วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว Engineering Institute of Thailand (EIT)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
(349)

The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King's Patronage(

ศักดิ์ศรีวิศวกรไทย รับใช้สังคม

เปิดเหมือนปกติ

09/07/2021
เสวนา ระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) กรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ว

เชิญรับชมและแลกเปลี่ยนความเห็นในงานเสวนา
ระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) กรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 -18.45 น.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สกสว.
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
วิทยากร
1) พื้นฐานและสาเหตุของเหตุระเบิดกิ่งแก้ว
- รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) / อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
2) มลพิษฟุ้งกระจายจากกรณีกิ่งแก้ว และระบบอัจฉริยะในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท. และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- คุณปานรดา สุดโต
Country Manager, Industrial Scientific Corporation Pte Ltd
3) ผลพวงด้านการปนเปื้อนสารอันตรายในสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
4) เหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้วสะท้อนปัญหาอะไรในกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย?
- คุณอชิชญา อ๊อตวงษ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดำเนินรายการ
คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
และ ดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย
คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoomการอบรม เรื่อง “เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสาย...
09/07/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
การอบรม เรื่อง “เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง” 🎯
** PDU 4.5 หน่วย **
...................................
🔹 29 กรกฎาคม 2564
.....................................
👉 เนื้อหา
• ภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายแรกของประเทศไทย
• การพัฒนาโรงผลิตชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง แบบหล่อ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา
• การศึกษาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตกำลังสูง
• การวิเคราะห์และออกแบบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
• พฤติกรรมของถนนและสะพานภายใต้การขนย้ายชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างเกินพิกัด
• การทดสอบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขนาดเท่าของจริง
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
......................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3e0lppv
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjRCzzPze1xkBca0XzxOwSKQ_mL1A7tIJalKtCeCd1vl4NeQ/viewform

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
การอบรม เรื่อง “เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง” 🎯
** PDU 4.5 หน่วย **
...................................
🔹 29 กรกฎาคม 2564
.....................................
👉 เนื้อหา
• ภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายแรกของประเทศไทย
• การพัฒนาโรงผลิตชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง แบบหล่อ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา
• การศึกษาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตกำลังสูง
• การวิเคราะห์และออกแบบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยว
• พฤติกรรมของถนนและสะพานภายใต้การขนย้ายชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างเกินพิกัด
• การทดสอบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขนาดเท่าของจริง
......................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
......................................
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณนพมาศ ปิ่นสุวรรณ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3e0lppv
สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjRCzzPze1xkBca0XzxOwSKQ_mL1A7tIJalKtCeCd1vl4NeQ/viewform

📢 ขอเชิญรับชม และร่วมเสวนา เรื่องระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) สำหรับกรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ววันที่ 9 กรกฎาค...
09/07/2021

📢 ขอเชิญรับชม และร่วมเสวนา เรื่อง
ระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) สำหรับกรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 -18.45 น.
ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand
เพจชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
เพจ สกสว.
---------------------------------
👉 พื้นฐานและสาเหตุของเหตุระเบิดกิ่งแก้ว
- รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

👉 มลพิษฟุ้งกระจายจากกรณีกิ่งแก้ว และระบบอัจฉริยะในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

👉 ผลพวงด้านการปนเปื้อนสารอันตรายในสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท.
และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- คุณปานรดา สุดโต
Country Manager, Industrial Scientific Corporation Pte Ltd

👉 เหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้วสะท้อนปัญหาอะไรในกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย?
- คุณอชิชญา อ๊อตวงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

▪ ดำเนินรายการโดย คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
และดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
---------------------------------
จัดโดย คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

📢 ขอเชิญรับชม และร่วมเสวนา เรื่อง
ระบบ “ฟื้นฟู-เยียวยา-ป้องกัน” ที่ควรมี (ทำ) สำหรับกรณีเหตุระเบิดกิ่งแก้ว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 -18.45 น.
ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ https://www.facebook.com/EngineeringInstituteofThailand
เพจชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
เพจ สกสว.
---------------------------------
👉 พื้นฐานและสาเหตุของเหตุระเบิดกิ่งแก้ว
- รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์
ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

👉 มลพิษฟุ้งกระจายจากกรณีกิ่งแก้ว และระบบอัจฉริยะในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน

👉 ผลพวงด้านการปนเปื้อนสารอันตรายในสิ่งแวดล้อมที่ต้องประเมิน ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
- ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท.
และผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- คุณปานรดา สุดโต
Country Manager, Industrial Scientific Corporation Pte Ltd

👉 เหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้วสะท้อนปัญหาอะไรในกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย?
- คุณอชิชญา อ๊อตวงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

▪ ดำเนินรายการโดย คุณฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
และดร.ปิยรัตน์ เปาเล้ง ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
---------------------------------
จัดโดย คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom 🎯 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่” 📌  ** PDU 2.25 หน่วย ** .....
09/07/2021

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
🎯 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่” 📌
** PDU 2.25 หน่วย **
...................................
🔹 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 700 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 900 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 511
📧 อีเมล : [email protected]
✍ ลงทะเบียนร่วมอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdocZQgseMfuynHk_s5mexmVXMP_PhRa4nC8GGzeokwBaMyDQ/viewform

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
🎯 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่” 📌
** PDU 2.25 หน่วย **
...................................
🔹 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 700 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 900 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 511
📧 อีเมล : [email protected]
✍ ลงทะเบียนร่วมอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdocZQgseMfuynHk_s5mexmVXMP_PhRa4nC8GGzeokwBaMyDQ/viewform

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom📌  เรื่อง “ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม” 📌  ** PDU 4.5 หน่วย ** 🔹 17 กรกฎาคม 2564...........
09/07/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
📌 เรื่อง “ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม” 📌
** PDU 4.5 หน่วย **

🔹 17 กรกฎาคม 2564
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3w8fRzy
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/h5hbz1J79QkxMvmc7

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
📌 เรื่อง “ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม” 📌
** PDU 4.5 หน่วย **

🔹 17 กรกฎาคม 2564
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3w8fRzy
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/h5hbz1J79QkxMvmc7

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom 🎯 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 4” 📌  ...
09/07/2021

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
🎯 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 4” 📌
** PDU 9 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564
...................................
👉 เนื้อหา (บางส่วน)
• กรณีศึกษาเพลิงไหม้ และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับ คลังสินค้า
• นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 13
• Commodity Classification
• การออกแบบ โดยใช้ In-rack sprinklers สำหรับ Rack storage
• การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 2,400 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3xsDyUP
ลงทะเบียนร่วมอบรมที่ https://forms.gle/CvTmHzwoV3KN9Wn88

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม Zoom
🎯 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 4” 📌
** PDU 9 หน่วย **
...................................
🔹 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564
...................................
👉 เนื้อหา (บางส่วน)
• กรณีศึกษาเพลิงไหม้ และ การทดลองจาก UL / FM ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงกับ คลังสินค้า
• นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 13
• Commodity Classification
• การออกแบบ โดยใช้ In-rack sprinklers สำหรับ Rack storage
• การออกแบบ โดยใช้ CMDA sprinklers สำหรับ High piles storage height ที่ความสูงน้อยกว่า 25 ฟุต
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 2,400 บาท
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 3,000 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3xsDyUP
ลงทะเบียนร่วมอบรมที่ https://forms.gle/CvTmHzwoV3KN9Wn88

09/07/2021
เชิญชวนนายช่าง และวิศวกรร่วมเสนอรายชื่อ "นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564"

"ความเป็นช่างอยู่ในสายเลือดคนไทยมาช้านาน ... โครงการนี่มิได้มุ่งเน้นเรื่องระดับการศึกษาแต่ส่งเสริมผู้คิดค้นนวัตกรรมและนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะให้เกิดการต่อยอด"

นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงการสรรหาบุคคลรับรางวัล นายช่าง ผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564

เชิญชวนนายช่าง และวิศวกรร่วมเสนอรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่อุทิศตน สร้างสรรค์ประโยช์แก่ส่วนรวม เพื่อรับรางวัล "นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ ประจำปี 2564"

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2TUxeq2
สอบถาม โทร. 02 1844600-9 ต่อ 522

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระท...
08/07/2021

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำวิศวกรอาสา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ 2 หมู่บ้าน โดยตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะต้องซ่อมแซมส่วนใดบ้าง

เบื้องต้นพบว่าเสียหายไม่มาก มีบานกระจกแตก ฝ้าหลุดร่วง ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร
โดยมีคำแนะนำที่จะต้องสังเกตเบื้องต้น ได้แก่
1. ลักษณะกายภาพของอาคาร เช่น รั้ว การตั้งตรงของอาคาร
2. ตรวจสอบผนังบ้านว่ามีการทะลุ หรือมีกระจกแตกหรือไม่
3. รอยร้าวระหว่างเสากับคาน เพราะเป็นจุดต่อสำคัญ หากมีรอยแตกร้าว ต้องรีบแจ้งวิศวกรมาตรวจสอบ
4. หากมีเสียงลั่น และสั่นในอาคาร ให้รีบออกจากอาคาร และแจ้งวิศวกรเข้าตรวจสอบทันที

โดยขณะนี้กำลังรวบรวมวิศวกรอาสา เพื่อตรวจสอบอาคารที่เสียหาย และมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการตรวจสอบอาคารกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 500 ราย
———————
📍 หมายเหตุ:
1. การลงพื้นที่ต้องพิจารณาจากความปลอดภัย และการได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก
2. การดำเนินงานตรวจสอบจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

8 กรกฎาคม 2564
#วิศวกรอาสาพากลับบ้าน

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoomการอบรมเรื่อง “เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อ...
08/07/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
การอบรมเรื่อง “เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง” 📌

** PDU 6 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
………………………………
เนื้อหา
🔹 ความสำคัญของการหล่อลื่น ประเภทและคุณสมบัติของสารหล่อลื่น
🔹 การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์และน้ำมันระบบส่งกำลัง
🔹 การจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร
🔹 การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
🔹ประเภทและคุณสมบัติของจาระบี, การเลือกใช้จาระบีกับเครื่องจักรอย่างถูกต้องเหมาะสม
🔹 กรณีศึกษา : การบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 1,200 บาท
🔹 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
📧 อีเมล : [email protected]
✍️ ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://1th.me/Vi4Mm
✍️ รายละเอียด https://bit.ly/3ypLe

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
การอบรมเรื่อง “เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง” 📌

** PDU 6 หน่วย **
…………………………………
🔹 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
………………………………
เนื้อหา
🔹 ความสำคัญของการหล่อลื่น ประเภทและคุณสมบัติของสารหล่อลื่น
🔹 การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์และน้ำมันระบบส่งกำลัง
🔹 การจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร
🔹 การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
🔹ประเภทและคุณสมบัติของจาระบี, การเลือกใช้จาระบีกับเครื่องจักรอย่างถูกต้องเหมาะสม
🔹 กรณีศึกษา : การบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ
………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
🔹 สมาชิก วสท. 1,200 บาท
🔹 บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
☎️ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
📧 อีเมล : [email protected]
✍️ ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://1th.me/Vi4Mm
✍️ รายละเอียด https://bit.ly/3ypLe

📣 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !เนื่องจากจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ...
08/07/2021

📣 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !

เนื่องจากจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ลงทะเบียนไว้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนมาก จึงต้องการรับวิศวกรอาสาเพิ่ม เพื่อช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแก่ประชาชน

📌 วิศวกรท่านใดสนใจ โปรดลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/q1gRdjhHD6trefPY7

📣 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รับสมัครวิศวกรอาสาเพิ่ม !

เนื่องจากจำนวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ลงทะเบียนไว้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีจำนวนมาก จึงต้องการรับวิศวกรอาสาเพิ่ม เพื่อช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารแก่ประชาชน

📌 วิศวกรท่านใดสนใจ โปรดลงทะเบียนที่ลิงก์ https://forms.gle/q1gRdjhHD6trefPY7

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม ZOOM🛎 การอบรม เรื่อง “กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้” 🎯** PDU 4.5 หน่วย **🔹 7...
08/07/2021

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม ZOOM
🛎 การอบรม เรื่อง “กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้” 🎯

** PDU 4.5 หน่วย **
🔹 7 สิงหาคม 2564
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3ea3gGb
สมัครอบรมที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesy_Sy28QhbwB8nZM9Kgj2UxKl5b4zFLgbhF-gwLeP7YwjNw/viewform

📢 Online Seminar ผ่านโปรแกรม ZOOM
🛎 การอบรม เรื่อง “กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้” 🎯

** PDU 4.5 หน่วย **
🔹 7 สิงหาคม 2564
…………………………………
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท/ท่าน
• ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
…………………………………
🙋 ติดต่อสอบถาม : คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 526
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3ea3gGb
สมัครอบรมที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesy_Sy28QhbwB8nZM9Kgj2UxKl5b4zFLgbhF-gwLeP7YwjNw/viewform

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom📢 เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้า...
08/07/2021

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
📢 เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง” 📌
** PDU 6 หน่วย ** สอบผ่าน

🔹 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564
...................................
👉 เนื้อหา
• หลักการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
• การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ. 1304-61
• การป้องกันอัคคีภัยของอาคารโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐาน มยผ. 8304-61
• ข้อพิจารณาด้านความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน มยผ. 1333-61
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3A9SMjd
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/WVdDEMZ4RWL5jpwp6

📢 Online Seminar 🎯 ผ่านโปรแกรม Zoom
📢 เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย การพิจารณาด้านความคงทน และการออกแบบของอาคารเหล็กโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง” 📌
** PDU 6 หน่วย ** สอบผ่าน

🔹 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564
...................................
👉 เนื้อหา
• หลักการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
• การออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหวตามมาตรฐาน มยผ. 1304-61
• การป้องกันอัคคีภัยของอาคารโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐาน มยผ. 8304-61
• ข้อพิจารณาด้านความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณตามมาตรฐาน มยผ. 1333-61
...................................
👉 ค่าลงทะเบียน
• สมาชิก วสท. 1,200 บาท
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
...................................
ติดต่อสอบถาม : คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
☎ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 510
📧 อีเมล : [email protected]
✍ รายละเอียด https://bit.ly/3A9SMjd
ลงทะเบียนอบรมที่นี่ https://forms.gle/WVdDEMZ4RWL5jpwp6

ที่อยู่

487 ซอยเทพลีลา รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10310

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติศาสตร์ วสท. : ก่อนที่จะได้ก่อรูปองค์กรมาเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้มีประวัติการรวมกลุ่มของวิศวกร กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2447 ได้มีกลุ่มนายช่างชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ประกอบอาชีพทางช่างอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และอเมริกา ได้พยายามก่อตั้งสมาคมทางการช่างขึ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตลอด เพราะการช่างในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร และยังไม่เห็นความจำเป็นในการดำเนินการ การบริหารงานของสมาคมนี้จึงได้ยุติลงในเวลาต่อมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 นักเรียนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปศึกษาวิชาการก่อสร้างที่ประเทศอังกฤษและกลับมาทำงานในประเทศไทย ได้เริ่มรวมตัวฟื้นฟูสมาคมสำหรับผู้ประกอบอาชีพทางช่างขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2471 นี้เอง ก็ได้ไปขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมนายช่างขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนายช่างแห่งกรุงสยาม” ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนายช่างนี้ประกอบด้วย คุณพระเวชยันต์ รังสฤษฏ์ คุณพระชำนาญ คุณหลวงชำนิ และคุณพระประกอบ ยันตรกิจ ในปี พ.ศ. 2478 นายช่างที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ก่อตั้งสมาคมวิศวกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งในการร่วมมือทางวิชาชีพวิศวกรรมในหมู่สมาชิกด้วยกัน ในปีพ.ศ. 2486 คุณพระประกอบ ยันตรกิจ ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมนายช่างฯ ได้พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นนักเรียนรถไฟที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาเป็นนายช่างต่างก็แก่ตัวลงเกษียณราชการไปเป็นส่วนมาก ทำให้สมาชิกลดลง ขณะที่สมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งประกอบด้วยนายช่างที่จบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงเกิดความคิดว่า ควรรวมสองสมาคมเป็นสมาคมเดียวกัน โดยรัฐบาลในสมัยนั้นเองก็มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมอาชีพวิศวกรรมให้เจริญเป็นปึกแผ่น และจะออกพระราชบัญญัติวิศวกรรมเพื่อให้มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพกันเองในหมู่วิศวกร จึงได้มีการหารือกับกรรมการสมาคมวิศวกรรมฯ ซึ่งบางท่านเป็นกรรมการอยูในทั้งสองสมาคมได้ข้อตกลงที่ให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสมาคมของตนและมารวมกันตั้งเป็นสมาคมใหม่คือสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา กรรมการอำนวยการชุดแรกนั้น ท่านพลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษดิ์ ได้รับเป็นประธานกรรมการท่านแรกของ ว.ส.ท. มีสมาชิกผู้ก่อตั้งรวมทั้งหมด 27 คน โดยงานแรกที่ ว.ส.ท. ได้รับมอบหมายให้จัดทำคือ ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

029356868

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนสอบถามทาง วสท. ครับ เห็นว่าปัจจุบัน มีการใช้ GFRP เข้าเสริมทดแทนเหล็กเส้น ในโครงสร้างหลัก เช่น เสา และ คาน รบกวนสอบถาม 1 ใช้ทดแทนได้จริงหรือไม่ 2 เมื่อใช้ทดแทนแล้วจะมีผลเรื่องกำลังความสามารถในการรับแรง และมีการปลอดภัยในการใช้งานมากน้อยเพียงใด เช่น การโก่งตัว รอยร้าว เป็นต้น 3 GFRP ที่ใช้กันในปัจจุบัน ต้องควบคุมให้มีมาตรฐานการผลิต เหมือนกับเหล็กเส้นหรือไม่ หรือไม่มีมาตรฐานก้อได้ 4 ไม่ทราบว่าป้จจุบันมีมาตรฐานการออกแบบด้วย GFRP ในประเทศไทยหรือไม่ เพราะ มีการกล่าวอ้างถึง ACI 440 แต่ไม่น่าจะมีคนยึดถือในการออกแบบเท่าไร 5 เราจะป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงได้อย่างไร เพราะ สคบ. ไม่น่าจะเชี่ยวชาญเท่ากับ วสท. ครับ ขอบคุณครับ ชัชพงศ์ บุญวรรณ
รบกวนสอบถามครับ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก จะถูกประกาศเข้าเอกสารมาตรฐานของ ทล. เมื่อไหร่ครับ ขอบคุณครับ
การนำข้อมูลผ่าย You Tube เสนอหลายๆข้อมูลควรจะมีการคัดกรองหลายๆด้านหรือไม่ เช่น 1.ข้อมูลตามหลักวิชาการ ที่ใช้ในการคำนวณแทนค่าสูตรซึ่งคำนวณย้อนกลับไปมาได้ถูกต้อง 2.ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ในการขออนุญาต เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้ามีผลโดยตรง 3.ข้อมูลด้านความปลอดภัย อันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่อุปกรณ์เสริมติดตั้งดัดแปลง 4.ถ้าเกิดความเสียหายภายหลังจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ 5.ข้อมูลเรื่องอันตรายจากการดำเนินงานการต่อระบบไฟฟ้าใช้งานคู่มือการบำรุงรักษาที่ปลอดภัย 6.การนำเข้าซึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอให้มีการปฏิบัติจริงซึ่งต้องมีการดัดแปลงกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน
สอบถามเรื่องปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในเอกสารมาตรฐานของ ทล. หรือยังครับ ขอบคุณครับ
มีทุน 0 บาท❗️ ก็เป็นเจ้าของ CAD ได้❗️ อย่าเชื่อ จนกว่าจะได้ลอง สมัครใช้ฟรีได้แล้ววันนี้ ไม่ต้องรอ OTP ไม่ต้องย้ายค่าย CAD แท้เพื่อคนไทย รองรับเมนูไทย CADThaiDWG เท่านั้น!! Download Now : https://www.cadthai.com/cadthaidwg ✅ User -Friendly Interface รูปแบบเมนูคำสั่งที่คุ้นเคย ✅ Support CAD2D/3D รองรับไฟล์แคด 2 มิติ และ 3 มิติ ✅ Thai Font รองรับการใช้ภาษาไทยได้เต็มรูปแบบ #CADThai #3DCAD #CADFree #CADThaiDWGฟรีตลอดชีพ
เชิญชวนท่านสมาชิกที่มีกิจกรรมเสริม เช่น เปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม กิจกรรมของใช้ต่างๆ เข้าร่วม EIT marketplace เพื่อช่วยกันส่งเสริมกิจการของสมาชิก เรียนเชิญทุกท่านครับ
รบกวนขอความรู้หน่อยจากทางวิศวกรครับว่ามาวิธีดีกว่านี้ไหม หรือ ประเทศอื่นเค้าใช้วิธีแบบไหนกันครับที่พอจะช่วยลดการเกิดเหตุแบบนี้ครับ https://www.facebook.com/116483835041859/posts/3646744895349051/
อยากให้จัดอบรม การออกแบบถังรับแรงดันตาม asme sec 8 หรือการออกแบถังกักเก็บ ตามมาตรฐาน api หรือการออกแบบระบบท่อตาม asme b31
จะต่อ ใบ กว.ใหม่ต้องทำยังงั้ยบ้างครับ
ขอบคูณที่ให้ความรู้ครับ
ขออนุญาต แอดมิน ประกาศรับสมัครงาน ครับ เผื่อมีน้องๆจบใหม่สนใจ อัตราเงินเดือน เริ้มที่ 21,000 บาท ครับ