่ประชาธิปไตยสมศักดิ์ศรีโครงสร้างประชาธิปไตยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไทยจะได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงสักที
ม็อบที่จะเกิดใน 14 ตค. นี้ เป็นม็อบว่าจ้าง มีมหาเศรษฐีที่ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาจากการทำมาหากินบนแผ่นดินไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ในเงามืด เพราะมีเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงหันมาถลุงเงินเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยมาร่วม 7 ศตวรรษ ส่งผลให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาได้ ทำไมมหาเศรษฐีคนนี้จึงอกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? เพราะมีอัตตามหาภัย คิดว่าข้าฯนี่แน่มากที่ทำธุรกิจของครอบครัวจนมีเงินล้นฟ้า จึงน่าจะมีความสามารถเป็นประธานาธิบดีของไทยได้ต่อไป แต่ยังขาดความสามารถในเรื่องรู้จักคำว่า “กาละเทศะ” ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่กำลังมีศรัทธาในนายกฯลุงตู่อย่างแน่นแฟ้น เมื่อลงทุนตั้งพรรคการเมืองได้ ก็หวังจะได้รับเลือกเป็นนายกฯ แต่ก็หมดสิทธิ์ เพราะได้ทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง จนในที่สุด พรรคถูกยุบไปด้วยความผิดอีกชุดหนึ่ง แถมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วย แค้นที่ต้องชำระก็เกิดขึ้น ขนาดประกาศว่า “ถึงตัวจะต้องตายก็ยอม” เพราะเมื่อพรรคของตนล่ม ตนก็ไม่มีหน้าตาต่อไปอีกแล้ว ชีวิตก็ไร้ความหมาย นอกจากจะต้องกอบกู้ทุกอย่างคืนมาด้วยเงินล้นฟ้าของตน ด้วยการก่อม็อบยั่วยุให้ทหารทำรัฐประหาร เพื่อจะได้ป่าวประกาศต่อประชาคมโลกว่า ไทยเป็นเผด็จการทำลายพรรคการเมืองและประชาธิปไตย เพื่อหวังว่าไทยจะได้ถูกคว่ำบาตรโดยประชาคมโลก ทั้งที่ไทยก็เป็นประชาธิปไตยที่สอดรับกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เมื่อต้องการก่อม็อบ ก็ต้องไปเที่ยวประกาศเชิญชวนให้สมุนเสื้อแดงเก่าเข้าร่วม และพยายามหลอกลวงเยาวชนให้ร่วมอีกแรงหนึ่ง แต่ผู้ปกครองรู้ทัน ก็ได้ห้ามลูกหลานไว้ ด้วยเหตุนี้ ม็อบ 19-20 กย.นี้ จึงไม่มีเยาวชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังไปเที่ยวปลุกระดมชาวบ้านให้ร่วมอีกแรงหนึ่งด้วย มหาเศรษฐีคนนี้กำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป ดังนี้ มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่ลึกเกินกว่าที่ตัวจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถามขึ้นว่า “เจ้าสุนัขฯทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ” สุนัขจิ้งจอกตอบว่า “อ้อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังจะมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงมาในบ่อน้ำนี้ก่อน จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ” เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงของสุนัขจิ้งจอก ก็เชื่อหมดทุกอย่าง รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำ ทันใดนั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาใหญ่โค้งของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปที่ขอบบ่อได้สำเร็จ หลังจากนั้น สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็หันไปกล่าวกับแพะว่า “ไปก่อนนะเพื่อน จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้นะ” ดังนั้น ขอให้ประชาชนจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ให้ดี หาไม่แล้ว มีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีที่โปรยเศษเงินเล็กน้อยซื้อชีวิตคนหลงเชื่อได้ในราคาเท่าผักปลานั่นแหละ.
ครูตบตีทำร้ายนักเรียนอนุบาลคือ “อาการ” ของ “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” (necrophilia) โรคจิตนี้มิได้เกิดจากความเค้น (stress) หรือ เครียด (tension) แต่เกิดจาก “การวิวัฒนาการของสังคม” เริ่มแต่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเมื่อสามศตวรรษก่อน ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตอยู่กับการมุ่งหาแต่ “เงิน” มาซื้อหาวัตถุสิ่งของ/บริการ ตาม “วิถีบริโภคนิยม” ระดับสุดขีด แทนการใช้ชีวิต “ทางสายกลาง” ด้วยความพอเพียง วิถีบริโภคนิยมดังกล่าวก่อให้เกิดชนชั้นสูง/กลาง/ล่าง ชนชั้นกลางบางคนมักเป็น “ทุกข์ใจมหันต์” ที่สำรวยได้ไม่เท่าชั้นสูงสักที ล็อตเตอรี่จึงขายดีเสมอ ส่วนชั้นล่างจำนวนมากจะจมอยู่กับ “ทุกข์กายกับใจ” ที่ต้อง “อดมื้อกินมื้อ” หลับไปทั้งที่ยังหิวข้าว รู้สึกน้อยใจที่เกิดมาจน บังเกิด “ความชอกช้ำใจ” หรือ “แผลหัวใจ” (trauma) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งจากน้ำมือคนรอบตัวหรือความยากจนข้นแค้นของตน จนบางครั้งถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย เพราะไม่รู้ว่าจะทนทุกข์อยู่ต่อไปทำไม? ในที่สุด “จิตปกติ” ของชั้นกลาง/ล่างดังกล่าว ซึ่งสะสมทุกข์ไว้มากเกินไป ก็ล้มป่วยเป็น “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” ดังเช่นทหารที่โคราชกราดยิงเข่นฆ่าชาวบ้านมิรู้อิโหน่อิเหน่ อดีตผอ.รร.ที่ปล้นฆ่า 3 ชีวิตที่ร้านขายทองลพบุรี หรืออาชญากรที่ออกมาฆ่าต่อเนื่องหลังพ้นโทษมาหมาดๆ ทั้งนี้ เพราะมิอาจทนต่อ “ความรู้สึกปวดร้าว” ที่บ่งบอกว่าตนถูกสังคมภายนอกบีบคั้นทำร้าย “ความชอกช้ำใจ” ที่สะสมไว้ เสมือนหนึ่งถูกขยุ้มทาด้วยเกลือที่แผลหัวใจ จนตนต้องตอบสนองกลับไปที่สังคมและคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วยอาชญากรรมหฤโหด หรือด้วยม็อบเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตผู้อื่น เพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ตอบสนองอัตตามหาภัยของตน ซึ่งก็ชอกช้ำด้วยสาเหตุสำคัญหนึ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนับถือตน ทั้งที่ร่ำรวยมหาศาล ครูอนุบาลก็มีพฤติกรรมเช่นกันกับตัวอย่างอาชญากรจิตสังหารทั้งสามหรือคนก่อม็อบนั้น แต่มีมาตราส่วนที่ย่อเล็กลงมา คือ รังแกเด็กอนุบาลที่ไม่มีปัญญาต่อสู้เลย โดยฉุดกระชากเด็ก ตบตีเด็กด้วยของแข็ง ถอดชุดนักเรียนต่อหน้าเพื่อน ราวกับเป็นทาสที่ผู้ปกครองอุตส่าห์เสียค่าเทอมมากมาย เพื่อจะได้มีสิทธิ์นำบุตรหลานไปฝากไว้ในกำมือครูจิตชำรุด หนูน้อยน่ารักน่าชังเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มหัดเรียนรู้ภาษาไทย การฟังคำสั่งภาษาไทยจากครูจึงอาจยังไม่ถนัดถนี่แม่นยำเท่าผู้ใหญ่สนทนากัน ยิ่งฟังภาษาต่างด้าวจากคนต่างด้าวที่ไม่คุ้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มเคราะห์ร้ายให้กับหนูน้อยเหล่านี้อย่างน่าสงสารที่สุด จนน้ำตาตกในไปตามๆกัน ความจริงมีอยู่ว่า ครูจิตชำรุดเหล่านี้อาจเติบโตมากับผู้ใหญ่ที่พิสมัยความรุนแรงตายเน่าเช่นเดียวกับตน ในทำนอง “ผลไม้ตกไม่ไกลต้น” หากผู้บริหารรร.ให้อำนาจกับครูเหล่านี้มากกว่าเดิม ก็ไม่มีหลักประกันว่าครูจะไม่ทำให้เด็กอนุลาลบาดเจ็บหรือล้มตายคามือตน ในรร.อื่นๆของเด็กวัยโตขึ้นไป ก็มักมีกรณีนร.รุ่นพี่ที่มีจิตชำรุด ทำการ “ต้อนรับ” รุ่นน้องด้วยการทรมานร่างกายรุ่นน้องจนตายไปอย่างน่าสลดใจยิ่งอยู่เป็นประจำ เจ้าของ/ผู้บริหารรร.ที่เป็นสาวกลัทธิสัตว์เศรษฐกิจ ย่อมมองเห็นครูเสมือนผักปลาที่ตนต้องว่าจ้างในราคาถูกเท่าผักปลา สังคมไทยจึงมีรร.หลายแห่งที่เอาเปรียบผู้ปกครองผู้ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนแพงๆ ด้วยการว่าจ้างครูอนุบาลด้วยค่าจ้างถูกๆ เทียบเท่าผักปลา ทั้งนี้ ตาม “Philosophy” (ปรัชญา) “ซื้อถูก→ขายแพง→กำไรงาม” โดยครูเหล่านี้ไม่จำต้องมีคุณวุฒิเหมาะสม เพราะนักเรียนก็คือผักปลาดีๆนั่นเอง หากครูมีปากเหม็นก็ไม่จ้าง เพราะไม่มีใครอยากพูดกับคนปากเหม็นอยู่แล้ว แต่ต้องการจ้างครูมีหน้าตาดี ส่วนจิตใจครูจะน่าเกลียดหฤโหดต่อหนูน้อยวัยหัดเรียนอย่างไร ก็ช่วยไม่ได้ เพราะไม่ต้องการขัดแย้งกับ “หลักปรัชญาอันหอมหวลด้วยเงินทอง” ของตน เมื่อเด็กอนุบาลถูกครูทำทารุณกรรมในระดับสาหัสสากรรจ์ตามที่ผู้ปกครองไปแจ้งความไว้กับตำรวจ หนูน้อยเหล่านี้ย่อมต้องได้รับรู้กับ “ความรู้สึกตกใจสุดขีด” ผสมกับ “อารมณ์หวาดกลัวรุนแรง” ซึ่งจะก่อให้เกิด “ความทรงจำ” ที่เกิดคู่กับ “อารมณ์” เป็น “ความชอกช้ำใจ” นำไปฝันร้าย จนยากต่อการลบเลือนไปตลอดชีวิต ต่อให้มีนักจิตวิทยามาใช้ฝีปากวิเศษอย่างไร จิตใจอ่อนวัยที่ถูกทาบด้วย “แท่งเหล็กเผาไฟร้อนแรง” ย่อมจะมี “รอยแผลเป็น” อยู่ในใจไปตลอดชีวิต บางคนอาจกลัวครู กลัวห้องน้ำ กลัวห้องเรียน ฯลฯ ไปอีกหลายปี โดยอาจเก็บกดความกลัวไว้ในจิตใต้สำนึก แต่ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ ทั้งที่นึกไม่ออกว่ากลัวด้วยเรื่องใด ในสหรัฐ กรณีละเมิดเด็กเช่นนี้ ผู้บริหารรร.และครูมีสิทธิ์โดนคดีความทั้งทางอาญาและแพ่ง มีสิทธิ์ถูกจำคุกและปรับเป็นเงินมหาศาล อีกทั้งอาจถูกยึดใบอนุญาตสั่งปิดรร.ไปเลย ส่วนในไทย ใครจะกล้าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเกรงกลัวคนมีเงินทองแค่ไหนเพียงใด ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป อย่าลืมว่า องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (UNICEF) มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเยาวชน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ คุ้มครองสิทธิเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปี ภายใต้หลักการที่ว่า “เยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ” ไทยเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย ทำไมเราถึงได้ปล่อยปละละเลยเยาวชนของเราได้ถึงขนาดนี้? ไม่ขายหน้าชนชาติอื่นบ้างเลยหรือ? กระทรวงศึกษาธิการพึงออกมาทำหน้าที่อย่างจริงจัง ห้ามมิให้ครูทุกชั้นเรียนทั่วไทยทำทารุณกรรมต่อเด็กอย่างในสมัยหินโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะต้องจัดการอย่างสาสมกับครูบ้าคลั่งที่ใช้ไม้บรรทัดแข็งทุบตีสามเณรในห้องเรียนด้วยเหตุเล็กน้อย ซึ่งน่าจะแก้ไขได้ด้วยเทคนิคการสอนที่มีผลดี มิใช่โยนบาปความชุ่ยของตัวครูเองไปทำโทษสามเณรให้เป็นแพะรับบาป เพื่ออำพรางความไร้คุณภาพของตัวครูเอง เด็กนักเรียนไทยนี่น่าสงสารสุดๆ เคยโดนโกงค่าอาหารกลางวันมาแล้ว ทุพโภชนาในยามอ่อนวัยย่อมมีผลร้ายถาวรต่อการพัฒนาทางร่างกายกับจิตใจของเด็ก ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอยู่ เมื่อขาดธาตุอาหารมานานพอ สมองเด็กจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นับเป็นการฆ่าเด็กทางอ้อมที่รุนแรงยิ่ง ทั้งหมดนี้ คือปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการวิวัฒนาการของสังคมจากวิถีบริโภคนิยม สู่ “นรกบนดิน” ที่น่าเป็นห่วง คือ เรากำลังอยู่กับกองทุกข์มหึมาที่เกิดจากเรื่องเงินมีไม่พอใช้จ่ายอยู่เป็นประจำ แข่งรวยแล้วแพ้คนอื่นอยู่เรื่อย ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ข้นแค้นต่ำกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คนจำนวนมากจึงมีแผลชอกช้ำทางใจ ส่งผลให้มีภาวะจิตคุ้มดีคุ้มร้าย ในขณะเดียวกัน อาวุธปืนก็มีอยู่เกลื่อนกลาด จนเกิดการสาดกระสุนใส่กันจริงๆ แบบที่เห็นกันในภาพยนตร์ เมืองเทวดาเรากำลังกลายเป็น “เมืองมิคสัญญี” ไปแล้วหรือเนี่ย? นอกจากนี้ กองทุกข์ดังกล่าวยัง “แตกเป็นฝี” ที่กลุ่มวัยรุ่น คือ เมื่อเกิดสบตามองหน้ากันขึ้นมา ในขณะที่แผลหัวใจของทั้งสองฝ่ายถูกขยำด้วยเกลือ ต่างก็จะระเบิดความรุนแรงออกมา เพื่อปลดปล่อยทุกข์ที่ตนกดเก็บไว้ตลอดเวลา มิน่าเล่า วัยรุ่นจึงหมั่นยกทัพทำร้ายเข่นฆ่ากันเป็นประจำมานาน ผู้คนมักมีปัญหาตีรันฟันแทงกันด้วยเรื่องเล็กน้อยกันบ่อยๆ และผู้ขับขี่ยานพาหนะก็มักอยู่ในภาวะสติแตก เมาแล้วขับ ใครขับปาดหน้าตนก็จะถูกตามไปยิง ชนคนชนรถแล้วหลบหนี ไม่กลัวกฎหมายจราจร ฯลฯ อุบัติเหตุถึงตายจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มิได้เกิดจากความเค้น/เครียด แต่จากความชอกช้ำใจที่สะสมฝังอยู่ข้างใน ซึ่งมักระเบิดออกมาเป็นความโกรธขึ้งถมึงตึงสุดขีด แบบเป็นตายเท่ากัน เมื่อถูกท้าทายเข้าอย่างจริงจัง ความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุ่นน่าจะป้องกันแก้ไขได้ด้วยการจัดให้มี “ศูนย์ชุมชนระดับเขต” เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนแสดงพลังความสามารถของตนออกมา ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ อีกทั้งมีศูนย์สารสนเทศทันสมัย ห้องเสวนาวิชาการ เวทีแสดงกิจกรรม ห้องเล่นกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอลล์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อวัยรุ่นจะได้มีสถานที่สำหรับใช้เวลาเสริมสร้างตนเอง แทนการออกไปแสดงความผาดโผนบนท้องถนนด้วยการแข่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ท้ายมบาล หรือยกพวกเข่นฆ่าทำร้ายกันจนทุพพลภาพถาวรหรือตายฟรี สงสารผู้ปกครองที่ได้อุตส่าห์เลี้ยงดูบุตรหลานจนโต เพื่อหวังพึ่งใบบุญเมื่อยามสูงวัย เมื่อ “เด็กวันนี้” จำนวนมากเติบโตมากับสังคมที่จมอยู่กับกองทุกข์มหึมาดังกล่าว “ผู้ใหญ่ในวันหน้า” จะมีคุณภาพมากพอที่จะช่วยเสริมสร้างชาติบ้านเมืองต่อไปได้อย่างไร? ไทยจะยังมีอนาคตที่แข่งขันกับชาติอื่นได้อีกหรือ? ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องหันมาพัฒนาสังคมก่อนเศรษฐกิจที่มีแต่ทำลายสังคมมาตลอด? เราควรยุบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อตั้งสภาพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้หรือยัง? ทำไมเราจึงไม่กล้าพัฒนาสังคมทั่วทั้งประเทศอย่างจริงจัง ให้รู้จักและปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงร.9 ของเรา? เรายังกลัวคนร่ำรวยอยู่หรือจึงต้องเอาใจด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจมาตลอด?