ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท ITC DRR
(3)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
04/12/2020

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
11/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

ETDA Thailand
24/03/2020

ETDA Thailand

"แนวทางการทำงานของหน่วยงานของรัฐในช่วง Work From Home"
.
ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ รองรับการทำงานช่วง Work From Home ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
.
1. การจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ใช้ e-Mail เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานรองรับการใช้งานทั้งระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน
- ใช้ MailGoThai ที่ลงทะเบียนไว้กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA เป็นสื่อกลางจัดเก็บข้อมูลการส่งและรับ
- เพียงแค่แนบหนังสือในรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมใส่เนื้อหาของหนังสือในรูปแบบ Text ในเนื้อ e-Mail
- ไม่ใช้กับหนังสือที่มีชั้นความลับ
.
2. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ใช้กับการประชุมตามกฎหมาย (กรณีการประชุมตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามประกาศ คสช. ที่ 74/2557)
- ใช้กับการประชุมทั่วไป เช่น การหารือ/ขอความเห็นระหว่างหน่วยงาน
- มี Checklist สำคัญที่ต้องมีสำหรับการประชุม เช่น การแสดงตน การออกลงคะแนนในแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ไม่ใช้กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีชั้นความลับ
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/content/e-meeting-saraban.html
.
อ่าน "ประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting ซึ่งสามารถใช้กับการประชุมทั่วไป เช่น การหารือ/ขอความเห็น ระหว่างหน่วยงานของรัฐ" ได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3401524046527814/?type=3&theater
.
อ่าน "การประชุมออนไลน์ หรือ e-Meeting สามารถทำได้ และ 'มีผลทางกฎหมาย' ด้วย ตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส" ได้ที่ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.299244113422505/3403645532982332/?type=3&theater
.
#WorkFromHome #เอ็ตด้าให้คนไทยโกออนไลน์เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า #ETDATHAILAND

กสทช.
24/03/2020

กสทช.

📲 กสทช. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด ให้ประชาชนสามารถใช้งานเน็ตมือถือเพิ่มเป็น 10 GB เน็ตบ้านอัพความเร็วเป็น 100 Mbps พร้อมเสนอ ครม. ออกเป็นมาตรการเร่งด่วน 💻
.
วันนี้ (23 มีนาคม 2563) พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ กรรมการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและสกัดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการให้ประชาชนงดการเคลื่อนที่ หรือเดินทางสัญจร จึงเกิดมาตรการทำงานที่บ้านหรือ Work from Home ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร/ทำงาน คือ บริการทางด้านโทรคมนาคม
.
ที่ประชุม กสทช. จึงนัดประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม และส่งเสริมการทำงานที่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไป ดังนี้
🚩 1. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม เป็น 10 กิกกะไบต์ ต่อคน ต่อเดือน ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เท่านั้น ให้หักจากเงินที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช. นำเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดยประชาชนจะสามารถรับสิทธิได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ USSD ของผู้ให้บริการแต่ละค่ายที่ตนใช้งานอยู่
🚩2. สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ กล่าวคือ กรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการ FTTX ให้ได้ระดับความเร็ว (Download) 100 Mbps โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
.
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

ETDA Thailand
16/02/2020

ETDA Thailand

"เส้นทางการผลักดันกฎหมายของประเทศเราในเรื่องดิจิทัล ยากแสนเข็ญ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใช้เวลา 20 ปีเต็ม ถึงจะผลักดันสำเร็จ
.
"แต่จะนับว่าเป็นโชคดีของประเทศก็ว่าได้ เพราะการผลักดันที่ยาวนาน ทำให้เราเรียนรู้จากประเทศอื่นด้วยเช่นเดียวกันว่า ต้องทำกฎหมายอย่างไรจึงจะดีที่สุดสำหรับประเทศตัวเอง และ Disruptive Technology ทำให้เกิดการ change มากมาย เกิด GDPR ของยุโรปขึ้นมา สร้างกฎกติกาที่ทำให้พวกเราอาจจะไม่สบายใจ ว่าไม่ทำตามแล้วจะเป็นอย่างไร
.
"เป็นเหตุผลให้กฎหมายหลายฉบับในเรื่องดิจิทัล ค่อนข้างทันสมัยทีเดียว ไม่น้อยหน้าใคร อยู่แต่เพียงกฎหมายลูกจะทำอย่างไรต่อไป
.
"สำหรับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าสำคัญอย่างไร กฎหมายนี้ออกแบบในการรับรองผลทางกฎหมายของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารกระดาษ แต่เบื้องหลังคือต้องให้เข้ากับมาตรฐานต่าง ๆ เยอะมาก ยิ่งเป็น disruption ปั๊บ ต้องไปดู Blockchain เป็นต้น ต้องดูเยอะมาก จึงจะมีผลตามกฎหมายได้
.
"เป็นเหตุผลว่าทำไม ภาคเศรษฐกิจจึงจดจำ ETDA ได้ค่อนข้างมากในเรื่องเหล่านี้"
.
--สุรางคณา วายุภาพ--
อดีตผู้อำนวยการ ETDA กล่าวในงาน ETDA STEPS INTO YEAR 10 (18 ธันวาคม 2562) ชมต่อที่ https://youtu.be/4PhHEPdlHbk
.
ดูกว่าจะเป็นกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลที่ ETDA ร่วมผลักดัน https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws
.
หรือดาวน์โหลดกฎหมายฉบับต่าง ๆ ได้ที่ https://www.etda.or.th/laws-sharing.html
.
หรือดาวน์โหลดหนังสือ "กฎหมายดิจิทัล" ได้ที่ https://www.etda.or.th/publishing-detail/thai-digital-law.html
.
#กฎหมายดิจิทัล #เอ็ตด้าให้คนไทยโกออนไลน์เพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า #ETDATHAILAND

กรมทางหลวงชนบท เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์...
01/11/2019

กรมทางหลวงชนบท เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดการบริการภาครัฐหลายรูปแบบช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) ไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ” โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในฐานะผู้แทน กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้เข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

กรมทางหลวงชนบท เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดการบริการภาครัฐหลายรูปแบบช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) ไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ” โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในฐานะผู้แทน กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้เข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office ...
17/09/2019

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office เพื่อรองรับการทำงานบน Cloud Computing ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบงาน Back Office เพื่อรองรับการทำงานบน Cloud Computing ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกา...
17/09/2019

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมโครงการติดตั้งและปรับแก้ข้อมูลหมุดหลักฐาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมโครงการติดตั้งและปรับแก้ข้อมูลหมุดหลักฐาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

16/09/2019

ประกาศผลสอบการคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.

http://itc.drr.go.th/sites/itc.drr.go.th/files/02_0.pdf

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าท...
16/09/2019

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemaps) งวดที่ 8 โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemaps) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายณฐพนธ์ เดชมณี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemaps) งวดที่ 8 โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemaps) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันจันทร์ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการ...
16/09/2019

วันจันทร์ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน IT ของกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันจันทร์ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน IT ของกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ...
13/09/2019

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องรับรอง (ห้องกระจก) ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องรับรอง (ห้องกระจก) ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ...
13/09/2019

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง) โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (ส่วนกลาง) โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

ETDA Thailand
13/09/2019

ETDA Thailand

สำหรับหลาย ๆ คน ยุคแห่งการโพสต์เรื่องสายลมแสงแดด คุยกับเพื่อนเรื่องสัพเพเหระ ชวนไปเที่ยว ดูหมาดูแมว บนโซเชียลมีเดียคงเลยผ่านไปแล้ว ในวันที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจ ทำการตลาด ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมือง และสร้างรายได้ให้ผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยมากมาย
.
เพราะฉะนั้น ยุคนี้คือยุคที่โซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ คือ The Real Media ไปแล้ว จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องระมัดระวังสิ่งที่คุณจะโพสต์ไว้บนนั้น เพราะมันสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างชื่อเสียงหรือชื่อเสียให้แก่คุณ
.
หลาย ๆ คนมักมองข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกนี้ และนี่คือตัวอย่างของ 6 สิ่งที่คุณไม่ควรโพสต์ไปบนโซเชียลมีเดียของคุณ
.
1. "ศพและซากศพ" หยุดเถอะ แค่เห็นก่อนแล้วต้องรีบโพสต์ก่อน ให้เกียรติคนตายด้วย และคงไม่ทุกคนอยากชมภาพที่เต็มไปด้วยเลือด
.
2. "ภาพเปลือย เปิดเผยเนื้อตัว" โซเชียลไม่ใช่ที่ปล่อยภาพลับส่วนตัว ไม่ว่าจะของคนอื่นหรือของคุณเอง ดีไม่ดี บัญชีของคุณจะถูกขึ้นบัญชีดำหรือระงับการใช้ และจำไว้ว่า อินเทอร์เน็ตไม่ลืมสิ่งนี้ มันกลับมาหลอนคุณได้ตลอดเวลา
.
3. "ความขัดแย้งในที่ทำงานที่ละเอียดอ่อน ระหว่างนายกับลูกน้อง" ถ้าเป็นเรื่องในออฟฟิศ ควรจะคุยกันเอง อย่าให้บานปลายบนโซเชียล เพราะทำลายทั้งชื่อเสียงของบริษัท และอนาคตในการทำงานของคุณเอง
.
4. "ผัวเมียละเหี่ยใจ" ไม่มีใครอยากรู้เรื่องคุณหรอก คุณไม่ใช่ดารา เขาอาจแค่เห็นใจในช่วงแรก ทะเลาะกันบนโซเชียลทำให้เขาหัวเราะคุณเปล่า ๆ
.
5. "รายละเอียดบัญชีแบงก์ หรือบัญชีบัตรเครดิต" ไม่ฉลาดที่จะมาอวดรวยบนโซเชียล แบบโชว์ตัวเลขบัญชี หรือรายละเอียดของบัญชีด้านการเงินต่าง ๆ ใครเข้าถึงบัญชีพวกนี้ได้ คุณก็ “เสร็จโจร!”
.
6. "มุมมองสุดโต่ง เรื่อง การเมือง เชื้อชาติ การก่อการร้าย ฯลฯ" แสดงความคิดเห็นได้บนหลักการและเหตุผล แต่อย่าปล่อยให้ความเกลียดชัง ความอคติ การเหยียดคนอื่น หรือทัศนคติแย่ ๆ ทำให้คุณขาดมารยาทที่ดีบนโลกออนไลน์ ฝั่งตรงข้ามคุณอาจใช้หลักฐานบนโซเชียลกลับมาทำร้ายคุณ ด้วยมาตรการทางกฎหมายหรืออื่น ๆ
.
ที่มา https://medium.com/foresting/6-things-you-should-never-post-on-social-media-c01391fdbb44
.
#เอ็ตด้า #ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ #InternetforBetterLife #IFBL #ETDATHAILAND

11/09/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)

http://itc.drr.go.th/sites/itc.drr.go.th/files/001_0.pdf

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเ...
11/09/2019

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยผู้รับจ้างได้อธิบายรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

ETDA Thailand
06/09/2019

ETDA Thailand

"ทำไมต้องอึ้งกับคนที่ใช้พาสเวิร์ด ji32k7au4a83"
.
ทั้ง ๆ ที่ ji32k7au4a83 คือพาสเวิร์ดที่ใช้สูตรตัวอักขระหลาย ๆ แบบ ผสมกัน แบบที่ผู้ที่ทำตัวเป็นกูรูมักจะบอกเรา
.
เหตุก็เพราะว่า เมื่อนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ Have I Been Pwned (HIBP) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการถูกแฮก รวมทั้งพาสเวิร์ด แล้วพบว่า มีผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้พาสเวิร์ดว่า ji32k7au4a83
.
ทำไมถึงไม่ปลอดภัย? ก็เพราะว่ามันมาจากวลีหรือกลุ่มคำว่า 我的密碼 ในแป้นภาษาจีน ซึ่งแปลว่า "พาสเวิร์ดของฉัน" โดยแป้นพิมพ์ประเภทนี้ผสมกลุ่มอักษรรวมให้เป็นอักขระเดียว (ji3 เป็น 我, 2k7 เป็น 的, au4 เป็น 密 และ a83 เป็น 碼)
.
ดังนั้น การตั้ง #พาสเวิร์ด หรือ #รหัสผ่าน ด้วยวิธีนี้ อาจจะไม่ได้ช่วยให้นักแฮกเดาเราได้ยาก อย่างที่เราคิด ไม่เว้นแม้แต่ในภาษาไทย
.
ตามไปอ่านข่าวสั้นไทยเซิร์ตทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการใช้พาสเวิร์ดที่ดีกว่า ได้ที่ https://www.thaicert.or.th/newsbite/2019-03-06-01.html
.
#ข่าวสั้นไทยเซิร์ต #ThaiCERT ภายใต้ #ETDATHAILAND #IFBL #InternetForBetterLife #ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

05/09/2019
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมนายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทางและสะพาน) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท (ศูนย์ความปลอดภัย สายด่วน ๑๑๔๖

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม CSR...วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้เข้...
04/09/2019

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม CSR...

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท" จำนวน 209 คน ร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง จัหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นรักษาทัศนียภาพอันงดงามของหาดแม่รำพึง และเป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรในองค์กร ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท.

ETDA Thailand
04/09/2019

ETDA Thailand

"รู้จัก e-Timestamping (อีไทม์สแตมปิง)"
.
e-Timestamping คือ การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับรองการมีอยู่ของเอกสาร ณ เวลานั้น ๆ อาจเทียบได้กับตรายางหมึกที่สำนักงานต่าง ๆ ใช้ประทับเวลาที่ได้รับเอกสารต่าง ๆ ทำให้สามารถตรวจสอบได้หากเอกสารดังกล่าวได้รับการแก้ไข เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
.
e-Timestamping คืออีกบริการของ ETDA Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Document สามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้ ตรวจสอบได้ และเชื่อถือได้ อย่างระบบ e-Tax Invoice by Email ของ กรมสรรพากร ก็ผ่าน e-Timestamping นี้เช่นกัน
.
นอกจากกรมสรรพากร ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้บริการนี้ เช่น
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
- สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)
- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- สำนักงานศาลปกครอง
.
สนใจเรื่อง e-Timestamping เข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://teda.th/
.
ติดต่อขอใช้บริการ โทร. 02 123 1234 อีเมล [email protected], [email protected]
.
#ETDATHAILAND #TEDA #eTimestamping

ที่อยู่

Phahonyothin Rd.
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 19:00
อังคาร 05:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025515000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด