สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
http://research.dusit.ac.th เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
และเพื่อให้การวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยสถาบันและ
การสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย นำไปสู่ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ สู่การเรียนการสอนและการดำเนินธุรกิจวิชาการ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🎉  สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื...
24/06/2021

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตร
ไลโคปีนจากพืช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17557

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุล ผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

https://www.research.dusit.ac.th
https://www.facebook.com/RDISuandusit

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า และคณะ
สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตร
ไลโคปีนจากพืช
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17557

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุล ผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

https://www.research.dusit.ac.th
https://www.facebook.com/RDISuandusit

Photos from สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต's post
24/06/2021

Photos from สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต's post

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการป...
21/06/2021
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣
สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2564)
เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)” เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

บทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้านั้น จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและเป็นมาตรฐานหลักสากล โดยบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Preceeding paper) รวมทั้งอาจได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอบทความในเวทีการอภิปรายกลุ่มย่อย

ขอบเขตเนื้อหาของบทความ
ขอบเขตเนื้อหาของบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ จะต้องมีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการของสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2564 และประเด็นของกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กลุ่มย่อยที่ 1 : ปรากฏการณ์ทางสังคมกับความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมือง
กลุ่มย่อยที่ 2 : ความชอบธรรมของสถาบันการเมืองท่ามกลางสภาวะผันผวนทางสังคม
กลุ่มย่อยที่ 3 : ตุลาการภิวัฒน์: เส้นแบ่งของอำนาจตุลาการในการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมือง
กลุ่มย่อยที่ 4 : การบริหารงานภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต
กลุ่มย่อยที่ 5 : ดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัชชาภัทร อมรกุล โทรศัพท์ 0-2141-9582
email : [email protected]

คุณสมเกียรติ นากระโทก โทรศัพท์ 0-2141-9687
email : [email protected]
หรือ [email protected]

https://sites.google.com/a/kpi.ac.th/kpi-congress20th/home
https://kpi.ac.th/news/news/data/1135

สถาบันพระปกเกล้า

📌สัปดาห์หน้า พบกับตอนสุดท้ายของกิจกรรม Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ...
18/06/2021

📌สัปดาห์หน้า พบกับตอนสุดท้ายของกิจกรรม Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม" โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง *"การตระหนักรู้ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ"*
โดย ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

ที่จะมามอบความรู้ความรู้และความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทีต้องมีความรู้ในด้านการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ในยุคโควิด19 นี้

▶️ เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธที่ 23 มิ.ย. เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live FB Fanpage : Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis

📌สัปดาห์หน้า พบกับตอนสุดท้ายของกิจกรรม Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม" โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในหัวข้อสุดท้ายเรื่อง *"การตระหนักรู้ความปลอดภัยของอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ"*
โดย ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน

ที่จะมามอบความรู้ความรู้และความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทีต้องมีความรู้ในด้านการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร ในยุคโควิด19 นี้

▶️ เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธที่ 23 มิ.ย. เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live FB Fanpage : Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis

🎉  สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางคณะวิท...
17/06/2021

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาสวนดุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ทองพันชั่งและใบบัวบก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16990

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
เจลล้างมือที่มีส่วนผสมสารสกัดทองพันชั่งและสารสกัดใบบัวบกพร้อมมอยเจอร์ไรซิ่งจากเม็ดบีดส์ วิตามินอี ช่วยคงความชุ่มชื่นให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างออก สามารถยับยั้งจุลชีพได้

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาสวนดุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ทองพันชั่งและใบบัวบก
เลขที่อนุสิทธิบัตร 16990

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
เจลล้างมือที่มีส่วนผสมสารสกัดทองพันชั่งและสารสกัดใบบัวบกพร้อมมอยเจอร์ไรซิ่งจากเม็ดบีดส์ วิตามินอี ช่วยคงความชุ่มชื่นให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำล้างออก สามารถยับยั้งจุลชีพได้

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

🎉  สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะว...
17/06/2021

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาดิยสวนคุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17249

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
ปูนฉาบ ที่มีคุณสมบัติทนไฟ และฉาบเรียบบาง โดยในการฉาบ 2 รอบ มีความหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรเหมาะสำหรับฉาบภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารเก่าที่ไม่มีการออกแบบการป้องกันอัคคีภัย สามารถหน่วงเวลาในการลุกลามไฟ ไปยังบริเวณโดยรอบและอาคารข้างเคียง เป็นประโยชน์ต่อการอพยพคนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาสวนดุสิต
ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาดิยสวนคุสิต

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อผลงาน ปูนฉาบทนไฟเสริมนาโนซิลิคอน
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17249

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
ปูนฉาบ ที่มีคุณสมบัติทนไฟ และฉาบเรียบบาง โดยในการฉาบ 2 รอบ มีความหนาไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรเหมาะสำหรับฉาบภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารเก่าที่ไม่มีการออกแบบการป้องกันอัคคีภัย สามารถหน่วงเวลาในการลุกลามไฟ ไปยังบริเวณโดยรอบและอาคารข้างเคียง เป็นประโยชน์ต่อการอพยพคนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣 🔹สัปดาห์หน้า พบกับ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภา...
15/06/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

🔹สัปดาห์หน้า พบกับ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม" โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในหัวข้อที่สามเรื่อง "อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)" (man with brown hair)(woman with brown hair)
โดย ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การประกอบอาหารที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(satellite dish)(satellite dish)เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธที่ 16 มิ.ย. เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live FB Fanpage : Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis🔸

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

🔹สัปดาห์หน้า พบกับ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม" โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในหัวข้อที่สามเรื่อง "อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)" (man with brown hair)(woman with brown hair)
โดย ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่จะมามอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การประกอบอาหารที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนในอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(satellite dish)(satellite dish)เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธที่ 16 มิ.ย. เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live FB Fanpage : Foodinnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis🔸

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาส...
15/06/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1

The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Mahasarakham University 2021 (1st# SEAT - RMU 2021)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับการจัดงานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2564

Website: http://seat.rmu.ac.th/

=========================

ขอบเขตผลงาน (Topic):

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สาขาเกษตรศาสตร์
5. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
7. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

=========================

ติดต่อสอบถาม:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-------------------------------------------

หรือ อาจารย์ กลยุทธ ดีจริง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-769-9196

อาจารย์ ดร. นพดล สมผล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-620-0477

ผศ.ดร. สมชาย อินทะตา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-858-8485

-------------------------------------------

E-mail: [email protected] ดูน้อยลง

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ SEAT ครั้งที่ 1

The 1st National Conference on Science Engineering Agriculture and Technology Rajabhat Mahasarakham University 2021 (1st# SEAT - RMU 2021)

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับการจัดงานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม

Deadline submission: 30 มิถุนายน 2564

Website: http://seat.rmu.ac.th/

=========================

ขอบเขตผลงาน (Topic):

1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. สาขาเกษตรศาสตร์
5. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
7. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

=========================

ติดต่อสอบถาม:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-------------------------------------------

หรือ อาจารย์ กลยุทธ ดีจริง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-769-9196

อาจารย์ ดร. นพดล สมผล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 089-620-0477

ผศ.ดร. สมชาย อินทะตา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-858-8485

-------------------------------------------

E-mail: [email protected] ดูน้อยลง

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣            ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ...
10/06/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2564 ที่เห็นควรให้เกิดการสื่อสารในภาพรวมของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน., สื่อสารผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดจากองค์ความรู้และงานวิจัย โดยอ้างอิงชื่อกองทุนส่งเสริม ววน. ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม ฯลฯความทราบแล้วนั้น
เพื่อให้ฝ่ายการเมือง ภาคนโยบาย และสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญ (Visibility) ของผลงานววน. ซึ่งจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะมีผลต่อการชี้แจง (Defend) งบประมาณด้วย สกสว. จึงใคร่ขอความร่วมมือเพิ่มเติม โปรดใสตราสัญลักษณ์ (Logo) สกส2. ในการเผยแพร่ผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้สกสว. ขอเรียนยืนยันว่า ผลงานยังคงเป็นของหน่วยงานผู้บริหารจัดการทุนและหน่วยงานผู้ทำวิจัยจนเกิดผลลัพธ์ และในอนาคตจะมีตราสัญลักษณ์ของกองทุนส่งเสริม ววน. เป็นการเฉพาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣

ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.
2564 ที่เห็นควรให้เกิดการสื่อสารในภาพรวมของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน., สื่อสารผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดจากองค์ความรู้และงานวิจัย โดยอ้างอิงชื่อกองทุนส่งเสริม ววน. ทุกครั้งที่จัดกิจกรรม ฯลฯความทราบแล้วนั้น
เพื่อให้ฝ่ายการเมือง ภาคนโยบาย และสาธารณะ ตระหนักถึงความสำคัญ (Visibility) ของผลงานววน. ซึ่งจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะมีผลต่อการชี้แจง (Defend) งบประมาณด้วย สกสว. จึงใคร่ขอความร่วมมือเพิ่มเติม โปรดใสตราสัญลักษณ์ (Logo) สกส2. ในการเผยแพร่ผลงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้สกสว. ขอเรียนยืนยันว่า ผลงานยังคงเป็นของหน่วยงานผู้บริหารจัดการทุนและหน่วยงานผู้ทำวิจัยจนเกิดผลลัพธ์ และในอนาคตจะมีตราสัญลักษณ์ของกองทุนส่งเสริม ววน. เป็นการเฉพาะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม...
10/06/2021

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
..
โดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
>>ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
>>ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
>>ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
>>ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society

------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครส่งผลงานวิชาการ (กรณีศึกษา)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564
‼️ ลิ้งก์ลงทะเบียน https://form.jotform.com/Ent7sut/Casestudy-Register
------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://technopolis.sut.ac.th/
หรือ www.engagementthailand.org
..
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
E-mail : [email protected]
[email protected] : @asp2020

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣 งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
09/06/2021

📣📣📣 ประชาสัมพันธ์📣📣📣
งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)

การจัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พลาดไม่ได้กับการแลกเปลี่ยนมุมมอง
“การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ”
และการแถลงผลวิจัย ในหัวข้อ
- การขจัดปัญหาความยากจน
- เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)
- COVID-19

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://www.tsrievent.com/registerTSRL

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com
Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng
Zoom

#TSRI

ที่อยู่

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถเมล์สาย 12, 18, 28, 56, 108, 125, 515, 539

ข้อมูลทั่วไป

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-244-5280-2

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด