CUHC ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CUHC ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น.
(2)

เปิดเหมือนปกติ

09/10/2020
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

🔴 การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 56
จัดการเสวนาเรื่อง ผลกระทบ Covid-19
กับวิถีชีวิตใหม่ โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
Moderators: รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล, อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

🔴 การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 56 จัดการเสวนาเรื่อง ผลกระทบ Covid-19 กับวิถีชีวิตใหม่ โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

Moderators: รศ.(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล, อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

Promotion Prevention Presenter CUHC 2020Sport Scientist : Hurricane Physical Therapist : Nut  เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ทีมงานส...
09/10/2020

Promotion Prevention Presenter CUHC 2020
Sport Scientist : Hurricane
Physical Therapist : Nut

เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ทีมงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พี่เคน : นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
พี่นัท : นักกายภาพบำบัด

8 October 2020
สวัสดี พฤหัสบดี กิจกรรมดี สุขภาพดี
“กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา
ปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน”

“พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภัยบุหรี่ไฟฟ้าและการดูแล
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา”

วันที่ ๘ -๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
๗๐๑ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา
(จามจุรี ๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ
สัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
เครือข่ายภาคกลางตอนบน
“พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภัยบุหรี่
ไฟฟ้าและการดูแลในสถานศึกษา”
โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมิน
ผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ
และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กล่าวเปิดงาน)

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยาย : พระราช
บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
และมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า
โดย นายจิระวัฒน์ อยู่สบาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมกลุ่มย่อย:
“๓ เคล็ดลับความสำเร็จ”
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
เพื่อสุขภาวะ สู่ความยั่งยืน (แบ่ง ๓ กลุ่ม )

กลุ่มที่ ๑ การกำหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอด
บุหรี่ เพื่อสุขภาวะ โดย วิทยากรกองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค (นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล
คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ)

กลุ่มที่ ๒ การจัดสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ
เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
โดย วิทยากรกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค (นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่)

กลุ่มที่ ๓ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา และ
การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน ในการขับเคลื่อนเพื่อสถาบัน
อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ
โดย วิทยากรกองงานคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
(ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล รองประธาน
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ)

๑๕.๓๐ – ๑๖.๑๕ น. กิจกรรมกลุ่ม:
(ระดมสมอง) เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อน/
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

กลุ่มที่ ๑ โดย นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล
คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยากรกองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค

กลุ่มที่ ๒ โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยากรกองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค

กลุ่มที่ ๓ โดย ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล
คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ วิทยากรกองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. การเสวนา : บุหรี่ไฟฟ้า
รูปแบบ อันตราย การตลาด งานวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษา โดย วิทยากรผู้เสวนา รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผช.ผอ.ศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย
รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
บุหรี่ไฟฟ้า กับแนวทางการดำเนินงานเพื่อ
การดูแลนักศึกษา

กลุ่มที่ ๑ : ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
ควรรู้ เพื่อการเฝ้าระวัง โดย วิทยากรกองงาน
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค

กลุ่มที่ ๒ : ตีแผ่ ภัยเงียบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
โดย วิทยากรกองงานคณะกรรมการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

กลุ่มที่ ๓ : แนวทางการจัดการด้านกฎหมาย
เพื่อดูแลนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้
โดย วิทยากรกองงานคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ระดมสมองเพื่อหารูปแบบ
การดูแลนักศึกษาเพื่อปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา
โดย ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ภาคกลางตอนบน (ให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนปัญหา
กลุ่มย่อยอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมอง )

วิทยากรกลุ่มย่อย
รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย
รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น.
นำเสนอผลการระดมสมองเพื่อหารูปแบบ
การดูแลนักศึกษาเพื่อปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา
โดย ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน
(แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่มอภิปราย )

วิทยากรกลุ่มย่อย รศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย
รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์

๑๕.๔๕ – ๑๖.๑๕ น.
พิธีมอบประกาศนียบัตร / กล่าวปิด
โครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอด
บุหรี่เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
โดย ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล
รองประธานโครงการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ

การประชุมนี้เหมาะสำหรับอาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ได้มอบหมาย
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี
#คุณชายหมอจามจุรี๙

New Normal 😷 New CU Graduates
15/09/2020

New Normal 😷 New CU Graduates

รับปริญญาปีนี้...ยังไงดี?
เราได้รวม คู่มือ (ฉบับกระเป๋า) สำหรับมางานรับปริญญาจุฬาฯ ประจำปี 2562 นี้ มาให้ทั้งบัณฑิตและครอบครัว ที่ต้องการจะมาร่วมแสดงความยินดีจะได้วางแผนกันก่อน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมยินดีกันอย่างสบายใจ ไร้กังวล พร้อมกับความประทับใจอีกด้วย

Club Mania 2020 นิสิตผู้โชคดีจากกิจกรรมการแชร์ไลฟ์ครั้งที่ 1 ได้รับ Voucher for Health ตรวจสุขภาพฟรี ศูนย์บริการสุขภาพแห...
13/09/2020

Club Mania 2020 นิสิตผู้โชคดีจากกิจกรรม
การแชร์ไลฟ์ครั้งที่ 1 ได้รับ Voucher for Health
ตรวจสุขภาพฟรี ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ CUHC
จำนวน 9 รางวัล (รางวัลละ 999 ฿)

1. Un Patra
2. Nadanai Sermkla
3. TP Wilailak
4. Jean Pimchanok
5. Fleur De Lis
6. Pinkk Plikomol
7. KJeen Thalat
8. Nut Pinyo
9. Po Sorasid

📢 ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลงาน Club Mania 2020

📌เพื่อน ๆ สามารถดูรายชื่อผู้โชคดีได้ในแคปชั่นของรูปภาพที่แนบมา โดยมีทั้งหมด 7 กิจกรรมด้วยกัน

💫 รบกวนผู้โชคดีทุก ๆ ท่านกรอกรายละเอียดเพื่อความสะดวกในการรับของรางวัลที่ http://bit.ly/winners-CM2020
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ⚠️

และสามารถมารับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่ 📍ห้ององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม เวลา 12.00 -18.00 น.

🙏🏼 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมของงาน Club Mania 2020 เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 💖 แล้วพบกันใหม่แบบใกล้ชิดกว่าเดิมในปีหน้า 🥳

#ClubMania2020
#CUmetrosociety

ฝากประชาสัมพันธ์ ขณะนี้บัณฑิตลงทะเบียนออนไลน์ คัดกรองโควิด-19 มาแล้วเป็นจำนวน 6,533 ราย (ประมาณร้อยละ 72 ของจำนวนบัณฑิตท...
12/09/2020

ฝากประชาสัมพันธ์ ขณะนี้บัณฑิตลงทะเบียนออนไลน์ คัดกรองโควิด-19 มาแล้วเป็นจำนวน 6,533 ราย (ประมาณร้อยละ 72 ของจำนวนบัณฑิตทั้งหมด ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 24:00 น.)

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแพทย์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนกรอกข้อมูลตนเองออนไลน์ เพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่จุฬาฯ ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 นี้

บัณฑิตสามารถกรอกข้อมูลคัดกรองโควิด-19
ได้ตั้งแต่ 10-13 กันยายน 2563 ด้วยวิธีดังนี้
1. สแกนรูปภาพ QR Code คัดกรองโควิด-19
หรือ 2. ลงทะเบียนตาม link ด้านล่างนี้
http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี
#ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
#chulalongkornuniversity

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแพทย์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562  ขอประชาสัมพัน...
10/09/2020

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายแพทย์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนกรอกข้อมูลตนเองออนไลน์ เพื่อประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่จุฬาฯ ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 นี้

ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนช่วงวันที่ 7-9 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่ามีบัณฑิตอีกจำนวนร้อยละ 30 ของบัณฑิตทั้งหมด ที่ยังไม่ลงทะเบียนคัดกรองโควิด-19 บัณฑิตสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่ 10-13 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

CU Graduates
10/09/2020

CU Graduates

ขณะนี้มีบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แล้วร้อยละ 70 ของบัณฑิตทั้งหมด เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ทางคณะกรรมบัณฑิตขอความร่วมมือบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธี อีกร้อยละ 30 ที่ยังไม่ทำการกรอกข้อมูล เข้ามากรอกแบบคัดกรองตนเองภายในวันที่ 13 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

หากผลการคัดกรองออกมาว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19
กรุณานัดหมายเข้าตรวจระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563
ณ ศูนย์บริการสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่
โทร 022180568 หรือ 0804419041
(วันราชการ 08.00-16.00)

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

Chulalongkorn University
10/09/2020

Chulalongkorn University

#วัคซีนป้องกันโควิด
ขอเชิญชมเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “จุฬาฯ – ใบยาวัคซีน นวัตกรรมไทย ไขวิกฤติ Covid-19”
.
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
- ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ
- นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ
- ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ นักวิจัยผู้ร่วมคิดค้นวัคซีน Covid-19 จากใบยาสูบ
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
.
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ที่ Chulalongkorn University
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

#ChulatheImpact #วัคซีนโควิด #วัคซีนใบยา #ใบยา #InnovationsforSociety

‼️วันสุดท้ายแล้ว‼️ประกาศสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562นอกจากการกรอกข้อมูลลงทะเบีย...
09/09/2020

‼️วันสุดท้ายแล้ว‼️
ประกาศสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562

นอกจากการกรอกข้อมูลลงทะเบียนบัณฑิต และเข้าซ้อมรับปริญญาบัตรทั้ง 2 รอบแล้ว
บัณฑิตทุกท่านจำเป็นต้องทำการกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันที่ 7-9 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

หากผลการคัดกรองออกมาว่าท่านมี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19
กรุณานัดหมายเข้าตรวจคัดกรอง
ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563
ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่
โทร 022180568 หรือ 0804419041
(วันราชการ 08.00-16.00)

📢 ประกาศสำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562 📢

นอกจากการกรอกข้อมูลลงทะเบียนบัณฑิต และเข้าซ้อมรับปริญญาบัตรทั้ง 2 รอบแล้ว
บัณฑิตทุกท่านจำเป็นต้องทำการกรอกแบบคัดกรองตนเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันที่ 7-9 กันยายน 2563 นี้

http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝากประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
06/09/2020

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์
เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตทุกท่านจำเป็นต้องต้องลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนบัณฑิต และต้องเข้าร่วมการซ้อมตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยให้ครบทั้ง 2 ครั้ง
https://www.ccr.chula.edu/th

และบัณฑิตต้องกรอกแบบคัดกรองตัวเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เรียบร้อย โดยจะเปิดระบบลงทะเบียนคัดกรองโควิด-19 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 00:01 น.
ถึงวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 24:00 น.
กรุณากดลงทะเบียนคัดกรองโควิด-19 ได้ตาม link นี้
http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้
https://www.facebook.com/CUGraduates/

ติดต่อสอบถามฝ่ายแพทย์บัณฑิตจุฬาฯ
โทร 02-218-0568 หรือ 080-441-9041
(วันราชการ เวลา 08:00-16:00 น.)

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝากประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี...
06/09/2020

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์
เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตทุกท่านจำเป็นต้องต้องลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนบัณฑิต และต้องเข้าร่วมการซ้อมตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยให้ครบทั้ง 2 ครั้ง
https://www.ccr.chula.edu/th

และบัณฑิตต้องกรอกแบบคัดกรองตัวเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะเปิดระบบในวันที่ 7-9 กันยา 2563 นี้ให้เรียบร้อย
http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

ติดต่อสอบถามฝ่ายแพทย์บัณฑิตจุฬาฯ
โทร 02-218-0568 หรือ 080-441-9041
(วันราชการ เวลา 08:00-16:00 น.)

📢 ประกาศ
สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

📌 ต้องลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนบัณฑิต และต้องเข้าร่วมการซ้อมตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยให้ครบทั้ง 2 ครั้ง
https://www.ccr.chula.edu/th

📌 และต้องกรอกแบบคัดกรองตัวเองสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะเปิดระบบในวันที่ 7-9 กันยานี้ให้เรียบร้อย
http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Club Mania 2020รูปแบบ New Normal 😷 เน้นกิจกรรมออนไลน์ท...
04/09/2020

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Club Mania 2020
รูปแบบ New Normal 😷 เน้นกิจกรรมออนไลน์

ทีมงานส่งเสริมสุขภาพและกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ ของศูนย์สุขภาพ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 ร่วมจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศูนย์สุขภาพ แนะนำขั้นตอนรับบริการสุขภาพด้านต่างๆ สวัสดิการรักษาพยาบาลของนิสิต

New Normal 😷 New Health 2020
New Gift Voucher 999 ฿ @ CUHC
Club Mania 2020 @ 1-13 September

ศูนย์สุขภาพมอบ 9 รางวัลใหญ่ดีต่อใจและสุขภาพ
ด้วยโปรแกรม Health Check-Up @ CUHC
ฟรี!! ทุกรายการ มูลค่ารางวัลละ 999 ฿
- โปรตรวจสุขภาพนิสิตจุฬาฯ
- ตรวจภาวะซีด ระดับไขมันในเลือด
- โปรแกรมกายภาพบำบัด : เลเซอร์ ฯลฯ
- โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โดยพี่ๆทีมสหสาขาวิชาชีพ Multidisciplinary
พี่หมอ , พี่พยาบาล , พี่นักกายภาพบำบัด
และ พี่นักวิทยาศาสตร์การกีฬา #QualityOfLife

มีชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แมส + เจลแอลกอฮอล์ + ถุงผ้าสุขภาพดี จำนวน 50 ชุด (มูลค่าชุดละ 135 ฿)

งาน Club Mania เมื่อปีที่แล้ว 2019 ทีมศูนย์สุขภาพ
ได้ไปตั้งบูธหน่วยสุขภาพที่ศาลาพระเกี้ยว 2 วัน
ปีนี้ New Normal เน้นกิจกรรมออนไลน์เป็นหลัก

Club Mania คืองานอะไร?? https://www.facebook.com/ClubmaniaChula/

คือ งานที่รวบรวมชมรมต่างๆไว้มากที่สุดในจุฬาฯ
5 กลุ่มชมรมหลัก ได้แก่
- ชมรมกลุ่มศิลปะและวัฒนธรรม
- ชมรมกลุ่มพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
- ชมรมกลุ่มกีฬา
- ชมรมกลุ่มศาสนา
- ชมรมกลุ่มวิชาการ

และ กิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆในจุฬาฯ
รวมทั้งศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FB : CUHC ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
Facebook: CLUB MANIA
Instagram: clubmania.cu
#ClubMania2020

ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดี
พี่ๆศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

📌นอกจากเมืองต่าง ๆ ที่มีชมรมให้ทุกคนได้เลือกกันอย่างจุใจแล้ว 🚇 งาน Club Mania 2020 ของเราก็ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมอีกด้วย บอกเลยว่าดีและมีประโยชน์สำหรับนิสิตจุฬาฯ ทุกคนอย่างแน่นอน ✨

บางองค์กรอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง 👀 หรือบางองค์กรก็อาจจะไม่เคยรู้จัก จะมีหน่วยงานและองค์กรไหนบ้าง ไปดูกันเลย 👇🏻

มาร่วม Explore Experiment และพบ Experience ใหม่ ๆ ได้ที่
👉🏻Facebook: CLUB MANIA
👉🏻Instagram: clubmania.cu

#ClubMania2020
#CUmetrosociety

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝากประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตจุฬาฯทุกท่านที่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญา...
01/09/2020

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับบัณฑิตจุฬาฯทุกท่านที่มี
ความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1
และ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่

นอกจากการกรอกข้อมูลลงทะเบียนสำหรับบัณฑิต
และเข้าซ้อมรับปริญญาบัตรทั้ง 2 รอบครบถ้วนแล้ว
บัณฑิตทุกท่านจำเป็นต้องทำการกรอกแบบคัดกรอง
ตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในวันที่ 7-9 กันยายน 2563 นี้
http://chula.iudcthailand.org/graduate/screening/index

ลิงก์จะเปิดให้กรอกในระหว่างวันที่ 7-9 กย. 2563
บัณฑิตสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์ 02-218-0568 หรือ 080-441-9041
(วันราชการ เวลา 08.00-16.00 น.)

ติดตามแนวทางต่างๆของบัณฑิต
ได้ที่เพจ : CU Graduates
https://www.facebook.com/CUGraduates/

เห็นสายไฟเปลือย ต้นไม้จะล้ม หรือฝาท่อระบายน้ำเปิดอยู่ ภายในจุฬาฯ จะแจ้งได้ที่ไหน?“SHECU Application” ตัวช่วยสำคัญที่จะช่...
18/08/2020
"SHECU Application" ตัวช่วยสำคัญทางสมาร์ทโฟน แจ้งสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยในจุฬาฯ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

เห็นสายไฟเปลือย ต้นไม้จะล้ม
หรือฝาท่อระบายน้ำเปิดอยู่
ภายในจุฬาฯ จะแจ้งได้ที่ไหน?

“SHECU Application”
ตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยแจ้งสภาพการณ์
ไม่ปลอดภัยในจุฬาฯ พร้อมด้วย
feature ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ชีวิต
ในรั้วจุฬาฯ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
ทาง Play Store (สำหรับ App Store
กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/33517/

ความปลอดภัยและการมีสุขอนามัยที่ดีของนิสิตและบุคลากรจุฬา […]

ที่อยู่

อาคาคาร จามจุรี 9 ชั้น 2 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ ปทุมวัน
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-218-0568

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+662180568

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CUHC ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด