สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีว

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีว ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอาชีวศึกษา พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนารูปแบบการบริหาร จัดการและเครือข่ายการวิจัยอาชีวศึกษาพัฒนาการจัดการองค์ความรู้การวิจัยอาชีวศึกษาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดเหมือนปกติ

กรมพลศึกษา #เชิญชวน ครู อาจารย์เข้าร่วม กิจกรรม "การพัฒนาผู้นำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ยุค 4.0" ผ่านสื่อออนไลน์ในร...
17/08/2021

กรมพลศึกษา #เชิญชวน ครู อาจารย์เข้าร่วม กิจกรรม "การพัฒนาผู้นำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ยุค 4.0" ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2564

#รายละเอียด : https://bit.ly/3gc3XPY

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายได้อย่างเหมาะสม

#กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทิพย์วิมล สิงห์เอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 09 3189 2496

#สมัครออนไลน์ได้ : https://forms.gle/oMiVjG3Qa87jdR8L7

กรมพลศึกษา #เชิญชวน ครู อาจารย์เข้าร่วม กิจกรรม "การพัฒนาผู้นำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ยุค 4.0" ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2564

#รายละเอียด : https://bit.ly/3gc3XPY

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายได้อย่างเหมาะสม

#กลุ่มเป้าหมาย : สถานศึกษาละไม่เกิน 2 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวทิพย์วิมล สิงห์เอี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ 09 3189 2496

#สมัครออนไลน์ได้ : https://forms.gle/oMiVjG3Qa87jdR8L7

ศธ. แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” ถ้วนหน้าวันนี้ (16 ส.ค.64) ดร.สุเทพ แก่งสันเทีย...
16/08/2021

ศธ. แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” ถ้วนหน้า

วันนี้ (16 ส.ค.64) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในงานแถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา ช่วยเหลือบรรเทา “ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง” ถ้วนหน้า โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอน และมีเวลาดูแลนักเรียน และนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ สอศ. จึงได้วางแผนจัดทำแนวทางลดภาระครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเรียนการสอน 3 รูปแบบ คือ Online, Onsite และผสมสาน ส่วนในพื้นที่สีแดง จำเป็นต้องเรียน Online ตลอดภาคเรียนนี้ ทำให้ต้องปรับการเรียนในภาคเรียนนี้เป็นการเรียนวิชาทฤษฎี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้ว ในภาคเรียนต่อไปจะเรียนวิชาปฏิบัติ

สำหรับแนวการวัดประเมินผลเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะขยายเวลาจากการวัดประเมินผลใน 1 ภาคเรียนการศึกษา เป็น 1 ปีการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ในการเรียนการสอนแบบทวิภาคี หรือฝึกงานที่สถานประกอบการ จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.สถานประกอบการจะต้องมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.ผู้ปกครองจะต้องยินยอมให้บุตร หลาน ฝึกงานในสถานประกอบการ และ 3.นักเรียน นักศึกษา พร้อมใจในการฝึกงานที่สถานประกอบการ หากไม่เป็นไปตามทั้ง 3 ข้อ สอศ. จะจัดสถานที่จำลองในการฝึกงานซึ่ง “เด็กทุกคนต้องได้เรียน และมีคุณภาพ”

สำหรับการลดภาระของผู้ปกครอง สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง ภายใน 7 วัน ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

/////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
16 สิงหาคม 2564
#Prสอศ.
#เยียวยานักเรียน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
11/08/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2564

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2564

#อบรมออนไลน์ฟรี #ได้รับใบประกาศนียบัตร สวพ. ขอเชิญชวนครู อาจารย์ และบุคลากร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก...
06/08/2021

#อบรมออนไลน์ฟรี #ได้รับใบประกาศนียบัตร
สวพ. ขอเชิญชวนครู อาจารย์ และบุคลากร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา อ่านเพิ่มเติม... https://bit.ly/2VzqUFi
- -
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://bit.ly/3ypsyYU
- -
| กำหนดการ |
🗓วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
⏰เวลา 09.00 - 15.30 น.
- -
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
และรับชมการถ่ายทอดสอนผ่านเพจเฟสบุ้ค
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
- -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานเผยแพร่และส่งเสริมสิทธิประโยชน์
โทร 025109552-4 ต่อ 252

#อบรมออนไลน์ฟรี #ได้รับใบประกาศนียบัตร
สวพ. ขอเชิญชวนครู อาจารย์ และบุคลากร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา อ่านเพิ่มเติม... https://bit.ly/2VzqUFi
- -
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://bit.ly/3ypsyYU
- -
| กำหนดการ |
🗓วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
⏰เวลา 09.00 - 15.30 น.
- -
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
และรับชมการถ่ายทอดสอนผ่านเพจเฟสบุ้ค
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
- -
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กลุ่มงานเผยแพร่และส่งเสริมสิทธิประโยชน์
โทร 025109552-4 ต่อ 252

สอศ. ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ "RProduct"(Logo Design Contest) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ส.ค....
04/08/2021

สอศ. ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ "RProduct"(Logo Design Contest) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ส.ค. 64
- -
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน.. : ครู บุคลากร สังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน
...............................................................
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1L6suR.../view...
📌 แบบฟอร์มการส่งผลงาน : https://drive.google.com/.../1P2jHtpQctT7K9dI.../view...
#Prสอศ.

✨ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ "RProduct"(Logo Design Contest)
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ส.ค. 64

...............................................................

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1L6suR-5hgQutoTQDUS9B4nsZaoRRW24z/view?usp=sharing

📌 แบบฟอร์มการส่งผลงาน : https://drive.google.com/file/d/1P2jHtpQctT7K9dI_cEj4FUd84SNQvCKX/view?usp=sharing

#Prสอศ.

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการhttps://moe360.blog/2021/08/03/cabinet-re...
04/08/2021

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
https://moe360.blog/2021/08/03/cabinet-resolution-382564/

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

- อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรอบวงเงิน 21,905.9200 ล้านบาท
- เห็นชอบโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://moe360.blog/2021/08/03/cabinet-resolution-382564/

มติ ครม.ทุกเรื่อง
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44386

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลางปีที่ 5 ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564ISSN 2586 - ...
03/08/2021

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
ISSN 2586 - 8985 (Print)
ISSN 2730 - 2997 (Online)
Published: 2021-06-30
- -
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3A3ApeV

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
ISSN 2586 - 8985 (Print)
ISSN 2730 - 2997 (Online)
Published: 2021-06-30
- -
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3A3ApeV

📚หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน พบกับหนังสือ “การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 การวิจัยกรณีศึก...
28/07/2021

📚หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน
พบกับหนังสือ “การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 การวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research)” เขียนโดย รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/36Nt0DY
-----------------------------
ติดตาม “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage หอสมุดคุรุสภา
สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://web.facebook.com/kspelibrary/posts/1548220865519489

📚หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน
พบกับหนังสือ “การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 การวิจัยกรณีศึกษา (Case Study Research)” เขียนโดย รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
คลิกอ่านสารสนเทศ >> https://bit.ly/36Nt0DY
-----------------------------
สาระโดยย่อ
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุดการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ โดยเล่มที่ 1 การวิจัยกรณีศึกษา ผู้เขียนได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับ “การวิจัยกรณีศึกษา” ซึ่งเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันดีในทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และศึกษาศาสตร์ เป็นทักษะที่เหมาะแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เรียนรู้และนำไปฝึกฝนเพื่อช่วยเสริมคุณภาพงาน และพัฒนาความสามารถในการเขียนสื่อสารอย่างเป็นมืออาชีพ โดยบอกเล่าตั้งแต่การนิยามความหมายของการวิจัยกรณี การแบ่งประเภทการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน การประเมินคุณภาพของการวิจัย และการยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-----------------------------------
ติดตาม “หอสมุดคุรุสภาชวนอ่าน” ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage หอสมุดคุรุสภา
สืบค้นสารสนเทศของหอสมุดคุรุสภาเพิ่มเติมได้ที่ http://portal.psclib.com/ksp/opac_css/

https://web.facebook.com/kspelibrary/posts/1548220865519489

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ ...
27/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3ปีที่ 5 ฉบับที่ 9  เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564- -อ่านเพ...
27/07/2021

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
- -
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3l1kl9s

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
- -
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3l1kl9s

25/07/2021
การจัดการความรู้การวิจัยและนวัตกรรม

เชิญชวนนักวิจัยอาชีวศึกษาร่วมประชุมออนไลน์ NRCT Open House 2021 หัวข้อ "ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์" โดยมี ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมการแถลงผลสำเร็จจากผลงาน #กาบหมากแทนโฟม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และการยื่นขอทุน วช.

#คู่มือ นักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและน...
20/07/2021
คู่มือนักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

#คู่มือ นักวิจัยในการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลดคู่มือ ► https://bit.ly/3zasyf8

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานราชการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึก...

(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เ...
20/07/2021

(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
๑. ให้สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร รวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
๒. บุคลากรที่เดินทางโดยวิธีการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง และผู้บริหารของหน่วยงานสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานโดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน
๓.ไม่ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work From Home) เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
๔.ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

๑. ให้สำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร รวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
๒. บุคลากรที่เดินทางโดยวิธีการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง และผู้บริหารของหน่วยงานสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานโดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน
๓.ไม่ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work From Home) เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
๔.ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#ประกาศ Thaiinvention เปิดระบบสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตร"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ป...
16/07/2021

#ประกาศ Thaiinvention เปิดระบบสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตร
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
- -
สามารถเข้าระบบสืบค้นด้วยตนเอง ได้ที่ > > http://thaiinvention.net/mycer.php
- -
#หมายเหตุ : กรณีที่ระบบแสดงรายการสิ่งประดิษฐ์ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ติดต่อผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันแต่ละระดับ

#ประกาศ Thaiinvention เปิดระบบสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตร
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
- -
สามารถเข้าระบบสืบค้นด้วยตนเอง ได้ที่ > > http://thaiinvention.net/mycer.php
- -
#หมายเหตุ : กรณีที่ระบบแสดงรายการสิ่งประดิษฐ์ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ติดต่อผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันแต่ละระดับ

#ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี...
16/07/2021

#ประชาสัมพันธ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021
- -
🗓 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 08.00 - 16.30 น.
🔴 รับชมถ่ายถอดสดผ่าน Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- -
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
ผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/

#ประชาสัมพันธ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021
- -
🗓 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 08.00 - 16.30 น.
🔴 รับชมถ่ายถอดสดผ่าน Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- -
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง
ผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/

เชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ "ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงาน...
12/07/2021

เชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ "ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
- -
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7463387837?pwd=SklycDJ2dXZrUEY4T2FqNnQ0ejEvQT09

เชิญร่วมรับฟังการนำเสนอ "ผลการสังเคราะห์งานวิจัยด้านอาชีวศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
- -
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/7463387837?pwd=SklycDJ2dXZrUEY4T2FqNnQ0ejEvQT09

08/07/2021
“เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน”

(ช่วงบ่าย 8ก.ค.64) การอบรมออนไลน์ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน”
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดย กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

08/07/2021
“เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน”

(ช่วงเช้า 8 ก.ค.64) การอบรมออนไลน์ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไรให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน”
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดย กลุ่มวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สวพ. เปิดรับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน "โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุต...
07/07/2021

สวพ. เปิดรับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน "โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม" งวดที่ 2
- -
อ้างถึงหน้งสือ ที่ ศธ 0607/0117 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
[ส่งทาง e-office สถานศึกษาแล้ว]
- -
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hHqEeV
- -
สมัครยื่นแบบขอเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2564
▪ ผ่านระบบออนไลน #เท่านั้น ได้ที่ : https://bit.ly/3dIaWPF
▪ แบบเสนอขอรับทุน ได้ที่ : https://bit.ly/30BpVnC
▪ เอกสารข้อมูลทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/3whvXHa
- -
ติดต่อสอบถาม:
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลุ่มวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
โทร. 0-2510-9553 ต่อ 251

ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทร. 099-2359295 (อ.เรวัฒน์)

สวพ. เปิดรับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน "โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม" งวดที่ 2
- -
อ้างถึงหน้งสือ ที่ ศธ 0607/0117 ลว. 6 กรกฎาคม 2564
[ส่งทาง e-office สถานศึกษาแล้ว]
- -
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hHqEeV
- -
สมัครยื่นแบบขอเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2564
▪ ผ่านระบบออนไลน #เท่านั้น ได้ที่ : https://bit.ly/3dIaWPF
▪ แบบเสนอขอรับทุน ได้ที่ : https://bit.ly/30BpVnC
▪ เอกสารข้อมูลทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/3whvXHa
- -
ติดต่อสอบถาม:
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
กลุ่มวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
โทร. 0-2510-9553 ต่อ 251

ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทร. 099-2359295 (อ.เรวัฒน์)

ที่อยู่

Ramintra
Bangkok
10230

เบอร์โทรศัพท์

+6625109553

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนท่านผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่คงได้อ่าน บทความนี้ อยากจะระบายความในใจของคนที่ทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ และส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ข้าพเจ้าคิดว่ามีอีกหลายคนที่คิดแบบเดี่ยวกับข้าพเจ้า พวกเรารู้สึกน้อยใจ และไม่ประทับใจผลการแข่งขัน ในทุกระดับ ยิ่งผ่านเข้ารอบลึกแค่ไหน ผลการแข่งขันก็ไม่มีความยุติธรรมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เสียดายที่การแข่งขันระดับชาติ มีเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ แต่หารู้ไม่ว่า โล่ดังกล่าว เป็นโล่ซึ่งได้มาด้วยความไม่ยุติธรรม ประเด็นที่จะชี้แจ้ง ไม่ขอย้อนไปในอดีตแต่จะร้องเรียน ของปี 2561 ที่ผ่านมา 7-10 ก.พ.62 จะขอเรียนว่า 1. การตัดสินมีการให้คะแนนแบบพักพวก พวกใครก็ให้คะแนนสูงไว้ ยกตัวอย่าง ชิ้นงานบางชิ้น ในระดับภาคได้รางวัลที่ 3 มา แต่มาระดับชาติ กับได้คะแนน สูงกว่าที่ 1 และที่ 2 ทั้งที่ไม่มีการพัฒนา ชิ้นงานอะไรเลย บ่งบอกว่าคณะกรรมการระดับภาคไม่มีประสิทธิภาพในการตัดสิน 2. ไปไล่ดูนะครับ ผลงานที่ได้รางวัลที่ 1 2 3 4 และ honer award มีกรรมการตัดสินเป็น กรรมการตัดสินและกรรมการที่มาจากจังหวัดนั้น เกือบทุกผลงาน ส่วนถ้าไม่ได้รางวัล คะแนนก็จะไปอยู่ในระดับเหรียญที่สูงกว่าชาวบ้าน 3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คิดแล้วต้องใช้งานได้จริง ขายได้ ไปไล่ดูนะครับ ว่าที่ 1 2 3 4 และ honer award ถ้าเอาไปวางขาย จะขายได้ไหม คนทั่วไปจะซื้อไหม ให้มองในแง่ของเชิงพาณิชย์ อย่ามองในแง่ว่าพวกฉัน มันสวย ต้องมองว่ามันขายได้ไหม 4. ผลงานที่ได้รางวัล เป็นวิลัยเดิม ๆ ที่เคยได้ ถ้าเป็นแบบนี้ จะจัดทำไม่ ก็ให้วิลัย ดังกล่าว นำผลงานมาโชว์ และก็มอบโล่อันทรงเกียรติ ไปเลย 5. ท่านประธานชี้แจ้ง เกี่ยวกับการให้คะแนน ใช้ Application พูดอย่างสวยหรู่ ดูดี แต่เอาเขาจริง กรรมการก็ไปเลือก แล้วมา โวทคะแนน โดยไม่สนใจว่าของคนอื่นจะเป็นอย่างไง จดใส่เศษกระดาษ แล้วไปกรอกลง App แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากแบบเดิมหลอก (อันนี้เศร้ามากครับ ไม่คิดว่าจะต่ำตรมขนาดนี้ ) 6. กรรมการบางท่านที่เป็นเจ้าของผลงาน จะค่อยชี้นำ ชี้แนะกรรมการท่านอื่น ให้ปฏิบัติตาม และเอกสารในเล่มก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไป แล้วไปกดคะแนนผลงานชิ้นอื่น ว่าไม่มี ทั้ง ๆ ที่เกณฑ์ ก็มีมาแค่นี้ แต่กรรมกรรม ผู้ทรงเกียรติ ทั้งหลาย ที่มีชิ้นงานก็ไปตีความ เพิ่มเติมแต่งกันเอง ในส่วนที่ตัวเองใส่เข้าไปเพื่อให้ได้คะแนน ที่สูง ถามว่ายุติธรรมไหมสำหรับ ผลงานที่ไม่มีกรรมการเข้าร่วมการตัดสิน ถึงแม้กรรมการจะไม่มีสิทธิให้คะแนน แต่กรรมการมีสิทธิชี้นำ กดคะแนนผลงานอื่น ยุติธรรมตรงไหน 7. honer award ตัดสินจากอะไร หรือตัดสินว่า กรรมการรู้จักใครสนิทกับใคร ชอบใคร โดยไม่พิจารณาจากผลงานอะไร 8. ระยะเวลาในการประกวดระดับภาค เสร็จสิ้นไปนานแล้ว เพราะฉนั้น ส่วนกลางจะรู้ว่ามีผลงานวิลัยไหน เขามาบ้าง ถ้าบอกว่าเตรียมกรรมการไม่ทันคงไม่ใช่ กรรมการตัดสินในครั้งต่อไป ควรไม่เกี่ยวข้อง กับผลงานเลย ไม่มีจังหวัดของตนเอง ไม่มีชิ้นงานของตนเอง ควรเป็นตัวแทนจาก 5 ภาค และควรมีความรู้เฉพาะงาน เท่า ๆ กัน ที่สำคัญควรเป็น ผอ. รอง หรือข้าราชการ เท่านั้น (เข้าใจว่าบ้างท่านมีความรู้ ความสามารถ แต่นี้ระดับชาติ ก็ควรเลือกรรมการ ไม่ใช่เอาพรรคพวกตัวเองมาเป็นกรรมการ ควรมีการตรวจสอบ ) ไม่ใช่ไม่ได้รางวัลแล้วมาร้องเรียน แต่คิดว่ามันควรมีการปรับปรุง เพื่อการพัฒนา และสมศักดิ์ศรี ของรางวัล เรียนท่านผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่าน ถ้าการประกวด การแข่งขันยังเป็นแบบนี้ อย่าจัดเลยครับ สงสารเด็ก ที่เน็ดเหนื่อย ตั้งใจ ทำ คิด และผลิตผลงาน ผู้ใหญ่บ้างท่านแค่อยากได้รางวัล อยากได้หน้า ได้ตา จนลืมถึงคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน แล้วไปประกาศให้ชาวบ้าน ชาวเมืองรู้ว่าผลงานฉันได้รางวัล ผลงานฉันดี แต่เบื้องหลัง คุณได้มาอย่างไม่โปร่งใส ถ้าคุณภูมิใจก็ทำต่อไป ประเทศไทยจะเจริญ เพราะคนอย่างพวกคุณ ด้วยความเคารพ ท่านผู้ใหญ่ และกราบขอบพระคุณที่ท่านตั้งใจจัดงานครั้งนี้ แต่เสียเพราะกลุ่มผู้ใหญ่บางท่านที่เห็นแก่ตัว อยากได้หน้าได้ตา มีชื่อเสียงสร้างผลงาน บนความทุกข์ของคนอื่น ข้าพเจ้าและนักเรียน นักศึกษา ขอให้พวกท่านพบแต่ความอัปยศ สาธุ สุดท้านบทความนี้ คงต้องตีแพร่ให้สังคมภายนอกได้ทราบ ถึงความไม่ยุติธรรมของการจัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะปีไหน ๆ ก็ไม่มีความโปร่งใส เสียดาย คุณค่าและศักดิ์ศรีของคนอาชีวะ ควรเปลี่ยนจาก "อาชีวะสร้างชาติ" เป็น "อาชีวะสร้างภาพ" เถอะครับ
รบกวน สอบถามหนังสือเชิญร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ต่อสู้ seacon war of steel4 ใกล้วันแข่งแล้วยังไม่มีหนังสือแจ้งถึงสถานศึกษาเลย
รบกวนสอบถามเรื่องกำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ครับ หุ่นยนต์abu กับหุ่นยนต์ระบบautomationครับจัดแข่งวันที่เท่าไหร่ครับ และใบสมัครดาวโหลดได้ที่ไหนครับ เพราะจะได้เตรียมจองที่พักและเดินทางไปราชการครับ
กติกาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ปีนี้ที่หน้าเว็บสำนักหายากมากครับ link download อยู่ตรงไหนครับ อยากให้ตั้งให้เห็นชัดๆ ครับ
อยากได้รูปงานรับเสด็จ ฯ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ 2560 ติดต่อได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ