NBT 2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) National Broadcasting Services of Thailand (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

เปิดเหมือนปกติ

📣📣รายการ " ฟังชัดๆถนอมจัดให้ "วันที่ 13 ก.ย. 64 [ 21.00-21.30น. ]----------------------💥“นายกฯ กำชับ แก้ปัญหาการบุกรุก ข...
13/09/2021

📣📣รายการ " ฟังชัดๆถนอมจัดให้ "
วันที่ 13 ก.ย. 64 [ 21.00-21.30น. ]
----------------------
💥“นายกฯ กำชับ แก้ปัญหาการบุกรุก ขุดลอกคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วม”
💥“โควิดไทย ติดเชื้อลดลง กว่า 1 หมื่นคน ในรอบเดือน”
💥“2 แพทย์ใหญ่ เตือน! ฉีดวัคซีนเด็กต่ำ 18 ปี เสี่ยง!”
💥“กทม. เตรียมฉีด "ไฟเซอร์" เด็ก 12-18 ปี 21 ก.ย.นี้”
------------------------
📌กดช่อง 2 NBT
👉🏻 Facebook Live : LiveNBT2HD
#ฟังชัดๆถนอมจัดให้
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

📣📣รายการ " ฟังชัดๆถนอมจัดให้ "
วันที่ 13 ก.ย. 64 [ 21.00-21.30น. ]
----------------------
💥“นายกฯ กำชับ แก้ปัญหาการบุกรุก ขุดลอกคลอง แก้ปัญหาน้ำท่วม”
💥“โควิดไทย ติดเชื้อลดลง กว่า 1 หมื่นคน ในรอบเดือน”
💥“2 แพทย์ใหญ่ เตือน! ฉีดวัคซีนเด็กต่ำ 18 ปี เสี่ยง!”
💥“กทม. เตรียมฉีด "ไฟเซอร์" เด็ก 12-18 ปี 21 ก.ย.นี้”
------------------------
📌กดช่อง 2 NBT
👉🏻 Facebook Live : LiveNBT2HD
#ฟังชัดๆถนอมจัดให้
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

📣📣นายกฯ เดินหน้า แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน‼ ช่วยเกษตรกรและคนจน---------------------นายกฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินของรัฐกับประชาชนท...
13/09/2021

📣📣นายกฯ เดินหน้า แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน‼ ช่วยเกษตรกรและคนจน
---------------------
นายกฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินของรัฐกับประชาชนทับซ้อนโดย คกก.นโบายที่ดินฯ เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน พ.ศ. .... ช่วยเกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
---------------------
🔹🔹วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565 – 2570 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐบาลแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด และการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย
.
🔺🔺นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความทับซ้อนเรื่องที่ดินของรัฐกับประชาชน ซึ่งขณะนี้ใช้กลไกของ คทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมุ่งแก้ปัญหาที่ดินที่มีความซ้ำซ้อนระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้สิทธิในที่ดินทำกินต่าง ๆ และให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ตั้งต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งให้บูรณาการบริหารการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน
---------------------
🔹🔹ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบวาระสำคัญ ดังนี้
.
1. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน พ.ศ. .... และมอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
.
2. เห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาศูนยเ์ ทคโนโลยสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเร่ง ดำเนินการตามแผนในระยะที่ 1 ต่อไป
.
3. เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (One Map) และข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับรองเส้นแนวเขต ที่ดินของรัฐต่อไป ทั้งนี้คาดว่าภายในปี 2565 จะสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
.
4. ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรท่ีทำการเกษตรในพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และเห็นชอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร ชนิดของพืช ประเภทและจำนวนของพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และแนวโน้มการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของการบุกรุก ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทำการเกษตร การบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ และผลผลิตทางการเกษตร โดยมอบหมายให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
---------------------
🔺🔺โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชน ในอนาคตต้องมีการพิจารณาจัดระเบียบเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธภาพ รวมถึงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ “ทำน้อยได้มาก” คือ ขายในปริมาณน้อยแต่มีคุณภาพและราคาสูง เป็นต้น
---------------------
Cr. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
#ปัญหาที่ดินทับซ้อน #เกษตรกร #NBT2HD

📣📣นายกฯ เดินหน้า แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน‼ ช่วยเกษตรกรและคนจน
---------------------
นายกฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินของรัฐกับประชาชนทับซ้อนโดย คกก.นโบายที่ดินฯ เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน พ.ศ. .... ช่วยเกษตรกรและผู้ยากจนได้มีที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
---------------------
🔹🔹วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. .... (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565 – 2570 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐบาลแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด และการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ โดยมี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย
.
🔺🔺นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความทับซ้อนเรื่องที่ดินของรัฐกับประชาชน ซึ่งขณะนี้ใช้กลไกของ คทช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมุ่งแก้ปัญหาที่ดินที่มีความซ้ำซ้อนระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้สิทธิในที่ดินทำกินต่าง ๆ และให้เกิดความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ตั้งต้นทางไปจนถึงปลายทาง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าเพื่อช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งให้บูรณาการบริหารการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ของภาครัฐทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และข้อมูลของแต่ละหน่วยงานนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานร่วมกัน
---------------------
🔹🔹ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบวาระสำคัญ ดังนี้
.
1. เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน พ.ศ. .... และมอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
.
2. เห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาศูนยเ์ ทคโนโลยสารสนเทศท่ีดินและทรัพยากรดิน พ.ศ. 2565 – 2570 เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเร่ง ดำเนินการตามแผนในระยะที่ 1 ต่อไป
.
3. เห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (One Map) และข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี และให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับรองเส้นแนวเขต ที่ดินของรัฐต่อไป ทั้งนี้คาดว่าภายในปี 2565 จะสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด
.
4. ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกท่ีดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรท่ีทำการเกษตรในพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 และเห็นชอบข้อมูลจำนวนเกษตรกร ชนิดของพืช ประเภทและจำนวนของพื้นที่ที่ถูกบุกรุก และแนวโน้มการ เพิ่มขึ้นหรือลดลงของการบุกรุก ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ การป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อทำการเกษตร การบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ และผลผลิตทางการเกษตร โดยมอบหมายให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
---------------------
🔺🔺โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชน ในอนาคตต้องมีการพิจารณาจัดระเบียบเรื่องที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธภาพ รวมถึงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ “ทำน้อยได้มาก” คือ ขายในปริมาณน้อยแต่มีคุณภาพและราคาสูง เป็นต้น
---------------------
Cr. กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
#ปัญหาที่ดินทับซ้อน #เกษตรกร #NBT2HD

📣📣นายกฯห่วงใยคนตกงาน‼  ฝากรัฐวิสาหกิจช่วยดูแล เปิดจ้างงานสร้างรายได้--------------🔺🔺นายก ฯ ห่วงการจ้างงานและลูกจ้างรายวั...
13/09/2021

📣📣นายกฯห่วงใยคนตกงาน‼ ฝากรัฐวิสาหกิจช่วยดูแล เปิดจ้างงานสร้างรายได้
--------------
🔺🔺นายก ฯ ห่วงการจ้างงานและลูกจ้างรายวัน ฝากรัฐวิสาหกิจต่างๆ ช่วยดูงบประมาณ ด้าน CSR เพื่อประโยชน์ในการจ้างงานลักษณะพิเศษ ขณะที่ บอร์ด คนร. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เน้นพลิกโฉมประเทศ
--------------
วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังนี้
.
🔺🔺นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นการพลิกโฉมประเทศไทย โดยพุ่งเป้าความต้องการในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข เพื่อเพิ่ม GDP ประเทศ รัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถ เน้นการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและธุรกิจจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก
.
🔺🔺นายกฯ ยังกล่าวถึงเรื่องการจ้างงานว่า ขอให้รัฐวิสาหกิจได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนโดยพิจารณาหาแนวทางจัดทำแผนงานการจ้างงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านสิ่งแวดล้อม โยธา การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน เป็นต้น ที่อาจเป็นการจ้างงานในรูปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วยเหลือประชาชนคนที่ตกงานได้มีรายได้ประจำวันด้วย
--------------
🔹🔹สำหรับมติที่ประชุม คนร. ที่สำคัญมีดังนี้ ได้แก่ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑ์กรอบนโยบายฯ) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งร่างหลักเกณฑ์กรอบนโยบายฯ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ และเห็นชอบให้ พม. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
.
นอกจากนี้ ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นปี 2563 และรับทราบการจัดกลุ่มบริษัทในเครือโดยพิจารณาจากการดำเนินการของบริษัทในเครือมีความสอดคล้องกับภารกิจหรือจำเป็นต่อภารกิจเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ และจัดกลุ่มบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจใหม่เป็น 3 กลุ่ม คือ
.
👉กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริษัทในเครือที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ และแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามผลประกอบการด้านการเงิน คือ กลุ่มที่มีผลประกอบการมีกำไร และผลประกอบการขาดทุน
👉กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทในเครือที่มีการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ
👉กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นตามความจำเป็นต่อการดำเนินภารกิจเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ
--------------
#คนตกงาน #การจ้างงาน #ลูกจ้างรายวัน
#รัฐวิสาหกิจ #NBT2HD

📣📣นายกฯห่วงใยคนตกงาน‼ ฝากรัฐวิสาหกิจช่วยดูแล เปิดจ้างงานสร้างรายได้
--------------
🔺🔺นายก ฯ ห่วงการจ้างงานและลูกจ้างรายวัน ฝากรัฐวิสาหกิจต่างๆ ช่วยดูงบประมาณ ด้าน CSR เพื่อประโยชน์ในการจ้างงานลักษณะพิเศษ ขณะที่ บอร์ด คนร. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เน้นพลิกโฉมประเทศ
--------------
วันนี้ (13 ก.ย.64) เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการประชุมดังนี้
.
🔺🔺นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จะต้องเป็นการพลิกโฉมประเทศไทย โดยพุ่งเป้าความต้องการในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข เพื่อเพิ่ม GDP ประเทศ รัฐวิสาหกิจที่มีขีดความสามารถ เน้นการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศ ซึ่งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและธุรกิจจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก
.
🔺🔺นายกฯ ยังกล่าวถึงเรื่องการจ้างงานว่า ขอให้รัฐวิสาหกิจได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนโดยพิจารณาหาแนวทางจัดทำแผนงานการจ้างงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านสิ่งแวดล้อม โยธา การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน เป็นต้น ที่อาจเป็นการจ้างงานในรูปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วยเหลือประชาชนคนที่ตกงานได้มีรายได้ประจำวันด้วย
--------------
🔹🔹สำหรับมติที่ประชุม คนร. ที่สำคัญมีดังนี้ ได้แก่ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การเสนอกรอบนโยบายการพัฒนาและทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (หลักเกณฑ์กรอบนโยบายฯ) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งร่างหลักเกณฑ์กรอบนโยบายฯ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ และเห็นชอบให้ พม. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
.
นอกจากนี้ ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นปี 2563 และรับทราบการจัดกลุ่มบริษัทในเครือโดยพิจารณาจากการดำเนินการของบริษัทในเครือมีความสอดคล้องกับภารกิจหรือจำเป็นต่อภารกิจเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ และจัดกลุ่มบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจใหม่เป็น 3 กลุ่ม คือ
.
👉กลุ่มที่ 1 กลุ่มบริษัทในเครือที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ และแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามผลประกอบการด้านการเงิน คือ กลุ่มที่มีผลประกอบการมีกำไร และผลประกอบการขาดทุน
👉กลุ่มที่ 2 กลุ่มบริษัทในเครือที่มีการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ
👉กลุ่มที่ 3 กลุ่มบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นตามความจำเป็นต่อการดำเนินภารกิจเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจ
--------------
#คนตกงาน #การจ้างงาน #ลูกจ้างรายวัน
#รัฐวิสาหกิจ #NBT2HD

📣📣สธ.-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ รณรงค์หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พบสถิติเสียชีวิตน่าห่วง เร่งกระจายวัคซีนถึงจุดฝากคร...
13/09/2021

📣📣สธ.-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ รณรงค์หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พบสถิติเสียชีวิตน่าห่วง เร่งกระจายวัคซีนถึงจุดฝากครรภ์ฉีดได้ทันที ตั้งเป้า 1 เดือน 1 แสนราย เริ่มวันนี้‼
.
🔺🔺นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงการเดินหน้าเดือนแห่งการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 "1 เดือน 1 แสนราย" ว่า ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด 19 มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ร้อยละ 2 ล่าสุด ไทยจะมีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน 3 เดือนไปแล้ว ราว 500,000 ราย แต่จำนวนนี้ฉีดวัคซีนเพียง 55,000 ราย เท่านั้น กรมอนามัยร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ตั้งเป้ารณรงค์ฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์ให้ได้ 1 เดือน 1 แสนราย เริ่มวันนี้ (13 ก.ย.) ถึง 13 ต.ค.2564 โดยจะส่งวัคซีนตรงไปยังแพทย์ที่ดูแลรับฝากครรภ์อยู่แล้ว บริการฉีดให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทันที หรือหากจุดฉีดมีวัคซีนให้สามารถฉีดแก่หญิงตั้งครรภ์เกิน 3 เดือนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมจะฉีดเชิงรุกลงพื้นที่ใกล้บ้านที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวก ประสานกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝากครรภ์ให้เข้ามารับการฉีดด้วย
.
🔹🔹โดยจะใช้ 2 สูตรหลักเพื่อฉีด ได้แก่ สูตรไขว้ซิโนแวคเข็ม 1 และแอสตร้าเซเนก้าเข็ม 2 กับสูตรแอสตร้าฯ ทั้ง 2 เข็ม หญิงตั้งครรภ์เกิน 3 เดือนขึ้นไปควรไปรับวัคซีนให้เร็ว อย่ารอเลือกยี่ห้อ เพราะวัคซีนทุกตัวล้วนป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้
.
“ความเสี่ยงผลกระทบจากวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์เท่าเทียมกับคนทั่วไป ไม่เป็นอันตรายแก่เด็กในท้อง หากฉีดตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ที่อายุครรภ์มาก ช่วงไตรมาสท้ายของครรภ์ที่โตขึ้นจะดันปอด ทำให้หายใจลำบากอยู่แล้ว หากเกิดการติดเชื้อแล้วเกิดอาการหนัก จะซ้ำเติมระบบหายใจให้ลำบาก การฉีดวัคซีนจะป้องกันอาการหนักเมื่อติดเชื้อได้ และภูมิคุ้มกันที่แม่ได้จะส่งต่อถึงเด็กในท้องด้วย” นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย อธิบายเพิ่มเติม
.
Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#โควิด #หญิงตั้งครรภ์ #กระทรวงสาธารณสุข

📣📣สธ.-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ รณรงค์หญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด พบสถิติเสียชีวิตน่าห่วง เร่งกระจายวัคซีนถึงจุดฝากครรภ์ฉีดได้ทันที ตั้งเป้า 1 เดือน 1 แสนราย เริ่มวันนี้‼
.
🔺🔺นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวถึงการเดินหน้าเดือนแห่งการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 "1 เดือน 1 แสนราย" ว่า ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิด 19 มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ ร้อยละ 2 ล่าสุด ไทยจะมีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน 3 เดือนไปแล้ว ราว 500,000 ราย แต่จำนวนนี้ฉีดวัคซีนเพียง 55,000 ราย เท่านั้น กรมอนามัยร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ตั้งเป้ารณรงค์ฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์ให้ได้ 1 เดือน 1 แสนราย เริ่มวันนี้ (13 ก.ย.) ถึง 13 ต.ค.2564 โดยจะส่งวัคซีนตรงไปยังแพทย์ที่ดูแลรับฝากครรภ์อยู่แล้ว บริการฉีดให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทันที หรือหากจุดฉีดมีวัคซีนให้สามารถฉีดแก่หญิงตั้งครรภ์เกิน 3 เดือนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมจะฉีดเชิงรุกลงพื้นที่ใกล้บ้านที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวก ประสานกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝากครรภ์ให้เข้ามารับการฉีดด้วย
.
🔹🔹โดยจะใช้ 2 สูตรหลักเพื่อฉีด ได้แก่ สูตรไขว้ซิโนแวคเข็ม 1 และแอสตร้าเซเนก้าเข็ม 2 กับสูตรแอสตร้าฯ ทั้ง 2 เข็ม หญิงตั้งครรภ์เกิน 3 เดือนขึ้นไปควรไปรับวัคซีนให้เร็ว อย่ารอเลือกยี่ห้อ เพราะวัคซีนทุกตัวล้วนป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้
.
“ความเสี่ยงผลกระทบจากวัคซีนของหญิงตั้งครรภ์เท่าเทียมกับคนทั่วไป ไม่เป็นอันตรายแก่เด็กในท้อง หากฉีดตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ที่อายุครรภ์มาก ช่วงไตรมาสท้ายของครรภ์ที่โตขึ้นจะดันปอด ทำให้หายใจลำบากอยู่แล้ว หากเกิดการติดเชื้อแล้วเกิดอาการหนัก จะซ้ำเติมระบบหายใจให้ลำบาก การฉีดวัคซีนจะป้องกันอาการหนักเมื่อติดเชื้อได้ และภูมิคุ้มกันที่แม่ได้จะส่งต่อถึงเด็กในท้องด้วย” นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย อธิบายเพิ่มเติม
.
Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#โควิด #หญิงตั้งครรภ์ #กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

236 Vibhavadee Rangsit Road, Din Daeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 04:00 - 00:05
อังคาร 04:00 - 00:05
พุธ 04:00 - 00:05
พฤหัสบดี 04:00 - 00:05
ศุกร์ 04:00 - 00:05
เสาร์ 04:00 - 00:05
อาทิตย์ 04:00 - 00:05

เบอร์โทรศัพท์

+6622752053

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NBT 2HDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NBT 2HD:

วิดีโอทั้งหมด

NBT ทีวีที่พึ่งพาของประชาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล Twitter : @nbt2hd Website : [email protected] E-mail: [email protected] The National Broadcasting service of Thailand (NBT) serves as a main provider of news, government’s policies, important information and knowledge. Our purposes are to lift up Thai people’s quality of life by using the television and new media and prepare them for the coming changes in many dimensions, including socials and economics, especially to become a member of ASEAN community in 2015.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อดีตโมเดลลิ่งชื่อดัง คุณใหม่ วาสนา ได้หันเหอาชีพมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อ เตี๋ยว ตา แตก ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น ไก่ตุ๋น อยู่ข้าง Max Value ภายในโครงการศูนย์ การค้า แฮปปี้อเวนิว (แฮปปี้ คอนโด) เยื้องเทสโก้โลตัส กลางซอยลาดพร้าว 101 (ใกล้สตาร์บั๊ค คอฟฟี่ เอ็มเค สุกี้ และช้อป DIY) โดยคุณใหม่เคยไปเรียนสูตการทำก๋วยเตี๋ยวจากสถาบันชื่อดัง แล้วมาพัฒนาปรับปรุงสูตรจนเข้าที่ จึงได้ฤกษ์เปิดขายเมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา ราคาขายชามละ 45 บาท (ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ ) เปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร.082-4416939
ขอร้องประชากรโลก..การ์ดอย่าตกโดยเด็ดขาดครับ.
ผมติดตามรายของ ถนอมและคนอื่นเปิดเผยให้เห็นเรื่องเป็นจริงอย่างไรเปรียบเทียบให้เห็นนี่คือดำ นี่คือขาวให้เห็นจริงๆ ไม่อ้อมค้อม
ข่าวมีสาระมาก
ดูภาพข่าวมีรถบันทึกน้ำเพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองให้ปะทะกันกับฝ่ายคณะราษฎร์เป็นการจงใจให้เกิดความวุนวายเพื่อเอาผิดคณะฯ
สภ คูคต เปิดโครงการตำรวจล็อครถให้ ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
วัดบ้านไร่ ทำพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุด และพระผงหลวงพ่อคูณ Asia Morning IPM
พิธีพุทธาภิเษกเหรียญไอ้ไข่ ที่วัดโพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา Asia Morning IPM 43
หนุ่มสจ๊วตถูกทำร้ายร่างกาย ล่าสุดเข้าพบ ผกก.สน.ทองหล่อ เพื่อขอความเป็นธรรม
หนุ่มสจ๊วตเข้าแจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย ที่ สน.ทองหล่อ เจอคู่กรณีคุยโวว่าเส้นใหญ่
ขอคืนเงิน50&จากประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษก่อนได้ไหม...ด่วนๆสุดๆ