Bright Barrister Legal Office

Bright Barrister Legal Office Bright Barrister Legal Office สำนักงานทนายความนี้ให้บ?

Bright Barrister Legal Office สำนักงานกฎหมายไบร์ทบาริสเตอร์
สำนักงานทนายความนี้ให้บริการงานทางด้านกฎหมาย โดยทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญ

หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการปรึกษางานทางด้านกฎหมาย คดีความต่างๆ
เชิญติดต่อเราได้ที่ สำนักงานกฎหมายไบร์ท บาริสเตอร์ เลขที่ 195/12 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (BTS พญาไท)

Tel: 02-612-0717,
081-498-7642 (ทนายเบนซ์),

081-735-3011 (ทนายโน)
Fax: 02-215-9112
E-mail: [email protected]
Website: www.brightbarrister.com

24/10/2018

สวัสดีค่ะ จากก่อนหน้าที่จะไปไต้หวัน เราได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องการเช่า Taxi ในไต้หวัน ก็พบว่าไม่มีข้อมูลใด ๆ ....

05/03/2014
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8...
28/11/2012

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5 #.E0.B8.AB.E0.B8.A5.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.90.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.97.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.95.E0.B9.89.E0.B8.AD.E0.B8.87.E0.B8.A2.E0.B8.B7.E0.B9.88.E0.B8.99.E0.B8.95.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B9.80.E0.B8.88.E0.B9.89.E0.B8.B2.E0.B8.9E.E0.B8.99.E0.B8.B1.E0.B8.81.E0.B8.87.E0.B8.B2.E0.B8.99.E0.B8.9A.E0.B8.B1.E0.B8.87.E0.B8.84.E0.B8.B1.E0.B8.9A.E0.B8.84.E0.B8.94.E0.B8.B5.E0.B9.83.E0.B8.99.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.95.E0.B8.B1.E0.B9.89.E0.B8.87.E0.B9.80.E0.B8.A3.E0.B8.B7.E0.B9.88.E0.B8.AD.E0.B8.87

1. หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ (ใช้แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี)

28/11/2012

การยึดทรัพย์อสังหาริมทรัพย์
โจทก์จะนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของจำเลยงงงในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์งง โดยจะต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมในวันยึด คือ

1. สำเนาทะเบียนบ้านของจำเลย หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจะต้องรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน

2. แผนที่การเดินทางไปยังที่ตั้งของทรัพย์ที่ยึด

3. ภาพถ่ายปัจจุบันของทรัพย์ที่ยึด

4. ราคาประเมินที่ดิน, ห้องชุด ที่เจ้าพนักงานรับรอง

5. ค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาด 2,000 บาท

6. รายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเดียว 4 ทิศ ในกรณีทรัพย์สินอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร การยึดทรัพย์ใช้เวลา 1 วันทำการ

แต่ถ้าทรัพย์สินอยู่ในเขตต่างจังหวัดจะต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหนังสือบังคับคดีแทนไปยังเขตอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้น ๆ โดยจะต้องไม่ตั้งเรื่องใหม่ เสียค่าธรรมเนียม 600 บาท แล้วจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สิน

28/11/2012

หลักฐานที่ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในการตั้งเรื่อง
1. หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ (ใช้แบบฟอร์มของกรมบังคับคดี)

2. บัตรประชาชน, หนังสือรับรองบริษัทของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีโจทก์เป็นบริษัท)

3. หลักฐานแสดงสถานะของจำเลย, หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือทะเบียนราษฎร

4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของจำเลย เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย, สัญญาจำนอง, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด, ทะเบียนบ้าน, คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์, ใบหุ้น และอื่น ๆ

5. กรณีอายัดเงินฝากธนาคาร เช่น เลขบัญชีธนาคาร, ประเภทบัญชี, ชื่อธนาคาร, อายัดเงินเดือน เช่น ชื่อสถานที่ทำงาน, อัตราเงินเดือน, จำนวนเงินที่ขออายัด, อายัดสิทธิเรียกร้อง เช่น สัญญาเช่า, สิทธิการเช่า, สิทธิเก็บกิน, ค่าชดเชย, ค่าทดแทนโดยการขออายัดจะต้องมีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีออกหมายให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องสืบหาให้พร้อมเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้

6. ค่าธรรมเนียมการยึดและการอายัด อย่างละ 600 บาท

7. ระยะเวลาการยึดเมื่อตั้งเรื่องในวันใด และมีหลักฐานครบถ้วน ในวันรุ่งขึ้นสามารถนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ได้ทันที

8. ระยะเวลาการอายัดจะใช้เวลาในการพิมพ์หมายอายัด 2 วันทำการ รวมทั้งการตรวจสอบหลักฐานด้วย เมื่อหมายอายัดพิมพ์เสร็จโจทก์สามารถนำส่งได้เอง หรือจะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำส่งบุคคลภายนอกก็ได้

15/11/2011

http://www2.djop.moj.go.th/imf/group1.pdf

15/11/2011

http://www2.djop.moj.go.th/imf/group2.pdf

02/09/2011

เริ่ม 1 ก.ย. นี้แล้ว!!! บก.จร. ประกาศเริ่มจริงจังกับโครงการ "ชอบปาด ชอบเบียด น่ารังเกียจ ถูกจับแน่" เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากพบมีผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

25/08/2011

ใครซื้อ-ขายทอง วันนี้เป็นต้นไป มีกฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้ววันนี้ สรุปสั้นๆ ดังนี้ครับ

ใครซื้อ-ขายทองตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป ด้วยเงินสด ต้องแสดงข้อมูลผู้ซื้อ/ขายให้ร้านทองเก็บบันทึกไว้

ใครซื้อ-ขายทองตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป ด้วยเงินสด ต้องแสดงข้อมูลผู้ซื้อ/ขายแก่ร้านทอง และร้านทองจะต้องแจ้งรายงานการซื้อขายต่อ ปปง. ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก พี่โด่ง ยูไนเต็ด โซลิซิเตอร์ ด้วยครับ

23/08/2011
17/08/2011

บริการจะทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ณ สำนักงานที่ดิน ทั่วประเทศ

Law

บริการทนายความรับรองเอกสาร Notary Public
16/08/2011

บริการทนายความรับรองเอกสาร Notary Public

Law

Bright Barrister Legal Office-	ให้คำปรึกษาคดีความ และปัญหาด้านกฏหมาย ต่างๆ -	ดูแลสัญญา ร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ -	รับจดทะ...
15/08/2011

Bright Barrister Legal Office

- ให้คำปรึกษาคดีความ และปัญหาด้านกฏหมาย ต่างๆ
- ดูแลสัญญา ร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ
- รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
- รับจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
- รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ (รับรองลายเซ็น)
- งานวีซ่า (Visa) และ Work Permit

Tel: 081-498-7642 (ทนายเบนซ์), 081-735-3011 (ทนายโน)
E-mail: [email protected]
Website: www.brightbarrister.com

Law

ที่อยู่

195/12 ถ. พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (BTS พญาไท)
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bright Barrister Legal Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Bright Barrister Legal Office:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
#}