ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เรื่องน้ำถามเรา

เปิดเหมือนปกติ

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
27/12/2021

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564
27/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564
27/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

Photos from กรมชลประทาน's post
26/12/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564
26/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564
26/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2564
25/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2564
25/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564
24/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564
24/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
23/12/2021

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564
23/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564
23/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
22/12/2021

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564
22/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564
22/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ชป.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้งอย่างประณีตดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป...
21/12/2021

ชป.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในหน้าแล้งอย่างประณีต

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ว่า ปัจจุบัน (21 ธ.ค. 64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 58,877 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 34,747 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 14,438 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 7,742 ล้าน ลบ.ม. โดยได้มีการจัดสรรน้ำทั้งประเทศไปแล้วประมาณ 6,060 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 1,259 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของแผนฯ

ส่วนผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปัจจุบัน(21 ธ.ค.64) ทั้งประเทศเพาะปลูกข้าวไปแล้ว 2.40 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ของแผนฯ เฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เพาะปลูกไปแล้ว 1.61 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของแผนฯ

ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว จึงได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ เก็บกักน้ำไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ บ่อ พื้นที่แก้มลิง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสำรองไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่เริ่มมีการเพาะปลูกแล้ว ให้ติดตามพื้นที่เพาะปลูกอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ รวมไปถึงรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชโดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากที่สุด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงด้วย

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
21/12/2021

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
21/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
21/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
20/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
20/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564
19/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
18/12/2021

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564

ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564
18/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564
18/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
17/12/2021

สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ที่มา ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
17/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
17/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
16/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
16/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
15/12/2021

สถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
15/12/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำ...
14/12/2021

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วย นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ชป.เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากภาคใต้ 15-19 ธ.ค.นี้กรมชลประทาน จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง หล...
14/12/2021

ชป.เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากภาคใต้ 15-19 ธ.ค.นี้

กรมชลประทาน จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง หลังกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตก เข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2564 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ โดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดต่างๆ ในช่วงวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง อ่างเก็บน้ำคลองหลา และอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จังหวัดสงขลา รวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณคลองท่าดี อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหนคร และคลองอู่ตะเภา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แม่น้ำปัตตานี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี แม่น้ำโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ คลองตันหยงมัส อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำปากแม่น้ำและพื้นที่บริเวณหลังแนวคันกั้นน้ำทะเล เนื่องจากจะมีระดับน้ำทะเลหนุนยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

“ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และจุดเสี่ยงน้ำท่วม พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และระบายน้ำในลำน้ำหรือแม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น - ลงของระดับน้ำทะเล ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ แนวคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมไปถึงระบบสื่อสารสำรอง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที" นายประพิศ กล่าวในที่สุด

#RID
#กรมชลประทาน

ชป.เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากภาคใต้ 15-19 ธ.ค.นี้

กรมชลประทาน จับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง หลังกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอร์เนียว มีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตก เข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2564 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ โดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดต่างๆ ในช่วงวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จังหวัดพัทลุง อ่างเก็บน้ำคลองหลา และอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จังหวัดสงขลา รวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณคลองท่าดี อำเภอลานสกา อำเภอพระพรหม และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหนคร และคลองอู่ตะเภา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แม่น้ำปัตตานี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี แม่น้ำโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตากใบ คลองตันหยงมัส อำเภอระแงะ อำเภอเมืองนราธิวาส และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำปากแม่น้ำและพื้นที่บริเวณหลังแนวคันกั้นน้ำทะเล เนื่องจากจะมีระดับน้ำทะเลหนุนยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าว

“ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก และจุดเสี่ยงน้ำท่วม พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และระบายน้ำในลำน้ำหรือแม่น้ำให้สอดคล้องกับการขึ้น - ลงของระดับน้ำทะเล ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ แนวคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมไปถึงระบบสื่อสารสำรอง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงที" นายประพิศ กล่าวในที่สุด

#RID
#กรมชลประทาน

ที่อยู่

อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน ดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

1460

เว็บไซต์

http://wmsc.rid.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ (17 ธ.ค. 62) นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2562 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน
ทันสมัยมาก
อยากทราบเกี่ยวกับ โครงการณ์เจ้าพระยา 2 ยังมีอยู่มั้ยครับ
สอบถามครับ ณ ขณะนี้ที่เขื่อนชัยนาท ปล่อยน้ำมาปริมาณเท่าไรแล้วครับ
ขออนุญาติสอบถามถึงสถานการณ์น้ำทางเหนือครับ ว่าณตอนนี้ปริมาณมากน้องอย่างไรครับ ผมเองบ้านอยู่อำเภอบางบาล ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องรองรับน้ำขึ้นลงมา 4 ครั้งแล้วครับ ไม่ทราบว่าการบริหารจัดการน้ำทำไมจึงเป็นแบบนี้ครับ ผมไม่เคยเห็นมาก่อนครับ ปล่อยน้ำมา ระดับนึงแล้วก็ลดลงจนแห้ง แล้วก็ปล่อยมาอีก ตอนนี้ 4 ครั้งแล้ว ขนของขึ้นลงจนเดาอะไรไม่ถูกแล้วครับ เรือที่ให้ก็ได้รับปัญหาเกิดจากการขึ้นลงคานหลายครั้ง ตั้งแต่ผมอยู่มาไม่เคยพงเจอแบบนี้ครับ เคยขึ้นมาแล้วท่วมจนปริมาณน้ำหมดจริงๆถึงกลับเป็นปกติ อย่างน้อยในโพสต์นี้ขอเป็นการสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง หรือแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าการบริหารน้ำรูปแบบนี้ประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันครับ
ขอร้องเรียนให้ทางกรมชลประทาน เข้ามาช่วยสร้างประตูเปิดขปิดให้ให้หน่อยค่ะ ชาวบ้านเพชรละคร เดือดร้อนมากจริงๆๆค่ะ ฝายน้ำพัง เวลาน้ำเยอะน้ำก็หลาดลงไปกับข้าวชาวบ้านด้านล่าง เเต่ไร่นาด้านบนน้ำก็ไม่ไหลเข้านาเนื่องจากไม่มีประตูชะลอน้ำให้ถึงระดับเดิมที่เคยไหลเข้านาได้ เวลาน้ำน้อยก็ลงถึงค้นคลอง ทำให้ไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตร ในเวลาที่เขื่อนปล่อยน้ำมาให้ก็ไม่สามารถกักน้ำไว้ได้เลยค่ะ เดือดร้อนจริงๆๆค่ะ ร้องเรียนมาหลายปีเเล้วเเต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลย รบกวนสือ เเละผู้ใหญ่เข้าช่วยเหลือด้วยค่ะ