โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร) โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร) เดิมตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2475 โดยมีนายอุรัจน์ สุขคงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนขณะนั้น 86 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2477 นายโพธิ์ นางเล็ก ปิ่นทอง ได้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.01 จำนวน 2 ชั้น มีชั้นละ 3 ห้องเรียน และเปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2479 โดยใช้ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นว่า “โรงเรียนเทศบาล 48 (ปิ่นทองสัณฐาคาร)”

ต่อมาวันที่ 22 มิถุนายน 2500 พระครูทิวากรคุณ (หลวงปู่กลีบ)เล็งเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนคับแคบไม่สามารถขยายและปรับปรุงอาคารเดิมได้ จึงได้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดจำนวน 4 ไร่ 3 งาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปี 2510 สร้างอาคารเรียนแบบ 004

ปี 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 2 หลัง
ปี 2526 สร้างอาคารเรียนแบบ สนศ.363
ปี 2538 สร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ได้ให้บริการสถานที่แก่ชุมชนนอกเวลาราชการเพื่อการเล่นกีฬา

เปิดเหมือนปกติ

01/08/2021
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10...
05/07/2021

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และจุดลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม

คําแนะนําสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ในชุมชน
05/07/2021

คําแนะนําสําหรับนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ในชุมชน

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนำบัตรประชาช...
18/06/2021

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) และใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้าที่มีแบบฟอร์มใบเสร็จและราคาตามที่โรงเรียนกำหนด มารับเงินได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

***หมายเหตุ***
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เเก่ผู้ปกครองที่มีแบบฟอร์มใบเสร็จและราคาตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
และอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนำบัตรประชาชน (ตัวจริง) และใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนจากร้านค้าที่มีแบบฟอร์มใบเสร็จและราคาตามที่โรงเรียนกำหนด มารับเงินได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

***หมายเหตุ***
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์การจ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เเก่ผู้ปกครองที่มีแบบฟอร์มใบเสร็จและราคาตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

กำหนดการรับเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร)ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนำบัตรปร...
18/06/2021

กำหนดการรับเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร)
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันตามวันและเวลาที่กำหนด

กำหนดการรับเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ของนักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองสัณฐาคาร)
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับเงินค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันตามวันและเวลาที่กำหนด

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่...
18/06/2021

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ได้จัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตั้งเเต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา โดยใช้รูปแบบของ 4 On ได้แก่
On Hand ,On Air, Online, On School Line โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Online ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความพร้อม และให้เอกสารประกอบการเรียน On Hand 100% กับนักเรียนทุกคน

12/06/2021
12/06/2021

จากการประชุม zoom ผู้บริหารสำนักการศึกษา เเละผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11/06/64
มีมติออกมาว่าให้เปิดเรียนวันที่ 14 มิ.ย.64 ตามคำสั่งล่าสุด เเต่รูปเเบบการเรียนการสอนจะเป็นเเบบ Online 100% (นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน) ให้ใช้การเรียนการสอนแบบ 4 On ได้เเก่ Online (zoom , google meet เเละอื่นๆ ) On Air (ดูคลิปวิดีโอทาง Youtube , DLTV) On Hand (เอกสารประกอบการเรียน ใบงาน แบบฝึกหัดต่าง ๆ) เเละ On School Line (ตั้งกลุ่ม line group ระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียน) ซึ่งนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะรับ On Hand จะต้องมารับ + ส่งเอกสารประกอบการเรียนในทุก ๆ วันจันทร์ของสัปดาห์
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
และในวันที่ 14 จะมีนมโรงเรียนแจกให้นักเรียนอีกด้วย โดยการมารับ on hand ผู้ปกครองสามารถมารับได้เลยโดยที่ไม่ต้องพานักเรียนมาด้วย หรือนักเรียนจะมาด้วยตนเองก็ได้

**เน้นย้ำ
การมารับเอกสาร On Hand ที่โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนรักษามาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงชื่อเข้า - ออก หรือสแกน
QR codeไทยชนะทุกครั้ง จักขอบพระคุณยิ่ง

09/06/64 เจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงเพื่อป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตร...
09/06/2021

09/06/64
เจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นสารเคมี กำจัดยุงเพื่อ
ป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

3 มิถุนายน 2564 #วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี
04/06/2021

3 มิถุนายน 2564

#วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2564

#วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี

ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียน โรงเรียนวัดตลิ่งชันได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อุตสาห์  ไวยศรีแสง และคณะนักศึกษาจากวิทยาลั...
29/05/2021

ปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงโรงเรียน
โรงเรียนวัดตลิ่งชันได้รับความร่วมมือจาก
อาจารย์อุตสาห์ ไวยศรีแสง และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มาช่วยวาดกำเเพงโรงเรียน
ให้มีสีสันสดใส มีความสวยงาม

คำสั่งเลื่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ #เปิดเทอม14062564
25/05/2021

คำสั่งเลื่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ

#เปิดเทอม14062564

คำสั่งเลื่อนเปิดเทอมอย่างเป็นทางการ

#เปิดเทอม14062564

🏫🎊
23/05/2021

🏫🎊

เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
19/05/2021

เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์
11/05/2021

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกที่ 3 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประ...
07/05/2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกที่ 3 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในเพจ facebook อีกครั้ง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกที่ 3 กรุงเทพมหานครจึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในเพจ facebook อีกครั้ง

30/03/64นายนพดล คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ...
31/03/2021

30/03/64
นายนพดล คำพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

29/03/64พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
31/03/2021

29/03/64
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
29/03/2021

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

25/03/64 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม
26/03/2021

25/03/64
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม

25/03/64
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม

การทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ) เเละ การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (...
25/03/2021

การทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT ) เเละ
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT ) เเละ
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

24/03/64การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 256...
24/03/2021

24/03/64
การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

19/03/64 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
20/03/2021

19/03/64
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

11/03/64กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วมประจำปีการศึกษา 2563
12/03/2021

11/03/64
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ประจำปีการศึกษา 2563

11/03/64
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ประจำปีการศึกษา 2563

05/03/64 การสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)
06/03/2021

05/03/64
การสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโทของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

05/03/64
การสอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโทของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทองสัณฐาคาร)

25/02/64กิจกรรมวันมาฆบูชาในยุค new normalจัดการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือเนื่องในวันมาฆบูชา และการตอบคำถามชิงร...
25/02/2021

25/02/64
กิจกรรมวันมาฆบูชาในยุค new normal
จัดการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือเนื่องในวันมาฆบูชา และการตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในวันมาฆบูชา
(งดกิจกรรมเวียนเทียน)

25/02/64
กิจกรรมวันมาฆบูชาในยุค new normal
จัดการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือเนื่องในวันมาฆบูชา และการตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาในวันมาฆบูชา
(งดกิจกรรมเวียนเทียน)

17/02/2564 กิจกรรมจับฉลากของขวัญชดเชย เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-1...
17/02/2021

17/02/2564
กิจกรรมจับฉลากของขวัญชดเชย เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

17/02/2564
กิจกรรมจับฉลากของขวัญชดเชย เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)

16/02/64 คณะผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดตลิ่งชันพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และในว...
16/02/2021

16/02/64
คณะผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดตลิ่งชันพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และในวันเดียวกันคณะทันตแพทย์จากศูนย์สาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้เเก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 6 อีกด้วย

16/02/64
คณะผู้ตรวจการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดตลิ่งชันพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และในวันเดียวกันคณะทันตแพทย์จากศูนย์สาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา ได้มาตรวจสุขภาพฟันให้เเก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 6 อีกด้วย

10/02/2564 กิจกรรม Three Miracle Festivals 3 เทศกาลสานใจ เฉลิมฉลองอย่างปลอดภัยในยุค new normal (บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส ...
10/02/2021

10/02/2564
กิจกรรม Three Miracle Festivals 3 เทศกาลสานใจ เฉลิมฉลองอย่างปลอดภัยในยุค new normal (บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส ตรุษจีนและวาเลนไทน์ )

10/02/2564
กิจกรรม Three Miracle Festivals 3 เทศกาลสานใจ เฉลิมฉลองอย่างปลอดภัยในยุค new normal (บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส ตรุษจีนและวาเลนไทน์ )

08/02/2564ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ในช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคต...
08/02/2021

08/02/2564
ว่าที่ร้อยตรีจีรวุฒิ โรยสุวรรณ
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตลิ่งชัน ในช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (covid-19) ระลอกใหม่

01/02/2564 เปิดเรียนวันเเรก หลังจาก covid-19 ระบาดระลอกใหม่ โดยผู้อำนวยการนพดล คำพุฒ กล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเ...
01/02/2021

01/02/2564
เปิดเรียนวันเเรก หลังจาก covid-19 ระบาดระลอกใหม่ โดยผู้อำนวยการนพดล คำพุฒ กล่าวต้อนรับ
ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนวัดตลิ่งชัน และคุณครูเวรประจำวันประชาสัมพันธ์วิธีใช้เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายและถังขยะที่ใช้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครอง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
31/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)

28/01/2564 กิจกรรม Big Cleaning Day
29/01/2021

28/01/2564 กิจกรรม Big Cleaning Day

28/01/2564 กิจกรรม Big Cleaning Day

28/01/2564กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน 01/02/2564
28/01/2021

28/01/2564
กิจกรรม Big Cleaning Day
ทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมพร้อมเปิดเรียน 01/02/2564

ประกาศโรงเรียนวัดตลิ่งชันปิ่นทองสัณฐาคารว่าด้วย เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียนพุทธศักราช 2563
25/01/2021

ประกาศโรงเรียนวัดตลิ่งชันปิ่นทองสัณฐาคาร
ว่าด้วย เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียนพุทธศักราช 2563

ประกาศโรงเรียนวัดตลิ่งชันปิ่นทองสัณฐาคาร
ว่าด้วย เรื่อง ระเบียบทรงผมของนักเรียนพุทธศักราช 2563

ที่อยู่

ถนน ชักพระ
Bangkok
10170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

024247044

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial หรือ คลิ้กที่ลิ้งก์สำหรับเพิ่มเพื่อนค่า https://line.me/ti/p/6pOtnywbqr จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
คิดถึงมากๆ#จากศิษย์เก่า​คนหนึ่ง
#ศิษย์เก่า รร.วัดตลิ่งชัน จบ ป.6 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2524 38 ปีละไวจิง คิดถึง ครูทรง ครูปริศนา
คิดถึงเพื่อนน่าจะปี41-42คิดถึบทุกคน
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/?fref=tsแนะนำค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ค่ะ กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ ตอนนี้ทางค่ายมีโปรโมชั่น นักเรียน 20 คน ฟรี ครู 1 ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ