ETO Siriraj บริการข้อมูลภาพถ่ายและงานประชาสัมพันธ์ ออร์โธปิดิคส์ ศิริราช

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ นำโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล มาร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ที่ได้พระ...
05/10/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธฯ นำโดย ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล มาร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ที่ได้พระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ ที่ได้รับรางวัลมหิดล สาขาความเป็นครู

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะ

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิชีวิต การงาน แรงบันดาลใจ ณ ศิริราช22 กันยายน 2563
23/09/2020

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ชีวิต การงาน แรงบันดาลใจ ณ ศิริราช
22 กันยายน 2563

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิชีวิต การงาน แรงบันดาลใจ ณ ศิริราช22 กันยายน 2563
23/09/2020

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ชีวิต การงาน แรงบันดาลใจ ณ ศิริราช
22 กันยายน 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ#เกษียณอายุราชการในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563เวลา 13.00 น. ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้...
09/09/2020

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
#เกษียณอายุราชการ

ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2
#ขอความร่วมมืองดการถ่ายภาพหมู่และงดการมอบของขวัญในงาน

.

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทางสาขาความเป็นครู
26/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง
สาขาความเป็นครู

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วันพุธที่ 12 สิ...
17/08/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
นครปฐม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิชาเอกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
นครปฐม

ร่วมแสดงความยินดีกับศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
30/07/2020

ร่วมแสดงความยินดีกับ
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมแสดงความยินดีกับ
ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำร...
20/07/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 สาขาวิชา Orthogeriatric and Metabolic Bone Disorder
16/07/2020

สอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563
สาขาวิชา Orthogeriatric and Metabolic Bone Disorder

สอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563
สาขาวิชา Orthogeriatric and Metabolic Bone Disorder

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ
15/07/2020

ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณ

ขอแสดงความยินดีกับศ.คลินิก นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
14/07/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.คลินิก นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก

ขอต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
13/07/2020

ขอต้อนรับ
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

ขอแนะนำสมาชิกใหม่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
10/07/2020

ขอแนะนำสมาชิกใหม่
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

แพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ปีการศึกษา 2563
01/07/2020

แพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
ปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงที่๓)
30/06/2020

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงที่๓)

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงที่๓)

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงที่๒)
30/06/2020

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงที่๒)

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ช่วงที่๒)

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและพิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ช่วงที่๑)
29/06/2020

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ
พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ
แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ช่วงที่๑)

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับและ
พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและ
แพทย์เฟลโลว์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ช่วงที่๑)

หัตถการ24 มิถุนายน 2563
26/06/2020

หัตถการ
24 มิถุนายน 2563

หัตถการ
24 มิถุนายน 2563

ขอขอบคุณ #คุณบุญส่ง - #คุณประยูร #ผ่องญาติที่ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เข้ากองทุนศิริราชมูลนิธิฯ สำหรับกิจการของ...
24/06/2020

ขอขอบคุณ #คุณบุญส่ง - #คุณประยูร #ผ่องญาติ
ที่ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท
เข้ากองทุนศิริราชมูลนิธิฯ สำหรับกิจการของภาควิชาฯ

.

แพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
23/06/2020

แพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ค่ะ
09/06/2020

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ค่ะ

ชมรมศิษย์เก่าแพทย์ออร์โธปิดิกส์ศิริราชมอบจอทัชสกรีน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพ...
19/05/2020

ชมรมศิษย์เก่าแพทย์ออร์โธปิดิกส์ศิริราช
มอบจอทัชสกรีน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
แก่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด

ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
14/05/2020

ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#เพื่อเตรียมการ สำหรับการกลับมาทำงานแบบปกติ ^^ทางภาควิชาฯ นำโดยท่านหัวหน้าภาคฯ จัดสัปดาห์ #SI #Orthopaedic #Big #Clea...
05/05/2020

#เพื่อเตรียมการ
สำหรับการกลับมาทำงานแบบปกติ ^^

ทางภาควิชาฯ นำโดยท่านหัวหน้าภาคฯ
จัดสัปดาห์ #SI #Orthopaedic #Big #Cleaning

และสำหรับในวันนี้ช่วงเช้า
ทางหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
จะขอเข้าไปบันทึกภาพ ก่อนเริ่มกิจกรรมนะคะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

หากต้องการให้บันทึกภาพจุดไหนเป็นพิเศษ
ติดต่อเข้ามาที่ฝนได้เลยค่ะ

9-7968 ต่อ 129

^^

#ขอขอบคุณโปสเตอร์จากหน่วยสารสนเทศค่ะ

ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกันเ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม
16/04/2020

ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่าน
ร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม

ทีมออร์โธปิดิคส์ ศิริราช #ให้กำลังใจโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)คุณหมอทวี...
16/04/2020

ทีมออร์โธปิดิคส์ ศิริราช #ให้กำลังใจ
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
คุณหมอทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ที่มาเยี่ยมภาควิชาฯ

.

สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๓เว้นระยะห่าง ล้างมือ#สงกรานต์ปลอดภัยห่างไกลโควิด19
13/04/2020

สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๓
เว้นระยะห่าง ล้างมือ

#สงกรานต์ปลอดภัยห่างไกลโควิด19

" โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อถ้า .. เรา .. ไม่ .. ติด .. ต่อ .. กัน ".
26/03/2020

" โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ
ถ้า .. เรา .. ไม่ .. ติด .. ต่อ .. กัน "

.

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทหนังสือ/ตำรา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์DMSc Award ประจำ...
16/03/2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทหนังสือ/ตำรา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
DMSc Award ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ได้รับรางวัล #มหิดลทยาธรเนื่องในโอกาสครบรอบ"๕๑ ปี วันพระราชทา...
11/03/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ได้รับรางวัล #มหิดลทยาธร

เนื่องในโอกาสครบรอบ
"๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล"

โครงการแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์สอบถามเพิ่มเติม 02 419 7965 ต่อ 131คุณมยุรี หรือ คุณอริสราhttps://www.si....
10/03/2020

โครงการแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาออร์โธปิดิกส์
สอบถามเพิ่มเติม 02 419 7965 ต่อ 131คุณมยุรี หรือ คุณอริสรา
https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/orthopedics/Download/ใบสมัครOpenHouse63.pdf

ETO Siriraj
06/03/2020

ETO Siriraj

สำหรับใช้ประกอบสื่อ
เรียบเรียงโดย กวิศรา เอี่ยมบรรณพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับรศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนำได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
27/02/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แล...
20/02/2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง

คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล

.

ทำบุญปีใหม่ ภาควิชาฯ 256310 มกราคม 2563
31/01/2020

ทำบุญปีใหม่ ภาควิชาฯ 2563
10 มกราคม 2563

ทำบุญปีใหม่ ภาควิชาฯ 2563
10 มกราคม 2563

ที่อยู่

ตึกสยามินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช
Bangkok
10700

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

024197968

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ETO Sirirajผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
เชิญชม และเชิญชวนมาร่วมงานคืนสู่เหย้า ในวาระ ๕๕ ปีออร์โธศิริราช ศุกร์ที่ ๒๙ มีนานี้ ครับ
เชิญชม และเชิญชวนมาร่วมงานคืนสู่เหย้า ในวาระ ๕๕ ปีออร์โธศิริราช ศุกร์ที่ ๒๙ มีนานี้ ครับ