สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท

สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
http://research.dusit.ac.th เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
และเพื่อให้การวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งการวิจัยสถาบันและ
การสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย นำไปสู่ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยที่พัฒนานวัตกรรมใหม่ สู่การเรียนการสอนและการดำเนินธุรกิจวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

19/11/2021
🎉🎉สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) จะ...
18/11/2021

🎉🎉สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) จะจัดประชุมสหวิชาการระดับชาติ 8th TNI Academic Conference (TNIAC2022) พร้อมกับการจัดประชุมสหวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)

การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆ หน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ นอกจากนั้น บทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2

🎉🎉สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Thailand: AIAT) จะจัดประชุมสหวิชาการระดับชาติ 8th TNI Academic Conference (TNIAC2022) พร้อมกับการจัดประชุมสหวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)

การประชุมสหวิทยาการระดับชาติ TNIAC2022 เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพบปะกับผู้ที่มีความสนใจในงานวิจัยที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต ผลประโยชน์ของการประชุมแบบสหสาขาวิชาชีพคือการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจากหลายๆ หน่วยงาน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

การประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section, สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) การประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ แต่หากในช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยมีประกาศควบคุมการจัดประชุม ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็น hybrid หรือ online แทน หวังว่าจะได้รับความสนใจในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ นอกจากนั้น บทความดีเด่น ที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันฯ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 1 และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” ซึ่งอยู่ในฐาน TCI 2

🎉🎉Call for papers - The 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)Contact : Secretaria...
18/11/2021

🎉🎉Call for papers - The 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)
Contact : Secretariat of TNIAC2022 & Technology

🎉🎉Call for papers - The 7th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2022)
Contact : Secretariat of TNIAC2022 & Technology

🎉🎉สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Business Administration and La...
18/11/2021

🎉🎉สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Business Administration and Languages (JBAL) ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ที่ http://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJorunal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร.0-2763-2600 ต่อ 2704 หรือ ต่อ 2752 อีเมล [email protected]

🎉🎉ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและงานวิจัยในประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความ...
18/11/2021

🎉🎉ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและงานวิจัย
ในประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9
ข้อมูลการติดต่อ
082-937-5337
02-039-5527
02-039-5528
(หมายเหตุ การส่งผลงานออนไลน์โปรดล็อคอินด้วยอีเมลก่อนกรอกข้อมูลค่ะ)

🎉🎉ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและงานวิจัย
ในประชุมวิชาการครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://thailandpod.org/
และส่งผลงานได้ที่ http://thailandpod.org/ หรือ https://forms.gle/Y52MfxHsb7T4ybYc9
ข้อมูลการติดต่อ
082-937-5337
02-039-5527
02-039-5528
(หมายเหตุ การส่งผลงานออนไลน์โปรดล็อคอินด้วยอีเมลก่อนกรอกข้อมูลค่ะ)

🎉  สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์  หลักสู...
17/11/2021

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ กระบวนการผลิตปุ๋ยนาโนซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโน เลขที่อนุสิทธิบัตร 18385

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
เป็นสารเสริมการเติบโตของพืช ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีปริมาณซิลิกาสูง อาทิเช่น แกลบข้าว ฟางข้าว ฯ นำมาผ่านกระบวนการที่ทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโน ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยนาโนซิลิคอน (Nano-SiO2) ที่ละลายน้ำ อยู่ในดินในรูปกรดซิลิสิก (Si(OH)4) จะเข้าไปสะสมที่ลำต้นและใบพืชอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลึกของกรดซิลิเกต (silicate) เคลือบเป็นเกล็ดแข็งที่ผนังเซลล์พืช ทำให้ต้นและใบแข็งแรง ลดการคายน้ำผ่านผิวเคลือบคิวติน (cutin) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้น นอกจากนี้ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะมากัดกินต้นพืช สามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิด รวมถึงพืชเศรษฐกิจที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับต้นและใบ

🌟สนใจรับคำปรึกษาหรือขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ติดต่อ คุณณปภร เจี้ยวเห้ง โทร 022445280-4
https://www.research.dusit.ac.th
https://www.facebook.com/RDISuandusit

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

🎉 สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐบดี วิริยาวัฒน์ และผศ.ดร.สุรชาติ สินวรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

💡 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ กระบวนการผลิตปุ๋ยนาโนซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีอนุภาคเล็กระดับนาโน เลขที่อนุสิทธิบัตร 18385

🔎 จุดเด่นของการประดิษฐ์
เป็นสารเสริมการเติบโตของพืช ที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่มีปริมาณซิลิกาสูง อาทิเช่น แกลบข้าว ฟางข้าว ฯ นำมาผ่านกระบวนการที่ทำให้มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโน ทำให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย โดยนาโนซิลิคอน (Nano-SiO2) ที่ละลายน้ำ อยู่ในดินในรูปกรดซิลิสิก (Si(OH)4) จะเข้าไปสะสมที่ลำต้นและใบพืชอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลึกของกรดซิลิเกต (silicate) เคลือบเป็นเกล็ดแข็งที่ผนังเซลล์พืช ทำให้ต้นและใบแข็งแรง ลดการคายน้ำผ่านผิวเคลือบคิวติน (cutin) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ทำให้ผลผลิตพืชสูงขึ้น นอกจากนี้ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชที่จะมากัดกินต้นพืช สามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิด รวมถึงพืชเศรษฐกิจที่ต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับต้นและใบ

🌟สนใจรับคำปรึกษาหรือขอรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ติดต่อ คุณณปภร เจี้ยวเห้ง โทร 022445280-4
https://www.research.dusit.ac.th
https://www.facebook.com/RDISuandusit

🌟อนุสิทธิบัตรพร้อมอนุญาตใช้สิทธิ
หน่วย RIMU โทร. 02 244 5285 หรือ
e-mail : [email protected]

Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม 📣📣📣เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพ...
17/11/2021

Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม

📣📣📣
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (FIRIn) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เข้าร่วมกิจกรรม "Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม" โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความยั่งยืนของสังคม

✨ร่วมเรียนรู้
∙ ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Enterprise
∙ เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง
∙ การสร้างทีมนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์

✨สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้
∙ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise และถ้ามีการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
∙ ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

🗓 กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พ.ย. 64
∙ ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ : 1 ธ.ค. 64
∙ พัฒนาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหารเพื่อสังคม และลงมือปฏิบัติจริง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 14 - 15 ธ.ค. 64

📌📌📌เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมสร้างสรรค์สุดยอดแนวคิดธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม สมัครเลย!! —> https://forms.gle/CsHpfosKtdNkvHaU7

สอบถามเพิ่มเติม page: Padthai by Food Innopolis
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)

Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม

📣📣📣
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (PSUSP) และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร (FIRIn) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหาร ในรูปแบบ Social Enterprise เข้าร่วมกิจกรรม "Food Innopolis Social Enterprise Hackathon - ธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม" โครงการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สู่ความยั่งยืนของสังคม

✨ร่วมเรียนรู้
∙ ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Social Enterprise
∙ เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร และลงมือปฏิบัติจริง
∙ การสร้างทีมนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์

✨สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้
∙ ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในธุรกิจเกษตรอาหารในรูปแบบ Social Enterprise และถ้ามีการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
∙ ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

🗓 กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 พ.ย. 64
∙ ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ : 1 ธ.ค. 64
∙ พัฒนาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรมเกษตรอาหารเพื่อสังคม และลงมือปฏิบัติจริง ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 14 - 15 ธ.ค. 64

📌📌📌เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมสร้างสรรค์สุดยอดแนวคิดธุรกิจเกษตรอาหารเพื่อสังคม สมัครเลย!! —> https://forms.gle/CsHpfosKtdNkvHaU7

สอบถามเพิ่มเติม page: Padthai by Food Innopolis
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)

สถาบันวิจัยและพัฒนาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(61)/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศา...
17/11/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนาน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7(61)/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวารสาร เรื่องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ SDU Research Club เรื่องรายงานความก้าวหน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร และการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

🎉 🎉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือคู่มือ “เมลอนหอมขจรฟาร์ม by Suan Dusit”ซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นมาจ...
16/11/2021

🎉 🎉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือคู่มือ “เมลอนหอมขจรฟาร์ม by Suan Dusit”
ซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงในการทดลองเพาะปลูกเมลอนของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะจาก สวทช. มาใช้ในการทดลองปลูกเมลอน 3 สายพันธุ์ จนได้ผลผลิตที่น่าพอใจ ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practice: GAP) เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี ขั้นตอนการปฏิบัติ ต่อยอดองค์ความรู้ขยายสู่ชุมชน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจปลูกเมลอนในโรงเรือน เพื่อพัฒนาการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและการผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

🎉 🎉สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแนะนำหนังสือคู่มือ “เมลอนหอมขจรฟาร์ม by Suan Dusit”
ซึ่งถูกเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณ์ตรงในการทดลองเพาะปลูกเมลอนของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะจาก สวทช. มาใช้ในการทดลองปลูกเมลอน 3 สายพันธุ์ จนได้ผลผลิตที่น่าพอใจ ถูกต้องตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (Good Agricultural Practice: GAP) เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี ขั้นตอนการปฏิบัติ ต่อยอดองค์ความรู้ขยายสู่ชุมชน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจปลูกเมลอนในโรงเรือน เพื่อพัฒนาการทำเกษตรในรูปแบบใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและการผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

🎉 🎉สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนาน...
12/11/2021

🎉 🎉สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินสู่วิถีปกติใหม่" ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

🎉 🎉สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 "การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมการบินสู่วิถีปกติใหม่" ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการวิจัย และเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับภาคีเครือข่ายในการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

🎉 🎉 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวจัยและนวัตกรรมแห่งช...
12/11/2021

🎉 🎉 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมกลางของประเทศ เป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการภาพรวมการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นระบบกลางของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ มีการใช้ข้อมูลจากระบบได้หลายมิติ ทั้งมิติด้านเนื้อหา มิติด้านการเงิน มิติด้านบุคลากร และมิติด้านหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประสานหน่วยงาน นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRIIS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมนี้จะจัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 50 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9489

🎉 🎉 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมกลางของประเทศ เป็นระบบเพื่อการบริหารจัดการภาพรวมการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นระบบกลางของประเทศที่มีความเป็นเอกภาพ มีการใช้ข้อมูลจากระบบได้หลายมิติ ทั้งมิติด้านเนื้อหา มิติด้านการเงิน มิติด้านบุคลากร และมิติด้านหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประสานหน่วยงาน นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRIIS ได้ถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมนี้จะจัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 50 คน ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=9489

เปิดโลกไปกับการค้นพบใหม่ครั้งแรกในโลก!จากความตั้งใจที่จะนำผลิตผลการเกษตรของไทยมาสร้างนวัตกรรมอาหารของ Memberryโดยคุณหมอพ...
12/11/2021

เปิดโลกไปกับการค้นพบใหม่ครั้งแรกในโลก!
จากความตั้งใจที่จะนำผลิตผลการเกษตรของไทย
มาสร้างนวัตกรรมอาหารของ Memberry
โดยคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ แห่งศูนย์นวัตกรรม MK

พลาดไม่ได้กับกิจกรรม Innovation Talk : ในหัวข้อ "แนวคิดการทำนวัตกรรม Product Innovation ของ Memberry และ Mem Plus" โดย นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มาดูแสนยานุภาพของคนไทยด้วยกันนะ
จัดมาพิเศษเพื่อคนรักงานนวัตกรรมอาหารเลย
ลงทะเบียนล่วงหน้ามาด่วน ๆ
https://www.fiinnovationcontest.com/register
แล้ว 21 พ.ย. นี้เจอกัน

ในงานนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต !!
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
Food Innopolis Innovation Contest 2021: Demo Days
Local Wisdom to Global Living
#Virtual_Event
พลาดไม่ได้ !!! วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 19-21 พ.ย. 64 นี้
ตั้งแต่ เวลา 10:00-16:00 น.
ทาง www.fiinnovationcontest.com

เปิดโลกไปกับการค้นพบใหม่ครั้งแรกในโลก!
จากความตั้งใจที่จะนำผลิตผลการเกษตรของไทย
มาสร้างนวัตกรรมอาหารของ Memberry
โดยคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ แห่งศูนย์นวัตกรรม MK

พลาดไม่ได้กับกิจกรรม Innovation Talk : ในหัวข้อ "แนวคิดการทำนวัตกรรม Product Innovation ของ Memberry และ Mem Plus" โดย นายแพทย์พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มาดูแสนยานุภาพของคนไทยด้วยกันนะ
จัดมาพิเศษเพื่อคนรักงานนวัตกรรมอาหารเลย
ลงทะเบียนล่วงหน้ามาด่วน ๆ
https://www.fiinnovationcontest.com/register
แล้ว 21 พ.ย. นี้เจอกัน

ในงานนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต !!
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
Food Innopolis Innovation Contest 2021: Demo Days
Local Wisdom to Global Living
#Virtual_Event
พลาดไม่ได้ !!! วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 19-21 พ.ย. 64 นี้
ตั้งแต่ เวลา 10:00-16:00 น.
ทาง www.fiinnovationcontest.com

ที่อยู่

295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

รถเมล์สาย 12, 18, 28, 56, 108, 125, 515, 539

ข้อมูลทั่วไป

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5280-2 โทรสาร 0-2668-7460

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-244-5280-2

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายในแบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutodesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)", ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299