สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้น? สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 (เดิม)
(53)

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก....
24/08/2023

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ให้ติดต่อขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.42 (E-workpermit) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน (ชุดที่ 1) ได้ตาม QR-Code หรือ ลิ้งค์ https://shorturl.at/jn179
นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีรายชื่อที่ได้รับใบอนุญาตกรอกแบบฟอร์มพร้อมเตรียมเอกสารแนบที่ระบุในแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://shorturl.at/fswGS

22/08/2023
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-16.30 น. นางสาววรรณวนัช ตันหยง ผู้อำนวยการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้ม...
22/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00-16.30 น. นางสาววรรณวนัช ตันหยง ผู้อำนวยการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์ผกา สุวรรณมาลี นักวิชาการแรงงานแรงงานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ร่วมกับโรงเรียนศึกษานารีดำเนินการตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน(กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา) โดยมีกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระพร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 อาชีพ คือ การทำพวงกุญแจ และการเพ้นท์กระเป๋าผ้า มีนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ณ โรงเรียนศึกษานารี เลขที่ 176 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

15/08/2023
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Thai Odyssey Sdn. bhd.
11/08/2023

ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Thai Odyssey Sdn. bhd.

10/08/2023

ย้ำเตือน(!)(!)แรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ไต้หวันโดยใช้ “วีซ่าท่องเที่ยว” ไม่สามารถทำงานในไต้หวันได้ และไม่สามารถเปลี่ยนจาก”วีซ่าท่องเที่ยว”เป็น”วีซ่าทำงาน” ได้
ที่มา : สำนักงานแรงงานไทย ไทเป

10/08/2023

ครม. เคาะขยายเวลา ให้คนต่างด้าวที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว อยู่ต่อและทำงานได้ถึง 30 ก.ย. 66

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ครม.เห็นชอบ ขยายระยะเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ให้สามารถอยู่ในไทยและทำงานถึง 30 ก.ย.นี้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ เป็นหลักฐานว่าได้รับการผ่อนผัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้คนต่างด้าวที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 ก.ค. แล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยให้คนต่างด้าวใช้บัญชีรายชื่อดังกล่าว เป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนนายจ้าง และสถานประกอบการให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไปได้ อีกทั้งเห็นชอบในหลักการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..) และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..) ด้วย

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เดิมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนั้นหากไม่มีการขยายระยะเวลาคนต่างด้าวทั้งหมดจะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้อยู่และทำงาน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่มีข้อสงสัย ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

03/08/2023

🔊อยากไปทำงานต่างประเทศ เเต่!! ไม่เเน่ใจว่า บริษัทจัดหางานที่ท่านสนใจสมัครได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ #คนหางาน✈️✈️
--------------------------
ติดตามข่าวสารผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน : www.doe.go.th/ipd
👍🏻 Facebook : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
👍🏻 TikTok :
🎥 YouTube : https://www.youtube.com/
📞สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

รับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
03/08/2023

รับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

สจก.6 เปิดบริการ 31 ก.ค.66 เฉพาะงานตามภารกิจเร่งด่วน!!!
27/07/2023

สจก.6 เปิดบริการ 31 ก.ค.66 เฉพาะงานตามภารกิจเร่งด่วน!!!

ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited
25/07/2023

ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
กับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited

ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า
กับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited
รายละเอียด ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1ql-TaxTl6sBG06fH-Y6EBZf8KaXY6K0w/view?usp=sharing

ระบบบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มติ 5 ก.ค. 66
18/07/2023

ระบบบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มติ 5 ก.ค. 66

17/07/2023

ติดตามข่าวสาร ได้ที่เพจเฟซบุ๊กนี้และ
เว็บไซต์ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
Website : www.doe.go.th/overseas

17/07/2023

🔊อยากไปทำงานเกาหลีใต้ อย่างถูกกฎหมายผ่านกรมการจัดหางาน ทำอย่างไร
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ #คนหางาน✈️✈️
----------------------
ติดตามข่าวสารผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน : www.doe.go.th/ipd
👍🏻 Facebook : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
👍🏻 TikTok :
🎥 YouTube : https://www.youtube.com/
📞สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

12/07/2023

อธิบดีกรมการจัดหางานเผย ปี 66 ดำเนินคดี นายหน้าเถื่อนแล้ว 142 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท

กรมการจัดหางาน แจงผลการดำเนินคดี สาย-นายหน้าเถื่อน ย้ำเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทำงานเข้มงวด เพิ่มความระวังขึ้นเท่าตัว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างทยอยผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้า-ออกประเทศ และเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการแรงงานไปขับเคลื่อนการดำเนินการต่าง ๆ ประกอบกับปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานเจรจาขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศต่างๆ อาทิ ซาอุดิอาระเบีย เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำให้คนไทย ทำให้มีผู้สนใจต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อจำนวนการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรูปแบบการหลอกลวงคนไทยของสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อนในปัจจุบันนิยมใช้วิธีการหลอกลวงคนหางานผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ แพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก ติ๊กต๊อก-(TikTok)-ทวิตเตอร์-(Twitter)-และแอปพลิเคชั่นไลน์ ด้วยการโพสต์โฆษณาชักชวนและรับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ เพราะสามารถหลอกลวงคนหางานพร้อมกันได้ครั้งละมากๆ ไม่จำกัดพื้นที่หรือระยะทาง และไม่จำเป็นต้องพบหน้า

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ต้องทำงานอย่างเข้มงวดและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นจากเดิมเท่าตัวเพื่อป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นเหยื่อ โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้วิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี และเตือนภัยคนหางานให้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของมิจฉาชีพ ผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงเดือนตุลาคม 65 - กรกฎาคม 66) กรมการจัดหางานดำเนินคดี ตามมาตรา 66 ผู้ที่กระทำการโฆษณาชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อหา “โฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” จำนวน 30 คดี ตรวจพบการกระทำความผิดของสาย/นายหน้า ทั้งสิ้น 142 ราย มีผู้เสียหายถึง 471 ราย มูลค่าความเสียหายถึง 32,750,330 บาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่พบการกระทำความผิดของสาย/นายหน้า ทั้งสิ้น 152 ราย ผู้เสียหาย 217 ราย มูลค่าความเสียหาย 16,694,256 บาท โดยประเทศที่คนหางานถูกหลอกไปทำงานมากที่สุด คือ สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา และสวีเดนตามลำดับ และจังหวัดที่คนหางานถูกหลอกลวงไปทำงานมากที่สุด คือ ขอนแก่น อุดรธานี นครพนม ชัยภูมิ และปทุมธานีตามลำดับ

“กรมการจัดหางานขอย้ำเตือนว่า ผู้ที่อ้างว่าจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ แต่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการจัดหางาน จะได้รับโทษ จำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้โฆษณาชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ที่หลอกลวงว่าสามารถ หางาน หรือสามารถส่งไปฝึกงานในต่างประเทศได้และทำให้สูญเสียเงิน หรือทรัพย์สิน จะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๓ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ (เพศชาย)
11/07/2023

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๑๓ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ (เพศชาย)

การส่งเสริมโอกาสการเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรเดนมาร์ก
11/07/2023

การส่งเสริมโอกาสการเดินทางไปทำงานในราชอาณาจักรเดนมาร์ก

10/07/2023

🔊5 วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
#งานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ #คนหางาน✈️✈️
------------------------
ติดตามข่าวสารผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน : www.doe.go.th/ipd
👍🏻 Facebook : กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
👍🏻 TikTok :
👍🏻 YouTube : https://www.youtube.com/
📞สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

08/07/2023

คุณธรรมเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

06/07/2023

ข่าวดี !!!
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน
เพื่อไปทำงานในไต้หวัน
ตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า
ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2565

06/07/2023

อธิบดี กกจ. แจงแนวทางส่งแรงงานไทย ทำงานภาคเกษตรเกาหลีใต้ เผยอยู่ระหว่างรอนายจ้างเกาหลีแจ้งความต้องการ

กรมการจัดหางาน แจงแนวทางจัดส่ง แรงงานไทยทำงานภาคเกษตรเกาหลีใต้ ตาม MOU ย้ำงานเกษตรเกาหลีใต้ “กรมการจัดหางาน” จัดส่งเท่านั้น! อย่าหลงเชื่อผู้อ้างว่าสามารถส่งไปทำงานได้โดยไม่ผ่านหน่วยงานรัฐ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล (Seasonal Worker) กับทางการเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นการขยายตลาดแรงงานให้เกษตรกรไทยเข้าไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไทยที่ว่างงานในระหว่างรอถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างนายจ้างในเมืองจินอันแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน เพื่อส่งให้กรมการจัดหางานประกาศรับสมัคร จึงขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารและประกาศรับสมัครจากกรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas โดยคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเป็นคนไทย อายุระหว่าง 25 - 45 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตรอย่างน้อย 1 ปี ไม่ต้องสอบวัดระดับภาษาเกาหลี และผู้ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกในการรับสมัครปีถัดไป

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานตาม MOU ด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ปี 2566 มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. นายจ้างฯแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน ณ อำเภอจินอัน โดยอำเภอจินอันจะดำเนินการตรวจรับรองเอกสารจากนายจ้าง และอนุญาตการจ้างแรงงานไทย
2. ฝ่ายแรงงานประจำ สอท. ณ กรุงโซล ตรวจรับรองเอกสารประกอบด้วยหนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) หนังสือแจ้งความต้องการแรงงาน (Demand Letter) และสัญญาจ้าง (Employment Contract) เพื่อส่งให้กรมการจัดหางาน ประเทศไทย
3. กรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดส่งแรงงานตามฤดู จะประกาศรับสมัครคนงานจากการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถนะ/ศักยภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/ผู้แทนนายจ้างเข้าร่วมกระบวนการรับสมัคร จากนั้นจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมความพร้อมตนเอง อาทิ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (CID) และจัดทำหนังสือเดินทาง (Passport)
4. กรมการจัดหางานดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อจัดส่งแรงงานฯ อาทิ การเตรียมเอกสารยื่นขออนุมัติวีซ่า การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางตามที่สาธารณสุขสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด จัดทำประกันการเดินทางของแรงงานทุกราย โดยจะมีการอบรมแรงงานก่อนเดินทาง รับสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานในต่างประเทศ จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รถไปสนามบิน รวมทั้งรับแจ้งการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ด่านตรวจคนหางาน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่แรงงานจะเดินทางออกไปทำงานต่างประเทศ

“การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเกษตรในเกาหลีใต้นั้น ทางการเกาหลีใต้ระบุอย่างชัดเจนให้กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ แรงงานจะไม่เสียค่าบริการใดๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จําเป็นในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายจัดส่งแรงงานขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน ทั้งนี้ ห้ามบริษัทจัดหางานเข้าแทรกแซงและทำสัญญาซ้อนกับแรงงาน จึงขอย้ำเตือนประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจไปทำงานเกษตรตามฤดูกาลเกาหลีใต้ อย่าหลงเชื่อหากมีองค์กรหรือบุคคลใดแอบอ้างว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่านี้ หรือมีช่องทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกเพื่อไปทำงานต่างประเทศได้” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหางานได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”

การให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรุงเทพมหานคร
30/06/2023

การให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามมติคณะรัฐมนตรี ของกรุงเทพมหานคร

กระทรวงแรงงาน เตือน คนไทยไปทำงานถูกต้อง แต่หลบหนีการทำงาน มีสิทธิ์ถูกยกเลิกวีซ่า จับส่งกลับ ติดแบล็คลิสต์
30/06/2023

กระทรวงแรงงาน เตือน คนไทยไปทำงานถูกต้อง แต่หลบหนีการทำงาน มีสิทธิ์ถูกยกเลิกวีซ่า จับส่งกลับ ติดแบล็คลิสต์

กระทรวงแรงงาน เตือน คนไทยไปทำงานถูกต้อง แต่หลบหนีการทำงาน มีสิทธิ์ถูกยกเลิกวีซ่า จับส่งกลับ ติดแบล็คลิสต์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับข้อมูลกรณีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานถูกกฎหมาย ด้วยวีซ่าทักษะฝีมือ (E- 7) แต่กลับหลบหนีไม่ทำงานตามสัญญาจ้างจนถูกจับกุมและส่งกลับประเทศ นั้น ผมขอฝากความห่วงใยไปยังคนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้ไปทำงานอย่างถูกต้องที่เกาหลีใต้ว่า หากเกิดปัญหาในการทำงาน หรือประสบปัญหาขณะทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ สามารถปรึกษาสำนักงานแรงงานไทยในกรุงโซลให้ช่วยเหลือได้ อย่าเลือกทำผิดกฎหมายโดยหลบหนีนายจ้าง เพราะแรงงานที่ไปทำงานถูกต้องจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ เงินเดือน สวัสดิการ สิทธิ์ในการดูแลรักษา โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานได้รับแจ้งความต้องการจากบริษัทจัดหางานฯ ที่จะพาแรงงานไทยไปทำงานอู่ต่อเรือ ในสาขาช่างเชื่อม ช่างทาสี และช่างไฟฟ้าแล้ว จำนวน 4,698 อัตรา จัดส่งไปแล้ว จำนวน 791 อัตรา อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร 943 อัตรา อัตราค่าจ้าง 2.3 ล้าน - 3.0 ล้านวอน/เดือน หรือประมาณ 70,000 - 108,000 บาทต่อเดือน

“การไปทำงานต่างประเทศ ไม่ว่าประเทศใดต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้น หากไปทำงานแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ลักลอบหลบหนีเป็นผีน้อย จะทำให้เสียโอกาสในการทำงาน นายจ้างมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกวีซ่าทำงาน ถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง พร้อมขึ้นบัญชีดำไม่อนุญาตให้เดินทางกลับเข้าสาธารณรัฐเกาหลีอีก” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เกาหลีใต้มีการกำหนดอัตราโทษสำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ทำงานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้าง ณ ท้องที่ และตามที่ได้รับอนุญาต ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัวระหว่างทำงาน เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากพำนักอาศัยผิดกฎหมายเกิดระยะเวลากำหนด มีโทษปรับตั้งแต่ 2 ล้านวอน – 30 ล้านวอน หรือประมาณ 54,000 – 810,000 บาท และถูกเพิ่มความเข้มงวดในการห้ามเดินทางกลับเข้าสาธารณรัฐเกาหลี จนถึงขึ้นบัญชีดำไม่อนุญาตเดินทางเข้าประเทศอีก

แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวันห้ามครอบครองยาลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีน
29/06/2023

แจ้งเตือนแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวัน
ห้ามครอบครองยาลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีน

แจ้งเตือนระวังการถูกหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
29/06/2023

แจ้งเตือนระวังการถูกหลอกลวงผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

28/06/2023

สิ้นสุดการรอคอย! ไทย - เกาหลีใต้ ลงนาม MOU จัดส่ง “แรงงานเกษตรตามฤดูกาล”

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ระหว่างกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย และอำเภอจินอัน จังหวัดซอลลาบุก สาธารณรัฐเกาหลี (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ) ณ โรงแรม LOTTE Seoul สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายชุนซอง จอน นายอําเภอจินอัน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้จรดปากกาลงนาม ท่ามกลางสักขีพยานทั้งสองฝ่าย

นายสุชาติ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกับอำเภอจินอันในครั้งนี้ เป็นการเปิดตลาดอีกประเภทให้กับแรงงานไทย โดยนำร่องจัดส่งแรงงานภาคเกษตรของไทยเข้ามาทำงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาล (วีซ่า E-8) ตามโครงการจัดส่งแรงงานเกษตรตามฤดูกาลซึ่งดำเนินการภายใต้กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสืบเนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2565 ที่ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเจรจาขยายตลาดแรงงานไทย ซึ่งบรรยากาศระหว่างกันเต็มไปด้วยไมตรีจิต ทางการเกาหลีตอบรับเป็นอย่างดี จึงหารือร่วมกันมาโดยตลอด เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรคจนนำมาสู่ความสำเร็จในการบรรลุข้อตกร่วมกันในวันนี้
สำหรับสาระสำคัญของการลงนาม MOU ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการจัดส่ง-รับแรงงานไทย เพื่อไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ณ อำเภอจินอัน จังหวัดซอลลาบุก สาธารณรัฐเกาหลี ให้เกิดประโยชน์ บนหลักการพื้นฐานของความไว้วางใจและความเท่าเทียม และกำหนดมาตรการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแรงงานตามฤดูกาลได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามความเหมาะสม สร้างการป้องกัน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการจัดส่งและรับแรงงานตามฤดูกาลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการจ้างแรงงานตามฤดูกาลอย่างผิดกฎหมาย สุดท้ายจัดหาแรงงานตามฤดูกาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร ในอำเภอจินอัน จังหวัดซอลลาบุก สาธารณรัฐเกาหลี

“ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เกาหลีใต้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้ ส่วนฝ่ายไทยแรงงานเกษตรที่ว่างเว้นจากฤดูกาล หรือว่างงานในระหว่างรอถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแต่ละปี จะสามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ชั่วคราว ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ข้อดีของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานด้วยวีซ่า E – 8 คือไม่ต้องทดสอบทักษะภาษาเกาหลีซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของแรงงานไทย และผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานแล้วยังสามารถไปซ้ำได้ในปีถัดไป โดยหลังจากนี้อำเภอจินอันจะรวบรวมความต้องการจ้างแรงงานจากนายจ้าง ตรวจสอบเอกสาร เพื่ออนุญาตการจ้างแรงงานไทย ก่อนส่งหนังสือแจ้งความต้องการแรงงาน (Demand letter)และสัญญาจ้าง (Employment contract) ให้กรมการจัดหางาน (ฝ่ายไทย) เพื่อประกาศรับสมัครคนหางานต่อไป เบื้องต้นทางการเกาหลีมีความต้องการจ้างแรงงาน ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 คน เพื่อทำงานเพาะปลูก ปศุสัตว์ และประมง มีสัญญาจ้างไม่เกิน 5 เดือน รายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งคาดว่าแรงงานไทยชุดแรกจะสามารถเดินทางไปทำงานได้ ภายใน 1 เดือน สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องอายุ 25 – 45 ปี มีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรหรือมีประสบการณ์งานเกษตร 1 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติพำนักผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี หรือถูกห้ามเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เป็นโรคติดต่อรวมไปถึงวัณโรค ไม่ติดยาเสพติด ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันสมัคร

นายชุนซอง จอน นายอําเภอจินอัน กล่าวว่า ขอขอบคุณฝ่ายไทย โดยกระทรวงแรงงาน ที่มาลงนาม MOU กันในวันนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในเมืองจินอัน ทางเกาหลีใต้จะดูแลและให้ความคุ้มครองแรงงานไทยเป็นอย่างดี หากแรงงานคนใดอยู่ในระบบ "แรงงานซื่อสัตย์" จะให้เดินทางเข้ามาทำงาน แบบ Re-entry ได้

22/06/2023

🔵 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยกล่าวว่า “การแก้ไขปัญหายาเสพติด จะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและประชาชน” ✨

🇹🇭 รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด #คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก
#แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2566
21/06/2023

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2566

20/06/2023

👉ไปทำงานต่างประเทศกัน ✈การได้ไปทำงานต่างประเทศสักครั้งในชีวิต ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ใครใครก็อยากได้ ✈
😊บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตหาแรงงานไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง ผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ link 👉 https://www.doe.go.th/prd/overseas/news/param/site/149/cat/9/sub/0/pull/category/view/table-list
#งานต่างประเทศ #บริษัทจัดหางาน #หางาน #ไปทำงานต่างประเทศ #กรมการจัดหางาน #ไทยมีงานทำ

สายด่วนกระทรวงแรงงาน
☎ 1506 กด 1 👉สำนักงานประกันสังคม
☎ 1506 กด 2 👉กรมการจัดหางาน
☎ 1506 กด 3 👉กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎ 1506 กด 4 👉กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
☎ 1506 กด 5 👉สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถาม 👉 https://tinyurl.com/LMIsurvey66
ติดตามข่าวสารจากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ ดังต่อไปนี้
📞 : 0 2246 7870
👉 Facebook | Twitter | Line | Tiktok | Instagram :
👉 YouTube : youtube.com/
👉 Website : doe.go.th/prd/lmia

20/06/2023

ไทยเสนอเมียนมาปรับลดขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU ตามมติ ครม. วันที่ 30 พ.ค. 66

กรมการจัดหางานหารือทางการเมียนมา หวังปรับลดขั้นตอน ระยะเวลานำแรงงาน MOU เข้ามาทำงานในประเทศไทย ช่วยนายจ้างลดค่าใช้จ่าย เลี่ยงปัญหาขาดแคลนแรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประชุมหารือร่วมกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาในประเทศไทย โดยฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่วาระการจ้างงาน ครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ให้มีการปรับลดขั้นตอนในการนำแรงงานเข้ามาทำงานตาม MOU โดยให้แรงงานเดินทางกลับประเทศต้นทางและสามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ในโอกาสแรกโดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก 30 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์กับแรงงานและนายจ้าง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการนำเข้าแรงงาน นายจ้างมีแรงงานเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการสอดคล้องกับการฟื้นฟูการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ฝ่ายเมียนมายังได้หารือในประเด็นการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่าจาก 2,000 บาท เป็น 500 บาท และความร่วมมือในการดูแลและคุ้มครองแรงงาน

“รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา มีความสัมพันธ์อันดี และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าการประชุมหารืออย่างสร้างสรรค์และมีไมตรีจิตในครั้งนี้ จะนำไปสู่การบริหารจัดการแรงงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป” นายไพโรจน์ กล่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในก...
12/06/2023

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช.
12/06/2023

สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

12/06/2023

กรมการจัดหางาน เตือนภัย SMS ลวงรับเงินว่างงาน 2,000 บาท ไม่ใช่เรื่องจริง!

อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ SMS อ้างชื่อกรมการจัดหางาน แจ้งได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน ชี้ไม่เป็นความจริงอย่ากดเข้าลิงก์

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากได้รับข้อความทางSMS จากมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมการจัดหางานส่งข้อความว่า “คุณได้รับเงินชดเชยระหว่างว่างงาน ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2,000 บาท เป็นรายชื่อตกหล่น ให้ยืนยันสิทธิ์ย้อนหลัง” พร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไป หากหลงเชื่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดจะถูกขอข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งกรมการจัดหางานขอยืนยันว่า กรมฯไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานผ่านช่องทางไลน์ ดังนั้นหากท่านได้รับ SMS ที่น่าสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้าง ลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง สามารถรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานได้ โดยผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทาง e-service ของกรมการจัดหางานที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยจะต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านเว็บไซต์เดียวกันไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

"การกระทำดังกล่าวมีความผิดฐานนำเข้าข้อมูลเท็จ" ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. 2482 ระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายราชการ เว้นแต่หน่วยราชการที่กำหนดเครื่องหมายนั้นจะอนุญาต และ ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการ ไม่ว่าจะเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใด ๆ หรือทำให้ปรากฏที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ ก็ตาม หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 2,000 บาท” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

แจ้งเตือนการถูกหลอกลวงผ่านสื่อโซเซียลมีเดียในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
09/06/2023

แจ้งเตือนการถูกหลอกลวงผ่านสื่อโซเซียลมีเดียในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

07/06/2023

ห้ามพลาด! หางานทำต้องไป job expo thailand #ข่าวTiktok #หางาน #หางานทํา #อยากเปลี่ยนงาน #กระทรวงแรงงาน #สัมภาษณ์งาน #ตกง.....

ที่อยู่

ศูนย์การค้าพาต้าปิ่นเกล้า ชั้น 4
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624346577

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครงาน
พนักงานขาย จำนวนมากๆๆๆๆ
สอบถามสาขาที่ว่างได้ที่ 086-3282241
โทร 02-2954545 ต่อ 110-112
เปิดรับสมัครพนักงาน ด่วนๆๆๆ 👈 มี OT
📢📢ตรวจโควิด ฟรี พร้อมพาไปฉีดวัคซีน
- ไม่มีวุฒิขั้นต่ำ
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 18-43 ปี
- สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่บริษัทฯ วันจันทร์-เสาร์
เวลา07.30 -15.00 น.
✅โทร สอบถามก่อนที่
☎️ 02 416 0026 ต่อ 261,264 , 091-770-4571 ( แผนกบุคคล)
Line@ https://lin.ee/XFn2EYt
แผนที่บริษัท 🗺️🗺️🗺️ https://goo.gl/maps/25zXDtW2SJhJ1GEK6
#ขออนุญาตแอดมินค่ะ
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ จำนวน 1 อัตรา
☎️ติดต่อสอบถาม 095-6366364
ตอนนี้เปิดให้มีการแจ้งเข้า และออกของแรงงานต่างด้าวหรือยังค่ะ และเปิดให้แจ้งได้เมื่อไหร่ค่ะ
ตอนนี้เปิดให้มีการแจ้งเข้า ออก จากสถานประกอบการได้หรือยังค่ะ
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ Digital Marketing Manager จำนวน 1 อัตรา
คอนเนค สปอร์ตคลับ ต้องการเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติงานฟิตเนส ภูเก็ต ตำแหน่ง Personal Trainer ด่วน
“ขอเชิญร่วมงาน SCB PROTECT Night Walk-in Interview
ในวันศุกร์ที่ 20 พย. 63 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
ชั้น11 ตึก G Tower ติดกับ MRT สถานีพระราม 9 ทางออก 3”
SCB PROTECT เปิดรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง (นายหน้าขายประกันชีวิต ) หลายอัตรา ไม่ต้องลางาน กลัวหัวหน้างานรู้ เลิกงานแล้วมาลุยเลย! สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลในวันเดียว พร้อมเซ็นสัญญาจ้างทันที!
พิเศษ! สามารถเลือกทำงานพื้นที่ใกล้บ้านได้
คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมกับงานประจำที่ต้องทำอยู่ ขยันเท่าไรก็ได้เงินเท่าเดิม รายได้เพียงพอกับรายจ่ายไหม? มีเงินพอเหลือเก็บหรือยัง? ถ้ายัง ขอเชิญมาสมัครงานกับเราทางนี้ “ไทยพาณิชย์โพรเทค” เราปูพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงินให้คุณ พร้อมออกไปขาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับคนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกัน
✅ มีเงินเดือนประจำ 13,000 บาท ขึ้นไป
✅ มีโบนัสจ่ายเป็นรายสัปดาห์
✅ มีเบี้ยขยันตามผลการทำงาน
✅ มีโบนัสต่ออายุเบื้ยให้ทุกปี !
✅ มีกิจกรรมพาท่องเที่ยวตามผลงานทั้งใน และต่างประเทศ ฟรี!
✅ สร้างรายได้ไม่มีขีดจำกัด
✅ มีจัดอบรมและพาไปสอบใบอนุญาต ฟรี!
✅ มีแท็บเล็ตให้ใช้งาน ฟรี!
✅ มีชุดฟอร์มฟรี !
✅ มีฐานลูกค้าให้พร้อมขาย

🚇 วิธีการเดินทางโดย MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออก 3 แลกบัตรขึ้นมาชั้นที่ 11 ห้องประชุมร่มโพธิ์ 1
หรือรถเมล์สาย 73, 73ก, 136, 137,157, 163, 172, 179,185, 206, 514, 517,528, 529

📣 สนใจสมัครงานสแกน QR CODE หรือคลิกลงทะเบียน เพื่อจองคิวสัมภาษณ์ล่วงหน้าเลย
👉🏻 https://form.scbprotect.co.th/venue/g-tower
📲 สนใจสอบถามเพิ่มเติม พี่กอล์ฟ 06-5959-9708, พี่หมิว 065-965-2378, พี่อ้อม 098-9465549

ติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่
📌 FB: scb protect
📌 Line:
📌 www.scbprotect.co.th
#ไทยพาณิชย์โพรเทค
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับสมัครงานของทางแม็คโครทั่วประเทศครับ
11.11 สัมภาษณ์วิถีใหม่ อยู่ที่ไหนก็สัมภาษณ์ได้
สำหรับผู้ที่สนใจสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนภายใน 9 พ.ย. 63 นี้เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166
รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนังงานมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา
#ขออนุญาตเพจสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่6
หางาน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

ประจำสาขา Icon Siam
#}