Clicky

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหา?

เปิดเหมือนปกติ

🇹🇭กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมกับ Smart Farmer ...
25/01/2023

🇹🇭กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมกับ Smart Farmer ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1”

วันพุธที่25ม.ค2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพ มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart farmer หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566

โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้
1. การบรรยาย
✅ หัวข้อ สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
✅ หัวข้อ การตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์
✅ การทำไส้อั่ว
✅ การทำหมูเส้น
✅ การทำลูกชิ้นหมู
✅ การทำหมูยอ

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความรู้และทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์และจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปดัดแปลงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทำให้สร้างรายได้ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

#ครอบครัวปศุสัตว์…ทำให้ไว…ทำได้จริง#

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
24/01/2023

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

🇹🇭กลุ่มส่งเสริมฯปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ และตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรร...
24/01/2023

🇹🇭กลุ่มส่งเสริมฯปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ และตัวแทนเกษตรกร Smart Farmer เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพ มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart farmer หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ จัดอบรมระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566
ทั้งนี้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้คัดเลือกผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่นางรัตติกาล ผ่องอำไพ เป็น Smart Farmer พื้นที่กรุงเทพมหานคร การอบรมโครงการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เบื้องต้นสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการแปรรูป การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การทดลองชิม และวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมโครงการฯ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สร้างความมั่นใจ สินค้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566
20/01/2023

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สร้างความมั่นใจ สินค้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สร้างความมั่นใจ สินค้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566
20/01/2023

ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สร้างความมั่นใจ สินค้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
18/01/2023

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

🇹🇭กลุ่มส่งเสริมฯปศุสัตว์พื้นที่ จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer หลักสูตรการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุ...
18/01/2023

🇹🇭กลุ่มส่งเสริมฯปศุสัตว์พื้นที่ จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer หลักสูตรการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ young Smart Farmer ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันที่ 18 มกราคม2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพ มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer หลักสูตรการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ young Smart Farmer ขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่1,2,3,4,5,6,9,
10,11และ14เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องมีการพัฒนรเกษตรกรเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ทำมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
การจัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หลักสูตร การสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ มุ่งเน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิมเพื่อทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพโดยมีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดสามารถปรับตัวรองรับกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆได้
ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพเห็นความความสำคัญ และความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผู้บริโภคการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้อาชีพเกษตรกรให้เกิดความมั่นคง ในระยะยาว ต่อไป

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เขตบางขุนเทียน

🈴ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มั่นใจ สินค้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 🈴นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื...
16/01/2023

🈴ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มั่นใจ สินค้าปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 🈴

นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 และ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดกิจกรรมกรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปลอดภัย รับตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสินค้าปศุสัตว์ อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ สำหรับนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566

โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และมอบป้าย “ปศุสัตว์ OK” แก่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในตลาดสดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

📃นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จะมีปริมาณสูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี โดยสินค้าปศุสัตว์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษ ได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด รวมถึงไข่ไก่ไข่เป็ด ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปจะต้องเตรียมความพร้อม เพื่อผลิตเนื้อสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการผลิตเนื้อสัตว์ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนกระทั่งเป็นเนื้อสัตว์ก่อนถึงมือผู้บริโภคจึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัยในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ โดยต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่า ร้านค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นั้นๆ โดยเน้นหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) ผ่านกระบวนการเชือดชำแหละในโรงฆ่าสัตว์ ที่ถูกกฎหมาย สามารถสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิดได้แก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด

📃สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วม “โครงการปศุสัตว์ OK” ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน แบ่งออกเป็น เนื้อสัตว์ จำนวน 820 แห่ง ไข่สดจำนวน 615 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,435 แห่ง ผู้บริโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านค้าปศุสัตว์ OK ได้โดยใช้แอปพลิเคชันแผนที่ (Google Maps) และค้นหาคำว่า “ร้านปศุสัตว์ OK” เพิ่มความสะดวกในการค้นหาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรองมาตรฐานและความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่งร่ำรวย และเจริญรุ่งเรือง

📣หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร Tel : 02-004-4407 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

🈴ครอบครัวปศุสัตว์ห่วงใยผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566🈴วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว...
13/01/2023

🈴ครอบครัวปศุสัตว์ห่วงใยผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566🈴

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมตรวจตลาดสดสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ซื้อสินค้าปศุสัตว์ อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ สำหรับนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566

ณ ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

📣โดยสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ โดยเน้นหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต จำหน่ายในสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ และแนะนำส่งเสริมให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยเน้นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มาจากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองมาตรฐาน และสามารถสอบย้อนกลับได้ และมีความมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

🏷️ทั้งนี้ขอให้ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มั่นใจว่าในเทศกาลตรุษจีนปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ สินค้าปศุสัตว์นั้นปลอดภัย โดยผู้บริโภคควรใส่ใจเลือกสินค้าปศุสัตว์จากสถานที่จำหน่ายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานภายใต้สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีความความปลอดภัยสำหรับการบริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

🏤ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🏤

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
12/01/2023

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กรมปศุสัตว์เตือนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุนอ่านต่อ🔽🔽
06/01/2023
กรมปศุสัตว์เตือนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุน

กรมปศุสัตว์เตือนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุน
อ่านต่อ🔽🔽

กรมปศุสัตว์เตือนผู้เลี้ยงโคขุนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดง ย้ำมีโทษตามกฎหมาย อันตรายต่อผู้บริโภค พร้อมหารือภ...

📣 เชิญชวน จนท/เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ครอบครัวปศุสัตว์ทุกคน ร่วมรับชมรายการ “เกษตร...ต่อยอด” ครั้งที่ 1 โดย ปลัดกระทรวงเกษต...
23/12/2022

📣 เชิญชวน จนท/เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ครอบครัวปศุสัตว์ทุกคน ร่วมรับชมรายการ “เกษตร...ต่อยอด” ครั้งที่ 1 โดย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) และอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์)
📌วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 07.45 – 08.15 น.
📍ช่องทาง Facebook: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ▶️ https://www.facebook.com/MOACThailand?mibextid=LQQJ4

📱ขอให้เข้าชม 👀 1 คน 1 เครื่อง และกดไลค์รัวๆ

หมายเหตุ : 🎉 สำหรับ จนท กรมปศุสัตว์ มีสุ่มตอบคำถามจากรายการ เกษตร...ต่อยอด เพื่อรับรางวัล 🎁 ในการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
22/12/2022

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Kick Off ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัค...
21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Kick Off ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข และ แมวด้อยโอกาส และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแหล่งชุมชน วัด และโรงเรียน

ณ วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

“ตรวจรับรองใหม่โครงการปศุสัตว์ OK" วันที่ 20 ธันวาคม 2565ื นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ...
21/12/2022

“ตรวจรับรองใหม่โครงการปศุสัตว์ OK"

วันที่ 20 ธันวาคม 2565ื นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและเขตจตุจักร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1.ร้านขอไข่ขายดี ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา
2.ร้านนายพิสิทธิ์ ชิตพันธุ์ ตลาดสดธนบุรี เขต ทวีวัฒนา
3.ร้านนายวสันต์ สามสาหร่าย ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา
4.ร้านเอกลักษณ์ ฟู๊ด ตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา
5.ร้านบ้านเนื้อ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เขตจตุจักร
6.ร้านหมูตลาดอ.ต.ก. เขตจตุจักร

ซึ่งผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจะรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับรองพิจารณาต่อไป

พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ "ปศุสัตว์ OK" ให้แก่ผู้ประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด ณ สำนักงานตลาดสดธนบุรี เขตทวีวัฒนา

“ตรวจรับรองใหม่โครงการปศุสัตว์ OK" วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่ม...
13/12/2022

“ตรวจรับรองใหม่โครงการปศุสัตว์ OK"

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1.แม็กซ์แวลู สาขาคู้บอน เขตคลองสามวา
2.แม็กแวลู สาขาลาดกระบัง วี มาร์เก็ต เขตลาดกระบัง
3.แม็กซ์แวลู สาขาเดอะวอล์ค เกษตรนวมินทร์ เขตลาดพร้าว
4.แม็กซ์แวลู สาขาเอกมัยรามอินทรา เขตบางกะปิ
5.แม็กซ์แวลู สาขาเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง

ซึ่งผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจะรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับรองพิจารณาต่อไป

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
13/12/2022

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

09/12/2022
🇹🇭🙅International Anti-Corruption Day🙅🇹🇭วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเท...
09/12/2022

🇹🇭🙅International Anti-Corruption Day🙅🇹🇭

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม DLD Anti-Corruption ร่วมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566

โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม DLD Anti-Corruption ร่วมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ปศุสัตว์เขต 1 - 9 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตะหนักรู้และความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ณ บริเวณลานจอดรถกรมปศุสัตว์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------

🙅📃ในการนี้ นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม DLD Anti-Corruption ร่วมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566 ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศัสตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

🏫ณ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯร่วมประชุมเตรียมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   วันพุธที่ 7 ธันวาคม ...
09/12/2022

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯร่วมประชุมเตรียมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566 โดยนายวรพจน์ สุวจิตตานนท์ รักษาการเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งรายงานการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส4 ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา จากนั้นมีการประชุมเตรียมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เรื่องเพื่อทราบ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน ขั้นตอนในพิธี และแผนการจัดงานโครงการฯ กำหนดจัดงานในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ วัดสามง่าม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก
ด้านปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า รวมถึงจัดตั้งนิทรรศการเกี่ยวกับปศุสัตว์และแจกเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565จะมีการนัดหมายลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรพื้นที่กทม.เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
09/12/2022

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

“งานกาชาด Hybrid สนุกยกแก๊ง…ไม่มีลิมิต ที่สวนลุมพินีและ http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ วันที่ 8-18 ธันวาคม 2565”กรมปศ...
08/12/2022

“งานกาชาด Hybrid สนุกยกแก๊ง…ไม่มีลิมิต ที่สวนลุมพินีและ http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ วันที่ 8-18 ธันวาคม 2565”

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากร้านค้าสวัสดิการกรมปศุสัตว์ Livestock Fram Outlet แหล่งของดี ของเด็ด จากเกษตรกรไทย ในงานกาชาดประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 8-18 ธ.ค. 65 ท่านที่สนใจสามารถเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์งานกาชาดตามลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ
👇👇👇👇👇👇👇
https://www.redcrossfair.com/shop/384

#งานกาชาดออนไลน์2565
#กรมปศุสัตว์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ จัดอบรมขับเคลื่อน​ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) พัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน🇹🇭    วันที่ 7 ธันวาค...
08/12/2022

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ จัดอบรมขับเคลื่อน​ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) พัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน🇹🇭

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,นายสัตวแพทย์หญิงกมลพรรณ รัตนาวิบูลย์ รักษาการปศุสัตว์พื้นที่13 และเกษตรกรจากปศุสัตว์พื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นให้ ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมที่เกิดจากปัญหาชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้และเป็นเครื่องมือใรการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร ศพก. เครื่องข่าย เขตหนองแขม นายมานพ ศรีชัย เป็นประธาน เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) มีสมาชิกจำนวน10ราย ประกอบอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักภายในกลุ่ม มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็นหลักซึ่งมีจำนวนประมาณ200ตัว มีการเลี้ยงเป็ดไข่ประมาณ 80ตัว,มีการเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 20 ตัว คุณมานพได้บรรยายในหัวข้อ สุขาภิบาลในการเลี้ยงสัตว์ การทำวัคซีน การควบคุมป้องกันโรคขั้นพื้นการบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์,หลักการให้อาหารไก่ไข่,การเลี้ยงเป็ดไข่และการจัดทำบัญชีครัวเรือน และที่สำคัญคุณมานพ มีการบริหารจัดการการเลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่ที่ไม่ส่งเหม็นรบกวนเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนโดยการใช้EM มาใช้ประโยชน์นั่นก็คือ การขจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย ทำให้มูลสัตว์ไม่มีกลิ่นและนอกจากนี้ยังนำEM มาผสมในน้ำให้เป็ดเล่นจะทำให้เป็ดไม่มีกลิ่นอีกด้วย
นอกจากนี้คณะได้หารือกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมรับฝึกอบรมซึ่งมีประเด็น ดังนี้
1.ทางกลุ่มที่เข้าอบรมอยากให้ปศุสัตว์ผลักดันเรื่อขอต่ออายุสนามซ้อมไก่ชนเพื่อสมาชิกจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้ซึ่งทางศพก.นี้ได้ส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอต่ออายุไปนานแล้วแต่ยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการให้ทราบ
2.ทางกลุ่มอยากให้ปศุสัตว์เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคที่มาตามฤดูกาลและขอสนับสนุนยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ภายในฟาร์มเพื่อควบคุมป้องกันโรค
ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ผู้จัดมุ่งหวังว่าเกษตรกรจะสามารถ​นำความ​รู้ที่ฝึกอบรม​ไปใช้ประโยชน์​ในฟาร์ม​ของตนเอง​ และช่วย​เหลือ​เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปศุสัตว์ การบริการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นให้กับเกษตรกร​ในพื้นที่นอกจากนี้ทจะนำข้อเสนอแนะปัญหา-อุปสรรคจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นำเรียนท่านปศุสัตว์จังหวัดเพื่อหาแนวทางในการผลักดันและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ต่อไป​​

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เขตหนองแขม

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
08/12/2022

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
06/12/2022

โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ จัดอบรมขับเคลื่อน​ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) พัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน    วันที่ 6 ธันวาคม ...
06/12/2022

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ จัดอบรมขับเคลื่อน​ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) พัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,และเกษตรกรพื้นที่เขต 14 เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้
การฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นให้ ศพก.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมที่เกิดจากปัญหาชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยากร ศพก.เครือข่าย เขตบางขุนเทียน นายวีเชียร เตชะมนต์ตรีวลัย ได้บรรยายในหัวข้อ สุขาภิบาลในการเลี้ยงสัตว์ การทำวัคซีน การควบคุมป้องกันโรคขั้นพื้นการบริหารจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์,การเลี้ยงหนอนแม่โจ้ ซึ่งเป็นโปรตีนทางเลือกสำหรับไก่ไข่ ไม่มีต้นทุนการผลิตเพราะเลี้ยงหนอนจากเศษอาหารในครัวเรือน,หลักการให้อาหารไก่ไข่และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น
นอกจากนี้คณะได้หารือกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมรับฝึกอบรมซึ่งมีประเด็น ดังนี้
1.ทางกลุ่มที่เข้าอบรมอยากให้ปศุสัตว์ผลักดันการเปิดสนามซ้อมไก่ชนที่ถูกกฏหมายเพื่อสมาชิกจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้
2.ทางกลุ่มอยากให้ปศุสัตว์ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเรื่องยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
3.ทางกลุ่มอยากให้ปศุสัตว์ส่งเสริมและสนับสนุนไก่พันธุ์ดีเพื่อเป็นการต่อยอดให้สมาชิกภายในกลุ่มได้มีไก่สายพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ผู้จัดมุ่งหวังว่าเกษตรกรจะสามารถ​นำความ​รู้ที่ฝึกอบรม​ไปใช้ประโยชน์​ในฟาร์ม​ของตนเอง​ และช่วย​เหลือ​เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปศุสัตว์ การบริการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นให้กับเกษตรกร​ในพื้นที่นอกจากนี้จะนำข้อเสนอแนะปัญหา-อุปสรรคจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นำเรียนท่านปศุสัตว์จังหวัดเพื่อหาแนวทางในการผลักดันและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ต่อไป​​

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บางขุนเทียน

🇹🇭ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566🇹🇭วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหา...
02/12/2022

🇹🇭ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566🇹🇭

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, กองสารวัตรและกักกันสัตว์ ร่วมจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อบูรณาการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน และเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

📃โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติกล่าวรายงาน แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีที่มาจากที่ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิต ภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้
อีกทั้งยังทรงมีพระกระแสรับสั่ง เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ความว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จึงถือเป็นหัวใจหลักของชุมชนที่จะช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความอย่างยั่งยืน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 134 คน ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการฝึกอบรมทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,600 คน ซึ่งเป็นการสร้าง และพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อดำเนินการสร้างอาสาปศุสัตว์ขึ้นใหม่ และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ที่มีอยู่เดิม ให้มีจำนวนครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 – 3 คนต่อตำบล ซึ่งอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ และหนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
จากโครงการนี้ ช่วยทำให้เกิดการบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมในรูปแบบของประชารัฐ โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้อาสาปศุสัตว์ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่

📃โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 เปิดเผยว่าโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคอันตรายติดต่อได้ในคนและสัตว์ โดยสามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่น สุนัข แมว โค กระบือ หนู กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว เป็นต้น ในประเทศไทย สัตว์ที่พบว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด คือ สุนัข ทั้งนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ โดยมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญ คือ การฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง จึงจะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ จึงสั่งการให้กรมปศุสัตว์ ร่วมทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📝โดยมี รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอาสาปศุสัตว์ โดยมีเนื้อหาการบรรยาย (Lecture) และกิจกรรม Workshop ดังนี้
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2) อ า ก า ร ข อ งโ ร คพิษ สุนั ขบ้ า
3) ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
4) การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน และ เทคนิคการฉีดวัคซีน
5) เทคนิคการจับบังคับสุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีน
6) ปัจจัยที่ทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพ และการเก็บรักษาวัคซีน
7) คุณลักษณะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (Rabies vaccine)
8) กิจกรรม Workshop สาธิตและแนะนำวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สุนัขและแมว ให้กับอาสาปศุสัตว์

ณ ห้องประชุม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯจัดอบรมขับเคลื่อน​โครงการ​พัฒนา​เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer พัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน ...
01/12/2022

🇹🇭ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯจัดอบรมขับเคลื่อน​โครงการ​พัฒนา​เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer พัฒนาอาชีพเกษตรกร อย่างยั่งยืน
วันที่ 29พ.ย. 2565 เวลา09.30น. นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครมอบหมายให้นายวีรวัฒน์ วะชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,พร้อมด้วยนายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว์พื้นที่1 เขตหนองจอก นายสัตวแพทย์เบญจรงค์ แก้วกัน และเกษตรกรจากพื้นที่เขต 1-6,9-11และ14 เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer หลักสูตร พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเป็น Smart Farmer และเพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาการรับข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านผลิตและการตลาดที่สามารถทำการผลิตได้เหมาะสมนอกจากนี้เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เกษตรกรเป็นผู้ที่มีความพร้อมมีความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
ด้านนายสัตวแพทย์เบญจรงค์ แก้วกัน ได้บรรยากาศหลักสุขาภิบาลสัตว์ให้กับเกษตรกรเรื่อง โรคระบาดในสัตว์ เช่นโรคระบาดในโค กระบือ แพะ แกะ โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย,โรคระบาดในสัตว์กีบคู่ โรคที่เกิดจากไวรัส,โรค ปากเท้าเปื่อย FMD,โรคระบาดในไก่ ไข้หวัดนก,โรคระบาดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โรคทึ่เกิดจากไวรัส โรคพิษสุนัขบ้า,วัคซีนและการใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง,การดำเนินการเมื่อพบสัตว์ป่วยด้วยอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคระบาดและแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังโรคระบาดที่เกิดจากแมลงพาหะ ช่วงฤดูฝน และสภาพอากาศแปรปรวน เป็นต้น
ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งหวังว่าเกษตรกรจะสามารถ​นำความ​รู้ที่ฝึกอบรม​ไปใช้ประโยชน์​ในฟาร์ม​ของตนเอง​ และช่วย​เหลือ​เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้สนปศุสัตว์ บริการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นให้กับเกษตรกร​ในพื้นที่​ต่อไป​ จาก​การ​ดำเนิน​งาน​ผู้เข้าร่วม​อบรม​ได้​ให้​ความ​ร่วมมือ​เป็น​อย่างดี​
ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หนองจาก

ที่อยู่

เลขที่ 909 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620044407

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 ก สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation