กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มห เต็มใจให้บริการ ทำงานให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพให้ก้าวไกล www.cd.su.ac.th

เปิดเหมือนปกติ

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
05/01/2021

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับชาติ) ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อ.กรชนก ชิดไชยสุวรรณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ได้รับรางวัลบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น เรื่อง การศึกษาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผันในรายวิชากลยุทธ์การสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทยในยุคพลิกผัน “Developing Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era”

2. ผศ.ดร.ยอดขวัญ สวัสดี
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

3. ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

CR. : ข้อมูลโดย กองกลาง
บันทึกภาพโดย : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

Silpakorn University President Chaicharn Thavaravej
02/01/2021

Silpakorn University President Chaicharn Thavaravej

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564......งดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลตนเอง และส่วนรวมประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื...
20/12/2020

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลตนเอง และส่วนรวม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระะวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
15/12/2020

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2563 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ
โรแบร์ คณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับรางวัลเอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น ผลงานชื่อ แนวทางการพัฒนาสนามฝึกจำลองสามมิติเพื่อสนับสนุนการออกแบบในระดับยุทธการ

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้...
09/12/2020

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภา ครั้งที่ 11/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์
- ได้รับรางวัล Best Presentation โดยวิธีออนไลน์ ผลงานชื่อ Implementation of Web-based Instruction with Blended Laboratory ในการประชุม The 12th International Conference on Education Technology and Computers (ICETC 2020)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Gold Award
จากผลงาน ผลิตภัณฑ์ Bio-plast Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้)ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore (AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน์

Silpakorn University
13/10/2020

Silpakorn University

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

12 ต.ค. 2563   ครบ 77  ปี  แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  “ศิลป์และศาสตร์สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน  ภายใต้ปณิธาน “สร้างสรร...
11/10/2020

12 ต.ค. 2563 ครบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
“ศิลป์และศาสตร์สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญาของสังคม” มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์” ภายใต้ภารกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดีรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนทำหน้าที่วิจัย การให้บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 77 ปีวันพ...
08/10/2020

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 77 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
06/10/2020

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับชาติ)ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี
- ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563 ด้านมนุษยศาสตร์ ผลงานชื่อ เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา

Silpakorn Corporate Communication
22/09/2020

Silpakorn Corporate Communication

พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
"เกษียณกาล กศานติ์เกษม"
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับ...
22/09/2020

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2563 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1.ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม
คณะอักษรศาสตร์
-ได้รับเกียรติบัตรในการรับเชิญเป็นผู้บรรยาย (Keynote speaker) หัวข้อ Perfect Presentation Skill ในงาน PETROMAT Congress 2020

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สำเนียงงาม
คณะอักษรศาสตร์
-ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

Silpakorn University
18/09/2020

Silpakorn University

มหาวิทยาลัยศิลปากรงดการเรียนการสอน
และปิดที่ทำการในพื้นที่ในส่วนวังท่าพระ
พร้อมทั้งระงับการปรับปรุงพื้นที่และอาคารสิ่งก่อสร้าง

ระหว่างวันที่ 19-20กันยายน 2563

Silpakorn University
03/09/2020

Silpakorn University

พบกัน
งานวันศิลป์ 2563
12-13 กันยายน 2563
___15 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Silpakorn University
02/09/2020

Silpakorn University

พบกัน
งานวันศิลป์ 2563
12-13 กันยายน 2563
___15 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ทรงพระเจริญ 🙏🏻
28/07/2020

ทรงพระเจริญ 🙏🏻

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายพระพร ขอใต้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร...
23/07/2020

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้...
10/06/2020

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภา
ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์
คณะดุริยางคศาสตร์
- ได้รับรางวัล Excellent Instructor Award ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” Jazz Competition

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม
คณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับรางวัล Paul Bruckman Prizes ผลงานชื่อ Fibonacci and Lucas Numbers Which Have Exactly Three Prime Factors and Some Unique Properties of F18 and L18 ในการประชุม The Eighteenth International Conference on Fibonacci Number and Their Applications 2018

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในกา...
09/06/2020

วันนี้มีการมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัล
และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับชาติ)ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในครั้งนี้ได้แบ่งการมอบเกียรติบัตรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

พื้นที่ตลิ่งชัน ณ ห้องประชุม
นริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี โดยผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอแบบบรรยาย เรื่อง "การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสับปะรดร่วมกับสารละลายเกลือ
ต่อคุณสมบัติด้านการบริโภคของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง" ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

2. รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2019 (DEmark) ผลงานชื่อ font "ZT December"
ในโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2562

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู ฟ้าร่มขาว
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัล Emerging Designer Award 2019 : Product Design
ในโครงการนักออกแบบแห่งปี 2562 (Designer of the Year 2019)

พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์
ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรจำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสาวคุณารี ทิพย์สุมณฑา
คณะเภสัชศาสตร์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ผลงานชื่อ Lab Waste Management : The 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2563

2. นางงามศิลป์ กาบทอง
คณะเภสัชศาสตร์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ผลงานชื่อ Lab Waste Management : The 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ในการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2563

3. อาจารย์ไพลิน ศิริพานิช
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัล Emerging Designer Award 2019 : Jewelry Design ในโครงการนักออกแบบแห่งปี 2562 (Designer of the Year 2019)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ในกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง ประเภทนักบริหารระดับสูงในภาครัฐ/ราชการ/วิสาหกิจ

พื้นที่เพชรบุรี ณ ห้องประชุม
บ 1313 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยผศ.จอมภัค คลังระหัด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร
จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. อาจารย์กิตติ วิสารกาญจน
คณะวิทยาการจัดการ
- ได้รับรางวัลนำเสนอด้วยวาจาดีเด่น (Best Oral Presentation) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ
เรื่อง อำนาจและการจัดการปกครองแบบปฏิสัมพันธ์ : มโนทัศน์หลัก ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

วันที่4 เมษายน 2563 กองกลาง ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส (COVID-2019) ภายในหน่วยงาน...
04/04/2020

วันที่4 เมษายน 2563 กองกลาง ได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส (COVID-2019) ภายในหน่วยงานและกองต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 8 ชั้น โดยบริษัทแคร์พลัส จำกัด

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้...
11/03/2020

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน Cost and Benefits of Using Parabolic Greenhouse Solar Dryers for Dried Herb Products in Thailand ในการประชุม The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE 2019)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน Cost and Benefits of Using Parabolic Greenhouse Solar Dryers for Dried Herb Products in Thailand ในการประชุม The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE 2019)

หมายเหต: รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรเรียงลำดับตามตัวอักษร

วันจันทร์ที่2มีนาคม2563 เวลา09.30 น. สำนักงานเขตพระนครได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019(c...
02/03/2020

วันจันทร์ที่2มีนาคม2563 เวลา09.30 น. สำนักงานเขตพระนครได้เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019(covid-19)ในพื้นที่ส่วนกลางและคณะวิชาภายในวังท่าพระ พร้อมทั้งเช็ดทำความสะอาดพื้นที่

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจะทําการฉี...
01/03/2020

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจะทําการฉีดพ่นน้ํายา ฆ่าเชื้อ บริเวณ โรงอาหาร คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ มัณฑนศิลป์และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ หลังจากฉีดพ่นน้ํายาแล้วจะทําการปิดอาคารต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึงขอความ ร่วมมือคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตัวอาคารดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวก
งานบริการกลาง วังท่าพระ กองกลาง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30ม.ค - 2ก.พ. 256...
30/01/2020

ประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 30ม.ค - 2ก.พ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือติดติอสอบถาม 02-623-6115 ต่อ 11471

เช้าวันจันทร์ที่27 มกราคม2563 เจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมเตรียมความพร้อมในการการปฏิบัติงาน ทั้ง รปภ และแม่พนักงานทำความสะอ...
27/01/2020

เช้าวันจันทร์ที่27 มกราคม2563
เจ้าหน้าที่กองกลาง ประชุมเตรียมความพร้อมในการการปฏิบัติงาน ทั้ง รปภ และแม่พนักงานทำความสะอาด ให้ปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
และจัดเตรียมหน้ากากอนามัย น้ำยาล้างมือและเจลฆ่าเชื้อโรค
หากมีนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการหน้ากากอนามัยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องพยาบาล อาคารศร.3 ห้อง3101
หากมีข้อเสนอแนะ/ติชม ติดต่อได้ที่ 11471 งานบริการกลาง กองกลาง วังท่าพระ

26/01/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CORONAVIRUS ที่มีแหล่งเริ่มใหม่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งมีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระมีนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติผ่านเข้า-ออกภายในมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรน่า มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรมีมาตรการ ดังนี้
1.ปิดประตูใหญ่ทั้ง3ด้าน ได้แก่ ประตูด้านหน้าพระลาน(ประตูแดง) ประตูด้านถนนมหาราช(ประตูเขียว) ประตูด้านกรมศิลป โดยเปิดประตูเล็กเพื่อเป็นการเข้า-ออก และง่ายต่อการตรวจตรา
2.ขอสงวนสิทธิ์การเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะนักศึกษา บุคลากรและหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น
3.การทำความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลาง(ห้องน้ำส่วนรวม) จะมีการทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาและสเปรย์ ฆ่าเชื้อโรค ทุก2-3ชั่วโมง
4.ห้องอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะจำหน่ายอาหาร เฉพาะ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยราชการภายนอกเท่านั้น
5.สำหรับนักศึกษาของคณะวิชาที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดติดบัตรนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
6.ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคนป้องกันการติดเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ผู้ที่มีไข้
7.นักศึกษาและบุคลากร ที่มีไข้หรือความผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจควนไปพบแพทย์หรือหน่วยอนามัย ของมหาวิทยาลัย ทันที เพื่อคัดกรองโรค และเชื้อไวรัส เพื่อดำเนินการต่อไป

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้...
18/12/2019

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ)ในการประชุมสภา ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ หุดากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet ในงาน The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)

2. อาจารย์นพพงศ์ ศรีตระกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet ในงาน The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน Effects of Calcium Oxide on Physical Properties of Cassava Rhizome Pellet ในงาน The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน Implementation of a stock management system via web-based application และ Vital cardiovascular signs measurement using fiber optic based fabry-Pérot interferometer ในงาน The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI)

5. รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี
คณะมัณฑนศิลป์
- ได้รับรางวัล Good Design Award 2019 (G-mark) ผลงานชื่อ font “ZT December” ในโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562

หมายเหตุ: รายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรเรียงลำดับตามตัวอักษร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาก...
17/12/2019

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ระดับชาติ) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2562 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
โดยกองกลางได้ดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. นางพิจิตรา บัวบาล
คณะดุริยางคศาสตร์
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาลีลาศ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์”

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

028497536

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด