งานทะเบียนและประมวลผล คณะบร

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบร ให้บริการการศึกษา
(3)

เปิดเหมือนปกติ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
04/01/2021

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศ!!! จากงานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งนักเรียนนักศึกษาที่ยังค้างชำระและไม่ได้ผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา ภาคการที่ 2/2563 ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าระบบบริการการศึกษาได้ที่ > http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp < พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระ และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 64 **หากพ้นกำหนดจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา**

สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
โทร. 026653555 ต่อ 2303

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
02/01/2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักเรียนนักศึกษาที่ผ่อนผันชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ได้ดังนี้
งวดที่ 1-3 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม 2564
ทุกงวด พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
28/12/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศ!!!
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนปิดทำการห้อง One Stop Service

โดยให้นักศึกษาขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 มกราคม 2564

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์
http://regis.rmutp.ac.th/upload/onlineFormREGRMUTP.pdf

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
18/12/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศด่วน

งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาส่งสำเนาหน้าสมุดธนาคาร (หน้าที่มีเลขบัญชี) และชื่อบัญชีเป็นชื่อของนักศึกษา ได้ทุกธนาคาร เพื่อขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืน ของภาคการศึกษาที่ 1 / 2563 ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคาร 2 ❌ภายในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563❌ หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับคืนค่าจัดการศึกษาคืน

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://bus.rmutp.ac.th/18122563/
หมายเหตุ : นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนขอรับเงินค่าจัดการศึกษาคืนผ่านระบบ

สอบถามเพิ่มเติม 256653555 ต่อ 2303
งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
04/12/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ระบบบริการการศึกษา
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

ประกาศ!!!แจ้งให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง มารับเอกสารการยื่นคำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่บ...
23/11/2020

ประกาศ!!!
แจ้งให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้อง
มารับเอกสารการยื่นคำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2563
ที่งานทะเบียนและประมวลผล ดังต่อไปนี้
ห้อง ปตธ.60/1
ห้อง ทบบ.62/1 – ทบบ.62/4
ห้อง ทบง.62/1 – ทบง.62/2
ห้อง ทตบ.62/1 – ทตบ.62/3
ห้อง ทจล.62/1 – ทจล.62/2
ห้อง ทรพ.62/1 – ทรพ.62/2
ห้อง ทจท.62/1
ห้อง ทสจท.62/1
ห้อง ทสจล.62/1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
14/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศแจ้งกำหนดการการประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 บนเว็บไซต์และกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 บนเว็บไซต์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 >> วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 >> ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

ระดับปริญญาตรี
ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 >> วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 >> ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
14/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบตกค้าง) โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
ดูรายชื่อ >>http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/11/รายชื่อคืนเงิน-63-รอบ-2.pdf
ขั้นตอนการลงทะเบียน >> http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/instruction_refund163.png
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://rmutp.ac.th/refund/#!/
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: [email protected]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
07/11/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศถึงนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดการของภาคเรียนที่ 2/2563 เปลี่ยนแปลง ดังนี้

วันเปิดภาคเรียน >> วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์และชำระเงินค่าเทอมทางธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส >> วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนระดับ ปวช. สามารถดูปฏิทินการศึกษาได้ที่ >>http://regis.rmutp.ac.th/upload/calendar/Vocational-2563.pdf

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สามารถดูปฏิทินการศึกษาได้ที่ >> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
05/11/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bus.rmutp.ac.th/04112563/

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้า👇http://reg.rmutp.ac...
04/11/2020

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้า👇
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
23/10/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ชำระเงินที่งานการเงินคณะ
2. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา

โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ "เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา" > "พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน"

**นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
15/10/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมิน
การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ที่
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

ประกาศ!!!นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชาปรากฏ W ให้ดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 สามารถทำรายการถอนรายวิชาไ...
09/10/2020

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชาปรากฏ W ให้ดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 สามารถทำรายการถอนรายวิชาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ เปิดทำการในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันถอนรายวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ "W")
ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่องานทะเบียนคณะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
29/08/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

ดูรายชื่อ >> http://regis.rmutp.ac.th/?p=8071

ขั้นตอนการลงทะเบียน >> http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/instruction_refund163.png

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://rmutp.ac.th/refund/#!/

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: [email protected]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
04/08/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล 📣

🔴 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
🔴 ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาใน https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
🔴 พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2563
🔴 นำเอกสารแจ้งสำเร็จการศึกษาส่งที่งานทะเบียนปละประมวลผลได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2563

📌 โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้าพื้นที่คณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ก่อน 1 วันทำการเท่านั้น
โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ผ่าน Facebook คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อจะต้องลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป)

ลงทะเบียนเพื่อจองคิวติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://bus.rmutp.ac.th/regiscovid-19/

** หากพ้นกำหนดนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป **

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
03/08/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

นักศึกษาอย่าลืมแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563ผ่านเว็บนะคะ...

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
31/07/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งกำหนดเปิดให้บริการรอบวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. เพื่อให้บริการนักศึกษาที่ไม่สามารถทำรายการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อเขียนใบคำร้อง โดยใบคำร้องที่นักศึกษาจะต้องนำมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผลต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาลงนามเรียบร้อยแล้ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศเรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)การลงทะเบียน เพิ่ม ลด...
20/07/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศเรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
การลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะเปิดระบบให้นักศึกษาดำเนินการได้ใน วันที่ 20 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

09/07/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

📌📌📌
แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลง ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

*** นักศึกษาทุกคน จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดนักศึกษา ในการเข้ารับบัตรนักศึกษา หรือ เข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ***

*** สำหรับ หัวเข็มขัด เนคไทด์ กระดุม ฯลฯ มีจำหน่ายในสถานที่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเครื่องแต่งกายเพิ่ม หรือ ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกาย***

*** หากไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ให้นักศึกษาสามารถเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา หรือ เข้ารับบัตรนักศึกษา ภายใน วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ***

นักศึกษาที่ถ่ายรูปทำบัตรแล้ว ให้ดำเนินการรับบัตรนักศึกษา
ในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ดังไฟล์ข้อมูลที่แนบในโพสนี้

และ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการถ่ายรูปชุดนักศึกษา ให้ดำเนินการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในช่วงวันและเวลาในไฟล์ข้อมูลที่แนบมาในโพสนี้

• รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่มีรายชื่อในกำหนดการ ทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TakeCard-TakePhoto-EXAM-ENG.pdf

• รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา ที่ไม่มีกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TakeCard-nonEXAM-ENG.pdf

• รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่ไม่มีกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TakePhoto-nonEXAM-ENG.pdf

ประกาศ!!นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Tr...
09/07/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเตรียมตัว ดังนี้

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้าhttp://regis.rmutp.a...
03/07/2020

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้า
http://regis.rmutp.ac.th/upload/calendar/AcCalendar2020TH.pdf

ประกาศ!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป...
01/07/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนและลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ตามกำหนดการดังนี้
ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2563

**สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้นักศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563**
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภาคการศึ...
28/06/2020

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หากเลยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ขอรับเงินคืน)
ดูรายชื่อ >>http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/listname_630608.pdf
ลงทะเบียน >> https://www.rmutp.ac.th/refund/#!/

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หากเลยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ขอรับเงินคืน)
ดูรายชื่อ >>http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/listname_630608.pdf
ลงทะเบียน >> https://www.rmutp.ac.th/refund/#!/

ประกาศ!!!นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จะได้รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบ...
01/06/2020

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จะได้รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะประกาศแจ้งวันที่รับเอกสารให้ทราบภายหลัง

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp ลงทะเบียนขอรับเงินคืน ภาคการศึกษาฤดูร...
27/05/2020

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp ลงทะเบียนขอรับเงินคืน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ด่วนที่สุด)
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก
ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่
https://www.rmutp.ac.th/refund/

ประกาศ!!นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ทั้งรอบแรกและรอบเพิ่มเติม)ให้มาติดต่อขอรับใบแสดง...
26/05/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ทั้งรอบแรกและรอบเพิ่มเติม)
ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเตรียมตัว ดังนี้

ตามที่งานทะเบียนฯ ประกาศกำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 แ...
10/05/2020

ตามที่งานทะเบียนฯ ประกาศกำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 แล้วนั้น..
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการรับเอกสาร
*** กรณี ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ให้เตรียมรหัสนักศึกษามาด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรับเอกสาร***

ประกาศ!!นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบ...
06/05/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร90ปี ชั้น1 ห้องข้างลิฟต์ ให้นักศึกษาเตรียมตัว ดังนี้

ประกาศ!!นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  เข้าประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่...
01/05/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เข้าประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พ.ค. 2563 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เข้าประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พ.ค. 2563

30/04/2020
มาตราการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19

ประกาศด่วนที่สุด!!
จากมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2562 ในวิกฤตโควิด-19 มีนักศึกษาจำนวน 2,175 คน ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนรับเงิน ฯ จำนวน 1,536 คน และยังไม่ลงทะเบียนรับเงิน ฯ จำนวน 639 คน ถ้านักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://rmutp.ac.th/refund/ ก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

28/04/2020
งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เหลือเวลาเพียง 2 วัน เท่านั้นค่ะ!!

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์แล้ว ยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและใครที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขณะนี้ระบบขยายวันที่ให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
**ขยายเฉพาะให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงิน เท่านั้น**

รีบๆนะ นักศึกษา อีก 2 วันสุดท้ายค่ะ
28/04/2020

รีบๆนะ นักศึกษา อีก 2 วันสุดท้ายค่ะ

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน 10% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษาไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน 10% และนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ได้ที่ เคาน์เตอร์ เ...
22/04/2020

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน 10% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษาไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน 10% และนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ที่อยู่

86 ถ.พิษณุโลก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 665 3555

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ หลักสถิติ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ สถิติธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"