สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหา?
(1)

กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปหนังแพะแบบเรียบด้วยกากกาแฟและการแปรรูปผลิตภัณฑ์หนังแ...
23/08/2023

กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่ 5 เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปหนังแพะแบบเรียบด้วยกากกาแฟและการแปรรูปผลิตภัณฑ์หนังแพะโดยวิธีการหัตการ ณ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ โดยอบรม ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2566
น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ โดย นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนายวริศนันท์ สรสันต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ปศุสัตว์พื้นที่ 5 เข้าร่วมอบรมโครงการการแปรรูปหนังแพะฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหนังแพะเป็น (กระเป๋าตัง พวงกุญแจ อื่นๆ) พร้อมสอนวิธีการทำและเทคนิคต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป ฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2566วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แ...
11/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี

พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยให้ความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า

"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจ ประกาศรัก"

 # # ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 # #วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์ วรากร จิตร...
10/08/2023

# # ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 # #

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์ วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้
นายสายันต์ ป้องขันธ์
ปศุสัตว์พื้นที่ 1 พร้อมด้วย
นายชัยชนะ ยาสุลง เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการตรวจติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจำนวน 7 แห่ง
ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านเจียรดับ
2.โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
3.โรงเรียนลำเจดีย์
4.โรงเรียนวัดสามง่าม
5.โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า
6.โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
7.โรงเรียนวัดสีชมพู

ซึ่งโรงเรียน ทั้ง 7 โรงเรียน ได้รับการจัดส่งตามเวลาที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยดี ไม่พบปัญหา และอุปสรรค ขอการจัดส่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

"กองงานพระราชดำริฯ (กรมปศุสัตว์) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมฯ ปศุสัตว์พื้นที่ 11 และปศุสัตว์พื้นที่ 13 เข้าร่วมติดตามโครงการ...
10/08/2023

"กองงานพระราชดำริฯ (กรมปศุสัตว์) ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมฯ ปศุสัตว์พื้นที่ 11 และปศุสัตว์พื้นที่ 13 เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ รัตนาวิบูลย์ ปศุสัตว์พื้นที่13 (รักษาการ) นายนพรัตน์ จันทร์คง ปศุสัตว์พื้นที่ 11 และนาย นพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (กลุ่มส่งเสริมฯ) เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ทั้ง 2 โรงเรียน โดยมีผู้แทน จากกองงานพระราชดำริฯ (กรมปศุสัตว์) เข้าร่วมติดตาม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ทั้ง 2 โรงเรียนนี้ มีการเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้ง 2 โรงเรียน (เลี้ยงไก่ไข่) ทางผู้แทนกองงานพระราชดำริ (กรมปศุสัตว์) และผู้แทน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ
ได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การเลี้ยงสัตว์ (ไก่ไข่) พร้อมทั้งอธิบายวิธีการต่อยอดการเลี้ยงไก่ไข่ในอนาคต เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และวิธีการเลี้ยงไก่ไข่ที่เข้าใจ และถูกต้อง
ทั้งนี้ทางกลุ่มส่งเสริมฯ ได้มอบ ยาและวัสดุเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้(เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนใืห้ดียิ่งขึ้น) ฯลฯ

"กองส่งเสริม เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมฯ (กทม) และปศุสัตว์พื้นที่ 6 เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกัน...
10/08/2023

"กองส่งเสริม เขต 1 ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมฯ (กทม) และปศุสัตว์พื้นที่ 6 เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิและโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดงกรุงเทพฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ปศุสัตว์พื้นที่ 6 นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ทั้ง 2 โรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ เขต 1 เข้าร่วมติดตาม พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน ฯไม่ได้มีการเลี้ยงปศุสัตว์ เนื่องด้วยอยู่ในบริเวณชุมชน กลัวส่งกลิ่น และเสียงรบกวนให้กับชุมชนในระแวกนั้น ทางโรงเรียนจึงไม่ได้ทำการเลี้ยงปศุสัตว์แต่อย่างใด ทาง ผอ กองส่งเสริม ฯ เขต 1 จึงได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการเลี้ยงปศุสัตว์ ในเบื้องต้น พร้อมให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ ไก่ไข่ ให้กับโรงเรียน (ถ้าโรงเรียนสนใจที่จะเลี้ยงไว้เป็นฐานเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนต่อไป ฯลฯ)

"กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมและมอบวัสดุการเกษตร พร้อมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรีย...
05/08/2023

"กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมและมอบวัสดุการเกษตร พร้อมติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566. น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางสาวกมลพรรณ รัตนาวิบูลย์ ปศุสัตว์พื้นที่13 (รักษาการ)และนายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค และโรงเรียนสามแยกคลองหลอดแหล เขตสะพานสูง พร้อมมอบวัสดุการเกษตร ให้กับโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางด้านปศุสัตว์อีกด้วย

"กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่6 เข้าร่วมและเยี่ยมเยียนติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำ...
05/08/2023

"กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่6 เข้าร่วมและเยี่ยมเยียนติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และ โรงเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566. น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ ปศุสัตว์พื้นที่6 และนายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าเยี่ยมเยี่ยนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง โดยมี ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและครูผู้ดูแลกิจกรรม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ให้การตอนรับ จากการสอบถามข้อมูลทางโรงเรียนไม่มีการทำปศุสัตว์(เนื่องจากมีปริมาณพื้นที่ที่จำกัด และเป็นแหล่งชุมชน) ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ตามนโยบายของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

💉🐕หน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก💉🐕วันที่ 4...
05/08/2023

💉🐕หน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก💉🐕

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตวฺ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ สัตวแพทย์หญิงวีรนุช แก่นวงษ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และสัตวแพทย์หญิงวีรนุช แก่นวงษ์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 / นายประพันธ์ นิลกำแหง ปศุสัตว์พื้นที่ 4 / นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ ปศุสัตว์พื้นที่ 6 /นายอดิศร กมลกลทีป์ ปศุสัตว์พื้นที่ 10 และนายชัยชนะ ยาสุลง /นายวิทยา ศรีชาติ /นายณัฐกร สีดากุล /นางสาวกุลิสรา ลิกกะโห้ /นางสาวน้ำทิพย์ ทองลาด เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ณ บริเวณใกล้จุดเกิดโรคในรัศมีที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จุดที่ 2 (แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง) เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยการผ่าตัดทำหมัน และลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เนื่องจากพบเจ้าของผู้เลี้ยงสุนัขและแมว มีการข้นย้ายสุนัขจำนวนหนึ่งมาจากต่างจังหวัด เข้ามาเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ในรัศมีที่เคยเกิดโรคพิษสุนัขบ้าดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าของสุนัขและแมว ได้แจ้งว่าสุนัขในฝูงบางตัวยังไม่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

🏷️โดยมี สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ได้เน้นย้ำการดูแลและการป้อนยาให้สุนัขและแมวภายหลังการผ่าตัดทำหมัน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังสังเกตอาการโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์ เลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่เหมาะสมของพื้นที่เขตลาดกระบัง

📝ผลการดำเนินงาน มีสัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 15 ตัว แบ่งเป็นสุนัขทั้งหมด 13 ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 7 ตัว และแมวทั้งหมด 2 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และมีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 41 ตัว

28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
28/07/2023

28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🇹🇭กรุงเทพฯ เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน”🇹🇭วันที่ ...
13/07/2023

🇹🇭กรุงเทพฯ เปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน”🇹🇭

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

โดยมีนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสัตวแพทย์ธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยปศุสัตว์พื้นที่ 1 – 14 / เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ /เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ และประชาชน ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดกระทุ่มเสือปลา แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

📃ด้วยวันที่ 4 กรกฏาคม ของทุกปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 ในการดูแลทุกข์สุขพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิต ภายใต้ร่มพระบารมี ให้ได้รับความผาสุกตราบจนทุกวันนี้ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป จากประเทศไทยโดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

📢ภายในงานมีกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมบริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้นำสุนัขและแมว มาทำการผ่าตัดทำหมันฯ รวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมให้ประชาชน เจ้าของสัตว์เลี้ยง เข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และส่งเสริมให้ประชาชนมี การเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยง การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขและ แมวจรจัดตามที่สาธารณะ

💉📝ผลการดำเนินงาน มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวน 30 ราย มีสัตว์เข้ารับการผ่าตัดทำหมันสะสม จำนวน 65 ตัว แบ่งเป็นสุนัขทั้งหมด 13 ตัว แบ่งเป็น เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 11 ตัว แมวทั้งหมด 52 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 29 ตัว และมีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 39 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 15 ตัว และแมว 24 ตัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566นายสัตว์แพทย์ วรากร จิตรหลังปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว...
13/07/2023

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
นายสัตว์แพทย์ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 รักษาราชการปศุสัตว์พื้นที่ 3 นายชัยชนะ ยาสุลง เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการให้ความรู้การทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่ไข่ และเป็ดไข่ ณ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

"ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2566"เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์ วรา...
13/07/2023

"ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2566"

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
นายสัตวแพทย์ วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสายันต์ ป้องขันธ์
ปศุสัตว์พื้นที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตหนองจอก ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่1
(เขตหนองจอก)กรุงเทพมหานคร
จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.โรงฆ่ามุขมณี (โค กระบือ)
2.โรงฆ่า MTK (โค กระบือ)
3.โรงฆ่า มณี (โค กระบือ)
# # #แนะนำเพิ่มเติมการแจ้งฆ่าสัตว์และชี้แจ้งความถูกต้องตาม(กฎกระทรวง)การจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564
**ผลตรวจติดตามประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
พบเครื่องมือเครื่องใช้มีการชำรุดจึงสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงฆ่าปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

"กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่"  วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ...
28/06/2023

"กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่"
วันที่ 28 มิถุนายน 2566
น.สพ วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนายชัยชนะ ยาสุลง เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร”การจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่เขตหนองจอก ณ แปลงใหญ่ข้าวโคกแฝด หนองจอก โดยได้รับความร่วมมือจากนางสาวจิราภรณ์ ไพสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 เป็นวิทยากรฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. ไข่เค็มใบเตย
2. เนื่อแดดเดียว
3. แหนมปลา
ซึ่งเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางและต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

📣ประชาสัมพันธ์📣 💉💊 "ร้านขายอาหารสัตว์" 💉💊ในพื้นที่ทราบถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 📃พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 📃
20/06/2023

📣ประชาสัมพันธ์📣

💉💊 "ร้านขายอาหารสัตว์" 💉💊ในพื้นที่ทราบถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม 📃พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 📃

11/06/2023

กรมปศุสัตว์เชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับ 📌 ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ กรมปศุสัตว์ "DLD SMART DATA CENTER" จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมปศุสัตว์ ช่วยในการวิเคราะห์ ประเมิน และประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านปศุสัตว์ และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอัจฉริยะเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Transform)
#ครอบครัวปศุสัตว์

https://fb.watch/kspd-MU1Oa/

"กลุ่มส่งเสริมฯ เจ้าร่วมประชุม ศพก.แปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงบางเชือก เขตตลิ่งชั...
08/06/2023

"กลุ่มส่งเสริมฯ เจ้าร่วมประชุม ศพก.แปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงบางเชือก เขตตลิ่งชัน กทม แปลงกล้วยไม้ นายไวพจน์ นิตทิม,"

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม ศพก. แปลงใหญ่ เขตตลิ่งชัน ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายอรุณ เหมือนตา เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค์ของ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์และแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ที่ประชุมทราบ และดำเนินการต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์ วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัต...
08/06/2023

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์ วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 พร้อมด้วย นายชัยชนะ ยาสุลง เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการเก็บตัวอย่างโครงการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองจอก
2. สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาหนองจอก 3. เทสโก้ โลตัส สาขาหนองจอก 4. เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส 3 แห่ง ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

🐐กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแพะ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลียแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร🐐ว...
03/06/2023

🐐กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแพะ ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลียแห่งประเทศไทย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร🐐

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 น.สพ วรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอยหมายให้ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ น.สพ ธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ เขตทุ่งครุ) นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานการประกวดแพะพร้อมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่นำแพะมาเข้าร่วมการประกวดแพะในครั้งนี้ โดยในงานได้รับเกียจจาก ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ นายพงศ์ศักดิ์ พูลยรัตน์ เป็นประธานพิธีในการเปิดงานประกวดแพะในครั้งนี้และยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์มาเป็นกรรมการในตัดสินการประกวดแพะ ซึ่งได้แก่
1 นายดำรัส ชาตรีวงศ์
2 นายสาธิต อยู่ยืน
3 นางสาวเยาวลักษณ์ เลไพรจิตร

ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการตัดสินแพะมี่นำมาประกวดพร้อมทั้งได้ให้คำอธิบายและเหตุผลในการตัดสินการประกวดแพะที่ได้รับรางวันชนะเลิศในการประกวดแพะในแต่ละรุ่นและยังให้คำแนะนำแนวทางวิธีการพัฒนาสายพันธุ์ให้กับเกษตรผู้ที่เลี้ยงแพะในพื้นที่เขตทุ่งครุอีกด้วย

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ ปศุสัตว์พื...
03/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ ปศุสัตว์พื้นที่ 6 รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 ดำเนินการดูแลสุขภาพโคจำนวน 1 คู่ เพศผู้จำนวน 1 ตัว เพศเมียจำนวน 1 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเ...
03/06/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

01/06/2023

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 🥛จัดกิจกรรม "วันดื่มนมโลก" ประจำปี 2566 (Word Milk Day 2023)🥛 เชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เพื่อเกษตรกรไทยและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
Milk Day 2023
#สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู

"กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ...
25/05/2023

"กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทหารพัฒนา"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
นายธีรวิทย์ ขาวบุบฝา ผอ.กพก. พร้อมด้วย นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นาย นพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน น.ส น้ำทิพย์ ทองลาด เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่เขตดอนเมือง นายชาญชัย สว่างหืรัญเกตุ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 11 เข้าเยี่ยมชมศูยย์รียนรู้ปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ณ.หน่วยบัญชากานทหารพัฒนา เขตดอนเมือง โดยมี พ.อ.ธีรพัทร์. พิกุลทอง ผอ.กองวิชาการเกษตร หน่วยบัฐชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับรวมทั้งได้พูดคุยให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และการเตรียมความพร้อมของสถานที่ โรงเรือน ในการสนับสนุนการเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 100 ตัว ไข่ไก่ จำนวน 100 ตัว เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯในการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมพิธีมอบกระบือพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก"  วันที่ 22 พฤษภาคม 2566น.สพ วรากร จิต...
23/05/2023

"ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมพิธีมอบกระบือพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่เขตหนองจอก"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
น.สพ วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีมอบกระบือพระราชทานโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยโดยมี นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นายสายันต์ ป้องขันธ์ ปศุสัตว์พื้นที่ 1 นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นายชัยชนะ ยาสุลง เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.เขตหนองจอกและเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งมี นางสาวสุดาพร แพงแสง เกษตรกรพื้นที่แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบกระบือพระราชทานเพศเมียจำนวน 2 ตัว เพื่อนำมาเลี้ยงไว้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
@ ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
#กรมปศุสัตว์

🇹🇭รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2566 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 🇹...
23/05/2023

🇹🇭รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2566 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 🇹🇭

วันที่ 2 ถึง 23 พฤษภาคม 2566 ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยชุดเฉพาะกิจฉีดวัคซีน ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์กีบคู่ทุกชนิด รอบที่ 2/2566 พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับ โค กระบือ ตามแผนการฉีดวัคซีน ของเกษตรกรในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

"กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 พฤษภาค...
23/05/2023

"กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
น.สพ. วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ มอบหมายให้ นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ และ นายนพพนันท์ อู่ดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ศพก.เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การทำการเกษตรในเมือง แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กทม.โดยได้รายงานผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค์ของ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์และแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2566 ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

🇹🇭ปศุสัตว์เขต 1 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปี 2566🇹🇭วั...
19/05/2023

🇹🇭ปศุสัตว์เขต 1 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปี 2566🇹🇭

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์พื้นที่ 1 – 14 เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
📝1. การปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
📝2. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
📝3. การดำเนินงานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation)
📝4. ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์
📝5. ประเด็นข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ (DLD 4.0)
📝6. ข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยมี สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 เป็นประธานติดตามงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข สายเชื้อผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1

ทั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์เขต 1 ได้รับฟังปัญหาการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเกิดการพัฒนางานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมในประเด็น ดังนี้
📝1. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการรายงานสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
📝2. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมปศุสัตว์

ณ ห้องประชุมพัฒนไพศาล สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 909 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566นายวรกร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวอรอิณท์ นายสัตวแพทย์ฯ กลุ่มสขภาพสัตว...
18/05/2023

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
นายวรกร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวอรอิณท์ นายสัตวแพทย์ฯ กลุ่มสขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 4 เข้าตรวจสุขภาพสัตว์ ณ ราบ 11 เป็นกระบือเพศผู้ จากการสอบถาม มีรอยกระแทก เกิดจากการดิ้นขณะผสม ดำเนินการโดนการล้างน้ำเกือบริเวณจมูก ฉีดยาแก้ไข้ ลดอักเสบ และยาบำรุง จำนวน 30 cc และให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลต่อไป

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2566 พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะม...
17/05/2023

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2566 พระยาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้าได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนา จะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินหญ้าและเหล้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

21/04/2023

ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

🕵️ตรวจรับรองใหม่โครงการปศุสัตว์ OK🕵️วันที่ 12 เมษายน 2566 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่ม...
13/04/2023

🕵️ตรวจรับรองใหม่โครงการปศุสัตว์ OK🕵️

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 9 ดำเนินการตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่เขตวัฒนา เขตสวนหลวง และเขตคลองเตย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1.โลตัส โก เฟรช สาขาสุขุมวิท 50
2.โลตัส โก เฟรช สาขาพัฒนาการ 44
3.ท้อปส์ สาขาสุขุมวิท39
4.ท้อปส์ สาขาพัฒนาการ30

ซึ่งผลการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจะรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับรองพิจารณาต่อไป

🇹🇭ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับศูนย์รวมไข่ 🇹🇭       วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุส...
12/04/2023

🇹🇭ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับศูนย์รวมไข่ 🇹🇭

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมาย นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ ปศุสัตว์พื้นที่ 6 และรักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่ 7 พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิงกมลพรรณ รัตนวิบูลย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับศูนย์รวมไข่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมมิตรฟาร์ม เลขที่ 321 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจติดตามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

🇹🇭สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 🇹🇭ข้าราชการ พนักงาน...
11/04/2023

🇹🇭สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 🇹🇭

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร รดน้ำดำหัวขอพร ผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพรัก ขององค์กร และเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะผู้มี อาวุโสน้อยพึงปฏิบัติต่อผู้มีอาวุโสมาก เนื่องในวัน สงกรานต์ประจำปี 2566

วันสงกรานต์ คำว่า สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเอง ทั้งนี้ เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีที่เก่าแก่ และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจะมีประเพณีนิยมสรงน้ำพระพุทธรูป และสงฆ์น้ำพระสงฆ์ และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และเพื่อความสงบสุข และความรัก ความสามัคคี

🇹🇭Bic Cleaning Day🇹🇭วันที่ 10 เมษายน 2566 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม Bic Cleaning D...
11/04/2023

🇹🇭Bic Cleaning Day🇹🇭

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม Bic Cleaning Day โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน จะช่วยสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน และเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน

วันที่ 2 เมษายน 2566วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2023

วันที่ 2 เมษายน 2566

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

" ตรวจติดตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์ OK ) โครงการควบคุม ป้อ...
30/03/2023

" ตรวจติดตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์ OK ) โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ "
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566
น.สพ.วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมาย นายณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์ ปศุสัตว์พื้นที่ 6 และรักษาการปศุสัตว์พื้นที่ 7 ร่วมกับ นางสาวกมลพรรณ รัตนวิบูลย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่างไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เก็บตัวอย่างเชื้อดื้อยา โครงการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ตามรายละเอียดดังนี้
1.แม็คโคร สาขาลาดพร้าว
2.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว 1 (อิมพีเรียล)
3.แม็คโคร สาขานวมินทร์ 70
4.ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขานวมินทร์
5.ไทยฟูดส์ เฟรช มาร์เก็ต ซอยนวมินทร์ 70
6.เบทาโกร สาขานวมินทร์
7.ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์
8.แม็คโคร สาขาสามเสน
ในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง เขตบึงกุ่ม และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเก็บเนื้อสุกร จำนวน 17 ตัวอย่าง เนื้อไก่ จำนวน 9 ตัวอย่าง ไข่ไก่ จำนวน 42 ตัวอย่าง

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยัน เฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้มงวด
27/03/2023

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยัน เฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เข้มงวด

💠 กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนชาวปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็น “ครอบครัวปศุสัตว์” (DLD’s Famil...
27/03/2023

💠 กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนชาวปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็น “ครอบครัวปศุสัตว์” (DLD’s Family)

✅ กดติดตาม และกด like “ถูกใจ” https://www.facebook.com/DLDthailand

⭐️ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและสร้างความรับรู้ ด้านการปศุสัตว์ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว

⛱️ ช่วยกันแชร์ข้อความนี้ เพื่อเชิญชวนผู้สนใจวงการปศุสัตว์ เข้ามาร่วมเป็น

“ครอบครัวปศุสัตว์”(DLD’s Family)

🐂🐃ภาพพ่อพันธุ์ผสมเทียม โคเนื้อและกระบือ ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งผสมเทียม🐃🐂📢สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ...
22/03/2023

🐂🐃ภาพพ่อพันธุ์ผสมเทียม โคเนื้อและกระบือ ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งผสมเทียม🐃🐂

📢สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

☎️โทร. 02-0044407 หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผสมเทียม หน่วยผสมเทียมกรุงเทพมหานคร โทร. 0611535771

ที่อยู่

เลขที่ 909 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620044407

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}