สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและ

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพ กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา BMA Teacher Development Division
(265)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (24 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เล...
24/08/2020

วันนี้ (24 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี
ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กทม. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาระหว่างวันที่ 21 และ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (21 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.วรศักดิ์ ...
21/08/2020

วันนี้ (21 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.วรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน
สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาระหว่างวันที่ 21 และ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับการทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) เพื่อเป็นตัวชี้วัดการอบรมก่อนการอบรม

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนว...
21/08/2020

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์
พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้รับเกียรติจาก
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
โดยมีนายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อน
วิทยฐานะฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
20/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (19 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข...
19/08/2020

วันนี้ (19 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก
ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อ.วรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
18/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เล...
18/08/2020

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี
ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำและเสนอผลงานวิชาการ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
18/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
18/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
17/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (17 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข...
17/08/2020

วันนี้ (17 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
14/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (13 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ท...
13/08/2020

วันนี้ (13 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ” ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
13/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

13/08/2020

เรียน พี่น้องลูกเสือช่อสะอาดที่รับเล่มกลับไปแก้ไข กรุณาส่งกลับ สขบ.ด่วนด้วยนะคะ เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดส่งคือวันที่ 10 ส.ค.2563 กรุณารีบส่งด้วยนะคะเพื่อน ๆ โรงเรียนอื่นต้องรอท่าน ขอบคุณมากค่ะ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กัลย์สุดาฯ โทร. 024376631-5 ต่อ 3469 หรือ 0871736722

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
07/08/2020

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63

วันนี้ (6​ ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เล...
06/08/2020

วันนี้ (6​ ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี
ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่​ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม​ และ วันที่​ 3​ -​ 6 สิงหาคม​ 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
06/08/2020

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63

อบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
06/08/2020

อบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63

วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคล...
04/08/2020

วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ)

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิ...
04/08/2020

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก และ นายวรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรใน...
04/08/2020

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก และ นายวรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
03/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
03/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (3 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี และดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ...
03/08/2020

วันนี้ (3 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี และดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำและเสนอผลงานวิชาการ(การประเมินโครงการและการวิจัย)” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธาน โดยมีนายพรนิวัฒน์ ...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธาน โดยมีนายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 (ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร การอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.วาสนา เลิศศิลป์ และ รศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรใน...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.วาสนา เลิศศิลป์ และ รศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำและเสนอผลงานวิชาการ(สายการสอน)” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ 3 - 4 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ท...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 (ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับการทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) เพื่อเป็นตัวชี้วัดการอบรมก่อนการอบรม

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
30/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
30/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

30/07/2020
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก

(สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลงทะเบียน 24 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
30/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (30 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข...
30/07/2020

วันนี้ (30 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::

#newnormal
#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
29/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

ที่อยู่

869 สำนักการศึกษา ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-4376631

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้เปลี่ยนเพจใหม่ เพื่อให้ทุกท่าน ทันทุกข่าวสารของการอบรม กรุณากด Like Page ใหม่ของสถาบันฯ ตามลิ้งค์นี้ >>> https://www.facebook.com/BMASatabunKru ขอบพระคุณค่ะ
ขณะทางสถาบันฯ ได้เปลี่ยนเพจใหม่ เพื่อให้ทุกท่านทันทุกข่าวสารการอบรม กรุณากด Like Page สถาบันฯ ตามลิ้งค์นี้คะ >>> https://www.facebook.com/BMASatabunKru กราบขอบพระคุณคะ
ขออนุญาตแจ้งแคมเปญพิเศศวำหรับ “ครู” บรรจุข้าราชการแล้ว Ativ ทุกรุ่น ดาวน์0% เลดดอกเบี้ยพิเศษ “เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น ฝ้าย โตโยต้า 098-4686644☎️
สอบถามครับ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) วันที่ 4-10 เมษายน 63 เลื่อนไหมครับ . . . ขิบคุณครับ
Trainning: EOL English Online Corporate System 40 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 40 วันที่ 25 ตุลาคมนี้ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเครื่องมือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักเรียนสอบถามโทร.02-1708725 คลิก http://engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4674
คืออยากทราบว่า การคิดเวลาในการทำงานตอนเกษียณอายุ / วันที่ลาสารพัดประเภทจะนำมาคิดอย่างไรคะ เขานำมาหักลบหรือป่าวเอ่ย
อยากทราบการอบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วงกลางเดือนเมษายนค่ะ
อยากทราบขาาวการอบรม คศ. 3 ปี 60 /สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว
อบรมลูกเสือช่วงไหนครับ
เชิญครูจากต่างจังหวัด หาที่พักให้น้องๆนักเรียนกับโรงแรม Sabai Sabai at Sukhumvit กันเถอะ Hot Promotion for Students !!! สำหรับครู ตจว. เพื่อน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคน...... โรงแรม Sabai [email protected] จัดโปรฯแรงๆราคาพิเศษ เพื่อน้องๆนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเตรียมสอบ *****พักกะเรา คิดแค่ 1000 บาทต่อคืน!!!***** +++ราคาดังกล่าว รวมอาหารเช้าเรียบร้อย+++ เงื่อนไข = ยื่นบัตรนักเรียนใบเดียวก็พอ ให้ค้างวันไหนบ้าง = ทุกวันทุกเวลา ไม่มีหมดโปรฯ อย่าช้า อย่าพลาด พักโรงแรมหรูๆระดับ 4 ดาว (สวยเหมือน 5 ดาว) มี 42 ห้อง 42 สไตล์ให้น้องๆเข้าไปอยู่ แต่จ่ายราคาไม่ถึงพันบาท รับประกันอยู่แล้วสบายสมชื่อแน่นอน!!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่..... Sabai Sabai at Sukhumvit Hotel 984/22-27 Soi Pridi Banomyong 40, Sukhumvit 71 Rd., Prakanong, Wattana, Bangkok 10110 Thailand Telephone: +66(0)-2-391-6490 to 92, +66(0)2-391-6498, +66(0)-86-344-2874, +66(0)86-399-0905, +66(0)95-885-7421 Fax: 02-3916499 Hotline: +66(0)81-353-2864 [email protected], [email protected] www.sabai-sabai-sukhumvit.com, www.facebook.com/sabai.sabai.sukhumvit (โรงแรม สบาย สบาย แอทสุขุมวิท ขออภัยหากโพสนี้เป็นการรบกวน ท่านสามารถลบทิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า)
แนะนำวัยเกษียนสมัครสินเชื่อ รับค่าแนะนำรายละ1,000บาท
ครูที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมผู้นำยุวกาชาดสามารถแต่งครูผู้นำยุวกาชาดได้หรือไม่ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจด้วยค่ะ