Clicky

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน หน่วยงานของรัฐ สังกัดฝ่ายนิติบัญญั

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (9พ.ย.65) เวลา 09.30 น. ติดตาม #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมีระเบียบวาระ...
09/11/2022

วันนี้ (9พ.ย.65) เวลา 09.30 น. ติดตาม #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน จำนวน 2 เรื่อง คือ พระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ....

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. .... ฯลฯ

เรื่องด่วน จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ

เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน 50 เรื่อง
เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน 2 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อ่านต่อ https://pis.parliament.go.th/PARWeb/doc/meeting-agenda/MeetingAgendaDetailForQRCode?meetingId=FyzrZlO2LDFGXCkwSFI
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค และ AM 1071 KHz
- Application: TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook และ Youtube : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

04/11/2022

📣📣ขอเชิญชาวรัฐสภาร่วมงาน"รัฐสภาร่วมใจสืบสานประเพณีไทยสุขใจวันลอยกระทง"🗓️วันอังคารที่ 8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ⏰17.00 น.เป็นต้นไป
พบกับกิจกรรม🌟การประกวดกระทง 🌟การประกวดนางนพมาศ🌟การแสดงต่าง ๆ🌟และการออกร้านจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาสัปปายะสภาสถาน

📸การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายณั...
02/11/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=262

กำหนดการประชุมสภาประจำสัปดาห์ วันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2565
31/10/2022

กำหนดการประชุมสภาประจำสัปดาห์ วันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2565

ปิดฉาก APPF ๓๐ อย่างเป็นทางการ รัฐสภาไทยได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้อง ชื่นชมที่จัดงานได้เป็นอย่างดี และการประชุมครั้งนี้บร...
28/10/2022

ปิดฉาก APPF ๓๐ อย่างเป็นทางการ รัฐสภาไทยได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้อง ชื่นชมที่จัดงานได้เป็นอย่างดี และการประชุมครั้งนี้บรรลุข้อตกลงทั้ง ๑๑ ข้อ โดยฉันทามติ

โอกาสนี้ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ หรือ APPF ครั้งที่ ๓๐ และประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวสุนทรพจน์ปิดการประชุม ใจความสำคัญว่า “การประชุมได้ดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายของการประชุมแล้ว ขอแสดงความขอบคุณ อย่างสุดซึ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก APPF ทุกท่านสำหรับการสนับสนุนอันมีค่ายิ่งในการประชุมประจำปีครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคี ขอแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ประสบความสำเร็จ ประเทศไทยมีความยินดีที่ได้เห็นความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิก APPF ในการฟื้นฟูอย่างเท่าเทียม สมดุล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันสะท้อนให้เห็นในผลลัพธ์หลักของการประชุมนี้ ด้วยความเข้มแข็งและความหลากหลายของเรา เราจะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นร่วมกัน เพื่อพวกเราทุกคนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมเมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงพลังของพหุภาคี ด้วยการแบ่งปันข้อห่วงใยร่วมกันอย่างแข็งขันและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบความเป็นหุ้นส่วน เรามั่นใจว่าภูมิภาคของเราจะก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติอย่างยั่งยืนมากขึ้น APPF ในฐานะตัวแทนของประชาชน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมฉันทามติและการสนับสนุนจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของเรา เราต้องเปลี่ยนผ่านวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนภูมิภาคของเราไปสู่สันติภาพ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประชาคมโลก ตลอดจนโลกของเรา”

อ่านเพิ่มเติม
https://web.parliament.go.th/view/63/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/247/TH-TH

ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ หรือ APPF ครั้งที่ ๓๐ แถลงข่าว...
28/10/2022

ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานเจ้าภาพการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ หรือ APPF ครั้งที่ ๓๐ แถลงข่าวในโอกาสที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

ซึ่งในปีนี้รัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ : Parliaments and the Post – COVID – 19 Sustainable Development" โดยมีผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติและสมาชิกรัฐสภาจากมิตรประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับเชิญเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รวม ๒๑ ประเทศ ๓ องค์การ จำนวน ๓๐๔ คน ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ได้พบปะซึ่งกันและกันนับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และเป็นครั้งแรกของการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ณ รัฐสภาแห่งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานในภาครัฐสภา เพื่อผลักดันประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจและเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชน การประชุม APPF ครั้งที่ ๓๐ นี้ โดยคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (เอสดีจี) และประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในประชาคมระหว่างประเทศ เช่น บทบาท ของรัฐสภาในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

อ่านเพิ่มเติม https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/TH-TH

ประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก APPF ประเทศผู้สังเกตการณ์ และอ...
26/10/2022

ประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก APPF ประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

​วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องจัดเลี้ยง หมายเลข ๑๐๒ – ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ และประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน คณะกรรมการบริหารและหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก APPF ประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์การระหว่างประเทศ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรัฐสภา ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ : Parliaments and the Post – COVID – 19 Sustainable Development" ​โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุม APPF พร้อมด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกรัฐสภา และคณะทำงาน ทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในงาน

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสำนักงานทนายรัฐ พ.ศ. ....เสนอโดย นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษ...
20/10/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสำนักงานทนายรัฐ พ.ศ. ....

เสนอโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=261

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์📌ขอเชิญประชาชนชาวไทยผู้รักการถ่ายภาพ​🇹🇭 ข้าราชการรัฐสภา​ บุคลากร​ในวงงานรัฐสภา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอ...
20/10/2022

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์📌

ขอเชิญประชาชนชาวไทยผู้รักการถ่ายภาพ​🇹🇭 ข้าราชการรัฐสภา​ บุคลากร​ในวงงานรัฐสภา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่าย ในงานการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 30 (APPF30) ณ บริเวณ โถงกลาง ริมสระมรกต อาคารรัฐสภา
โดยร่วมส่งผลงาน ภาพถ่ายรัฐสภา ภาพกิจกรรม สถาปัตยกรรม ภาพเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง มาที่🤟🇹🇭
นางณภาภัช สุวรรณนภกุล
ภายในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 e-mail [email protected]

#สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภา...
19/10/2022

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565
https://hris.parliament.go.th/job/file_upload/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF%20%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2019%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202565.pdf

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 5 อัตร...
19/10/2022

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 5 อัตรา

https://web.parliament.go.th/assets/portals/9/files/Download.pdf

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
17/10/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=260

พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565
16/10/2022

พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2565

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายคมเดช...
04/10/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายคมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=259

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แท...
30/09/2022

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เกษียณอายุราชการ ปี 2565

คำกล่าวของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในพิธีมอบรางวัลการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ประจ...
29/09/2022

คำกล่าวของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในพิธีมอบรางวัลการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ประจำปี 2565

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชการกำหนดการประมง พ.ศ 2558 พ.ศ. ....เสนอโดย นายวรภพ วิริยะโรจน...
29/09/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชการกำหนดการประมง พ.ศ 2558 พ.ศ. ....

เสนอโดย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=258

นำชมรัฐสภา : สระโค้งท้องสำเภาวัฒนธรรมความเชื่อแบบคนตะวันออก โดยเฉพาะคนจีนนั้นเชื่อว่าการข้ามห้วงน้ำ เป็นเรื่องของ “ขวัญ”...
20/09/2022

นำชมรัฐสภา : สระโค้งท้องสำเภา
วัฒนธรรมความเชื่อแบบคนตะวันออก โดยเฉพาะคนจีนนั้นเชื่อว่าการข้ามห้วงน้ำ เป็นเรื่องของ “ขวัญ” สระโค้งท้องสำเภาจึงเป็นการชี้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นใจบ้านใจเมือง เป็นขวัญของบ้านเมือง เป็นสถานที่ประชาชนมีความหวัง เป็นที่พึ่งพาได้ ผู้ออกแบบได้ซ่อน ฐานโค้งสำเภาไว้ใต้สระน้ำสะท้อนเงา หน้าอาคารรัฐสภา ในวันที่แสงปกติ สระน้ำนี้จะทำหน้าที่สะท้อนเงาของสัปปายะสภาสถานแล้วเมื่อวันที่มีแสงแดดดี ประชาชนจึงจะมองเห็นโค้งท้องสำเภาปรากฏตัวขึ้นเป็นชั้นเชิงในการออกแบบ

ที่มา เพจนำชมรัฐสภา

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายณั...
08/09/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=254

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
07/09/2022

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน...
07/09/2022

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 7 กันยายน 2565

https://hris.parliament.go.th/job/file_upload/file65.pdf

องค์กรแห่งความสุุข จุุดเริ่มต้นที่ดีคือต้องเข้าใจคำว่า “ความสุุข”ซึ่งการสร้างองค์กรสุุขภาวะหรือองค์กรแห่่งความสุุข (Happ...
06/09/2022

องค์กรแห่งความสุุข จุุดเริ่มต้นที่ดีคือต้องเข้าใจคำว่า “ความสุุข”ซึ่งการสร้างองค์กรสุุขภาวะหรือองค์กรแห่่งความสุุข (Happy workplace) หมายถึงองค์กรที่มีการจัดการในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีเกื้อหนุุนให้บุุคลากรในองค์กรเกิดความสุขในการทำงานทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ รวมทั้งบุุคลากรในองค์กรมีความรักความสามัคคีกัน

หนังสือ “จากก้าวแรกสู่องค์กรสุุขภาวะ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” ได้นำเสนอในส่วนของแนวคิดทฤษฎีกรอบแนวคิดการสร้างองค์กรสุุขภาวะ แนวทางการพัฒนาองค์กรสุุขภาวะ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกลยุทธ์ก้าวสู่การเป็นองค์กรสุุขภาวะรวมถึงการจัดกิจกรรมเด่น ๆภายใต้การทำงานของโครงการพัฒนาองค์กรสุุขภาวะต้นแบบ ฯ

https://web.parliament.go.th/assets/portals/9/ebookcategory/151_health2/

โดย สำนักบริการทางการแพทย์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วม
กับ สสส.

#สื่อสุขภาวะ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร #สสส

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายไมตรี  จงไกรจักร์ กับคณะ...
05/09/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายไมตรี จงไกรจักร์ กับคณะผู้เชิญชวน และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,492 คน
รับฟังตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=253

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภททั...
29/08/2022

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงคะแนนเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕
แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ประเภทพนักงานราชการ ประเภทลูกจ้างประจำ
ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ผ่านระบบออนไลน์

https://form.parliament.go.th/questionnaire/SurveyUser/SurveyUserTakeLogin.php?survey_id=54289

โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านของระบบกลาง (ระบบ P*S) สามารถเลือกได้ประเภทละ ๑ คนเท่านั้น
ทั้งนี้คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะไม่สามารถลงคัดเลือกผ่านระบบได้

สภาฯ ได้โหวตลงมติ ผ่าน พรบ.งบฯ ปี 66
23/08/2022

สภาฯ ได้โหวตลงมติ ผ่าน พรบ.งบฯ ปี 66

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....เสนอโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ...
22/08/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....

เสนอโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=252

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....เสนอโดย นายธนาธร จึงรุ่...
19/08/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

เสนอโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 76,591 คน

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=251

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอื่นของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ....เสนอโดย นายนพดล  แ...
19/08/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างอื่นของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ....

เสนอโดย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=250

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร​ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพรุ่งนี้ (17 สิงหาคม ...
16/08/2022

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร​ ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพรุ่งนี้ (17 สิงหาคม 2565) โดยจะมี...
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)​

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
#ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
รายงานเล่มที่ 1 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รายงานเล่มที่ 2 ร่างพรบ.งบประมาณฯปี2566
รายงานเล่มที่ 3 (1) รายการปรับลด
รายงานเล่มที่ 3 (2) รายการปรับลด
รายงานเล่มที่ 4 รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)​
👉ติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทาง...
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค และ AM 1071 KHz
- Application: TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook และ Youtube : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายมงค...
09/08/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=249

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรู...
09/08/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 พ.ศ. ….

เสนอโดย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=248

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายสฤษฎ์พงษ์  เกี่ยวข...
04/08/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดย นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=247

28/07/2022

27 ก.ค. 65 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารรัฐสภา
นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมพลัง "แปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 " เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดแปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 27 ก.ค. 65.- นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนร...
27/07/2022

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดแปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10

27 ก.ค. 65.- นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมพลัง "แปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ร.10 " เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารรัฐสภา

ภาพโดย Aey Naphaphat

📣ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน (Shortlist)รางวัลพานแว่นฟ้า 2565 🎉ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี👏ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ผ่านรอบ...
24/07/2022

📣ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน (Shortlist)
รางวัลพานแว่นฟ้า 2565 🎉

ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี

👏ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้ง 26 ผลงานด้วยครับ😃😃😃
ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภาทุกคน!!! 📜💰

มีผลงานใครบ้างดูได้เลยครับ👇🏻👇🏻👇🏻

📍เดือนหน้า เรามาลุ้นกันว่าผลงานไหนจะได้รางวัลชนะเลิศ 🏆

“รางวัลพานแว่นฟ้า สืบสาน สร้างสรรค์ วรรณกรรมการเมือง”

สรุปผลการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 65‼️สภายังคงไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 10 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ต่อ (คะแนน...
23/07/2022

สรุปผลการลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 65‼️
สภายังคงไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทั้ง 10 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ต่อ (คะแนนเสียงไว้วางใจต้องได้ไม่ต่ำกว่า 239 เสียง) โดยมีผลการลงมติ ดังนี้

1️⃣ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
ไว้วางใจ 256 ไม่ไว้วางใจ 206 งดออกเสียง 9

2️⃣ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ รมว.พาณิชย์
ไว้วางใจ 241 ไม่ไว้วางใจ 207 งดออกเสียง 23

3️⃣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ รมว.สาธารณสุข
ไว้วางใจ 264 ไม่ไว้วางใจ 205 งดออกเสียง 3

4️⃣ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ไว้วางใจ 268 ไม่ไว้วางใจ 193 งดออกเสียง 11

5️⃣ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
ไว้วางใจ 245 ไม่ไว้วางใจ 212 งดออกเสียง 13

6️⃣ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม
ไว้วางใจ 262 ไม่ไว้วางใจ 205 งดออกเสียง 5

7️⃣ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไว้วางใจ 249 ไม่ไว้วางใจ 205 งดออกเสียง 18

8️⃣ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไว้วางใจ 244 ไม่ไว้วางใจ 209 งดออกเสียง 17

9️⃣ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง
ไว้วางใจ 249 ไม่ไว้วางใจ 204 งดออกเสียง 18

🔟 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย
ไว้วางใจ 246 ไม่ไว้วางใจ 206 งดออกเสียง 20

1️⃣1️⃣ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน
ไว้วางใจ 243 ไม่ไว้วางใจ 208 งดออกเสียง 20

#อภิปรายไม่ไว้วางใจ
#อภิปรายไม่ไว้วางใจ65

เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม  สมาชิกสภาผู...
19/07/2022

เปิดรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เสนอโดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ

รับฟังตั้งแต่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=245

19/07/2022
Live : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

Live : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยจะมี...
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
เรื่องด่วน
-ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 186 คน เป็นผู้เสนอ)

8.20 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมประชุมสภาฯ ญัตติขอเปิด #อภิปรายไม่ไว้วางใจ  #ประชุมสภาCr.วิทยุและโทร...
19/07/2022

8.20 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมประชุมสภาฯ ญัตติขอเปิด #อภิปรายไม่ไว้วางใจ
#ประชุมสภา

Cr.วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันที่ 19 กรกฎา...
18/07/2022

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด #การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยจะมี...
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

เรื่องด่วน
-ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
(นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน 186 คน เป็นผู้เสนอ)

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
👉ติดตามการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทาง...
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม 14 เครือข่ายในส่วนภูมิภาค และ AM 1071 KHz
- Application: TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook และ Youtube : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ที่อยู่

เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนค
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622425900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมจะถามในคดีที่ผมไม่รับความเป็นธรรมจากตำรวจผมจะทำแบบไหน
ระแวกรัฐสภา มีอาหารกล่องรสชาติดี ราคายุติธรรม สั่งได้ ที่ ครัวคุณแหม่ม เกษะโกมลครับ
“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” เป็นหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(๒๕๖๑) ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พิมพ์แจกเพื่อเผยแพร่วีรกรรมของวีรชน(ตัวจริง) มีเอกสารอ้างอิงที่สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ทุกรายการอ้างอิง
เรียบเรียงโดยโสมชยา ธนังกุล ผู้เขียนหนังสือหนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา(2560-2561-2562-2563)
และเป็นผู้เขียนหนังสือวีรชนพื้นถิ่นไทยเล่ม ๑ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี และห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ รวมทั้ง ห้องสมุด ปรีดี พนมยงค์
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์
pdf โดยใส่ชื่อหนังสือ ใน เว็บกูเกิล จะพบลิงค์
เสรีไทย - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
culture.kru.ac.th › 2018/12 › sareethai
บทแรกของหนังสือ“เสรีไทยสายกาญจนบุรี” ปูพื้นฐานความเป็นมาของขบวนการเสรีไทยในประเทศไทย
กรุณาช่วยแชร์กันต่อไป เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจวีรกรรมของเสรีไทยได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
โสมชยา ธนังกุล
เรียน นายชวน หลีกภัย ปธ.สส.
เรื่อง ตั้งอดีตนายกมาเป็นก.ก.ปรองดอง
อย่าเอาการเป็นประธานสภาฯของนายมาตั้งพวกของนาย เราประชาชนไม่ยอมรับมีสมองไหมนายชวน หลีกภัย..สมชาย/ชวลิต/อภิสิทธิ์/อานันท์..ใคร..มีความจริงใจในแผ่นดินและสถาบันเท่าไหร่ เราไม่เอาอยากลองดูก็เล่นกันสักตั้ง ส.ส เมืองไทย ตั้งแต่ 2475 ถึงปัจจุบันยังหาไม่เจอคนดีสักตัวเดียว คนไทยไม่เชื่อในสภามานานแล้ว #อย่ามาเล่นเกมส์การเมือง เจอกันแน่
ประชาธิปไตยปวกเปียกกับจิ้งจอกเจ้าเล่ห์
ประชาธิปไตยไทยมีโครงสร้าง แต่ขาดการทำหน้าที่ตาม “ระบอบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นใหญ่” ประชาชนในโครงสร้างยังไม่พร้อมที่จะรับบทบาทประชาธิปไตย แม้คณะราษฎรได้ผ่านไป 88 ปีแล้ว ก็ตาม

นักเรียน/นักศึกษาก่อม็อบกันได้ง่ายมาก ด้วยคำกล่อมไม่กี่คำ ก็จะละทิ้งเรื่องเรียนหนังสือที่พ่อแม่ฝากฝังไว้หวังพึ่งใบบุญหลังได้รับวุฒิบัตรประกอบอาชีพ และพากันไปทำม็อบได้อย่างว่านอนสอนง่าย แบบ “เพื่อนมากลากไป” “ไม่อยากเป็นแกะดำ”

นี่คือ “ประชาธิปไตย” หรือ “ฝูงชนาธิปไตย”?

กวางมักจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเป็นฝูงในป่า เมื่อตัวหนึ่งได้กลิ่นสาปเสือโคร่งลอยมา ก็จะเกิดอาการผวาตามสัญชาตญาณธรรมชาติ ขาทั้งสี่เริ่มขยับก้าวแล้วกระโดดเผ่นหนีทันที กวางตัวอื่นๆเห็นเข้า ก็จะรีบวิ่งไล่ตามโดยอัตโนมัติ ทว่า มนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณเช่นนั้น เรามีสมองขนาดใหญ่โตที่สามารถช่วยประเมินเหตุการณ์ ก่อนที่จะพร้อมใจกันวิ่งเป็นม็อบจนป่าราบ

นักประชาธิปไตยแท้จริงย่อมต้องรู้จักประเมินเหตุการณ์รอบตัว เพราะจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยของตนทำการเลือกผู้แทนไปบริหารชาติบ้านเมือง จึงต้องรู้จัก “พึ่งพาตัวเอง” ไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อ/ยอมให้ใครมาใส่แอกบนบ่าตนได้ง่ายๆ

ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในกาลามสูตรว่า อย่าฟังแล้วเชื่อใครง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นครู/อาจารย์/ผู้ใหญ่ที่ตนเคารพ แม้กระทั่งตัวเอง แต่ให้เชื่อ “ความเป็นจริงที่เกิดจากการปฏิบัติ จนเห็นผลอย่างแน่ชัดแล้วเท่านั้น”

เราพึงถามว่า “ทำไมเราควรไปร่วมม็อบ?” “ทำไมหัวหน้าข้อเรียกร้องต้องเรียกร้อง?” “ทำไมหัวหน้าไม่เจรจาข้อเรียกร้อกับรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าไม่ออกมาห้ามการใช้ม็อบผิดพรก.ฉุกเฉินร้ายแรง?” “ทำไมหัวหน้าต้องใช้ม็อบกดดันรัฐบาล?” “ทำไมหัวหน้าต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์?” “ทำไมหัวหน้าต้องไล่ลุงตู่ออก?” “ทำไมหัวหน้าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ?” “สมเหตุสมผลมีความเป็นจริงหรือ?” “รู้ได้อย่างไร?” “แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้หรือ?” “โกหกเราบ้างหรือเปล่า?” ฯลฯ

ในที่สุด เราอาจตกตลึงที่เริ่มรู้ว่า หัวหน้าคนนี้ก็คืออดีตนักการเมืองที่เคยทำผิดกฏหมาย ตกที่นั่งลำบาก และกำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาลที่ลึกเกินกว่าที่ตัวเองจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถาม: “เจ้าจิ้งจอกเอ้ย ทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ?”

จิ้งจอก: “อ๋อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงไป จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ”

เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงเจ้าจิ้งจอก ก็ไม่ไต่ถามอะไรทั้งสิ้น รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำบาดาล ทันใดนั้น จิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาโค้งใหญ่ของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปถึงขอบบ่อได้สำเร็จ

ก่อนจากไป จิ้งจอกเจ้าเล่ห์หันไปกล่าวอำลากับแพะว่า

“ไปก่อนนะเจ้าแพะเพื่อนยาก จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯกำลังตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้เชียวนะ”

ขอให้ประชาชนทุกเพศวัยจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ไว้ให้ดี หาไม่แล้ว ก็จะมีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่าหัวหน้าทำข้อเรียกร้องเสียอีก

ข้อสำคัญ เราจักต้องจดจำกาลามสูตรไว้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของหัวหน้าทำข้อเรียกร้อง และจะได้ทำหน้าที่ประชาธิปไตยสมศักดิ์ศรีโครงสร้างประชาธิปไตยต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไทยจะได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงสักที
ม็อบที่จะเกิดใน 14 ตค. นี้ เป็นม็อบว่าจ้าง มีมหาเศรษฐีที่ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาจากการทำมาหากินบนแผ่นดินไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ในเงามืด เพราะมีเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงหันมาถลุงเงินเพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ที่ปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไทยมาร่วม 7 ศตวรรษ ส่งผลให้ครอบครัวร่ำรวยขึ้นมาได้

ทำไมมหาเศรษฐีคนนี้จึงอกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? เพราะมีอัตตามหาภัย คิดว่าข้าฯนี่แน่มากที่ทำธุรกิจของครอบครัวจนมีเงินล้นฟ้า จึงน่าจะมีความสามารถเป็นประธานาธิบดีของไทยได้ต่อไป แต่ยังขาดความสามารถในเรื่องรู้จักคำว่า “กาละเทศะ” ปัจจุบันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่กำลังมีศรัทธาในนายกฯลุงตู่อย่างแน่นแฟ้น

เมื่อลงทุนตั้งพรรคการเมืองได้ ก็หวังจะได้รับเลือกเป็นนายกฯ แต่ก็หมดสิทธิ์ เพราะได้ทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมือง จนในที่สุด พรรคถูกยุบไปด้วยความผิดอีกชุดหนึ่ง แถมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีกด้วย

แค้นที่ต้องชำระก็เกิดขึ้น ขนาดประกาศว่า “ถึงตัวจะต้องตายก็ยอม” เพราะเมื่อพรรคของตนล่ม ตนก็ไม่มีหน้าตาต่อไปอีกแล้ว ชีวิตก็ไร้ความหมาย นอกจากจะต้องกอบกู้ทุกอย่างคืนมาด้วยเงินล้นฟ้าของตน ด้วยการก่อม็อบยั่วยุให้ทหารทำรัฐประหาร เพื่อจะได้ป่าวประกาศต่อประชาคมโลกว่า ไทยเป็นเผด็จการทำลายพรรคการเมืองและประชาธิปไตย เพื่อหวังว่าไทยจะได้ถูกคว่ำบาตรโดยประชาคมโลก ทั้งที่ไทยก็เป็นประชาธิปไตยที่สอดรับกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง

เมื่อต้องการก่อม็อบ ก็ต้องไปเที่ยวประกาศเชิญชวนให้สมุนเสื้อแดงเก่าเข้าร่วม และพยายามหลอกลวงเยาวชนให้ร่วมอีกแรงหนึ่ง แต่ผู้ปกครองรู้ทัน ก็ได้ห้ามลูกหลานไว้ ด้วยเหตุนี้ ม็อบ 19-20 กย.นี้ จึงไม่มีเยาวชนเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังไปเที่ยวปลุกระดมชาวบ้านให้ร่วมอีกแรงหนึ่งด้วย

มหาเศรษฐีคนนี้กำลังทำตนเหมือนสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ในนิทานอมตะสอนใจ เล่าโดยยอดนักเล่านิทานนามว่าอิสป ดังนี้

มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเกิดโชคร้ายพลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่ลึกเกินกว่าที่ตัวจะกระโดดขึ้นมาได้ พอดีมีแพะตัวหนึ่งเดินผ่านมา เห็นเหตุการณ์ ก็ถามขึ้นว่า “เจ้าสุนัขฯทำอะไรอยู่ในบ่อน้ำจ๊ะ”

สุนัขจิ้งจอกตอบว่า “อ้อ ได้ข่าวไหม? ภัยแล้งกำลังจะมาเยือน ข้าฯก็เลยโดดลงมาในบ่อน้ำนี้ก่อน จะได้มีน้ำกิน เจ้าจะลงมาด้วย ก็ได้นะ”

เจ้าแพะแสนซื่อได้ยินคำแถลงของสุนัขจิ้งจอก ก็เชื่อหมดทุกอย่าง รีบกระโดดลงไปในบ่อน้ำ ทันใดนั้น สุนัขจิ้งจอกก็รีบกระโดดขึ้นเกาะยืนบนหลังแพะ พลางเหยียบเขาใหญ่โค้งของแพะแล้วถีบตัวกระโดดขึ้นไปที่ขอบบ่อได้สำเร็จ

หลังจากนั้น สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ก็หันไปกล่าวกับแพะว่า

“ไปก่อนนะเพื่อน จงจำไว้ อย่าได้หลงเชื่อคำแนะนำของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างเช่นที่ข้าฯตกอยู่ในบ่อน้ำเมื่อครู่นี้นะ”

ดังนั้น ขอให้ประชาชนจงจำคำพูดของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้ให้ดี หาไม่แล้ว มีสิทธิ์ตกระกำลำบากยิ่งกว่ามหาเศรษฐีที่โปรยเศษเงินเล็กน้อยซื้อชีวิตคนหลงเชื่อได้ในราคาเท่าผักปลานั่นแหละ.
ครูตบตีทำร้ายนักเรียนอนุบาลคือ “อาการ” ของ “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” (necrophilia) โรคจิตนี้มิได้เกิดจากความเค้น (stress) หรือ เครียด (tension) แต่เกิดจาก “การวิวัฒนาการของสังคม” เริ่มแต่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเมื่อสามศตวรรษก่อน ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตอยู่กับการมุ่งหาแต่ “เงิน” มาซื้อหาวัตถุสิ่งของ/บริการ ตาม “วิถีบริโภคนิยม” ระดับสุดขีด แทนการใช้ชีวิต “ทางสายกลาง” ด้วยความพอเพียง

วิถีบริโภคนิยมดังกล่าวก่อให้เกิดชนชั้นสูง/กลาง/ล่าง ชนชั้นกลางบางคนมักเป็น “ทุกข์ใจมหันต์” ที่สำรวยได้ไม่เท่าชั้นสูงสักที ล็อตเตอรี่จึงขายดีเสมอ ส่วนชั้นล่างจำนวนมากจะจมอยู่กับ “ทุกข์กายกับใจ” ที่ต้อง “อดมื้อกินมื้อ” หลับไปทั้งที่ยังหิวข้าว รู้สึกน้อยใจที่เกิดมาจน บังเกิด “ความชอกช้ำใจ” หรือ “แผลหัวใจ” (trauma) ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งจากน้ำมือคนรอบตัวหรือความยากจนข้นแค้นของตน จนบางครั้งถึงกับพยายามฆ่าตัวตาย เพราะไม่รู้ว่าจะทนทุกข์อยู่ต่อไปทำไม?

ในที่สุด “จิตปกติ” ของชั้นกลาง/ล่างดังกล่าว ซึ่งสะสมทุกข์ไว้มากเกินไป ก็ล้มป่วยเป็น “โรคจิตพิสมัยความรุนแรงตายเน่า” ดังเช่นทหารที่โคราชกราดยิงเข่นฆ่าชาวบ้านมิรู้อิโหน่อิเหน่ อดีตผอ.รร.ที่ปล้นฆ่า 3 ชีวิตที่ร้านขายทองลพบุรี หรืออาชญากรที่ออกมาฆ่าต่อเนื่องหลังพ้นโทษมาหมาดๆ

ทั้งนี้ เพราะมิอาจทนต่อ “ความรู้สึกปวดร้าว” ที่บ่งบอกว่าตนถูกสังคมภายนอกบีบคั้นทำร้าย “ความชอกช้ำใจ” ที่สะสมไว้ เสมือนหนึ่งถูกขยุ้มทาด้วยเกลือที่แผลหัวใจ จนตนต้องตอบสนองกลับไปที่สังคมและคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ด้วยอาชญากรรมหฤโหด หรือด้วยม็อบเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตผู้อื่น เพื่อล้มสถาบันกษัตริย์ตอบสนองอัตตามหาภัยของตน ซึ่งก็ชอกช้ำด้วยสาเหตุสำคัญหนึ่งที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับนับถือตน ทั้งที่ร่ำรวยมหาศาล

ครูอนุบาลก็มีพฤติกรรมเช่นกันกับตัวอย่างอาชญากรจิตสังหารทั้งสามหรือคนก่อม็อบนั้น แต่มีมาตราส่วนที่ย่อเล็กลงมา คือ รังแกเด็กอนุบาลที่ไม่มีปัญญาต่อสู้เลย โดยฉุดกระชากเด็ก ตบตีเด็กด้วยของแข็ง ถอดชุดนักเรียนต่อหน้าเพื่อน ราวกับเป็นทาสที่ผู้ปกครองอุตส่าห์เสียค่าเทอมมากมาย เพื่อจะได้มีสิทธิ์นำบุตรหลานไปฝากไว้ในกำมือครูจิตชำรุด

หนูน้อยน่ารักน่าชังเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มหัดเรียนรู้ภาษาไทย การฟังคำสั่งภาษาไทยจากครูจึงอาจยังไม่ถนัดถนี่แม่นยำเท่าผู้ใหญ่สนทนากัน ยิ่งฟังภาษาต่างด้าวจากคนต่างด้าวที่ไม่คุ้นด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มเคราะห์ร้ายให้กับหนูน้อยเหล่านี้อย่างน่าสงสารที่สุด จนน้ำตาตกในไปตามๆกัน

ความจริงมีอยู่ว่า ครูจิตชำรุดเหล่านี้อาจเติบโตมากับผู้ใหญ่ที่พิสมัยความรุนแรงตายเน่าเช่นเดียวกับตน ในทำนอง “ผลไม้ตกไม่ไกลต้น”

หากผู้บริหารรร.ให้อำนาจกับครูเหล่านี้มากกว่าเดิม ก็ไม่มีหลักประกันว่าครูจะไม่ทำให้เด็กอนุลาลบาดเจ็บหรือล้มตายคามือตน ในรร.อื่นๆของเด็กวัยโตขึ้นไป ก็มักมีกรณีนร.รุ่นพี่ที่มีจิตชำรุด ทำการ “ต้อนรับ” รุ่นน้องด้วยการทรมานร่างกายรุ่นน้องจนตายไปอย่างน่าสลดใจยิ่งอยู่เป็นประจำ

เจ้าของ/ผู้บริหารรร.ที่เป็นสาวกลัทธิสัตว์เศรษฐกิจ ย่อมมองเห็นครูเสมือนผักปลาที่ตนต้องว่าจ้างในราคาถูกเท่าผักปลา สังคมไทยจึงมีรร.หลายแห่งที่เอาเปรียบผู้ปกครองผู้ยอมจ่ายค่าเล่าเรียนแพงๆ ด้วยการว่าจ้างครูอนุบาลด้วยค่าจ้างถูกๆ เทียบเท่าผักปลา ทั้งนี้ ตาม “Philosophy” (ปรัชญา) “ซื้อถูก→ขายแพง→กำไรงาม” โดยครูเหล่านี้ไม่จำต้องมีคุณวุฒิเหมาะสม เพราะนักเรียนก็คือผักปลาดีๆนั่นเอง หากครูมีปากเหม็นก็ไม่จ้าง เพราะไม่มีใครอยากพูดกับคนปากเหม็นอยู่แล้ว แต่ต้องการจ้างครูมีหน้าตาดี ส่วนจิตใจครูจะน่าเกลียดหฤโหดต่อหนูน้อยวัยหัดเรียนอย่างไร ก็ช่วยไม่ได้ เพราะไม่ต้องการขัดแย้งกับ “หลักปรัชญาอันหอมหวลด้วยเงินทอง” ของตน

เมื่อเด็กอนุบาลถูกครูทำทารุณกรรมในระดับสาหัสสากรรจ์ตามที่ผู้ปกครองไปแจ้งความไว้กับตำรวจ หนูน้อยเหล่านี้ย่อมต้องได้รับรู้กับ “ความรู้สึกตกใจสุดขีด” ผสมกับ “อารมณ์หวาดกลัวรุนแรง” ซึ่งจะก่อให้เกิด “ความทรงจำ” ที่เกิดคู่กับ “อารมณ์” เป็น “ความชอกช้ำใจ” นำไปฝันร้าย จนยากต่อการลบเลือนไปตลอดชีวิต

ต่อให้มีนักจิตวิทยามาใช้ฝีปากวิเศษอย่างไร จิตใจอ่อนวัยที่ถูกทาบด้วย “แท่งเหล็กเผาไฟร้อนแรง” ย่อมจะมี “รอยแผลเป็น” อยู่ในใจไปตลอดชีวิต บางคนอาจกลัวครู กลัวห้องน้ำ กลัวห้องเรียน ฯลฯ ไปอีกหลายปี โดยอาจเก็บกดความกลัวไว้ในจิตใต้สำนึก แต่ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ ทั้งที่นึกไม่ออกว่ากลัวด้วยเรื่องใด

ในสหรัฐ กรณีละเมิดเด็กเช่นนี้ ผู้บริหารรร.และครูมีสิทธิ์โดนคดีความทั้งทางอาญาและแพ่ง มีสิทธิ์ถูกจำคุกและปรับเป็นเงินมหาศาล อีกทั้งอาจถูกยึดใบอนุญาตสั่งปิดรร.ไปเลย ส่วนในไทย ใครจะกล้าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเกรงกลัวคนมีเงินทองแค่ไหนเพียงใด ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป

อย่าลืมว่า องค์การกองทุนเด็กระหว่างประเทศ (UNICEF) มีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเยาวชน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 54 ข้อ คุ้มครองสิทธิเยาวชนอายุน้อยกว่า18ปี ภายใต้หลักการที่ว่า “เยาวชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดและเอารัดเอาเปรียบ” ไทยเป็นคู่สัญญาอยู่ด้วย

ทำไมเราถึงได้ปล่อยปละละเลยเยาวชนของเราได้ถึงขนาดนี้? ไม่ขายหน้าชนชาติอื่นบ้างเลยหรือ?

กระทรวงศึกษาธิการพึงออกมาทำหน้าที่อย่างจริงจัง ห้ามมิให้ครูทุกชั้นเรียนทั่วไทยทำทารุณกรรมต่อเด็กอย่างในสมัยหินโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะต้องจัดการอย่างสาสมกับครูบ้าคลั่งที่ใช้ไม้บรรทัดแข็งทุบตีสามเณรในห้องเรียนด้วยเหตุเล็กน้อย ซึ่งน่าจะแก้ไขได้ด้วยเทคนิคการสอนที่มีผลดี มิใช่โยนบาปความชุ่ยของตัวครูเองไปทำโทษสามเณรให้เป็นแพะรับบาป เพื่ออำพรางความไร้คุณภาพของตัวครูเอง

เด็กนักเรียนไทยนี่น่าสงสารสุดๆ เคยโดนโกงค่าอาหารกลางวันมาแล้ว ทุพโภชนาในยามอ่อนวัยย่อมมีผลร้ายถาวรต่อการพัฒนาทางร่างกายกับจิตใจของเด็ก ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอยู่ เมื่อขาดธาตุอาหารมานานพอ สมองเด็กจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นับเป็นการฆ่าเด็กทางอ้อมที่รุนแรงยิ่ง

ทั้งหมดนี้ คือปัญหาร้ายแรงที่เกิดจากการวิวัฒนาการของสังคมจากวิถีบริโภคนิยม สู่ “นรกบนดิน” ที่น่าเป็นห่วง คือ เรากำลังอยู่กับกองทุกข์มหึมาที่เกิดจากเรื่องเงินมีไม่พอใช้จ่ายอยู่เป็นประจำ แข่งรวยแล้วแพ้คนอื่นอยู่เรื่อย ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ข้นแค้นต่ำกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ คนจำนวนมากจึงมีแผลชอกช้ำทางใจ ส่งผลให้มีภาวะจิตคุ้มดีคุ้มร้าย ในขณะเดียวกัน อาวุธปืนก็มีอยู่เกลื่อนกลาด จนเกิดการสาดกระสุนใส่กันจริงๆ แบบที่เห็นกันในภาพยนตร์

เมืองเทวดาเรากำลังกลายเป็น “เมืองมิคสัญญี” ไปแล้วหรือเนี่ย?

นอกจากนี้ กองทุกข์ดังกล่าวยัง “แตกเป็นฝี” ที่กลุ่มวัยรุ่น คือ เมื่อเกิดสบตามองหน้ากันขึ้นมา ในขณะที่แผลหัวใจของทั้งสองฝ่ายถูกขยำด้วยเกลือ ต่างก็จะระเบิดความรุนแรงออกมา เพื่อปลดปล่อยทุกข์ที่ตนกดเก็บไว้ตลอดเวลา

มิน่าเล่า วัยรุ่นจึงหมั่นยกทัพทำร้ายเข่นฆ่ากันเป็นประจำมานาน ผู้คนมักมีปัญหาตีรันฟันแทงกันด้วยเรื่องเล็กน้อยกันบ่อยๆ และผู้ขับขี่ยานพาหนะก็มักอยู่ในภาวะสติแตก เมาแล้วขับ ใครขับปาดหน้าตนก็จะถูกตามไปยิง ชนคนชนรถแล้วหลบหนี ไม่กลัวกฎหมายจราจร ฯลฯ อุบัติเหตุถึงตายจึงเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนใหญ่มิได้เกิดจากความเค้น/เครียด แต่จากความชอกช้ำใจที่สะสมฝังอยู่ข้างใน ซึ่งมักระเบิดออกมาเป็นความโกรธขึ้งถมึงตึงสุดขีด แบบเป็นตายเท่ากัน เมื่อถูกท้าทายเข้าอย่างจริงจัง

ความรุนแรงที่เกิดกับวัยรุ่นน่าจะป้องกันแก้ไขได้ด้วยการจัดให้มี “ศูนย์ชุมชนระดับเขต” เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนแสดงพลังความสามารถของตนออกมา ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ อีกทั้งมีศูนย์สารสนเทศทันสมัย ห้องเสวนาวิชาการ เวทีแสดงกิจกรรม ห้องเล่นกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอลล์ ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อวัยรุ่นจะได้มีสถานที่สำหรับใช้เวลาเสริมสร้างตนเอง แทนการออกไปแสดงความผาดโผนบนท้องถนนด้วยการแข่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ท้ายมบาล หรือยกพวกเข่นฆ่าทำร้ายกันจนทุพพลภาพถาวรหรือตายฟรี สงสารผู้ปกครองที่ได้อุตส่าห์เลี้ยงดูบุตรหลานจนโต เพื่อหวังพึ่งใบบุญเมื่อยามสูงวัย

เมื่อ “เด็กวันนี้” จำนวนมากเติบโตมากับสังคมที่จมอยู่กับกองทุกข์มหึมาดังกล่าว “ผู้ใหญ่ในวันหน้า” จะมีคุณภาพมากพอที่จะช่วยเสริมสร้างชาติบ้านเมืองต่อไปได้อย่างไร? ไทยจะยังมีอนาคตที่แข่งขันกับชาติอื่นได้อีกหรือ?

ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องหันมาพัฒนาสังคมก่อนเศรษฐกิจที่มีแต่ทำลายสังคมมาตลอด?

เราควรยุบสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อตั้งสภาพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้หรือยัง?

ทำไมเราจึงไม่กล้าพัฒนาสังคมทั่วทั้งประเทศอย่างจริงจัง ให้รู้จักและปฏิบัติตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงร.9 ของเรา?

เรายังกลัวคนร่ำรวยอยู่หรือจึงต้องเอาใจด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจมาตลอด?
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิต สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักพัฒนาบุคลากร สนง.เลขาธิ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและก วุฒิสภา เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อง กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 1 กองพันราชสีห์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้ พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ Signal Radio Network