NBT 2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) National Broadcasting Services of Thailand (NBT) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

หน้าที่: ๑. ดําเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ และเกิดความรู้ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ๒.ให้คำปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ๓. บริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๔. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ๕. พัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรทัศน์ และNew Media ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพและทันสมัยเสมอ

เปิดเหมือนปกติ

[ 10 พ.ย.2563 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้[ เวลา 21:05-22:00 น.]-----------------💥“เปิดร่าง รธน.ไอลอว์ รื้ออำน...
10/11/2020

[ 10 พ.ย.2563 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้
[ เวลา 21:05-22:00 น.]
-----------------
💥“เปิดร่าง รธน.ไอลอว์ รื้ออำนาจ คสช.”
💥“อานนท์ แบะท่า ประนีประนอม ขอ 2 ฝ่ายหนักแน่น"
💥“ถาวร ร้อง ตำรวจ อัยการ ศาล ทำคดีม็อบ อย่าละเว้น”
-----------------
👉 กดช่อง 2 NBT2HD
🔴 Facebook Live : Live NBT2HD
-----------------
#NBT2HD
#ฟังชัดๆถนอมจัดให้

💥บิ๊กป้อม. สั่ง บจธ. จับมือประกันสังคม ช่วยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มีที่ดินทำเกษตรกรรม หลังโควิด-19...///🔺[ 10 พฤศจ...
10/11/2020

💥บิ๊กป้อม. สั่ง บจธ. จับมือประกันสังคม ช่วยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มีที่ดินทำเกษตรกรรม หลังโควิด-19...///

🔺[ 10 พฤศจิกายน 2563 ] พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการ บจธ. เปิดเผยว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงประชาชนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้แรงงานได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างเป็นจำนวนมาก ประมาณว่ามีแรงงานในระบบประกันสังคมและแรงงานนอกระบบที่ถูกเลิกจ้างประมาณ 1.3 ล้านคน แรงงานส่วนใหญ่จะกลับภูมิลำเนาเดิมไม่มีอาชีพรองรับ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความมั่นคง และยั่งยืนในชีวิตได้

🔸🔸ดังนั้น รองนายกฯ ได้สั่งการให้ บจธ. และสำนักงานประกันสังคม ร่วมกันบูรณาการทำงานลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 แก้ไขปัญหาผู้ประกันตนและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ประสบปัญหาว่างงาน ให้มีที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.

🔹🔹สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะมีบทบาทในการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตน และผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับความช่วยเหลือตามภารกิจของ บจธ. ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น เว็บไซต์/ไลน์ และสำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ส่วน บจธ. จะเป็นผู้จัดหา จัดสรร และพัฒนาที่ดิน รวมถึงสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน และด้านเงินทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ขอเข้าร่วมโครงการ และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของ บจธ. ภายในงบประมาณที่ บจธ. ได้รับการสนับสนุน

🔸🔸นอกจากนี้ บจธ. จะจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการตลาด เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือมีระยะเวลา 2 ปี

🔺🔺ในการลงนามความร่วมมือ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยมีคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานประกอบด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

🔹🔹สำหรับคณะผู้บริหารจาก บจธ. ประกอบด้วย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมการ บจธ. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. สำหรับพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

▶️▶️ด้าน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า ในเบื้องต้น บจธ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

✅ 1) มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม บจธ. จะให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

✅ 2) มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝาก หรือการถูกบังคับคดี แยกเป็น 2 กรณี คือ

➡️กรณี 1 ที่ดินยังไม่หลุดมือ ช่วยเหลือโดยการให้สินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดิน
➡️กรณี 2 ที่ดินหลุดมือแล้ว ช่วยเหลือโดยการจัดซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของ บจธ. แล้วให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือเช่าซื้อ

✅ 3) ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่ไม่เพียงพอ บจธ. จะเข้าให้ความช่วยเหลือโดยการประสานกับกรมธนารักษ์ นำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและจัดสรรให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือเข้าทำประโยชน์โดยการเช่าช่วงจาก บจธ. (อัตราค่าเช่าตามที่ บจธ. กำหนด) รายละไม่เกิน 3 ไร่ เมื่อเข้าทำกินในที่ดินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความประสงค์ที่จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินในที่ดินใกล้กับถิ่นพำนักของตนเอง ก็สามารถที่จะยื่นคำขอให้ บจธ. จัดซื้อที่ดินเพื่อนำมาให้เช่าซื้อต่อไปได้....///

#กรมประชาสัมพันธ์
#NBT2HD

💥😷 ผลสำรวจอนามัยโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่กังวลปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพ แต่การเตรียมป้องกันตัวเองยังน้อย.💥😷 นพ.สุวรรณชัย ...
10/11/2020

💥😷 ผลสำรวจอนามัยโพลเผยประชาชนส่วนใหญ่กังวลปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพ แต่การเตรียมป้องกันตัวเองยังน้อย
.
💥😷 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงผลสำรวจอนามัยโพลเรื่องการเตรียมตัวรับมือฝุ่น PM 2.5 จากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี พบร้อยละ 68 มีความวิตกกังวล หรือกลัวว่าฝุ่น PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อาจเข้าถึงถุงลมปอด ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และบางคนอาจเพิ่มความรุนแรงเนื่องจากของมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว ขณะที่ ร้อยละ 65 ไม่ทราบว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะเกิดขึ้นช่วงไหน
.
💥😷สำหรับการเตรียมดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ในช่วงก่อนเกิดปัญหาฝุ่นพบว่า ร้อยละ 27 มีการสำรองหน้ากากป้องกันฝุ่น ร้อยละ 17 ทำความสะอาดบ้าน ล้างแอร์ ล้างพัดลม โดยมีเพียงร้อยละ 11 เท่านั้น ที่บอกว่า สามารถเข้าถึงข้อมูลที่แสดงระดับสี เตือนความรุนแรงของ PM2.5 และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง บางส่วนระบุว่า เตรียมความพร้อมอื่นๆ เช่น ปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่น ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนป่วยไว้ล่วงหน้า เตรียมเบอร์โทรฉุกเฉิน เป็นต้น
.
💥😷 ผลสำรวจยังชี้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 มากที่สุด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง เช่น ตำรวจจราจร แม่ค้าริมถนน พนักงานกวาดถนน จึงควรแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม และควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือ แอปพลิเคชัน “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษ
--------------------------------
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#ปัญหาฝุ่นควัน

📣📣 12-15 พ.ย. ชวนชมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง".🧑🧑 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและก...
10/11/2020

📣📣 12-15 พ.ย. ชวนชมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง "9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง"
.
🧑🧑 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
.
ปีนี้จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ระหว่างวันที่ 12 - 15 พ.ย.นี้ ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง” ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง
.
📌📌 ไปงานนี้ได้อะไร❓
.
ชมนิทรรศการฝนหลวงรูปแบบ 4 มิติ ร้อยเรียง 9 สิ่งสำคัญเกี่ยวกับฝนหลวง
.
ชมนิทรรศการภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลของเด็กและเยาวชน
.
ชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ
.
💐💐 วันที่ 14 พ.ย.63 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วย
#NBT2HD

📣📣 ขออภัยในความไม่สะดวก‼️ ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายอาวุธ ลพบุรี-กรุงเทพฯ.🚜 กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของกรม...
10/11/2020

📣📣 ขออภัยในความไม่สะดวก‼️ ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายอาวุธ ลพบุรี-กรุงเทพฯ
.
🚜 กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการจัดแสดงและสาธิตการยิงของเหล่าทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2563 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 11 พ.ย.นี้ เวลา 20.00 น.
.
🚧 เคลื่อนย้ายจากจังหวัดลพบุรี ผ่านจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนแจ้งวัฒนะ ปลายทางกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
.
💥ขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวก💥
.
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์

📣‼️ อย่าพลาด! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการโคกหนองนาโมเดล 9,188 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที...
10/11/2020

📣‼️ อย่าพลาด! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง โครงการโคกหนองนาโมเดล 9,188 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563
.
🔸ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติ โรคโควิด-19 จำนวน 9,188 อัตรา ในพื้นที่ตามที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนด
.
📍 สถานที่ปฏิบัติงาน :
พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ 73 จังหวัด ยกเว้น 3 จังหวัด ที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดสิงห์บุรี
.
📍 ระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 9,000 บาท
.
📍 คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยในอำเภอใกล้เคียง
.
🔹 สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ 73 จังหวัด ) ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.)
.
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#กรมการพัฒนาชุมชน
#สมัครงาน

👉👉NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันรายการสด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563เวลา 14.00-15.00 น.🔺Update เกาะติดสถานการณ์​ COVID-19​ และแ...
10/11/2020

👉👉NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
รายการสด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00-15.00 น.
🔺Update เกาะติดสถานการณ์​ COVID-19​ และแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​
-----------------------------------
🔺Update สถานการณ์โลก
เปิดสายให้ประชาชนโทรมา
💥มีคำถามโทร 02 2754225
----------------------------
NBT “ข่าวสารฉับไว ถูกต้อง เชื่อถือได้”
📍กดช่อง 2 NBT2HD
📍Facebook
💥ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชน
“ทุก(ข์)ปัญหามีทางออก ทุก(ข์)คำถามมีคำตอบ”
👉🏻กดช่อง2 : NBT2HD
👉🏻Facebook : Live NBT2HD
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

🎉🎉 11 เดือน 11 ลงทะเบียนคนละครึ่ง เตรียมตัวให้พร้อม ‼️.สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซ...
10/11/2020

🎉🎉 11 เดือน 11 ลงทะเบียนคนละครึ่ง เตรียมตัวให้พร้อม ‼️
.
สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง
.
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#คนละครึ่ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย😷 รักษาตัว รพ. 114 ราย🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠
🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 รักษาตัว รพ. 114 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,844 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 60 ราย
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#NBT2HD

🪓🪓หนุนตัดอ้อยสด ลดเผาไร่อ้อย 🔥🔥.🔸🔸นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย จากนโยบายให้โรงงานรับอ้อ...
10/11/2020

🪓🪓หนุนตัดอ้อยสด ลดเผาไร่อ้อย 🔥🔥
.
🔸🔸นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผย จากนโยบายให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อวัน และการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ลดลง โดยมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 49.65 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด
.
👉👉 ทำให้ประเทศไทยสามารถลดพื้นที่การเผาอ้อยได้ถึง 1.2 ล้านไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย
.
🔹🔹สามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ อีกทั้งภาครัฐบาลยังสนุบสนุนให้เกษตรกรตัดอ้อยสดขาย เนื่องจากมีราคาที่ดีกว่า
.
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#อ้อย

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่...
10/11/2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ ผู้บริหารฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทป รายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้" ช่วง " TALK TO THE PRINCESS" ทรงตอบจดหมายสมาชิก ทู บีนัมเ บอร์ วัน ที่เขียนมาขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
สำหรับรายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติด รายการ "ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท

👉👉NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันรายการสด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563เวลา 10.00-11.30 น.🔺Update เกาะติดสถานการณ์​ COVID-19​ และแน...
10/11/2020

👉👉NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
รายการสด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00-11.30 น.
🔺Update เกาะติดสถานการณ์​ COVID-19​ และแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​
-----------------------------------
🔺Update สถานการณ์โลก
เปิดสายให้ประชาชนโทรมา
💥มีคำถามโทร 02 2754225
----------------------------
NBT “ข่าวสารฉับไว ถูกต้อง เชื่อถือได้”
📍กดช่อง 2 NBT2HD
📍Facebook
💥ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ร่วมด้วยช่วยเหลือประชาชน
“ทุก(ข์)ปัญหามีทางออก ทุก(ข์)คำถามมีคำตอบ”
👉🏻กดช่อง2 : NBT2HD
👉🏻Facebook : Live NBT2HD
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์
#NBTรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

📣ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำต้นทุนมีน้อย ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำ......///🔸นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเ...
09/11/2020

📣ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำต้นทุนมีน้อย ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำ......///

🔸นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน เผยว่า ช่วงฤดูแล้งปี 63/64 กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำ (ระหว่าง 1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ใช้น้ำต้นทุนจาก 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมกันประมาณ 5,771 ล้าน ลบ.ม.

▶️เน้นสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ให้กับ 22 จังหวัดภาคกลาง ตลอดระยะเวลา 9 เดือน แบ่งเป็น

✅ฤดูแล้ง 6 เดือน (ระหว่าง 1 พ.ย. 63 – 30 เม.ย. 64)
✅สำรองไว้ใช้กรณีฝนทิ้งช่วงต้นฤดูฝนปี 64 อีก 3 เดือน (ระหว่าง พค. - กค. 64)

🔹ส่วนข้าวนาปี ปี 63 ที่มีบางส่วนปลูกล่าช้า เนื่องจากมีฝนตกน้อยในช่วงต้นฤดูฝน กรมชลประทาน จะช่วยเหลือพื้นที่เหล่านี้ด้วยการใช้น้ำท่าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้ข้าวที่กำลังออกรวงได้รับความเสียหาย

🔸ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้งนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอให้เกษตรกรหันมาทำการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิต ยกเว้นเกษตรกร ที่มีแหล่งน้ำของตนเองเพียงพอ เช่น สระน้ำ บ่อน้ำบาดาลน้ำตื้น สามารถทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้ตามศักยภาพของตน เนื่องจากการทำนาปรังในฤดูแล้ง อากาศจะแห้ง ไม่มีความชื้น ทำให้ต้องใช้น้ำมาก ซึ่งในส่วนของลุ่มเจ้าพระยา หากจะให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการทำนาปรังได้นั้น ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก จะต้องมีปริมาณรวมกันมากกว่า 12,000 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นไป

🔹สำหรับเกษตรกรที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาหรือสอบถาม เส้นทางน้ำ และปริมาณน้ำ ได้ที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หรือโครงการชลประทาน ใกล้บ้าน รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำกว่า 3,000 กลุ่มในภาคกลาง และอาสาสมัครชลประทานอีกกว่า 1,500 คน ที่พร้อมจะให้ข้อมูลน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง

☎️สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมชลประทาน 1460

[ 9 พฤศจิกายน 2563 ]
#กรมชลประทาน
#ชลประทานบริการประชาชน
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[ 9 พ.ย.2563 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้[ เวลา 21:05-22:00 น.]-----------------💥“แบงก์ชาติ แนะ! ปรับโครงสร้าง...
09/11/2020

[ 9 พ.ย.2563 ] 🔺รายการ "ฟังชัดๆ ถนอม จัดให้" คืนนี้
[ เวลา 21:05-22:00 น.]
-----------------
💥“แบงก์ชาติ แนะ! ปรับโครงสร้างแก้วิกฤติ ก่อนหนี้เสีย”
💥“คลัง เอาจริง! 3 ร้านค้า ทำผิดกฎ "คนละครึ่ง"
💥“งง! สว.เข้าชื่อส่งศาลตีความ 3 ร่างแก้ไข รธน.”
-----------------
👉 กดช่อง 2 NBT2HD
🔴 Facebook Live : Live NBT2HD
-----------------
#NBT2HD
#ฟังชัดๆถนอมจัดให้

📣📣 กฟผ. รับเด็กจบใหม่ 2,500 อัตรา ทั่วประเทศ สนองนโยบาย "สร้างงาน-สร้างรายได้"⚡️⚡️.👨‍🦰👨‍🦰 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่ากา...
09/11/2020

📣📣 กฟผ. รับเด็กจบใหม่ 2,500 อัตรา ทั่วประเทศ สนองนโยบาย "สร้างงาน-สร้างรายได้"⚡️⚡️
.
👨‍🦰👨‍🦰 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผย กฟผ.
> เตรียมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 2,500 อัตรา
> ระยะเวลา 12 เดือน
> เริ่มงานเดือน ม.ค. – ธ.ค. 64
.
📑📑 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน” เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
.
🎓🎓 ตั้งเป้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ ระหว่างปี 2562 – 2563 วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ที่มีภูมิลำเนารอบเขต/เขื่อน โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่นั้น ๆ กับ กฟผ. โดย กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเป็นที่แรก เริ่มตั้งแต่ 5 – 13 พ.ย. นี้
.
ℹ️ℹ️ เว็บไซต์ กฟผ. : www.egat.co.th และ Facebook Fanpage : กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

#กฟผ
#นโยบายรัฐบาล
#จ้างงานนักศึกษาจบใหม่
#ว่างงาน
#พลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน
#NBT2HD

🔹🔹 เปิดจองสิทธิ!! 9-30 พ.ย. “บ้านพักผู้สูงอายุ” ของกรมธนารักษ์ ย่านบางพลี เริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท.💥 นายยุทธนา หยิมก...
09/11/2020

🔹🔹 เปิดจองสิทธิ!! 9-30 พ.ย. “บ้านพักผู้สูงอายุ” ของกรมธนารักษ์ ย่านบางพลี เริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท
.
💥 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เผยว่า กรมฯได้ร่วมกับพันธมิตรจัดทำโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ -ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ 20 ไร่ เปิดให้ผู้สนใจจองตั้งวันที่ 9 –30 พ.ย. 63 นี้ ซึ่งวันแรกของการเปิดจอง มีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดของโครงการตามช่องทางต่างๆ ต่อเนื่อง
.
🔸🔸 โดยหลักเกณฑ์ผู้สูงอายุสามารถจองสิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 63 นี้ ด้วยราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท ซึ่งรวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ห้องพักมีขนาดตั้งแต่ 31.87 ตารางเมตร ราคา 1.99 ล้านบาทต่อยูนิตไป จนถึงขนาด 49.66 ตารางเมตร ราคา 2.99 ล้านบาทต่อยูนิต รวมทั้งหมด 921 ยูนิตเท่านั้น จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในการตอกเสาเข็มได้กลางปี 64 แล้วเสร็จภายใน 2 ปี คาดว่าจะเข้าอยู่ได้ภายในต้นปี 66 นี้
.
🔸🔸 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัย ตามความเห็นของแพทย์ ยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด
.
💥💥 ส่วนกลางประมาณ 4,000 บาทต่อปี แต่มีค่าบริการอาหาร 3 มื้อ ค่าดูแลครบวงจร 30,000 บาทต่อเดือน เพราะมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
.
🔸🔸 หลังเปิดจองแล้ว ประมาณกลางเดือนธันวาคม จะใช้รูปแบบจับฉลากในกรณีทีมีการจองมากกว่าความต้องการ เพื่อคัดเลือกผู้ได้สิทธิจอง หากมีความต้องการมากในเฟสแรก ทางกรมฯพร้อมที่จะขยายโครงการในเฟส 2 ด้วยอีก 900 ยูนิค
.
🔹🔹 ผู้สนใจจองได้ 2 ช่องทางคือ การจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ https://www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการhttps://samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th และ ธพส. https://www.dad.co.th หรือจองผ่านเจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. ในเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น.
----------------------------------------
#NBT2HD
#กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

236 Vibhavadee Rangsit Road, Din Daeng
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 04:00 - 00:05
อังคาร 04:00 - 00:05
พุธ 04:00 - 00:05
พฤหัสบดี 04:00 - 00:05
ศุกร์ 04:00 - 00:05
เสาร์ 04:00 - 00:05
อาทิตย์ 04:00 - 00:05

เบอร์โทรศัพท์

+6622752053

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NBT 2HDผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NBT 2HD:

วิดีโอทั้งหมด

NBT ทีวีที่พึ่งพาของประชาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสถานีหลักในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ไปสู่ประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล Twitter : @nbt2hd Website : [email protected] E-mail: [email protected] The National Broadcasting service of Thailand (NBT) serves as a main provider of news, government’s policies, important information and knowledge. Our purposes are to lift up Thai people’s quality of life by using the television and new media and prepare them for the coming changes in many dimensions, including socials and economics, especially to become a member of ASEAN community in 2015.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญไอ้ไข่ ที่วัดโพรงอากาศ ฉะเชิงเทรา Asia Morning IPM 43
หนุ่มสจ๊วตถูกทำร้ายร่างกาย ล่าสุดเข้าพบ ผกก.สน.ทองหล่อ เพื่อขอความเป็นธรรม
หนุ่มสจ๊วตเข้าแจ้งความถูกทำร้ายร่างกาย ที่ สน.ทองหล่อ เจอคู่กรณีคุยโวว่าเส้นใหญ่
ขอคืนเงิน50&จากประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษก่อนได้ไหม...ด่วนๆสุดๆ
📷💕 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 👉 วันนี้ (2 พ.ย. 63) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในอำเภอเมืองสงขลา ลักษณะเป็นอาคารแบบจีน สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา ในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานศาลหลักเมืองทำด้วยๆไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่งและเทียนเล่มหนึ่ง พร้อมเครื่องไทยทานต่างๆ ให้พระยาวิเชียรคีรี จัดการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งเมือง 👉 จากนั้น เดินทางไปสักการะพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสงขลาและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสงขลา โดยภายในวิหารพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ได้บรรจุพระพุทธศรีสงขลานครินทร์สัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 78 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นพระประจำจังหวัด 👉 ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ได้รับขนานนามว่า “พระบิดาของทหารเรือไทย” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของทหารเรือ ชาวประมงและคนไทย เนื่องจากทรงมีคุณูปการด้านกองทัพเรือเป็นอย่างมาก โอกาสเดียวกันนี้ได้เดินทางไปสักการะพระอนุสาวรีย์กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขาน้อย พระองค์ฯ ทรงประกอบพระกรณียกิจที่สร้างคุณประโยชนน์ต่อชาวใต้อย่างมากและเป็นผู้ก่อตั้งสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ พระตำหนักเขาน้อย วังขาว วังเขียว โรงเรียนวรนารีเฉลิม 👉 จากนั้นในช่วงบ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องพระ และขึ้นปฏิบัติราชการวันแรก ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการมาร่วมให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ข่าวเช้า เงียบหาย วันนี้
โมโม่ พาเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม Asia Morning IPM 43
นักข่าวต้นชั่วโมง 14 น.อ่านไม้ชิงชันเป็นไม้ชิงชัง
ลักษณะแตกต่างของ "ราชา : สถาบันกษัตริย์" กะ "สามัญชน : นักการเมือง" https://www.facebook.com/1234993066616474/posts/3524535890995502/
สวัสดีค่ะจากมุกดาหารค่ะติดตามทุกวันค่ะชอบข่าวค่ะ
รายการถูกใจมากๆ