สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา Public, In-House and International Training Services
(6)

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้

· หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ

ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ

· หลักสูตรประเภท

Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้

บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร

· หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ

เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน

เฉพาะด้าน (Assessment)

· หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training,

In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม

จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

· หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่

สำนักสิริพัฒนาจัดให้

· วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน

· ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน

· จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test)

· ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง

· จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment)

· บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

updated 10/01/24
10/01/2024

updated 10/01/24

หลักสูตรสำหรับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 9 วันที่ ...
05/01/2024

หลักสูตรสำหรับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตร การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 9 วันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมัครอบรมและศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.council-uast.com/conference2/conference-detail.php?id=56

สิ้นสุดการรอคอย ปฎิทินอบรม 2567!! มาพัฒนาศักยภาพ กับหลักสูตร Public training ตลอดปี 2567 โดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิต...
25/12/2023

สิ้นสุดการรอคอย ปฎิทินอบรม 2567!!
มาพัฒนาศักยภาพ กับหลักสูตร Public training ตลอดปี 2567
โดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่
https://training.nida.ac.th/th/
โทร.0-2727-3213,14,31,33
082-790-1952
line https://lin.ee/jBSyU0X

แนะนำหลักสูตร Public training ด้านการขับการบริหารงานบุคคล 2567 สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่www.training....
27/11/2023

แนะนำหลักสูตร Public training ด้านการขับการบริหารงานบุคคล 2567
สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
www.training.nida.ac.th
line@ https://lin.ee/jBSyU0X
โทร.0-2727-3213,14,31,33
มือถือ 082-790-1952

12/09/2023

ประกาศ...
แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์สำนักสิริพัฒนา วันที่ 12 กันยายน 2566 เว็บอาจมีการเข้าใช้งานไม่ได้ และเนื้อหายังไม่สมบูรณ์

ขออภัยในความไม่สะดวก
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานอบรม Line

ส่ง้ทายปี หลักสูตร Public training เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566สมัครด่วน!! วันนี้http://www.training.nida.ac.th/line@ htt...
28/08/2023

ส่ง้ทายปี หลักสูตร Public training เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566สมัครด่วน!! วันนี้
http://www.training.nida.ac.th/
line@ https://lin.ee/jBSyU0X
tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

แนะนำหลักสูตรที่เหมาะกับทุกองค์กร หลักสูตร “การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” รุ่นที่ 7 เพราะงบการเงิน เป็นตัวข...
21/08/2023

แนะนำหลักสูตรที่เหมาะกับทุกองค์กร หลักสูตร “การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน” รุ่นที่ 7 เพราะงบการเงิน เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญองค์กร
สมัครเข้ารับการอบรมได้แล้ววันนี้
http://www.training.nida.ac.th/
line@ https://lin.ee/jBSyU0X
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

แนะนำหลักสูตรพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสนใจสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่http://www.training.nida.ac....
21/08/2023

แนะนำหลักสูตรพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
สนใจสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
http://www.training.nida.ac.th/
line@ https://lin.ee/jBSyU0X
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

อีก 1 หลักสูตรด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดทำ KRIs กับ KPIs มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมอ...
16/08/2023

อีก 1 หลักสูตรด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดทำ KRIs กับ KPIs มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมองค์กรได้ย่างไร ?
สมัครได้แล้ววันนี้ !! อบรมวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
www.training.nida.ac.th
Line
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

แนะนำหลักสูตร ด้านบริหารองค์การด้วยเครื่องมือ OKR หลักสูตร "ขับเคลื่อนผลงานด้วยแนวคิดการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลั...
08/08/2023

แนะนำหลักสูตร ด้านบริหารองค์การด้วยเครื่องมือ OKR หลักสูตร "ขับเคลื่อนผลงานด้วยแนวคิดการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของงาน (Objective and Key Results : OKRs)" อบรม 1 วัน วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
สมัครได้แล้ววันนี้
http://www.training.nida.ac.th/
line@ traininignida https://lin.ee/jBSyU0X
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

แนะนำหลักสูตร ด้านบริหารงานตามกฏเกณฑ์ Compliance Managmentสมัครอบรมได้แล้ววันนี้ เปิดอบรมแน่นอน!!http://www.training.nid...
04/08/2023

แนะนำหลักสูตร ด้านบริหารงานตามกฏเกณฑ์ Compliance Managment
สมัครอบรมได้แล้ววันนี้ เปิดอบรมแน่นอน!!
http://www.training.nida.ac.th/
line@ https://lin.ee/jBSyU0X
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
หลักสูตรอื่นๆ ของสำนักสิริพัฒนา https://n9.cl/gsmky

โค้งสุดท้าย สมัครด่วน !! หลักสูตร เทคนิคการพัฒนา RISK STRATEGIC PLAN สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 2 (อบรม On...
17/07/2023

โค้งสุดท้าย สมัครด่วน !! หลักสูตร เทคนิคการพัฒนา RISK STRATEGIC PLAN สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รุ่นที่ 2 (อบรม Online)
วันที่ 24-25 ก.ค.2566
สนใจหลักสูตรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.training.nida.ac.th/
line https://lin.ee/9eKKBl7
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
จัดโดย : สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคตหลักสูตร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน(Succession Planning) วันที่ 2...
07/07/2023

หลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต
หลักสูตร การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน
(Succession Planning) วันที่ 21 ก.ค.66 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบZOOM
สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
สมัครอบรม----> https://tms.nida.ac.th/training/apphome.asp
line@ https://lin.ee/9eKKBl7
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

อัพเดต!! ปฏิทินอบรม Public Training จากสำนักสิริพัฒนา เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2566สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได...
03/07/2023

อัพเดต!! ปฏิทินอบรม Public Training จากสำนักสิริพัฒนา เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2566
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่
http://www.training.nida.ac.th/
line https://lin.ee/9eKKBl7
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

Risk Managment ทุกองค์กรต้องรู้ !!หลักสูตรด้านบริหารความเสี่ยงที่ตอบโจทย์รอบด้านสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ท...
28/06/2023

Risk Managment ทุกองค์กรต้องรู้ !!
หลักสูตรด้านบริหารความเสี่ยงที่ตอบโจทย์รอบด้าน
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่
www.training.nida.ac.th
line https://lin.ee/9eKKBl7
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
#บริหารความเสี่ยง #ฝึกอบรม

ปฏิทินอบรมครึ่งปีหลัง สมัครได้แล้ววันนี้!!www.training.nida.ac.thLine Tel.0-2727-3213-14,31,33Mobile : 082-790-1952
16/06/2023

ปฏิทินอบรมครึ่งปีหลัง สมัครได้แล้ววันนี้!!
www.training.nida.ac.th
Line
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

รีบสมัครด่วน!! ได้อบรมแน่นอนหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์องค์กร ด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2 อบรมผ่านออ...
15/06/2023

รีบสมัครด่วน!! ได้อบรมแน่นอน
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์องค์กร ด้วยมาตรฐาน COSO ERM 2017 รุ่นที่ 2 อบรมผ่านออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 10 -11 กรกฏาคม 2566
สมัครอบรมได้ที่ ---> https://tms.nida.ac.th/training/apphome.asp
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
Line https://lin.ee/9eKKBl7
#บริหารความเสี่ยง #ฝึกอบรม #สำนักสิริพัฒนา #พัฒนาทรัพยากรบุุคล

หลักสุูตรยอดนิยม!! เดือนกรกฏาคม สมัครด่วนๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่www.training.nida.ac.thline โท...
13/06/2023

หลักสุูตรยอดนิยม!! เดือนกรกฏาคม สมัครด่วนๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าอบรมได้ที่
www.training.nida.ac.th
line
โทร.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952

เปิดแน่นอน!!! หลักสูตร การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน ตามมาตรฐาน COSO 2013 Internal Control  รุ่นที่ 2 (*...
29/05/2023

เปิดแน่นอน!!! หลักสูตร การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐและบริษัทมหาชน ตามมาตรฐาน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 2 (*อบรม Online) สมัครด่วนๆๆ
สอบถามรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่
www.training.nida.ac.th
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
line@tainingnida

หลักสูตร Public Training เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่wwww.training.nida.ac.th...
26/05/2023

หลักสูตร Public Training เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566
ดูรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเข้าอบรมได้ที่
wwww.training.nida.ac.th
Tel.0-2727-3213-14,31,33
Mobile : 082-790-1952
line@traininignida
#พัฒนาบุคลากร #ฝึกอบรม

ที่อยู่

118 Serithai Road, Klong/Chan Sub-district, Bangkapi District
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 727 3231

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสิริพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสิริพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้ · หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ · หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร · หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน เฉพาะด้าน (Assessment) · หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training, In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม · หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่สำนักสิริพัฒนาจัดให้ · วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน · ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน · จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) · ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ · จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment) · บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด