กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล www.cd.su.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในกา...
14/09/2021

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 18/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ได้แบ่งการมอบเกียรติบัตรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

พื้นที่ตลิ่งชัน
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอทางวาจา สาขาสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะพร้อมดื่มผสมน้ำตาลสดเพื่อสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564
- จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอทางวาจา สาขาการผลิตสัตว์และอื่นๆในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาวิธีการวัดสีภาพถ่ายสำหรับประเมินสีไข่แดงของไข่ไก่เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2563-2564 เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564
- จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย

พื้นที่เพชรบุรี
ณ ห้องประชุม บ 1313 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาการผลิตสัตว์ ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2563-2564 เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564
- จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย

Timeline Photos
02/09/2021

Timeline Photos

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ วัดกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่ : กล่องรับบริจาค ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์
ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 058 - 0 - 35502 – 0

กรุณาส่งใบโอนและใบบริจาคจตุปัจจัยมาที่
โทรสาร 0 2849 7527
**แจ้งการส่งเอกสาร โทร. 02 105 4686 ต่อ 100195, 100196

ติดต่อสอบถาม
กองคลัง : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน
โทร. 02 105 4686 ต่อ 100195, 100196

02/09/2021

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 26
เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี พ.ศ.2564

เรื่อง "สานสร้างทางไทย" โดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปี 2546
อาจารย์และสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
และท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ⠀ข้าพระพุทธเจ้า กองกลาง...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ⠀
ข้าพระพุทธเจ้า กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ⠀
ข้าพระพุทธเจ้า กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทรงพระเจริญ 🙏🏻
28/07/2021

ทรงพระเจริญ 🙏🏻

ทรงพระเจริญ 🙏🏻

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในกา...
22/06/2021

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ได้แบ่งการมอบเกียรติบัตรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
พื้นที่ตลิ่งชัน
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี
โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง
ผลของกรดอินโดลแอซิติกที่ผลิตจากแบคทีเรีย (Enterobacter sp. RD4-1-1) ต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่อายุเก็บรักษาต่างกัน ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับได้ของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมแพะ ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา เขียนงาม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง การผลิตไซแลเนสของ Bacillus safensis PJ1-24S ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์
ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา
คณะเภสัชศาสตร์
- ได้รับรางวัลดีเด่นเหรียญทอง การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีสิ่งแวดล้อม
ผลงานเรื่อง Applying green analytical chemistry and smartphone technology for the development of facile,
cost-saving and effective miniaturized titration of sodium chloride injections ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์
คณะศึกษาศาสตร์
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรเรียงลำดับตามตัวอักษร

ตามที่กองกลางได้เรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการปฏ...
23/04/2021

ตามที่กองกลางได้เรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน” ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2303 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แล้วนั้น

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9 ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

ดังนั้น กองกลางจึงขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน” ออกไปก่อน
และหากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ กองกลางจะได้แจ้งกำหนดการการจัดโครงการอบรมดังกล่าวให้ทราบต่อไป

ตามที่กองกลางได้เรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน” ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2303 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แล้วนั้น

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 9 ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

ดังนั้น กองกลางจึงขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน” ออกไปก่อน
และหากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ กองกลางจะได้แจ้งกำหนดการการจัดโครงการอบรมดังกล่าวให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่8 เมษายน 2564 เวลา16.00 น. สำนักงานเขตพระนครได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 20...
08/04/2021

วันพฤหัสบดีที่8 เมษายน 2564 เวลา16.00 น. สำนักงานเขตพระนครได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019(covid-19)ในพื้นที่ส่วนกลางและคณะวิชาภายในวังท่าพระ

กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใ...
05/04/2021

กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน”

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2303 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดโครงการอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Document) เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มเครือข่ายการใช้งาน”

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2303 ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ พี้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
01/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ พี้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ พี้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้ามาบริการภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วั...
26/03/2021

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เพื่อเข้ามาบริการภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

สามารถยื่นเอกสารการรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2564

ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ในวันและเวลาราชการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวั...
24/03/2021

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภา ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Invited Speaker in the Optics & Photonics Japan 2020 เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2563 จาก Optical Society of Japan

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภา ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Invited Speaker in the Optics & Photonics Japan 2020 เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2563 จาก Optical Society of Japan

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในกา...
16/03/2021

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ได้แบ่งการมอบเกียรติบัตรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

พื้นที่ตลิ่งชัน
ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี
โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล POPULAR VOTE การแข่งขันประกอบเมนูอาหารจากเนื้อแพะ-แกะ (ประเภทอาหารพื้นเมืองประยุกต์) ในงานประกวดแพะ-แกะ ชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะ โคราช ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์
ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรจำนวน 1 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง
คณะศึกษาศาสตร์
- ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
05/01/2021

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับชาติ) ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น เรื่อง การศึกษาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันในรายวิชากลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทยในยุคพลิกผัน “Developing Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era”

2. ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

3. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

CR. : ข้อมูลโดย กองกลาง
บันทึกภาพโดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

Silpakorn University President Chaicharn Thavaravej
02/01/2021

Silpakorn University President Chaicharn Thavaravej

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564......งดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลตนเอง และส่วนรวมประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื...
20/12/2020

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลตนเอง และส่วนรวม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระะวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
15/12/2020

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ
โรแบร์ คณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับรางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ผลงานชื่อ แนวทางการพัฒนาสนามฝึกจำลองสามมิติเพื่อสนับสนุนการออกแบบในระดับยุทธการ

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้...
09/12/2020

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภา ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์
- ได้รับรางวัล Best Presentation โดยวิธีออนไลน์ ผลงานชื่อ Implementation of Web-based Instruction with Blended Laboratory ในการประชุม The 12th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2020)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Gold Award
จากผลงาน ผลิตภัณฑ์ Bio-plast Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้)ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore (AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน์

Silpakorn University
13/10/2020

Silpakorn University

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 ต.ค. 2563   ครบ 77  ปี  แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  “ศิลป์และศาสตร์สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน  ภายใต้ปณิธาน “สร้างสรร...
11/10/2020

12 ต.ค. 2563 ครบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
“ศิลป์และศาสตร์สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญาของสังคม” มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” ภายใต้ภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนทำหน้าที่วิจัย การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 77 ปีวันพ...
08/10/2020

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 77 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
06/10/2020

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับชาติ)ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี
- ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 ด้านมนุษยศาสตร์ ผลงานชื่อ เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

028497536

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด