ITD - International Institute for Trade and Development

ITD - International Institute for Trade and Development สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ www.itd.or.th สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) หรือ International Institute for Trade and Development (ITD) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในอันที่จะแสวงประโยชน์จากผลของโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และจะก่อให้เกิดผลโดยตรงในด้านการพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคลากรในประเทศเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ที่เข้ารับบริการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา International Institute for Trade and Development (ITD) was established by Royal Decree in 2002.
(5)

(Public Organisation) Act 2544 is responsible for providing education, training, and research, promoting trade and development, as well as other activities that are consistent with the Agreement of Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the United Nations Conference of Trade and Development. The implementation of such guidelines will help Thailand and other developing countries take advantage of the effects of globalization and liberalization in the world.

(Public Organisation) Act 2544 is responsible for providing education, training, and research, promoting trade and development, as well as other activities that are consistent with the Agreement of Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the United Nations Conference of Trade and Development. The implementation of such guidelines will help Thailand and other developing countries take advantage of the effects of globalization and liberalization in the world.

หน้าที่: 1.จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 2.ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม 3.ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 4.เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ 1. To provide education and support for research in international trade, finance, investment and personnel development of developing countries, especially in Asia . 2. To provide assistance to people in developing countries, as well as enhance the capacity and capability of appropriate economic policies. 3. To support and promote economic cooperation in the region through the exchange of experience and knowledge. 4. To host and provide training programs and activities.

เปิดเหมือนปกติ

29/09/2020
กิจกรรม BOOST Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global

กิจกรรม BOOST Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global

กิจกรรม BOOST Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและองค์ความรู้ที่สำคัญ เช่น Market Entry, PMR and Branding, Digital Marketing และอื่นๆ อีกมากมาย ที่พร้อมจะช่วยท่านในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

กิจกรรม BOOST Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและองค์ความรู้ที่สำคัญ เช่....

28/09/2020
ประชาสัมพันธ์ โปรดติดตามรับชมคลิปวีดีโอกิจกรรม ค่ายอบรมเข้มข้น "BOOST" Camp

กิจกรรมค่ายอบรมเข้มข้น "BOOST" Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและองค์ความรู้ที่สำคัญ พร้อมจะช่วยท่านในการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากทาง สสว.

กิจกรรมค่ายอบรมเข้มข้น "BOOST" Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและองค์ควา...

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคายในวันพฤหัส...
22/09/2020

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ไอทีดีจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย
ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย คุณศุภกร มูลสุวรรณ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมงานมีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ร่วมรับฟังผลการศึกษาวิจัยโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางวิทยากรของสถาบันโดย คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย และรักษาการ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และวิทยากร ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะนักวิจัยของโครงการ การสัมมนาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการนำผลการศึกษาวิจัยโครงการของสถาบันสู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ต่อไป

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
18/09/2020

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาด ออกสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยเป็นการต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global การจัดกิจกรรม Born Global Pitching Day และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19 โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความต้องการและสนใจในการขยายตลาดออกสู่ประเทศใน BIMSTEC ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย ในมิติด้านโอกาสการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยมาประยุกต์ใช้
การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม
และได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยในงานวิจัยของสถาบันฯ และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “BIMSTEC” โอกาสการค้า การลงทุนของ SME ไทย โดยในช่วงหลังของการประชุมได้มีการตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ที่มาเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับโอกาสการขยายตลาดสู่ประเทศใน BIMSTEC

14/09/2020
ITD Research Forum 2020 - Online Seminar

ไฮไลท์จากงานสัมมนา ITD Research Forum 2020 - Online Seminar

“โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย”

14/09/2020
ITD Research Forum 2020 - Online Seminar

ไฮไลท์จากงานสัมมนา ITD Research Forum 2020 - Online Seminar

“โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”

14/09/2020
ITD Research Forum 2020 - Online Seminar

ไฮไลท์จากงานสัมมนา ITD Research Forum 2020 - Online Seminar

“โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้”

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพั
11/09/2020
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพั

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพั

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาช...

สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global วันนี้ (8กันยายน 2563) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขน...
09/09/2020

สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global
วันนี้ (8กันยายน 2563) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หวังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด ในโลกยุคหลังโควิด-19 (Post COVID-19) ซึ่งจัดขึ้นณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

08/09/2020
Osmep สสว.

Osmep สสว.

Born Global Digitalization Model for MSMEs: Post COVID-19

วันอังคาร ที่ 8 ก.ย. 2563
เวลา 8:30 - 16:30 น.
ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม
โรงแรมเบอร์เคลีย์ ชั้น 11
ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

02/09/2020
การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว
01/09/2020

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

23/08/2020
“วีรศักดิ์” สั่งการให้ไอทีดีศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 เน้นภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว...
11/08/2020

“วีรศักดิ์” สั่งการให้ไอทีดีศึกษาผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19
เน้นภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

“วีรศักดิ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี ศึกษาถึงผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19 (COVID-19) เพื่อประเมินผลกระทบ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเกษตร และท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ยุติลงอย่างแน่นอน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการแถลงข่าว “การศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19” ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) นนทบุรี ว่าได้มอบหมายให้ไอทีดีทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหา อุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยให้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทย เช่น ข้าว ผลไม้ต่าง ๆ อาหารสำเร็จรูป ไก่ อาหารทะเล และภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ และดิจิทัลคอนเทนท์ ฯลฯ นอกจากนั้น การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศยังวางเป้าหมายใหญ่ คือ เตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจในภาคการผลิตและการบริโภคในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19

“ผมให้ไอทีดีทำการศึกษาเจาะลึกไปที่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพราะเป็น 3 ภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า18 ล้านคน และผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า 6 แสนคน ในประเทศไทยเองก็มีผู้ป่วยสะสมในประเทศกว่า 3,300 คน และผู้เสียชีวิตรวม 58 คน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลจากธนาคารโลก เมื่อปลายเดือนเมษายน 2563 ได้ประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ที่อัตราติดลบร้อยละ 15 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้วิเคราะห์และประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2563 ไว้ในอัตราที่หดตัวโดยติดลบร้อยละ 5.3 ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ออกมาคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยจะหดตัวอยู่ในอัตราที่ติดลบตั้งแต่ร้อยละ 5 ถึง 6 และเมื่อพิจารณาดูจากผลกระทบในแต่ละด้านแล้วทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม เป็นด้านที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายหนักมากที่สุด ขณะที่ผลกระทบในมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเกษตรยังคงไม่ได้รับผลกระทบและความเสียหายมากเท่าสองมิติแรก แต่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระดับที่รุนแรงไม่แพ้กัน”

นายวีรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่ากระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของไทย ทั้งมิติการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ และเกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวิกฤตโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไป ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นโจทย์เร่งด่วนที่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมามีความเข้มแข็งและความยั่งยืนอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและมีสัดส่วนแรงงานอยู่ในระดับสูง เช่น ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งมิติการจ้างงาน การค้าขายในประเทศ และการส่งออกเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม และใช้กลไกที่กระทรวงมีอยู่แล้ว เช่น พาณิชย์จังหวัด พาณิชย์ต่างประเทศ เสริมกับเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น การค้าออนไลน์ แอปพลิเคชัน และหาแนวทางการเชื่อมโยงกลไกของกระทรวงพาณิชย์กับองค์กรภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
เช่น สภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยทั้งในประเทศ
และการส่งออก รวมทั้งได้สั่งการให้พิจารณาของบประมาณเพิ่มเติมหากจำเป็นไว้สำหรับเกษตรกร
โดยกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 จะยังไม่หมดสิ้นไป แต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องเร่งเตรียมการเพื่อจะได้ขับเคลื่อนการค้าได้ทันที การฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศจำเป็นต้องใช้มาตรการที่ตรงกับปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบอย่างแท้จริง

การศึกษาผลกระทบจากสภาพปัญหา อุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยศึกษาเจาะลึก 3 ภาค ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว จึงจะเป็นแผนงานเศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลอยู่ เช่น 1) การประกันรายได้เกษตรกร 2) การดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3) เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการโดยเน้นส่งออกพืชผลทางการเกษตร บริการสินค้า OTOP สินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ 4) เร่งรัดการเจรจาค้างท่อ เช่น ASEAN และ RCEP 5) เดินหน้าระบบ e-filing ต่อไป เพื่อให้การจดทะเบียนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของกระทรวงฯ 6) เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 7) การผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น Bio Green, Sharing, Creative Economy และการค้าออนไลน์ โดยสนับสนุน Start Up ส่งเสริม สนับสนุนให้ SMEs OTOP และแฟรนไชส์ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 8) ฟื้นฟูช่วยเหลือธุรกิจโชว์ห่วยให้เป็นกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจ และ 9) การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มการแข่งขันของประเทศ เช่น สปา ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ เป็นต้น

“ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ไอทีดีทำการศึกษาวิจัย ในหัวข้อ“การศึกษาวิจัยผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการพาณิชย์จากวิกฤตโควิด-19” เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะเชิงนโยบายและการกำหนดมาตรการและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการพาณิชย์ (ภาคภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคการท่องเที่ยว) ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญให้สามารถวางแผนฟื้นฟูกิจการและธุรกิจของตนได้หลังวิกฤตโควิด-19 (Post-COVID-19)” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

11/08/2020
สสว. เปิดค่ายอบรม Born Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 คุณอร...
24/07/2020

สสว. เปิดค่ายอบรม Born Global เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 คุณอรรธนิศา แจ้งใจธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยงานนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือ กับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี จัดค่ายอบรม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถคัดเลือกช่องทางในการออกสู่ตลาดต่างประเทศที่เหมาะสม โดยมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน ที่เข้าร่วมโครงการจะมีวิทยากรติวเข้มให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น โดยในงานนี้ดร.สุพัชรา ดิฐบรรจง ผู้อํานวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ไอทีดี ร่วมเป็นโค้ชที่ปรึกษาในค่ายอบรมในครั้งนี้ด้วย

23/07/2020
ITD ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ กับท่านรมช.วีรศักดิ์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด...
23/07/2020

ITD ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ กับท่านรมช.วีรศักดิ์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา การจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพิธีมอบทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ส้มโอทองดีบ้านแท่น” และการออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ไอทีดี โดยงานนี้ นายวิมล ปั้นคง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) ไอทีดี ร่วมเป็นวิทยาการในการสัมมนา “ชัยภูมิ” ต้องไปต่อ #ไม่รอแล้วนะ เพื่อหาแนวทางพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชัยภูมิ ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

"Deputy Minister of Commerce Assigns ITD as a Think Tank for Commerce to Release Research Results in the New Normal Era....
09/07/2020
"Deputy Minister of Commerce Assigns ITD as a Think Tank for Commerce to Release Research Results in the New Normal Era. Setting Goals in the Digital Economy, Following China’s Trade, Exploring Investment in South Asia and Linking Neighboring...

"Deputy Minister of Commerce Assigns ITD as a Think Tank for Commerce to Release Research Results in the New Normal Era. Setting Goals in the Digital Economy, Following China’s Trade, Exploring Investment in South Asia and Linking Neighboring...

Recently, The International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD hosted “ITD Research Forum 2020 – Online Seminar”, which aimed to release four research results describing the economic and development trends in the digital age. Besides, it was attracted more than 50...

ITD ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เด้งรับการค้ายุค New Normal
28/05/2020
ITD ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เด้งรับการค้ายุค New Normal

ITD ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล เด้งรับการค้ายุค New Normal

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “ITD Research Forum 2020” ในรูปแบบการสัมมนาออ.....

28/05/2020
สมาคมการค้าบิสคลับไทย

สมาคมการค้าบิสคลับไทย

เสวนา "SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรหลังวิกฤติโควิด19 ให้รุ่งโรจน์" กับสมาคมการค้าบิสคลับไทย ,สมาคมการค้านักธุรกิจสากล ,สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) และสมาคม​เพื่อส่งเสริมการประกอบ​สัมมาชีพ

**** ITD ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)****คลิ้ก !! สมัครร่วมเสวนาออนไลน์ที่นี่http://bit.do/bctasem...
27/05/2020

**** ITD ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)****

คลิ้ก !! สมัครร่วมเสวนาออนไลน์ที่นี่
http://bit.do/bctaseminar280563
=========
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) - ITD ร่วมกับ
สมาคมการค้าบิสคลับไทย, สมาคมการค้านักธุรกิจสากล, และสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมรับชมการสัมมนาออนไลน์
“SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไร หลังวิกฤติโควิด 19 ให้รุ่งโรจน์”
=========
วัน : พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลา : 10.30 - 12.00 น.
ช่องทาง : เพจ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) - ITD
https://www.facebook.com/itd.th/
และ เพจ สมาคมการค้าบิสคลับไทย
https://www.facebook.com/BizClubThaiTradeAssociation/
=========
● วิทยากรผู้ร่วมเสวนา :
1. ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ นายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย
2. คุณพงษ์พจน์ หิรัญพฤกษ์ อุปนายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล
3. คุณวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
● ผู้ดำเนินรายการ :
1. คุณปิยะมาศ บัวแก้ว
▪️ อุปนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
▪️ ประธานคณะทำงานด้านสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร สมาคมการค้าบิสคลับไทย
2. คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ
▪️ อุปนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
▪️ ประธานคณะทำงานด้านนวัตกรรมและสารสนเทศ สมาคมการค้าบิสคลับไทย
=========
● วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้นำองค์ความรู้ วิธีการ และแนวทาง ไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสำหรับการทำธุรกิจหลังการปลดล็อกจากทางภาครัฐ
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับทราบผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ทั้งด้านรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ อันจะนำไปสู่การปรับตัวของธุรกิจให้ประกอบการได้อย่างดี
=========
● สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
แฟนเพจ สมาคมการค้าบิสคลับไทย
https://www.facebook.com/BizClubThaiTradeAssociation/

ที่อยู่

ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนามีความริเริ่มมาจาก ฯพณฯ รูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ซึ่งแนวคิดดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจที่จะสนองตอบขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานะที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีของอังค์ถัดครั้งที่ 10 ขึ้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งเป็นความปรารถนาส่วนตัวมาช้านานของ ฯพณฯ ริคูเปโรที่ต้องการจะให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ยั่งยืนถาวรและเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1997 ฯพณฯ รูเบนส์ ริคูเปโร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะรัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนั้นร่วมด้วย วัตถุประสงค์ ได้แก่ การวางแผนจัดการประชุมอังค์ถัด 10 และในโอกาสนั้นเลขาธิการอังค์ถัดได้นำเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรขึ้นซึ่งในชั้นนั้นเรียกว่าสถาบันเพื่อการพัฒนา (Institute of Development) และรัฐบาลไทยยินดีที่จะรับข้อเสนอนี้ หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่างอังค์ถัดกับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะเพื่อจัดทำความตกลงร่วมมือกัน จนปรากฏผลเป็นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอังค์ถัดทั้ง 190 ประเทศและผู้แทนกว่าร้อยคนจากองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการนำบทเรียนในอดีตมาปรับเปลี่ยนกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นโอกาสที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและมวลประชากรโลก” ประเทศสมาชิกและกลุ่มพันธมิตรเพื่อการพัฒนาได้ร่วมกันรับรองเอกสารการประชุมในครั้งนี้ 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ และ แผนปฏิบัติการกรุงเทพฯ ซึ่งได้กล่าวเน้นถึงความจำเป็นสำหรับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่พยายามผลักดันให้มีการเจรจาอย่างเปิดเผยและให้ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการเงิน การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ และการบูรณาการเข้าสู่เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ เอกสารดังกล่าวยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขความขาดสมดุลย์และไม่สมมาตรที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างระเบียบของโลกขึ้นใหม่ที่มีการแบ่งสรรผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้นในอนาคต การหารือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันฯ ใหม่สัมฤทธิ์ผลในบริบทดังกล่าวด้วยการลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2000 โดย ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลไทย และ ฯพณฯ รูเบนส์ ริคูเปโร เลขาธิการอังค์ถัดเป็นผู้ลงนามแทนสหประชาชาติ การลงนามในความตกลงนี้ถือเป็นจุดเด่นของการประชุมอังค์ถัดครั้งที่ 10 และเป็นสิ่งที่ ฯพณฯ ริคูเปโร ถือว่าเป็นรูปธรรมหนึ่งของการประชุมที่จะยั่งยืนอยู่สืบไป สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 และได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐบาลไทยโดยมีสถานะเป็นองค์การมหาชน สถาบันฯดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทย อังค์ถัด องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ และองค์กรระดับภูมิภาค

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622161894

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ITD - International Institute for Trade and Developmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ITD - International Institute for Trade and Development:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#itdresearchfourum2020
Learning for social services by Economics in 21st century of the technological advantage in our modern life. That is a very important issue for the update people. Because Economists are changing the world system by the Green Sustainable Development. :)
สมัครเป็นสมาชิกได้ไหมครับ