สำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา Public, In-House and International Training Services การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้ · หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ · หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร · หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน เฉพาะด้าน (Assessment) · หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training, In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม · หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่ สำนักสิริพัฒนาจัดให้ · วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน · ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน · จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) · ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่าง · จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment) · บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม
(8)

เปิดเหมือนปกติ

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น (Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564ระหว่างวัน...
25/12/2020

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น
(Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่าง
การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น (Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564ระหว่างวัน...
21/12/2020

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับต้น
(Pre Managerial Development Program: Pre - MDP) รุ่นที่ 1 ปี 2564
ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยความร่วมมือระหว่าง
การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 40 วันที่ 14-15 ธ.ค.63
14/12/2020

การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่น 40 วันที่ 14-15 ธ.ค.63

05/12/2020
หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห...
01/12/2020

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดดดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห...
01/12/2020

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดดดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดดดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห...
01/12/2020

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดดดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดดดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห...
24/11/2020

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 วันที่ 24 พ.ย. - 4 ธ.ค.63 จัดดดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร Compliance-Management-และกฏเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่น 5 วันที่ 23-24 พ.ย.63 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเ...
23/11/2020

หลักสูตร Compliance-Management-และกฏเกณฑ์ที่ต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะ รุ่น 5 วันที่ 23-24 พ.ย.63 วิทยากร อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์

หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น(ระดับ 8) ปี 2563 (Managerial Development Program) ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ย.63 โดยความร่...
13/11/2020

หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น(ระดับ 8) ปี 2563 (Managerial Development Program) ระหว่างวันที่ 3-12 พ.ย.63 โดยความร่วมมือระหว่าง การเคหะแห่งชาติ และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Increase the Efficiency of Loc...
12/11/2020

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Increase the Efficiency of Local Administration) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-18 พ.ย.63 โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” ระหว่างวันพุธที่ ๒๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาค...
21/10/2020

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” ระหว่างวันพุธที่ ๒๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
จัดโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Thailand
15/10/2020

NIDA Thailand

การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
.
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน , อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี , ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง , นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ ผู้จัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และนางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม ผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะ สำนักสิริพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. , นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. , น.ส.ถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , นางกมลินี สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ , นายภัททะพงศ์ เทียนศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ , นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และนายดนัยณัฐ สืบสาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

NIDA Thailand
13/10/2020

NIDA Thailand

สถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันทร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ ที่ดีกว่าในทุกการสนทนาและการนำเสนอ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.training.nida.a...
08/10/2020

หลักสูตรที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ ที่ดีกว่าในทุกการสนทนาและการนำเสนอ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.training.nida.ac.th/

พบกับหลักสูตรออนไลน์ 3 วัน ด้านสิ่งแวดล้อมจากทีมคณาจารย์นิด้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้โดยตรง แบบลงลึก เข้มข้น ถึงเนื้อ...
29/09/2020

พบกับหลักสูตรออนไลน์ 3 วัน ด้านสิ่งแวดล้อมจากทีมคณาจารย์นิด้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้โดยตรง แบบลงลึก เข้มข้น ถึงเนื้อหาในราคาเพียงท่านละ 5,000 บาทเท่านั้น พร้อมรับประกาศนียบัตรจากนิด้า ..โดยสามารถสมัครด่วนวันนี้ ได้ที่เบอร์ 02-7273231 ค่ะ

23/09/2020
หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563
14/09/2020

หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563

📣พรุ่งนี้แล้วน๊า..ใครสมัครไม่ทันรีบเลยค่า เปิดรับเพิ่มอีกนิดหน่อย ห้ามพลาดนะคะสัมมนาออนไลน์ฟรีด้าน PDPA กับกูรูจากประเทศ...
01/09/2020

📣พรุ่งนี้แล้วน๊า..ใครสมัครไม่ทันรีบเลยค่า เปิดรับเพิ่มอีกนิดหน่อย ห้ามพลาดนะคะ

สัมมนาออนไลน์ฟรีด้าน PDPA
กับกูรูจากประเทศไทยและสิงคโปร์
เสวนาเข้มข้นตลอด 1 ชม.ครึ่ง

https://zoom.us/webinar/register/6915976261453/WN_Eo4ymnBoS26LuzlX3Igyig

❗️สมัครเลย❗️เพียงสแกน QR code

31/08/2020
31/08/2020
31/08/2020
Photos from สำนักสิริพัฒนา's post
31/08/2020

Photos from สำนักสิริพัฒนา's post

26/08/2020
NIDA Thailand

NIDA Thailand

"Covid-19 กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารพานิชย์ในมุมมองของ Data Scientist"
โดย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
Head of Model Risk Management, SCB
ดร.อัครพล สง่าสูง

NIDA Thailand
26/08/2020

NIDA Thailand

🎥🎙 NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”
.
💡 19 วัน 19 หัวข้อ 👉🏻 มาถึงหัวข้อที่ 19 หัวข้อสุดท้ายแล้วในค่ำวันนี้...พบกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ร่วมบรรยาย ที่จะมาพูดคุยกับพวกเรา ในหัวข้อ "COVID-19 กับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ ในมุมมองของ Data Scientist"
.
📌 พบกันวันนี้ 26 ส.ค.63 เวลา 19.00 – 20.30 น.
.
🎥 Live สด ถาม-ตอบทุกประเด็น ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ
.
💻 รับชมทาง Online ผ่านระบบ ZOOM
Facebook "NIDA Thailand" และ Facebook "สำนักสิริพัฒนา"
.
‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
.
✅ ลงทะเบียนออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือคลิก!!
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/cal2561/2020-7/831-thailand-s-new-opportunity-post-covid-19-and-the-new-normal-30-26-63-online
.
💡 NIDA ขอร่วมแสดงพลังฝ่าวิกฤตโควิด-19
ร่วม “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
#NIDAVirtualForum

25/08/2020
NIDA Thailand

NIDA Thailand

"ทัศนคติของประชาชนกับโควิด-19"
โดย
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

📣สัมมนาฟรี.. หลักสูตรดีๆ ด้าน PDPA 💻🔒📌ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ฟัง สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสามท่าน พู...
25/08/2020

📣สัมมนาฟรี.. หลักสูตรดีๆ ด้าน PDPA 💻🔒

📌ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ฟัง สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสามท่าน พูดคุยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและเคล็ดลับในการเตรียมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ในประเด็น....

🇹🇭 องค์กรควรทำอะไรเป็นการเฉพาะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตาม PDPA

🌐 จะดำเนินการกับต่างประเทศโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างไร

📚 หลักสูตรเตรียมความพร้อมในประเทศไทยอะไรบ้างที่จะช่วยปูพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล?

❗️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย❗️

🔍สแกน QR Code เพื่อสมัคร
(*รับจำนวนจำกัด)

NIDA Thailand
25/08/2020

NIDA Thailand

🎥🎙 NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”
.
💡 19 วัน 19 หัวข้อ 👉🏻 ค่ำนี้...พบกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" ที่จะมาพูดคุยกับพวกเรา ในหัวข้อ "ทัศนคติของประชาชนกับโควิด-19"
.
📌 พบกันวันนี้ 25 ส.ค.63 เวลา 19.00 – 20.30 น.
.
🎥 Live สด ถาม-ตอบทุกประเด็น ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ
.
💻 รับชมทาง Online ผ่านระบบ ZOOM
Facebook "NIDA Thailand" และ Facebook "สำนักสิริพัฒนา"
.
‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
.
✅ ลงทะเบียนออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือคลิก!!
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/cal2561/2020-7/831-thailand-s-new-opportunity-post-covid-19-and-the-new-normal-30-26-63-online
.
💡 NIDA ขอร่วมแสดงพลังฝ่าวิกฤตโควิด-19
ร่วม “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
#NIDAVirtualForum

24/08/2020
NIDA Thailand

NIDA Thailand

"เมื่อ Covid-19 เปลี่ยนโลก องค์กรต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร"
โดย
ศูนย์บริการวิชาการ
รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน
รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

NIDA Thailand
24/08/2020

NIDA Thailand

🎥🎙 NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”
.
💡 19 วัน 19 หัวข้อ 👉🏻 ค่ำนี้...พบกับศูนย์บริการวิชาการ นิด้า ที่จะมาพูดคุยกับพวกเรา ในหัวข้อ "เมื่อ COVID-19 เปลี่ยนโลก องค์กรต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร"
.
📌 พบกันวันนี้ 24 ส.ค.63 เวลา 19.00 – 20.30 น.
.
🎥 Live สด ถาม-ตอบทุกประเด็น ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ
.
💻 รับชมทาง Online ผ่านระบบ ZOOM
Facebook "NIDA Thailand" และ Facebook "สำนักสิริพัฒนา"
.
‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
.
✅ ลงทะเบียนออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือคลิก!!
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/cal2561/2020-7/831-thailand-s-new-opportunity-post-covid-19-and-the-new-normal-30-26-63-online
.
💡 NIDA ขอร่วมแสดงพลังฝ่าวิกฤตโควิด-19
ร่วม “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
#NIDAVirtualForum

21/08/2020
NIDA Thailand

NIDA Thailand

"ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา"
โดยวิทยาลัยนานาชาติ
ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ

NIDA Thailand
21/08/2020

NIDA Thailand

🎥🎙 NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”
.
💡 19 วัน 19 หัวข้อ 👉🏻 ค่ำนี้...พบกับนักวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติ ที่จะมาพูดคุยกับพวกเรา ในหัวข้อ "ความธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา"
.
📌 พบกันวันนี้ 21 ส.ค.63 เวลา 19.00 – 20.30 น.
.
🎥 Live สด ถาม-ตอบทุกประเด็น ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ
.
💻 รับชมทาง Online ผ่านระบบ ZOOM
Facebook "NIDA Thailand" และ Facebook "สำนักสิริพัฒนา"
.
‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
.
✅ ลงทะเบียนออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือคลิก!!
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/cal2561/2020-7/831-thailand-s-new-opportunity-post-covid-19-and-the-new-normal-30-26-63-online
.
💡 NIDA ขอร่วมแสดงพลังฝ่าวิกฤตโควิด-19
ร่วม “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
#NIDAVirtualForum

20/08/2020
NIDA Thailand

NIDA Thailand

"Post Covid-19 Environmental Outlook and Opportunity"
โดย
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ
ผศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ
อ.ดร.พีรพล เจตโรจนานนท์
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชทพันธุ์(ผู้ดำเนินรายการ)

NIDA Thailand
20/08/2020

NIDA Thailand

🎥🎙 NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY: POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL”
.
💡 19 วัน 19 หัวข้อ 👉🏻 ค่ำนี้...พบกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ
"Post COVID-19 Environmenta Outlook and Opportunity"
.
📌 พบกันวันนี้ 20 ส.ค.63 เวลา 19.00 – 20.30 น.
.
🎥 Live สด ถาม-ตอบทุกประเด็น ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ
.
💻 รับชมทาง Online ผ่านระบบ ZOOM
Facebook "NIDA Thailand" และ Facebook "สำนักสิริพัฒนา"
.
‼️ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย‼️
.
✅ ลงทะเบียนออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือคลิก!!
http://www.training.nida.ac.th/home/index.php/th/cal2561/2020-7/831-thailand-s-new-opportunity-post-covid-19-and-the-new-normal-30-26-63-online
.
💡 NIDA ขอร่วมแสดงพลังฝ่าวิกฤตโควิด-19
ร่วม “สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)
#NIDAVirtualForum

ที่อยู่

118 Serithai Road, Klong- Chan Sub-district, Bangkapi District
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 727 3231

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสิริพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสิริพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

การให้บริการของสำนักสิริพัฒนา สำนักสิริพัฒนามีนโยบายในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน โดยมีจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ ดังนี้ · หลักสูตรประเภท In-house Trainingเป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะตามความต้องการ ของหน่วยงาน โดยมีวิทยากรและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการที่สามารถออกแบบ · หลักสูตรประเภท Public Training เป็นหลักสูตรที่จัดให้แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้ บริการได้ ไม่เฉพาะเจาะจงหน่วยงาน โดยครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งทางด้านการบริหารและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรกว่า 80 หลักสูตร · หลักสูตรเฉพาะ (Specialized Training) หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดเน้นให้ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเฉพาะทาง หรือให้บริการอบรมแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น รวมทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องเฉพาะด้านและการจัประเมิน เฉพาะด้าน (Assessment) · หลัก สูตรนานาชาติ (International Training) ให้บริการฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ ทั้งในลักษณะ Public Training, In-house Training และ Tailor-Made Training โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรม จะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันบน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม · หลักสูตรที่เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าอบรม)บริการต่างๆ ที่สำนักสิริพัฒนาจัดให้ · วิเคราะห์หาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน · ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน · จัดทำการทดสอบความรู้ก่อน (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) · ให้บริการที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรและการจัดฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ · จัดทำการประเมินสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Management Assessment) · บริหารโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Design Thinking สร้างนวัตกรรม ทำ prototype #SIRiBRAINFOOD #SiripattanaNIDA
Design Thinking.. เยียวยาทุกสิ่งไม่ได้นะจ๊ะ #SIRIBRAINFOOD #Siripattana Nida
ได้รับความรู้มากมาย
ขอบคุณทางสำนักสิริพัฒนา ที่ได้จัดโครงการที่ดี ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างเครือข่ายร่วมกัน และ ที่สำคัญได้แบ่งปันเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี รู้เรา รู้เขา ร้อยรบ ร้อยชนะ