งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ให้บริการการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
15/10/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมิน
การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้ที่
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

ประกาศ!!!นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชาปรากฏ W ให้ดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 สามารถทำรายการถอนรายวิชาไ...
09/10/2020

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชาปรากฏ W ให้ดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 63 สามารถทำรายการถอนรายวิชาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ เปิดทำการในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น.

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันถอนรายวิชาเรียน (รายวิชาได้รับ "W")
ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่องานทะเบียนคณะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
29/08/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

ดูรายชื่อ >> http://regis.rmutp.ac.th/?p=8071

ขั้นตอนการลงทะเบียน >> http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/08/instruction_refund163.png

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://rmutp.ac.th/refund/#!/

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: [email protected]

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
04/08/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล 📣

🔴 นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
🔴 ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาใน https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp
🔴 พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2563
🔴 นำเอกสารแจ้งสำเร็จการศึกษาส่งที่งานทะเบียนปละประมวลผลได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2563

📌 โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้าพื้นที่คณะฯ ผ่านระบบออนไลน์ก่อน 1 วันทำการเท่านั้น
โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อราชการภายในคณะฯ ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ผ่าน Facebook คณะบริหารธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อจะต้องลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไป)

ลงทะเบียนเพื่อจองคิวติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://bus.rmutp.ac.th/regiscovid-19/

** หากพ้นกำหนดนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป **

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
03/08/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

นักศึกษาอย่าลืมแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563ผ่านเว็บนะคะ...

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
31/07/2020

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจ้งกำหนดเปิดให้บริการรอบวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. เพื่อให้บริการนักศึกษาที่ไม่สามารถทำรายการเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้นักศึกษาต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อเขียนใบคำร้อง โดยใบคำร้องที่นักศึกษาจะต้องนำมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผลต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาลงนามเรียบร้อยแล้ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ประกาศเรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)การลงทะเบียน เพิ่ม ลด...
20/07/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศเรื่องการลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1/2563(ด่วนที่สุด)
การลงทะเบียน เพิ่ม ลด เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาเรียนผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะเปิดระบบให้นักศึกษาดำเนินการได้ใน วันที่ 20 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

09/07/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

📌📌📌
แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลง ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

*** นักศึกษาทุกคน จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดนักศึกษา ในการเข้ารับบัตรนักศึกษา หรือ เข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ***

*** สำหรับ หัวเข็มขัด เนคไทด์ กระดุม ฯลฯ มีจำหน่ายในสถานที่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเครื่องแต่งกายเพิ่ม หรือ ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกาย***

*** หากไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ให้นักศึกษาสามารถเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา หรือ เข้ารับบัตรนักศึกษา ภายใน วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ***

นักศึกษาที่ถ่ายรูปทำบัตรแล้ว ให้ดำเนินการรับบัตรนักศึกษา
ในวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ดังไฟล์ข้อมูลที่แนบในโพสนี้

และ นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการถ่ายรูปชุดนักศึกษา ให้ดำเนินการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในช่วงวันและเวลาในไฟล์ข้อมูลที่แนบมาในโพสนี้

• รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่มีรายชื่อในกำหนดการ ทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TakeCard-TakePhoto-EXAM-ENG.pdf

• รายชื่อนักศึกษารับบัตรนักศึกษา ที่ไม่มีกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TakeCard-nonEXAM-ENG.pdf

• รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่ไม่มีกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/TakePhoto-nonEXAM-ENG.pdf

ประกาศ!!นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Tr...
09/07/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเตรียมตัว ดังนี้

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้าhttp://regis.rmutp.a...
03/07/2020

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้า
http://regis.rmutp.ac.th/upload/calendar/AcCalendar2020TH.pdf

ประกาศ!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป...
01/07/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ!! ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563 (ด่วนที่สุด)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนและลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ตามกำหนดการดังนี้
ระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2563
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนและชำระเงินวันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2563

**สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนให้นักศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563**
http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภาคการศึ...
28/06/2020

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หากเลยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ขอรับเงินคืน)
ดูรายชื่อ >>http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/listname_630608.pdf
ลงทะเบียน >> https://www.rmutp.ac.th/refund/#!/

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (หากเลยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ขอรับเงินคืน)
ดูรายชื่อ >>http://regis.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/listname_630608.pdf
ลงทะเบียน >> https://www.rmutp.ac.th/refund/#!/

ประกาศ!!!นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จะได้รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบ...
01/06/2020

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จะได้รับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะประกาศแจ้งวันที่รับเอกสารให้ทราบภายหลัง

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp ลงทะเบียนขอรับเงินคืน ภาคการศึกษาฤดูร...
27/05/2020

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp ลงทะเบียนขอรับเงินคืน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 (ด่วนที่สุด)
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก
ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่
https://www.rmutp.ac.th/refund/

ประกาศ!!นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ทั้งรอบแรกและรอบเพิ่มเติม)ให้มาติดต่อขอรับใบแสดง...
26/05/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ทั้งรอบแรกและรอบเพิ่มเติม)
ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง
ที่งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาเตรียมตัว ดังนี้

ตามที่งานทะเบียนฯ ประกาศกำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 แ...
10/05/2020

ตามที่งานทะเบียนฯ ประกาศกำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 แล้วนั้น..
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนการรับเอกสาร
*** กรณี ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน ให้เตรียมรหัสนักศึกษามาด้วย เพื่อความรวดเร็วในการรับเอกสาร***

ประกาศ!!นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบ...
06/05/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้มาติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ด้วยตนเอง ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร90ปี ชั้น1 ห้องข้างลิฟต์ ให้นักศึกษาเตรียมตัว ดังนี้

ประกาศ!!นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  เข้าประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่...
01/05/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เข้าประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พ.ค. 2563 http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 เข้าประเมินในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 พ.ค. 2563

30/04/2020
มาตราการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19

ประกาศด่วนที่สุด!!
จากมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2562 ในวิกฤตโควิด-19 มีนักศึกษาจำนวน 2,175 คน ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต โดยมีนักศึกษาลงทะเบียนรับเงิน ฯ จำนวน 1,536 คน และยังไม่ลงทะเบียนรับเงิน ฯ จำนวน 639 คน ถ้านักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://rmutp.ac.th/refund/ ก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2563

28/04/2020
งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

เหลือเวลาเพียง 2 วัน เท่านั้นค่ะ!!

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์แล้ว ยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและใครที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขณะนี้ระบบขยายวันที่ให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
**ขยายเฉพาะให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงิน เท่านั้น**

รีบๆนะ นักศึกษา อีก 2 วันสุดท้ายค่ะ
28/04/2020

รีบๆนะ นักศึกษา อีก 2 วันสุดท้ายค่ะ

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน 10% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษาไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน 10% และนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ได้ที่ เคาน์เตอร์ เ...
22/04/2020

ประกาศ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวน ได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงจะมีสิทธิ์ขอรับเงินคืน 10% ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หากนักศึกษาไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน 10% และนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

21/04/2020
มาตราการช่วยเหลือนักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19

ประกาศด่วน!! สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3/2562 สามารถลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษาและเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต ก่อนเที่ยงคืน วันที่ 30 เม.ย. 63 ได้ที่ https://rmutp.ac.th/refund

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
15/04/2020

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

09/04/2020

ประกาศ!!!
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซต์แล้ว ยังไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและใครที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ขณะนี้ระบบขยายวันที่ให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
**ขยายเฉพาะให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาและชำระเงิน เท่านั้น**

📣  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยกเว้น “การชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า” ภาคการศึกษาที่ 3/2562☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
29/03/2020

📣 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยกเว้น “การชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า” ภาคการศึกษาที่ 3/2562

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. ได้ที่ ONE STOP SERVICE : 02 665 3777 ต่อ 6407

📣 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยกเว้น “การชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า” ภาคการศึกษาที่ 3/2562

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. ได้ที่ ONE STOP SERVICE : 02 665 3777 ต่อ 6407

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ระบบบริการศึกษา) และการส่งเอกสาร ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบริการนักศึกษา ค...
21/03/2020

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ระบบบริการศึกษา) และการส่งเอกสาร ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบริการนักศึกษา คลิกลงทะเบียนบัณฑิต และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากนั้นให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 เมษาน 2563 โดยให้นักศึกษาดำเนินส่งเอกสารตามขั้นตอนดังนี้

1.ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง)
2.รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 7 รูป (เขียนชื่อ-สกุล) หลังรูปถ่าย

📌หมายเหตุ : ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563

📌ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอรสุมา (พี่นัท)​ : 096-438-7249
คุณพัชรี (พี่ก้อย)​ : 061-596-5523
คุณศิราภรณ์ (พี่ปลาใหญ่) : 081-246-5452
คุณสุรัฐยา (พี่นะห์) : 090-658-8761
คุณเบญจภา (พี่ปลาเล็ก)​ : 085-172-9473

การแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ (ระบบบริการศึกษา) และการส่งเอกสาร ให้นักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบริการนักศึกษา คลิกลงทะเบียนบัณฑิต และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต นำไปชำระที่เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากนั้นให้พิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 เมษาน 2563 โดยให้นักศึกษาดำเนินส่งเอกสารตามขั้นตอนดังนี้

1.ใบแจ้งสำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง)
2.รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 7 รูป (เขียนชื่อ-สกุล) หลังรูปถ่าย

📌หมายเหตุ : ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ (EMS) มาที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563

📌ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอรสุมา (พี่นัท)​ : 096-438-7249
คุณพัชรี (พี่ก้อย)​ : 061-596-5523
คุณศิราภรณ์ (พี่ปลาใหญ่) : 081-246-5452
คุณสุรัฐยา (พี่นะห์) : 090-658-8761
คุณเบญจภา (พี่ปลาเล็ก)​ : 085-172-9473

ประกาศ!!!เรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
20/03/2020

ประกาศ!!!
เรื่องการแจ้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล📝การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์​ ภาคการศึกษา​ฤดู​ร้อน ปีการศึกษา​ 2563คลิก : https://reg.rmutp...
20/03/2020

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล
📝การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์​ ภาคการศึกษา​ฤดู​ร้อน ปีการศึกษา​ 2563
คลิก : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

📣สำหรับทั้ง 2 กรณี ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม​ ได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

📳ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอรสุมา (พี่นัท)​ : 096-438-7249
คุณพัชรี (พี่ก้อย)​ : 061-596-5523
คุณศิราภรณ์ (พี่ปลาใหญ่) : 081-246-5452
คุณสุรัฐยา (พี่นะห์) : 090-658-8761
คุณเบญจภา (พี่ปลาเล็ก)​ : 085-172-9473

📣 ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล
📝การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์​ ภาคการศึกษา​ฤดู​ร้อน ปีการศึกษา​ 2563
คลิก : https://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

📣สำหรับทั้ง 2 กรณี ให้ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม​ ได้ที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

📳ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณอรสุมา (พี่นัท)​ : 096-438-7249
คุณพัชรี (พี่ก้อย)​ : 061-596-5523
คุณศิราภรณ์ (พี่ปลาใหญ่) : 081-246-5452
คุณสุรัฐยา (พี่นะห์) : 090-658-8761
คุณเบญจภา (พี่ปลาเล็ก)​ : 085-172-9473

ประกาศ!!!ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเอกสาร / รักษาสภาพนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)ทางมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมในก...
20/03/2020
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศ!!!
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเอกสาร / รักษาสภาพนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ทางมหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ทุกประเภท
ยกเว้นการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ที่นักศึกษาต้องยื่นคำร้องผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินผ่านเคาเตอร์เซอร์วิสเท่านั้น

http://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

19/03/2020
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

(อัพเดตข้อมูล 18 มี.ค 2563 (เวลา 20.45 น)

✅ประกาศด่วน (สำหรับนักศึกษาที่จะ เพิ่ม-ถอน รายวิชา) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยลดการเดินทางอันเสี่ยงต่อการระบาดต่อโรคโควิด2019 จึงให้นักศึกษาสามารถเพิ่ม ถอน รายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบทะเบียนนักศึกษา) ได้วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

🛑หมายเหตุ ให้พิมพ์ใบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์ เซอวิส

สอบถามเพิ่มโทร 026653555 ต่อ 2303-4

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศ!!นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562ให้แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาใน Website แ...
18/03/2020

ประกาศ!!
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562
ให้แจ้งสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา
ใน Website และพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่
16 มี.ค. 2563 ถึง 30 มี.ค. 2563 และนำเอกสารแจ้งสำเร็จการศึกษา
ส่งที่งานทะเบียนฯ ได้ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2563
ถึง 30 มี.ค. 2563
** หากพ้นกำหนดนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป**

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้าhttp://regis.rmutp...
10/03/2020

ปฏิทินการศึกษาย่อย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
คลิกดูแบบเต็ม ที่ลิ้งค์ด้านล่างจ้า
http://regis.rmutp.ac.th/upload/calendar/AcCalendar2019TH.pdf

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบนอกตาราง รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (GE หรือ 01) ที่จะสอบในวันศุกร์ทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นักษา...
26/02/2020

นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบนอกตาราง รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (GE หรือ 01) ที่จะสอบในวันศุกร์ทีี่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นักษาสามารถตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ เวลาสอบ และห้องสอบ (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้) หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นคำร้องแล้วไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้ติดต่อคณะศิลปศาสตร์ ห้อง 1105

ที่อยู่

86 ถ.พิษณุโลก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 665 3555

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ หลักสถิติ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ สถิติธุรกิจ ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"