สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ..

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สำนักผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม โดยนายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิน เป็นประธาน จัดประชุมสรุปผลการด...
05/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สำนักผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม โดยนายณรงค์ฤทธิ์ บุญเกิน เป็นประธาน จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มงานสนับสนุนและประสานการตรวจราชการ กลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ และฝ่ายบริหารทั่วไป
และร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหารือการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ (ผต.ยธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 09.00 - 11.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระท...
01/09/2020

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
เวลา 09.00 - 11.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดพังงา
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดพลังงาน (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า)
2. การใช้ระบบ DXC
3. การลดความแออัดของผู้ต้องขัง การลดโทษ/พักโทษ
4.โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และการบำบัดน้ำเสีย
5. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
6. ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมเชิงป...
29/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 90 คน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติของคณะอนุกรรมการการกำกับติดตาม ฯ จังหวัด ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
จากนั้น ได้เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเข็มแข็งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ บ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 15.00 - 16.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
24/08/2020

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
เวลา 15.00 - 16.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดชัยนาท
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดพลังงาน (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า)
2. การใช้ระบบ DXC
3. การลดความแออัดของผู้ต้องขัง การลดโทษ/พักโทษ
4.โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และการบำบัดน้ำเสีย
5. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
6. ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 - 15.00 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
24/08/2020

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 - 15.00 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดกระบี่
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดพลังงาน (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า)
2. การใช้ระบบ DXC
3. การลดความแออัดของผู้ต้องขัง การลดโทษ/พักโทษ
4.โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และการบำบัดน้ำเสีย
5. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
6. ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 - 10.00 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
18/08/2020

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 - 10.00 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดพลังงาน (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า)
2. การใช้ระบบ DXC
3. การลดความแออัดของผู้ต้องขัง การลดโทษ/พักโทษ
4.โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และการบำบัดน้ำเสีย
5. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
6. ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 15.00 - 17.00น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระท...
17/08/2020

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
เวลา 15.00 - 17.00น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดพลังงาน (ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า)
2. การใช้ระบบ DXC
3. การลดความแออัดของผู้ต้องขัง การลดโทษ/พักโทษ
4.โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และการบำบัดน้ำเสีย
5. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
6. ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
7. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 15.00 - 16.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
17/08/2020

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
เวลา 15.00 - 16.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสาคร
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 - 14.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
17/08/2020

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 - 14.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 - 10.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
17/08/2020

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 - 10.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดระยอง
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการก...
13/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 11.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
12/08/2020

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 - 11.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดระนอง
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 10.30 - 13.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระ...
10/08/2020

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
เวลา 10.30 - 13.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดภูเก็ต
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 - 12.00 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกร...
06/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

⚖️ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ⚖️พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าร่วม...
05/08/2020

⚖️ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ⚖️
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตรวจราชการที่ 8 จังหวัดชลบุรี โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายภัครธรณ์ เทียนไชย)เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรีจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงประเด็นการตรวจติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.)การเกษตรสร้างมูลค่า 2.)การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน 3.)การพัฒนาชุมชนเมือง 4. )การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 5.) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 6.)โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 7.)การจัดการประมงอย่างยั่งยืน ⚖

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 -10.30 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทร...
04/08/2020

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 -10.30 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 09.30 -12.00 น.     พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทร...
03/08/2020

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
เวลา 09.30 -12.00 น.
พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยได้ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใช้ระบบ DXC
2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
3. การประชุม กพยจ.และการบูรณาการจังหวัด
4. ศูนย์ยุติธรรมศร้างสุข และการให้ความช่วยเหลือประชาชน
5. การดำเนินการบังคับคดี( หนี้ กยศ. /หนี้นอกระบบ)
ขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่สนับสนุนข้อมูลประกอบการตรวจราชการเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.30 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมตรวจรา...
03/08/2020

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.30 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบั...
01/08/2020

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี โดยเป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง บ้านสหกรณ์ 1 ต.โคกคาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และผลการดำเนินงานโครงการ CBTx และ To Be Number One รพ.สต.วัดแก้ว ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.30 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมตรวจรา...
31/07/2020

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.30 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้วรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและการปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Ban Song Hong
10210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ban Song Hong

แสดงผลทั้งหมด