วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว Engineering Institute of Thailand (EIT) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
(369)

The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King's Patronage( ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย รับใช้สังคม

หน้าที่: 1. ส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย เผยแพร่วิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนประสานกับสถาบันวิศวกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีความตระหนักในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน 4. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ให้กับสมาชิก และบุคลากรทางวิศวกรรมของประเทศ 5. สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน และประเทศชาติ 6. ส่งเสริม และพัฒนาการอบรม และทดสอบความรู้แก่สมาชิกและบุคลากรทางด้านวิศวกรรมของประเทศ 7. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการกำหนดจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อความเรียบร้อยในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 8. รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของสมาชิก

เปิดเหมือนปกติ

22/01/2021
ร้านหนังสือ วสท.

มาแล้วค่า มาแล้ว 🥰🥰

📣🔔วันนี้แล้วนะคะ ปักหมุดรอเลยค่า ❗️❗️
วันนี้เท่านั้น ลดกระหน่ำ แจกสนั่น
รอเลยค่ะ ผ่าน page: @ร้านหนังสือ วสท.
#flashsale
#ร้านหนังสือวสท.
#ลดกระหน่ำ

22/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📢 การอบรม เรื่อง “การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 40” 🎯
…………………………………
🔹 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 2,400 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 3,600 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณแสงดาว การะภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 523 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/2XDrgbN

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26The 26th National Convention on Civil Engineeringภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโ...
22/01/2021
NCCE26 | การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26
The 26th National Convention on Civil Engineering
ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด”

23-25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ncce26.org/

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 The 26th National Convention on Civil Engineering การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ เ....

22/01/2021
ร้านหนังสือ วสท.

วันนี้นะคะ ปักหมุดรอเลย ‼️

📣🔔วันนี้แล้วนะคะ ปักหมุดรอเลยค่า ❗️❗️
วันนี้เท่านั้น ลดกระหน่ำ แจกสนั่น
รอเลยค่ะ ผ่าน page: @ร้านหนังสือ วสท.
#flashsale
#ร้านหนังสือวสท.
#ลดกระหน่ำ

📢 มาตรฐานใหม่ มาแล้วค่ะ🎯 มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสารสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือ วสท.
22/01/2021

📢 มาตรฐานใหม่ มาแล้วค่ะ
🎯 มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร

สั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือ วสท.

📢 แนะนำมาตรฐาน วสท. 📢
🎯 มาตรฐานตู้รถไฟ/ตู้รถไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย
ส่วนที่ 1 : ตู้รถโดยสาร
Standard of Rail Wagon for Thailand
Part 1 : Passenger Wagon

👉 เนื้อหา

บทที่ 1 ขอบเขตและข้อกำหนด
บทที่ 2 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง
บทที่ 3 การออกแบบรูปแบบของการรับน้ำหนัก
บทที่ 4 ความเค้นที่ยอมรับได้สำหรับวัสดุ
บทที่ 5 ข้อกำหนดของการสาธิตเพื่อทดสอบความแข็งแรง
บทที่ 6 โปรแกรมการตรวจสอบความถูกต้อง
🔹 ราคา 350 บาท
🔹 ราคาสมาชิก วสท. 260 บาท
👉 สั่งซื้อทางเว็บไซต์ https://eit.or.th/?product_cat=books&s=&post_type=product
หรือสมัครสมาชิก วสท. เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้า และอบรม สัมมนา http://eit.or.th/register_form/downloadfrom.html

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom 📌 “การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer”** PDU 4.5 หน่วย...
22/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌 “การออกแบบอาคารขั้นพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer”
** PDU 4.5 หน่วย **
…………………………………
🔹 9 กุมภาพันธ์ 2564
…………………………………
👉 เนื้อหา
• Modeling
1. The interface and setting
2. Basic Functionality
3. Modelling
4. Loading and Load Combinations

• Analysis and Design
5. Analysis and Design
6. Reviewing the design status
7. Detail Drawings
8. Reports
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 1,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/3pSjeIi

21/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

🛎 การอบรมเรื่อง “มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5” 🎯
** PDU 6 หน่วย ** (มีการสอบ)
...................................
🔹 วันที่ 29 มกราคม 2564
** แจกฟรี หนังสือมาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม
........................................
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 1,400 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 1,700 บาท/ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
📧 อีเมล : [email protected]
✍รายละเอียด และใบสมัครที่ https://bit.ly/2WpRGgx

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม ZOOM📢 การอบรม เรื่อง “พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า ร...
21/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม ZOOM

📢 การอบรม เรื่อง “พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 2 (Basic Electrical for non-electrical engineer)”
…………………………………
🔹 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (เลื่อนจาก 21 มกราคม)
…………………………………
👉 เนื้อหา
• ไฟฟ้าคืออะไร
• ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น
• กฎของโอห์ม
• วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
• ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า
• เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
• แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน
วิทยากร โดย
อาจารย์วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัย
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท./นักศึกษาปริญญาตรี 1,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/2VNR7Nv

📢 การอบรม เรื่อง “การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสีย และความเสียหายในระบบไฟฟ้าอันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า และกรณีศึกษา รุ่นที่...
21/01/2021

📢 การอบรม เรื่อง “การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสีย และความเสียหายในระบบไฟฟ้า
อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้า และกรณีศึกษา รุ่นที่ 4” 🎯
** PDU 9 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 11 มีนาคม 2564
🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
…………………………………
👉 เนื้อหา
• การวิเคราะห์และการจัดการจากข้อมูลใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
• คุณลักษณะของแรงดันและกระแสไฟฟ้าในอุดมคติที่มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียต่ำสุด
• คุณลักษณะการใช้กำลังไฟฟ้าและปัญหาที่เกิดขึ้นของโหลดและเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ที่มีใช้ในระบบไฟฟ้าอาคารและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
• การประเมิน คำนวณ กำลังไฟฟ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า และการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• การกำหนดความต้องการและเป้าหมายการปรับปรุงที่สอดคล้องกับทรัพยากร และเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน
• ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลสำเร็จ
• กรณีศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ผลกระทบและความเสียหาย
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 2,500 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 3,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/3p3boeZ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้ทรงหายจ...
21/01/2021

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

21/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

🛎 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ” 🎯
...................................
🔹 28 กุมภาพันธ์ 2564
.........................................
🔹 เนื้อหา
1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของเส้นทางหนีไฟ Means of Egress
2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้จากความบกพร่องของเส้นทางหนีไฟ
3. หลักการออกแบบเส้นทางหนีไฟในอาคาร
4. ระยะทางบังคับ ระยะทางตัน และระยะทางหนีไฟ
5. ขีดความสามารถของเส้นทางหนีไฟ (ความกว้างของเส้นทาง)
6. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารพักอาศัยรวม เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล เป็นต้น
7. เส้นทางหนีไฟ ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
8. ข้อกำหนดบานประตู ตัวล็อก และอุปกรณ์ประกอบ
9. ข้อกำหนดบันได ราวจับ ราวกันตก และป้ายแสดง
10. ทางลาด และเส้นทางหนีไฟสำหรับคนพิการ
11. การใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคาร
12. การใช้วัสดุตกแต่งผิวบนเส้นทางหนีไฟ
13. แสงสว่างบนเส้นทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์
14. การคำนวณการอพยพ และพฤติกรรมมนุษย์ในอาคารเพลิงไหม้
15. ข้อกำหนดเรื่องจุดรวมพล

👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 1,200 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา https://forms.gle/JJTQkEbVfeF3egvY6

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom 📌การอบรม เรื่อง “พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 9...
20/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌การอบรม เรื่อง “พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 9”
** PDU 6 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
…………………………………
👉 เนื้อหา
• พื้นฐานความเข้าใจทั่วไปของโครงการ
• สาเหตุของความล้มเหลวในการบริหารงานโครงการโดยทั่วไป
• คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ
• วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
• กระบวนการบริหารโครงการ
• การแก้ไขด้านเวลา (Schedule Control)
• การแก้ไขด้านต้นทุน (Cost Control)
• การควบคุมขอบเขตงาน (Scope Control)
• การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
• อื่น ๆ

วิทยากร โดย
นายพีรพงษ์ วสิษฐ์ธำรงค์ PMP
Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 1,000 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณแสงดาว การะภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 523 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/37bVVkP

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom📌 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12” ** PDU 12 หน่ว...
20/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌 การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12”
** PDU 12 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
…………………………………
👉 เนื้อหา
- 10 modules ของงานบำรุงรักษาระดับ World Class
- โครงสร้างระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และกรณีศึกษา
- เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
- การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงป้องกัน และกรณีศึกษา
- การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา และกรณีศึกษา
- เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกรณีศึกษา
- Kaizen
- ฯลฯ

วิทยากร โดย
อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager) /IBM Storage Product Thailand
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 2,400 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 3,600 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณแสงดาว การะภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 523
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/3ot0nU1

20/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม ZOOM

📌 การอบรม เรื่อง “รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”
** PDU 4.5 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 29 มกราคม 2564
…………………………………
👉 เนื้อหา
• ลักษณะรอยร้าว
• แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุ
• แนวทางการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับฐานรากอาคารที่มีปัญหาการทรุดตัว
• การแก้ไขอาคารทรุดตัว
วิทยากร โดย
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 900 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 1,200 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/37ryX9L

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom📌 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)” ...............
20/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌 การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)”
...................................
🔹 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
.........................................
👉 เนื้อหา
1. ที่มาของมาตรฐาน NFPA 101 และความหมายของ Fire Compartment
2. บทเรียนความสูญเสียจากเพลิงไหม้ในอาคารที่ไม่มี Fire Compartment
3. ข้อกำหนดของ Fire Compartment ในอาคาร
4. โครงสร้างหลักอาคารเพื่อทำ Fire Compartment และสัมพันธ์กับขนาดของอาคาร
5. สถานที่ที่ต้องออกแบบให้มีการแบ่งส่วนอาคารหรือ Fire Compartment
6. Fire Compartment ในอาคารพักอาศัยรวม
7. Fire Compartment ในอาคารศูนย์การค้า อาคารชุมนุมคน และโรงงานอุตสาหกรรม
8. การออกแบบ Fire/Smoke Door and Window สำหรับ Fire Compartment
9. การออกแบบ Fire/Smoke Damper สำหรับท่อลมที่ผ่าน Fire Compartment
10. การออกแบบ Fire/Smoke Curtain สำหรับ Fire Compartment
11. การออกแบบ Fire Stop System สำหรับ Fire Compartment
12. การทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับ Fire Compartment
.........................................
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 1,200 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2Ma6ON6
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาhttps://forms.gle/Bm3PhyN1Wv5tmUR9A

📣มาแล้วจ้า!! ปักหมุดรอได้เลยกับการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ สินค้า หนังสือมาตรฐาน และของ Premiumจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ...
19/01/2021

📣มาแล้วจ้า!! ปักหมุดรอได้เลยกับการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่
สินค้า หนังสือมาตรฐาน และของ Premium
จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีทั้ง ลด แลก แจก แถม
--------------------------------------------------------
🎯 เจอกันได้ 🎯
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.
---------------------------------------------------------
ห้ามพลาด โปรโมชั่นไฟไหม้ จัดใน Live สด ที่เดียวเท่านั้น
📍ติดตามได้ผ่านเพจ : ร้านหนังสือ วสท.
#ปักหมุดรอเลยค่ะ
#ร้านหนังสือวสท.
#Flashsale
#ลดกระหน่ำ

📣มาแล้วจ้ากับการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่
สินค้า และของที่ระลึก จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
มีทั้ง ลด แลก แจก แถม
--------------------------------------------------------
🎯 เจอกันได้ 🎯
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
เวลา 12.00-13.00 น.
---------------------------------------------------------
ห้ามพลาด โปรโมชั่นไฟไหม้ จัดใน Live สด ที่เดียวเท่านั้น

📍ติดตามได้ผ่านเพจ : ร้านหนังสือ วสท.

#ปักหมุดรอเลยค่ะ
#ร้านหนังสือวสท.
#Flashsale
#ลดกระหน่ำ

19/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌 การอบรม หลักสูตร “การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14” 🎯
** PDU 6 หน่วย **
...................................
🔹 13 กุมภาพันธ์ 2564
.........................................
👉 เนื้อหา
1. ปฐมบทการเรียนรู้เรื่องเครื่องสูบน้ำ
2. การคำนวณเพื่อกำหนดขนาด และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เครื่องสูบน้ำประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
4. วัสดุโครงสร้างเครื่องสูบน้ำ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
5. การติดตั้งและเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเป็นครั้งแรก (Start Up)
6. การปฏิบัติการการเลือกเครื่องสูบน้ำจาก Pump Selection Program
.......................................
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 1,500 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 1,800 บาท/ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณแสงดาว การะภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 523
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/38XLSlD

🎯 พบกับรายการ “คุยกัน @วสท. กับเอนก ศิริพานิชกร” 🎯 #EP.8.........................🚩 แนะนำ และพูดคุยกับคณะอนุกรรมการวิศวกร...
19/01/2021

🎯 พบกับรายการ “คุยกัน @วสท. กับเอนก ศิริพานิชกร” 🎯 #EP.8
.........................
🚩 แนะนำ และพูดคุยกับคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท. พร้อมความรู้ด้านโครงสร้างสะพาน

🔹วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

🔹ที่ Facebook Live วสท.
https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand/
.........................
📌มาหาความรู้เรื่องงานวิศวกรรมโยธา พร้อมตอบคำถาม จาก รศ.เอนก ศิริพานิชกร 👉อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
▫️ค้นหาพื้นฐานวิศวกรรม กับงานวิศวกรรมโครงสร้าง
.........................
(ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ1. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท.2. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยว...
19/01/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท.
2. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท.
3. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท.

ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom📌 การอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 26” 🎯** PDU 1...
19/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌 การอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 26” 🎯
** PDU 18 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 15 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564
.........................................
👉 เนื้อหาบางส่วน
• การพิจารณาข้อมูลดิน
• กรณีศึกษาการแก้ปัญหาฐานรากปัญหาที่มักเกิดขึ้นในงานระบบฐานรากและตัวอย่างและวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เสาเข็มตอกเยื้องศูนย์ เสาเข็มหัก เสาเข็มเจาะมีปัญหา ตัวอย่างการแก้ไข
• วิธีการแก้ไขปัญหาฐานรากของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้ว และกรณีศึกษา
.......................................
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท./ นักศึกษาปริญญาตรี 3,600 บาท/ท่าน
🔹 ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 4,500 บาท/ท่าน
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณวีนา กรุดเงิน
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/35RwCoz

19/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม ZOOM

📌การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile รุ่นที่ 4” 🎯
** PDU 4.5 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์
🔹 สมาชิก วสท. 900 บาท/ท่าน
🔹 บุคคลทั่วไป 1,200 บาท/ท่าน
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 538 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และใบสมัคร https://bit.ly/2I5NQ92

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom📌การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “กฎหมายใหม่! ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัคคีภัยอาคารเก่า” 🎯.......
18/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “กฎหมายใหม่! ปรับปรุงระบบความปลอดภัยอัคคีภัยอาคารเก่า” 🎯
...................................
🔹 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.
👉 ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน
.........................................
👉 กฎกระทรวง การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563” เพื่อใช้บังคับแทน กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
........................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
สแกน QR เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หรือคลิก https://forms.gle/hZdTYEYU34Jxefk29

18/01/2021
การตรวจเชิงรุก COVID 19 จากน้ำเสีย ทางเลือกเพื่อสู้กับการระบาดรอบใหม่

การตรวจเชิงรุก COVID 19 จากน้ำเสีย ทางเลือกเพื่อสู้กับการระบาดรอบใหม่

ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย ดร.ปิยะรัตน์ เปาเล้ง
คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

18/01/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom

📌การอบรมออนไลน์ เรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน” ** หลักสูตรใหม่ **
** PDU 9 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 27-28 มกราคม 2564
......................................
👉 ค่าลงทะเบียนออนไลน์ 2,500 บาท/ท่าน
......................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521 โทรสาร 0-2184-4662
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด และสมัคร ที่นี่ https://bit.ly/37fYQca

วันนี้ 15.00 น. อย่าลืมนะคะ พบกับ Facebook live เรื่อง การตรวจเชิงรุก COVID 19 จากน้ำเสีย ทางเลือกเพื่อสู้กับการระบาดรอบ...
18/01/2021

วันนี้ 15.00 น. อย่าลืมนะคะ
พบกับ Facebook live เรื่อง การตรวจเชิงรุก COVID 19 จากน้ำเสีย ทางเลือกเพื่อสู้กับการระบาดรอบใหม่

🎯ผ่านทาง fan page วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand

📌วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
------------------------------------------------------

📢 จากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ประเทศไทยขณะนี้ สาเหตุหนึ่งคือการขาดระบบการตรวจแบบ Active เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เราเริ่มตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเมื่อเกิดการระบาดแล้ว 🦠

📌 การเตือนภัยล่วงหน้าจากการแพร่เชื้อ COVID-19 ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและชุมชนด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียโสโครกสามารถทำได้จริงหรือ? ต่างประเทศใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไรบ้าง? ได้ผลขนาดไหน?

📌 มาฟังความคืบหน้าทางวิทยาการและข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบ Active ด้วยการตรวจน้ำเสียโสโครกสำหรับประเทศไทยจาก ▫️ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่

487 ซอยเทพลีลา รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติศาสตร์ วสท. : ก่อนที่จะได้ก่อรูปองค์กรมาเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มีประวัติการรวมกลุ่มของวิศวกร กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีกลุ่มนายช่างชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประกอบอาชีพทางช่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และอเมริกา ได้พยายามก่อตั้งสมาคมทางการช่างขึ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตลอด เพราะการช่างในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร และยังไม่เห็นความจำเป็นในการดำเนินการ การบริหารงานของสมาคมนี้จึงได้ยุติลงในเวลาต่อมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 นักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปศึกษาวิชาการก่อสร้างที่ประเทศอังกฤษและกลับมาทำงานในประเทศไทย ได้เริ่มรวมตัวฟื้นฟูสมาคมสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางช่างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2471 นี้เอง ก็ได้ไปขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนายช่างขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนายช่างนี้ประกอบด้วย คุณพระเวชยันต์ รังสฤษฏ์ คุณพระชำนาญ คุณหลวงชำนิ และคุณพระประกอบ ยันตรกิจ ในปี พ.ศ. 2478 นายช่างที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการร่วมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมู่สมาชิกด้วยกัน ในปีพ.ศ. 2486 คุณพระประกอบ ยันตรกิจ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนายช่างฯ ได้พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียนรถไฟที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาเป็นนายช่างต่างก็แก่ตัวลงเกษียณราชการไปเป็นส่วนมาก ทำให้สมาชิกลดลง ขณะที่สมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วยนายช่างที่จบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงเกิดความคิดว่า ควรรวมสองสมาคมเป็นสมาคมเดียวกัน โดยรัฐบาลในสมัยนั้นเองก็มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมอาชีพวิศวกรรมให้เจริญเป็นปึกแผ่น และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพกันเองในหมู่วิศวกร จึงได้มีการหารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งบางท่านเป็นกรรมการอยูในทั้งสองสมาคมได้ข้อตกลงที่ให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสมาคมของตนและมารวมกันตั้งเป็นสมาคมใหม่คือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา กรรมการอำนวยการชุดแรกนั้น ท่านพลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ ได้รับเป็นประธานกรรมการท่านแรกของ ว.ส.ท. มีสมาชิกผู้ก่อตั้งรวมทั้งหมด 27 คน โดยงานแรกที่ ว.ส.ท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำคือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

029356868

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญชวนท่านสมาชิกที่มีกิจกรรมเสริม เช่น เปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม กิจกรรมของใช้ต่างๆ เข้าร่วม EIT marketplace เพื่อช่วยกันส่งเสริมกิจการของสมาชิก เรียนเชิญทุกท่านครับ
รบกวนขอความรู้หน่อยจากทางวิศวกรครับว่ามาวิธีดีกว่านี้ไหม หรือ ประเทศอื่นเค้าใช้วิธีแบบไหนกันครับที่พอจะช่วยลดการเกิดเหตุแบบนี้ครับ https://www.facebook.com/116483835041859/posts/3646744895349051/
อยากให้จัดอบรม การออกแบบถังรับแรงดันตาม asme sec 8 หรือการออกแบถังกักเก็บ ตามมาตรฐาน api หรือการออกแบบระบบท่อตาม asme b31
จะต่อ ใบ กว.ใหม่ต้องทำยังงั้ยบ้างครับ
ขอบคูณที่ให้ความรู้ครับ
ขออนุญาต แอดมิน ประกาศรับสมัครงาน ครับ เผื่อมีน้องๆจบใหม่สนใจ อัตราเงินเดือน เริ้มที่ 21,000 บาท ครับ
📌📌📌สำหรับผู้ที่สนใจหางาน Sales Manager - Industrial Steam Turbines ขออายุไม่เกิน 36 ปี เงินเดือน 100,000 บาท can communicate in English - business level มีรถ ขับรถได้ สนใจส่ง resume มาที่ [email protected] #wearehiring #engineering
สวัสดีครับ ขออนุญาตฝากไว้ เผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ https://www.facebook.com/groups/lifeaftercovid19/permalink/694462751311475/
ขออนุญาตโพสต์สอบถามความคิดเห็นจากท่านเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ทุกท่านด้วยครับ งานที่ทำได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือไม่ครับ ผมขอรบกวนเวลาสัก 10 นาที กรุณาช่วยกรอกแบบสอบถาม "ผลกระทบของ COVID - 19 ต่อธุรกิจก่อสร้าง" ให้ด้วยเถิดครับ หากมีความเห็นเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ กรุณาเขียนบอกด้วยครับ สามารถกระจายแบบสอบถามนี้ผ่านไปถึง รุ่นพี่ๆ เพื่อนๆ และ รุ่นน้องๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างได้ตามอัธยาศัยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ
เห็นคนชื่อ Natthakrit คอมเมนท์ด่าเรื่องเงินบำนาญอยู่ในเพจ the standard
เครื่องช่วยหายใจกำลังขาดแคลนในทุกโรงพยาบาล จึงขอเสนอให้ระดมสมองผลิตใช้เองเป็นการด่วน ซึ่งผมไปเจอแบบที่เบสิคมาก มาเสนอ ขอทุกท่านลองพิจารณาครับ
จะรับการสนับสนุนยังไง หรือมีแบบให้ รพ.ทำเองได้ไหมครับ