Clicky

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและ

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพ

กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครสำนักการศึกษา BMA Teacher Development Division

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (24 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เล...
24/08/2020

วันนี้ (24 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี
ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.กทม. ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาระหว่างวันที่ 21 และ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (21 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.วรศักดิ์ ...
21/08/2020

วันนี้ (21 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ อ.วรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน
สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษาระหว่างวันที่ 21 และ 24 - 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับการทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) เพื่อเป็นตัวชี้วัดการอบรมก่อนการอบรม

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนว...
21/08/2020

วันนี้ (21 ส.ค. 63) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์
พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้รับเกียรติจาก
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
โดยมีนายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อน
วิทยฐานะฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
20/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (19 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข...
19/08/2020

วันนี้ (19 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก
ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ อ.วรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
18/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เล...
18/08/2020

วันนี้ (18 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี
ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำและเสนอผลงานวิชาการ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
18/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
18/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
17/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (17 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข...
17/08/2020

วันนี้ (17 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
14/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (13 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ท...
13/08/2020

วันนี้ (13 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ” ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม และ 17 - 19 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
13/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

13/08/2020

เรียน พี่น้องลูกเสือช่อสะอาดที่รับเล่มกลับไปแก้ไข กรุณาส่งกลับ สขบ.ด่วนด้วยนะคะ เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดส่งคือวันที่ 10 ส.ค.2563 กรุณารีบส่งด้วยนะคะเพื่อน ๆ โรงเรียนอื่นต้องรอท่าน ขอบคุณมากค่ะ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กัลย์สุดาฯ โทร. 024376631-5 ต่อ 3469 หรือ 0871736722

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
07/08/2020

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63

วันนี้ (6​ ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เล...
06/08/2020

วันนี้ (6​ ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี
ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่​ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม​ และ วันที่​ 3​ -​ 6 สิงหาคม​ 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
06/08/2020

อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63

อบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63
06/08/2020

อบรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 63

วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคล...
04/08/2020

วันที่ 4 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรายการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (จอม-ประจญ นพเกตุ)

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิ...
04/08/2020

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก และ นายวรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรใน...
04/08/2020

วันนี้ (4 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก และ นายวรศักดิ์ แก่นมีผล ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
03/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
03/08/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (3 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี และดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ...
03/08/2020

วันนี้ (3 ส.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี และดร.วาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำและเสนอผลงานวิชาการ(การประเมินโครงการและการวิจัย)” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธาน โดยมีนายพรนิวัฒน์ ...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
เป็นประธาน โดยมีนายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 (ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร การอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอเลื่อนวิทยฐานะฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.วาสนา เลิศศิลป์ และ รศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรใน...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.วาสนา เลิศศิลป์ และ รศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดทำและเสนอผลงานวิชาการ(สายการสอน)” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ 3 - 4 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ท...
31/07/2020

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก ดร.อุบล เล่นวารี ประธาน อ.ก.ก วิสามัญเกี่ยวการการศึกษากรุงเทพมหานคร และ ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “สาระสำคัญเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาก่อนแต่งตั้ง หลักเกณฑ์และวิธีการ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 (ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับการทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-Test) เพื่อเป็นตัวชี้วัดการอบรมก่อนการอบรม

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
30/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
30/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

30/07/2020
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโลก

(สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลงทะเบียน 24 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2563

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
30/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

วันนี้ (30 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข...
30/07/2020

วันนี้ (30 ก.ค. 63) ได้รับเกียรติจาก อ.มังกร กุลวานิช และ ผศ.ชูชาติ เชิงฉลาด ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม และ 3 - 4 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

:: สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ::


#กรุงเทพฯมหานครการศึกษา
#มหานครแห่งการเรียนรู้

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post
29/07/2020

Photos from สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. สำนักการศึกษา's post

ที่อยู่

869 สำนักการศึกษา ถนนลาดหญ้า เ
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-4376631

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้เปลี่ยนเพจใหม่ เพื่อให้ทุกท่าน ทันทุกข่าวสารของการอบรม กรุณากด Like Page ใหม่ของสถาบันฯ ตามลิ้งค์นี้ >>> https://www.facebook.com/BMASatabunKru

ขอบพระคุณค่ะ
ขณะทางสถาบันฯ ได้เปลี่ยนเพจใหม่
เพื่อให้ทุกท่านทันทุกข่าวสารการอบรม กรุณากด Like Page สถาบันฯ ตามลิ้งค์นี้คะ >>> https://www.facebook.com/BMASatabunKru
กราบขอบพระคุณคะ
ขออนุญาตแจ้งแคมเปญพิเศศวำหรับ “ครู”
บรรจุข้าราชการแล้ว Ativ ทุกรุ่น ดาวน์0%
เลดดอกเบี้ยพิเศษ “เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
ฝ้าย โตโยต้า 098-4686644☎️
สอบถามครับ
การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
วันที่ 4-10 เมษายน 63 เลื่อนไหมครับ . . . ขิบคุณครับ
Trainning: EOL English Online Corporate System 40 การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 40 วันที่ 25 ตุลาคมนี้ สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเครื่องมือพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรและนักเรียนสอบถามโทร.02-1708725 คลิก http://engtest.net/forum/detail.php?type_id=02-02&&topic_id=4674
คืออยากทราบว่า การคิดเวลาในการทำงานตอนเกษียณอายุ / วันที่ลาสารพัดประเภทจะนำมาคิดอย่างไรคะ เขานำมาหักลบหรือป่าวเอ่ย
อยากทราบการอบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษช่วงกลางเดือนเมษายนค่ะ
อยากทราบขาาวการอบรม คศ.
3 ปี 60 /สำหรับผู้ที่เคยอบรมแล้ว
อบรมลูกเสือช่วงไหนครับ
เชิญครูจากต่างจังหวัด หาที่พักให้น้องๆนักเรียนกับโรงแรม Sabai Sabai at Sukhumvit กันเถอะ

Hot Promotion for Students !!! สำหรับครู ตจว. เพื่อน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคน...... โรงแรม Sabai [email protected] จัดโปรฯแรงๆราคาพิเศษ เพื่อน้องๆนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเตรียมสอบ

*****พักกะเรา คิดแค่ 1000 บาทต่อคืน!!!*****
+++ราคาดังกล่าว รวมอาหารเช้าเรียบร้อย+++
เงื่อนไข = ยื่นบัตรนักเรียนใบเดียวก็พอ
ให้ค้างวันไหนบ้าง = ทุกวันทุกเวลา ไม่มีหมดโปรฯ

อย่าช้า อย่าพลาด พักโรงแรมหรูๆระดับ 4 ดาว (สวยเหมือน 5 ดาว) มี 42 ห้อง 42 สไตล์ให้น้องๆเข้าไปอยู่ แต่จ่ายราคาไม่ถึงพันบาท รับประกันอยู่แล้วสบายสมชื่อแน่นอน!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่.....
Sabai Sabai at Sukhumvit Hotel
984/22-27 Soi Pridi Banomyong 40, Sukhumvit 71 Rd., Prakanong, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Telephone: +66(0)-2-391-6490 to 92, +66(0)2-391-6498, +66(0)-86-344-2874, +66(0)86-399-0905, +66(0)95-885-7421
Fax: 02-3916499
Hotline: +66(0)81-353-2864
[email protected], [email protected]
www.sabai-sabai-sukhumvit.com, www.facebook.com/sabai.sabai.sukhumvit

(โรงแรม สบาย สบาย แอทสุขุมวิท ขออภัยหากโพสนี้เป็นการรบกวน ท่านสามารถลบทิ้งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า)
แนะนำวัยเกษียนสมัครสินเชื่อ รับค่าแนะนำรายละ1,000บาท
ครูที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมผู้นำยุวกาชาดสามารถแต่งครูผู้นำยุวกาชาดได้หรือไม่ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยไขข้อข้องใจด้วยค่ะ
x

Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำ สน.ปากคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ CMG Show Creative Economy Agency กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการ Funny group Machine Work Viral Tube Spring Life กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ ศูนย์ อปพร.เขตบางรัก ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court Moovi Show