ITD - International Institute for Trade and Development

ITD - International Institute for Trade and Development สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์
www.itd.or.th สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากผลของโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และจะก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรในประเทศเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ที่เข้ารับบริการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

International Institute for Trade and Development (ITD) was established by Royal Decree in 2002.
(20)

(Public Organisation) Act 2544 is responsible for providing education, training, and research, promoting trade and development, as well as other activities that are consistent with the Agreement of Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the United Nations Conference of Trade and Development. The implementation of such guidelines will help Thailand and other developing countries take advantage of the effects of globalization and liberalization in the world.

(Public Organisation) Act 2544 is responsible for providing education, training, and research, promoting trade and development, as well as other activities that are consistent with the Agreement of Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the United Nations Conference of Trade and Development. The implementation of such guidelines will help Thailand and other developing countries take advantage of the effects of globalization and liberalization in the world.

เปิดเหมือนปกติ

ITD รวม 10 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “แรงงาน” ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็...
01/05/2021

ITD รวม 10 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “แรงงาน” ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งขาติ และเป็นวันหยุดของแรงงานในอีกค่อนโลก ที่หยุดเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ITD จึงรวบรวม 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานและวันแรงงาน ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน มาให้ทุกคนถึงบางอ้อกัน

1. วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ขณะที่ทั่วโลกนี้เรียกวันกรรมกรสากล เรียกเป็นภาษาอังกฤษต่างกันไปว่า International Workers’ Day, Labor Day หรือ Workers’ Day โดยในประเทศแคนาดาและอเมริกาฉลองวันแรงงานในวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน

2. วันแรงงานเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองให้กับผู้ใช้แรงงานที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในอดีตวันแรงงานถือเป็นวันเริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ เกษตรกรในยุโรปจะจัดพิธีฉลองและบวงสรวงเทพเจ้าแห่งการเกษตร

3. เมื่อยุโรปเปลี่ยนถ่ายจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม แรงงานเข้าสู่วงจรการผลิตในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มต้นทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 10-16 ชั่วโมง ในหลายประเทศ สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในระดับเลวร้าย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เริ่มมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเวลาและเงื่อนไขการทำงานในหลายประเทศ สหภาพแรงงานของหลายองค์กรในเมืองใหญ่ๆ ได้ข้อสรุปที่ออกมาในรูปของ “วันทำงาน 8 ชั่วโมง” หรือ “Eight-hour day” ซึ่งต่อมาได้นำมาใช้เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ยึดถือกันทั่วโลก

4. วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 และรัฐบาลได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500

5. ในยุคแรกของวันแรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ด้วย และใช้เวลาถึง 17 ปี จึงได้ประกาศเป็นวันหยุดให้แรงงานได้มีช่วงเวลาเฉลิมฉลองวันแรงงานในปี พ.ศ. 2517

6. เนื่องจากวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ของทุกปี มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใกล้เคียงกันคือวันพืชมงคล แรงงานที่มีครอบครัวเป็นเกษตรกรจึงมักใช้โอกาสนี้เดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อเริ่มฤดูกาลหว่านไถ ถือเป็นฤกษ์มงคลในการเพาะปลูกรอรับน้ำฝนในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

7. การจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 โดยความรับผิดชอบของกรมแรงงาน ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น จัดงานเฉลิมฉลองวันแรงงานขึ้นที่สวนลุมพินี โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตร นิทรรศการให้ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ

8. วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม นั้นไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ หน่วยงานราชการยังคงเปิดทำการ และให้บริการตามปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเท่านั้น

9. ประเทศไทยเมีกลุ่มผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่พร้อมเข้าสู่สถานะแรงงาน 56.57 ล้านคน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายแต่กลุ่มแรงงานทั้งหมดในไทย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 3 ล้านคน และกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีแรงงานมากที่สุด สูงถึง 5.3 ล้านคน

10. ค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานคร นับย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ปี 2553 แรงงานไทยมีค่าแรงรายวันอยู่ที่ 206 บาท โดยมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาเป็น 300 บาทต่อวัน เมื่อปี 2555 ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น ค่าแรงขั้นต่ำ 310 บาทต่อวันในปี 2559 และเพิ่มมาเป็น 331 บาท ในปี 2564 (ข้อมูลเดือนมกราคม 2654) รวมเฉลี่ย ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานได้เพิ่มขึ้นมา 59% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ที่มา: การสำรวจข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ธนาคารแห่งประเทศไทย และthe standard

#ITDห่วงใยใส่ใจแรงงาน #วันแรงงานแห่งชาติ #วันกรรมกรสากล #Laborday #ITDขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์COVID19

ITD รวม 10 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “แรงงาน” ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ที่คุณอาจไม่เคยรู้

วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งขาติ และเป็นวันหยุดของแรงงานในอีกค่อนโลก ที่หยุดเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของแรงงาน หนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ITD จึงรวบรวม 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแรงงานและวันแรงงาน ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน มาให้ทุกคนถึงบางอ้อกัน

1. วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ขณะที่ทั่วโลกนี้เรียกวันกรรมกรสากล เรียกเป็นภาษาอังกฤษต่างกันไปว่า International Workers’ Day, Labor Day หรือ Workers’ Day โดยในประเทศแคนาดาและอเมริกาฉลองวันแรงงานในวันจันทร์แรกของเดือนกันยายน

2. วันแรงงานเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองให้กับผู้ใช้แรงงานที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในอดีตวันแรงงานถือเป็นวันเริ่มต้นการเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ เกษตรกรในยุโรปจะจัดพิธีฉลองและบวงสรวงเทพเจ้าแห่งการเกษตร

3. เมื่อยุโรปเปลี่ยนถ่ายจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม แรงงานเข้าสู่วงจรการผลิตในรูปแบบต่างๆ โดยเริ่มต้นทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 10-16 ชั่วโมง ในหลายประเทศ สภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในระดับเลวร้าย ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เริ่มมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงเวลาและเงื่อนไขการทำงานในหลายประเทศ สหภาพแรงงานของหลายองค์กรในเมืองใหญ่ๆ ได้ข้อสรุปที่ออกมาในรูปของ “วันทำงาน 8 ชั่วโมง” หรือ “Eight-hour day” ซึ่งต่อมาได้นำมาใช้เป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่ยึดถือกันทั่วโลก

4. วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 และรัฐบาลได้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. 2499 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. 2500

5. ในยุคแรกของวันแรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ด้วย และใช้เวลาถึง 17 ปี จึงได้ประกาศเป็นวันหยุดให้แรงงานได้มีช่วงเวลาเฉลิมฉลองวันแรงงานในปี พ.ศ. 2517

6. เนื่องจากวันแรงงาน 1 พฤษภาคม ของทุกปี มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใกล้เคียงกันคือวันพืชมงคล แรงงานที่มีครอบครัวเป็นเกษตรกรจึงมักใช้โอกาสนี้เดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อเริ่มฤดูกาลหว่านไถ ถือเป็นฤกษ์มงคลในการเพาะปลูกรอรับน้ำฝนในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

7. การจัดงาน วันแรงงานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 โดยความรับผิดชอบของกรมแรงงาน ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น จัดงานเฉลิมฉลองวันแรงงานขึ้นที่สวนลุมพินี โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตร นิทรรศการให้ความรู้ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ

8. วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม นั้นไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ หน่วยงานราชการยังคงเปิดทำการ และให้บริการตามปกติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเท่านั้น

9. ประเทศไทยเมีกลุ่มผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่พร้อมเข้าสู่สถานะแรงงาน 56.57 ล้านคน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายแต่กลุ่มแรงงานทั้งหมดในไทย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 3 ล้านคน และกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีแรงงานมากที่สุด สูงถึง 5.3 ล้านคน

10. ค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานคร นับย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ปี 2553 แรงงานไทยมีค่าแรงรายวันอยู่ที่ 206 บาท โดยมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมาเป็น 300 บาทต่อวัน เมื่อปี 2555 ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น ค่าแรงขั้นต่ำ 310 บาทต่อวันในปี 2559 และเพิ่มมาเป็น 331 บาท ในปี 2564 (ข้อมูลเดือนมกราคม 2654) รวมเฉลี่ย ค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานได้เพิ่มขึ้นมา 59% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ที่มา: การสำรวจข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ธนาคารแห่งประเทศไทย และthe standard

#ITDห่วงใยใส่ใจแรงงาน #วันแรงงานแห่งชาติ #วันกรรมกรสากล #Laborday #ITDขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์COVID19

เชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเข้าอบรมออนไลน์ ผ่าน Blackboard ฟรี 6 - 7 พฤษภาคม 2564 "โลจิสติกส์" กุญแ...
29/04/2021

เชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเข้าอบรมออนไลน์ ผ่าน Blackboard ฟรี 6 - 7 พฤษภาคม 2564 "โลจิสติกส์" กุญแจสำคัญสู่กระบวนการลดต้นทุนของธุรกิจ Up-lift your Logistic Management Strategy
:
สนับสนุนโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่การยกระดับความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
:
พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาให้ความรู้ตลอดวันที่ร่วมอบรม พร้อมทำแบบทดสอบวัดความรู้เพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง Highlighted Speaker พร้อมด้วยนักวิชาการและผู้บริหารจากหลากหลายองค์กร

ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.พรรณรจิต ฮาวรังษี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติคส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี Stamford International University

ดร.วีรพัฒน์ กฤตธนาทิพย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สนใจลงทะเบียน วันนี้ - 3 พค 64 นี้ รับเพียง 40 คน เท่านั้น
https://forms.gle/hRjbguHVQLGqNkRb8

เชิญ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเข้าอบรมออนไลน์ ผ่าน Blackboard ฟรี 6 - 7 พฤษภาคม 2564 "โลจิสติกส์" กุญแจสำคัญสู่กระบวนการลดต้นทุนของธุรกิจ Up-lift your Logistic Management Strategy
:
สนับสนุนโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่การยกระดับความสามารถการแข่งขันในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
:
พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมมาให้ความรู้ตลอดวันที่ร่วมอบรม พร้อมทำแบบทดสอบวัดความรู้เพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง Highlighted Speaker พร้อมด้วยนักวิชาการและผู้บริหารจากหลากหลายองค์กร

ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย
เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ดร. วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.พรรณรจิต ฮาวรังษี
หัวหน้าภาควิชาการจัดการโลจิสติคส์และซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี Stamford International University

ดร.วีรพัฒน์ กฤตธนาทิพย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สนใจลงทะเบียน วันนี้ - 3 พค 64 นี้ รับเพียง 40 คน เท่านั้น
https://forms.gle/hRjbguHVQLGqNkRb8

(วันนี้ 28 เมษายน 2564) ITD จัดงานเสวนาวิชาการนานาชาติ และการอบรมระดับภูมิภาค The Asia-Pacific Workshop on UNCTAD’s Phas...
28/04/2021

(วันนี้ 28 เมษายน 2564) ITD จัดงานเสวนาวิชาการนานาชาติ และการอบรมระดับภูมิภาค The Asia-Pacific Workshop on UNCTAD’s Phase 3 of International Investment Agreement (IIA) Reform: Improving Investment Policy Coherence and Synergies ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนแล้ว) หากท่านสนใจสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของ ITD ได้ใน website www.itd.or.th

ITD ถุงผ้ารักษ์โลกเทรนด์รักษ์โลกมาแรงตอนนี้ ‘ถุงผ้า’ กลายเป็นการให้ ที่สร้างและส่งต่อรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้แบบไม่มีที่สิ้...
21/04/2021

ITD ถุงผ้ารักษ์โลก

เทรนด์รักษ์โลกมาแรงตอนนี้ ‘ถุงผ้า’ กลายเป็นการให้ ที่สร้างและส่งต่อรอยยิ้มให้กับโลกใบนี้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ล่าสุด (2 เม.ย. 64) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ITD แท็คทีมกันปลุกพลังรักษ์โลก ชวนใช้ถุงผ้า เพราะเชื่อมั่นในหนึ่งพลังที่เริ่มต้นจากทุกคนนั้นสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะทำงาน เรียน ไปเที่ยว และช้อปปิ้ง ถุงผ้าที่ทั้งพกพาง่าย สะดวก น้ำหนักเบา ใส่ของได้เยอะ และมีหลายสไตล์ให้เลือก เรียกว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์ จนปฏิเสธไม่ได้ที่จะโบกมือลาถุงพลาสติกกันไปเลย วันนี้นอกจาก ‘ITD’ จะชวนทุกคนมาใช้ถุงผ้ากันเยอะๆ แล้วยังเผยถุงผ้าในแบบของตัวเองอีกด้วย งานนี้เรียกว่านอกจากจะ ‘ช่วยโลก’ แล้วใครเพ้นเข้าตากรรมการก็รับรางวัลใหญ่จากผู้บริหารไปเลย

#ITDรักษ์โลก #ITDเพ้นถุงผ้า #ITDร่วมใจใช้ถุงผ้า #ITDห่วงใยใส่ใจโลก

Earth Day 2021 ITD ห่วงใยใส่ใจโลกวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสห...
21/04/2021

Earth Day 2021 ITD ห่วงใยใส่ใจโลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513

ในประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรีนพีซ สำหรับITD เองก็ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษ์โลก เราจึงขอรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจโลกได้ง่ายๆ แม้เราจะหยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 “เราทำได้” โดยการปิดไฟและใช้เครื่องใฟฟ้าเท่าที่จำเป็น แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง ใช้ถุงผ้าเพื่อลดขยะพลาสติก และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เท่านี้เราก็ “ช่วยโลกได้”

#ITDรักษ์โลก #ITDEARTHDAY #ITDห่วงใยใส่ใจโลก

Earth Day 2021 ITD ห่วงใยใส่ใจโลก

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program "UNEP") เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513

ในประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรีนพีซ สำหรับITD เองก็ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษ์โลก เราจึงขอรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจโลกได้ง่ายๆ แม้เราจะหยุดอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 “เราทำได้” โดยการปิดไฟและใช้เครื่องใฟฟ้าเท่าที่จำเป็น แยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง ใช้ถุงผ้าเพื่อลดขยะพลาสติก และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เท่านี้เราก็ “ช่วยโลกได้”

#ITDรักษ์โลก #ITDEARTHDAY #ITDห่วงใยใส่ใจโลก

17/04/2021
UNCTAD Trade and Environment Review 2021: Trade-climate readiness for developing countries
16/04/2021
Trade and Environment Review 2021 | UNCTAD

UNCTAD Trade and Environment Review 2021: Trade-climate readiness for developing countries

This edition of UNCTAD's Trade and Environment Review examines the physical impacts of climate change and their effects on developing country economies and trade; the vulnerabilities of developing countries to climate change; costs and finance for climate change adaptation; and finally, ways that de...

15/04/2021

ITD ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยทุกท่านในการสู้ใหญ่ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ #เราจะผ่านไปด้วยกัน

UNCTAD Technology and Innovation Report 2021 — Catching technological waves: Innovation with Equity
13/04/2021
Technology and Innovation Report 2021 | UNCTAD

UNCTAD Technology and Innovation Report 2021 — Catching technological waves: Innovation with Equity

Catching technological waves The great divides between countries Human development has been spurred by changes in technology. But so has inequality. Today's staggering inequalities began to appear with the industrial revolution. The pace of technological change is accelerating due to digitalization....

ไอทีดี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
08/04/2021

ไอทีดี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารไอทีดี เข้าพบรมช.พาณิชย์ท่านใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันท...
08/04/2021

ผู้บริหารไอทีดี เข้าพบรมช.พาณิชย์ท่านใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยนายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและผู้บริหารสถาบัน เข้าพบนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs ครั้งที่ 1เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ...
08/04/2021

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มย่อย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ" ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ทิศทางของตลาดอีคอมเมิร์ซ ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จากผู้แทนของหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคธนาคารและ ภาคการขนส่ง ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

02/04/2021
ITD organized the High - Level Training Course: Strategic Economic DiplomacyOn March 29, 2021, The International Institu...
31/03/2021

ITD organized the High - Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy

On March 29, 2021, The International Institute for Trade and Development (Public Organization) organized the High - Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy at the President 1-2, 4th floor, InterContinental Bangkok Hotel .The training was welcomed by Mr.Manu Sithiprasasana, Executive Director of ITD and presided over by Assoc. Prof. Dr. Trairat Pokapalakorn, Chairman of the Board of Directors of ITD.

On this occasion, His Excellency Mr. Chutintorn Gongsakdi, Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Thailand, gave a presentation in a topic of “Thailand’s Roles and Trends of Proactive Economic Diplomacy: Post COVID-19.

Ms. Kejpiroon Kohsuwan, Deputy Director General of Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce of Thailand, spoke on the topic “Opportunities and Challenges: COVID - 19 and Macroeconomic Impacts”.

His Excellency Mr. Kiat Sittheeamorn, Member of Parliament and Vice-Chairperson of the House Committee on Foreign Affairs, held an open discussion entitled “Emerging Issues in the Era of COVID-19”.

Lastly, Dr. Mia Mikic, ARTNeT Advisor at Large, presented a panel discussion in a topic of “The State of Asia Economy, Trade, and Investment”

More than 40 participants, from 23 embassy of Asia-Pacific countries in Thailand, have attended this training course.

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ“นวัตกรรมสร้างคุณค่า...
30/03/2021

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ“นวัตกรรมสร้างคุณค่าเกษตร สู่ตลาดแห่งโลกอนาคต” ผ่านแอพพลิเคชั่นคลับเฮ้าส์🌿👩🏻‍🔬🧑🏻‍💼💚

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม เวลา 13.30-15.30น. โดยท่านที่สนใจสามารถคลิกลิงค์ด้านล่าง หรือค้นหา @ITDofficial ในแอพพลิเคชั่นคลับเฮ้าส์หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างได้เลยค่ะ👩🏻‍💻

👉🏻 https://www.joinclubhouse.com/event/xpoLeGZK

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังเเละเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ“นวัตกรรมสร้างคุณค่าเกษตร สู่ตลาดแห่งโลกอนาคต” ผ่านแอพพลิเคชั่นคลับเฮ้าส์🌿👩🏻‍🔬🧑🏻‍💼💚

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม เวลา 13.30-15.30น. โดยท่านที่สนใจสามารถคลิกลิงค์ด้านล่าง หรือค้นหา @ITDofficial ในแอพพลิเคชั่นคลับเฮ้าส์หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างได้เลยค่ะ👩🏻‍💻

👉🏻 https://www.joinclubhouse.com/event/xpoLeGZK

ที่อยู่

ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 103
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามีความริเริ่มมาจาก ฯพณฯ รูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่จะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของอังค์ถัดครั้งที่ 10 ขึ้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นความปรารถนาส่วนตัวมาช้านานของ ฯพณฯ ริคูเปโรที่ต้องการจะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1997 ฯพณฯ รูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนั้นร่วมด้วย วัตถุประสงค์ ได้แก่ การวางแผนจัดการประชุมอังค์ถัด 10 และในโอกาสนั้นเลขาธิการอังค์ถัดได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้นซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่าสถาบันเพื่อการพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีที่จะรับข้อเสนอนี้ หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่างอังค์ถัดกับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะเพื่อจัดทำความตกลงร่วมมือกัน จนปรากฏผลเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอังค์ถัดทั้ง 190 ประเทศและผู้แทนกว่าร้อยคนจากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการนำบทเรียนในอดีตมาปรับเปลี่ยนกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นโอกาสที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและมวลประชากรโลก” ประเทศสมาชิกและกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาได้ร่วมกันรับรองเอกสารการประชุมในครั้งนี้ 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ และ แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ซึ่งได้กล่าวเน้นถึงความจำเป็นสำหรับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่พยายามผลักดันให้มีการเจรจาอย่างเปิดเผยและให้ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเงิน การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ และการบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขาดสมดุลย์และไม่สมมาตรที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างระเบียบของโลกขึ้นใหม่ที่มีการแบ่งสรรผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นในอนาคต การหารือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันฯ ใหม่สัมฤทธิ์ผลในบริบทดังกล่าวด้วยการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 โดย ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลไทย และ ฯพณฯ รูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการอังค์ถัดเป็นผู้ลงนามแทนสหประชาชาติ การลงนามในความตกลงนี้ถือเป็นจุดเด่นของการประชุมอังค์ถัดครั้งที่ 10 และเป็นสิ่งที่ ฯพณฯ ริคูเปโร ถือว่าเป็นรูปธรรมหนึ่งของการประชุมที่จะยั่งยืนอยู่สืบไป สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทยโดยมีสถานะเป็นองค์การมหาชน สถาบันฯดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย อังค์ถัด องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ และองค์กรระดับภูมิภาค

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622161894

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITD - International Institute for Trade and Developmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ITD - International Institute for Trade and Development:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#itdresearchfourum2020
Learning for social services by Economics in 21st century of the technological advantage in our modern life. That is a very important issue for the update people. Because Economists are changing the world system by the Green Sustainable Development. :)
สมัครเป็นสมาชิกได้ไหมครับ