กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ที่อย
(9)

สตม. เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ 'ตม.อาเซียน DGICM' ครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการ  ชูวาระสำคัญ หาแนวทางปัองกันความรุนแ...
11/08/2023

สตม. เปิดการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ 'ตม.อาเซียน DGICM' ครั้งที่ 26 อย่างเป็นทางการ
ชูวาระสำคัญ หาแนวทางปัองกันความรุนแรงด้านความมั่นคงและอาชญากรรมระหว่างประเทศ

วันนี้ 10 สิงหาคม 2566: พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (DGICM) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผู้บังคับการ ศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ให้เกียรติเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องลอยกระทง โรงแรม อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต

พล.ต.ต. ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า “ปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมือง และหัวหน้าฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (DGICM) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต สำหรับการประชุม “DGICM” คือ การประชุมผู้นำระดับอธิบดี หรือ ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้าฝ่ายกงสุล ในกลุ่มประเทศอาเซียน 11 ประเทศ รวมประเทศติมอร์เลสเต ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยเริ่มมีการประชุมกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 หมุนเวียนกันเป็นประเทศเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและทำข้อตกลงในการร่วมมือกันพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายผ่านแดนของบรรดาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ ในเขตภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมื่อปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2555”
“สำหรับสถานการณ์การผ่านแดนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะการอำพรางตัวตนโดยการเปลี่ยนสัญชาติที่หลากหลาย การเคลื่อนย้ายไปฝังตัวยังประเทศหนึ่งเพื่อก่อเหตุให้ส่งผลต่อเป้าหมายในอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และคดีทางการเงิน ดังนั้น หน่วยงานด้านกงสุลและตรวจคนเข้าเมือง จึงต้องผนึกความร่วมมือ ทั้งด้านการข่าว ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดกลไกการปฏิบัติร่วมกันอย่างคล่องตัว จึงเป็นที่มาของแนวคิดการประชุมที่ว่า "Building Security, Fostering Collaboration and Sustaining the Future" โดยประเทศที่ร่วมประชุม นอกเหนือจาก กลุ่มชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 11 ประเทศ ยังมี เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนประเทศออสเตรเลีย และประเทศคู่เจรจา +3 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน”
สำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมหารือ DGICM ครั้งที่ 26 เป็นไปตามหัวข้อสารัตถะสำคัญได้แก่
• การประชุมอาเซียนว่าด้วยหัวหน้าด่านหลักตรวจคนเข้าเมือง (ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum หรือ AMICF)
• การประชุมหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการลักลอบขนคนเข้าเมือง (Heads of Specialist Unit on People Smuggling Meeting – HSU)
• การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการข่าวหน่วยตรวจคนเข้าเมือง (ASEAN Immigration Intelligence Forum หรือ AIIF)
นอกจากนั้น ยังมีเวทีการประชุมกับประเทศคู่เจรจาอีก 2 เวที ได้แก่ การประชุม DGICM กับคู่เจรจา ออสเตรเลีย และ การประชุม DGICM กับคู่เจรจา + 3 ได้แก่ประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยมีการประชุมเต็มคณะโดยอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองและหัวหน้าฝ่ายกงสุลกระทรวงการต่างประเทศด้วย
“ผลการประชุมหารือในทุกด้าน ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคมเป็นต้นมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านสารัตถะซึ่งปรากฏผลความร่วมมือที่เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีประเด็นหลักด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การอัพเดทข้อมูลการติดต่อหน่วยงานตลอด 24 ชั่วโมง การศึกษาและนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้การจัดเก็บและเปรียบเทียบข้อมูลอัตลักษณ์ด้วยภาพถ่ายใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ (BIOMETRICS) ในระบบงานตรวจเข้าออกราชอาณาจักร การควบคุมการพำนักคนต่างด้าว และการให้บริการคนต่างด้าว โดยใช้ระบบ Online e- Extension รวมถึงการลงข้อมูลบุคคลต้องห้ามให้เป็นระบบงานที่รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตอย่างมีเอกภาพ เพื่อการป้องกันการลักลอบผ่านแดนระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ให้เกิดการประสานงานปฏิบัติร่วมกันในการสกัดกั้น หรือปราบปรามการจับกุมได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่การก่อการร้าย การลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญไว้”
ส่วนด้านการจัดงานในฐานะเจ้าภาพสำหรับปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการจัดงานเพื่อกระตุ้นบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย หลังจากเผชิญเหตุวิกฤติโควิด-19 ซึ่งได้เชิญชวนประชาชนคนไทย และชาวภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติกว่า 500 คน ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินแผนรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนั้น ยังส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ด้วยการใช้อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ของที่ระลึกจากงานฝีมือท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วย รวมถึงตอบสนองแนวคิดตามมติสหประชาชาติในการลดภาวะมลพิษด้วยธีม Low Carbon meeting เช่น การใช้วัสดุการประชุมที่รีไซเคิลได้ การใช้จอ LED เป็น Backdrop แทนวัสดุไม้หรือกระดาษ การลดการใช้เอกสาร การใช้ไม้กระถางตบแต่งสถานที่เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์หลังประชุม การใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการประชุม เป็นต้น เพื่อเป็นแบบอย่างการประชุมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด”
การประชุม DGICM ครั้งที่ 26 นับเป็นการประชุมครั้งสำคัญ ที่ผู้นำตรวจคนเข้าเมืองอาเซียนระดับอธิบดี และผู้นำตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงหัวหน้าฝ่ายกงสุลจากประเทศที่มีบทบาทสำคัญวงล้อมรอบอาเซียนในฐานะคู่เจรจาอื่นๆ จะได้มาร่วมประชุมกัน เนื่องด้วยงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นเหมือนประตูบ้านที่คอยสกัดกั้นการเดินทางของบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยเฉพาะอาชญากรตั้งแต่ระดับการก่อการร้าย ไปจนถึงระดับมิจฉาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวเป็นเครือข่ายควบคุมการพัฒนาทางด้านการคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี เข้าลักษณะอาชญากรข้ามชาติ นี่จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะหารือเพื่อปัองกันการแพร่ขยายความรุนแรงด้านความมั่นคง และอาชญากรรมระหว่างประเทศ ให้กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน” กล่าวปิดท้าย

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์...
30/05/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันนี้แอดขอนำเสนอ“ความรู้เกี่ยวกับ ฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
23/04/2023

วันนี้แอดขอนำเสนอ

“ความรู้เกี่ยวกับ ฐานความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คว้ารางวัล 1 ใน 5 หน่วยงาน ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (Finalist...
24/02/2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คว้ารางวัล 1 ใน 5 หน่วยงาน ผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ (Finalist of Best Brand Performance on Social Media) จากการประกวด Thailand Social Award ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยามชั้น 7 พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Thailand Social Award ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับรางวัล 1 ใน 5 หน่วยงานที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจทั้ง (Finalist of Best Brand Performance on Social Media) โดยคำนวณคะแนนจากทั้ง 3 ช่องทางที่ ตร. ใช้ในการสื่อสารกับประชาชน ทั้ง Facebook : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Twitter : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ Youtube : Police TV by UCI Media

รางวัลผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จากกลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจทั้ง (Finalist of Best Brand Performance on Social Media) พิจารณาจากหน่วยงานกว่า 3,000 หน่วย

มีหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วน ตร. ได้รับรางวัล 1 ใน 5 หน่วยงานยอดเยี่ยมร่วมกับ กรมควบคุมโรค วุฒิสภา กระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข

ผลสำเร็จของรางวัลดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ให้ ตร. สื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบ สร้างการเข้าถึงที่ง่าย ให้ตำรวจกับประชาชนใกล้ชิดกันบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหานำมากำหนดเป็นแนวทางการทำงาน ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้กับบุคคล ภาคเอกชน สื่อมวลชน และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่สื่อถึงเสียงสะท้อนที่มาจากมหาชน

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และ การเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิตาม พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
08/02/2023

ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และ การเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาม พระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

ย้ำกันอีกครั้ง… พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
07/02/2023

ย้ำกันอีกครั้ง… พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

04/02/2023

วันนี้แอดขอนำเสนอ

ผลการปฏิบัติของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

‘ผู้ช่วยฯสมพงษ์-ศปอส.ตร.’เตือน 3 กลโกงล่าสุด หลอกขายนม-กดลิงก์บริษัทประกันปลอมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิง...
03/02/2023

‘ผู้ช่วยฯสมพงษ์-ศปอส.ตร.’เตือน 3 กลโกงล่าสุด หลอกขายนม-กดลิงก์บริษัทประกันปลอม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) หัวหน้าอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) , พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ./หัวหน้าด้านข่าวสารและประชาสัมพันธ์ , พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.ศปก.ตร./หัวหน้าฝ่ายแถลงข่าวและประสานงานสื่อมวลชน ศปอส.ตร. , พล.ต.ต.ชูศักดิ์ ขนาดนิด ผบก.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ศปอส.ตร. และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก./รองหัวหน้าฝ่ายแถลงข่าวและประสานงานสื่อมวลชน ร่วมกันเปิดเผยว่า ในรอบสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารการรับแจ้งความออนไลน์ ศปอส.ตร. และ บช.สอท. พบอาชญากรรมออนไลน์ที่ต้องเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชน คือ หลอกขายนมไทยเดนมาร์ก , หลอกให้กดลิงก์บริษัท ไทยประกันชีวิตปลอม และหลอกให้ลงทุนเล่นพนันออนไลน์ เป็นต้น
สำหรับการหลอกขาย “นมไทยเดนมาร์ก” นั้น ขั้นตอนการหลอกลวงคนของคนร้าย คือ
- สร้างเพจ Facebook ขึ้นมาโดยใช้ชื่อ รูปโปรไฟล์ รูปปก ที่อยู่ ข้อความแนะนำ ใกล้เคียงกับเพจไทยเดนมาร์ค
- สร้างเป็นเพจ Facebook หรือซื้อโฆษณาเพจเพื่อให้คนเห็นได้จากระบบอินเตอร์เน็ต
เมื่อมีผู้หลงเชื่อมาสอบถามเพื่อขอซื้อ เพจจะใช้หลักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินให้ก่อน เมื่อถึงวันรับสินค้า เหยื่อจะส่งข้อมูลไปสอบถาม แต่ก็จะอ้างเลื่อนการส่งด้วยมีเหตุต่างๆ สุดท้ายปิดเพจหนีหรือเปลี่ยนชื่อเพจเป็นชื่อ
ข้อควรระวัง คือ ตรวจสอบเพจ Facebook ให้แน่ใจก่อนซื้อ โดยกด “เกี่ยวกับ” “ความโปร่งใส” ก็จะเห็นว่าเปิดมานานเท่าใด ผู้จัดการเพจอยู่ประเทศไทยหรือไม่(อยู่ต่างประเทศ ควรหลีกเลี่ยง) และดูช่องกดไลก์ ดูโพสต์เป็นหลัก อย่าดูด้านใต้ชื่อเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถซื้อ “ไลก์” ได้
ส่วนการหลอกให้กดลิงก์ บริษัท ไทยประกันชีวิตปลอม ขั้นตอนการหลอกลวงของคนร้าย คือ
1.คนร้ายจะสร้างเว็บไซต์บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ปลอม URL : www.hailifa-ah.com ให้มีลักษณะคล้ายเว็บไซต์บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
2.สุ่มส่งข้อความไปทางโทรศัพท์(พร้อมลิงก์) ว่าเหยื่อได้รางวัลเป็น คูปองพิเศษใช้กับโลตัส ,เติมน้ำมันฟรี เป็นต้น
3.เมื่อเหยื่อกดลิงก์ติดต่อเข้าไปพูดคุยกับคนร้ายทางไลน์ ก็จะหลอกว่าต้องเข้ายืนยันสมาชิกที่เว็บปลอม แล้วหลอกเหยื่อให้กด 1) ยอมรับการเข้าควบคุมเครื่อง 2) ใส่รหัสในระบบ(เยื่อส่วนใหญ่ใส่เหมือนเข้าแอปธนาคาร) 3) บางธนาคารกดลืมรหัสเข้าแอป จะได้เลข OTP เพื่อตั้งรหัสใหม่
4.ถอนเงินออกจากทุกบัญชีที่ผูกกับแอปธนาคารในโทรศัพท์
ข้อสังเกตของจริงหรือของปลอม
ของจริง 1.ไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นให้คนทั่วไป 2.มีเว็บไซต์บริษัท url มีเพียง 1 แบบ คือ https://www.thailife.com/ เท่านั้น ตรวจสอบกับเว็บ whois เปิดมาตั้งแต่ปี 2540 3. มีเบอร์โทร call center สำหรับการติดต่อ คือ โทร. 1142
ของปลอม 1.จะส่งข้อความสั้นมาหลอกลวงทางโทรศัพท์มือถือ 2.ชื่อผู้ส่ง จะเป็นเบอร์ +66...... หรือ e-mail ที่ไม่มีชื่อว่ามาจากหน่วยไหน(ของจริงส่วนใหญ่จะระบุชื่อ เช่น ais) 3.โทรกลับที่เบอร์ที่ส่งมา(เปลี่ยน +66 เป็น 0) จะไม่มีผู้รับสาย 4.นำเว็บไซต์ปลอมตรวจสอบกับเว็บ whois พบว่าเพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 7 ก.พ.2565(ปลอมแน่นอน)

พล.ต.ท.สมพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การย้ำเตือนดังกล่าวเป็นนโยบายและสั่งการของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ที่ได้สั่งการให้เข้มงวดกวดขันในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยหวังว่าจะสามารถปราบปรามการกระทรวงปิดให้หมดสิ้นไปเพื่อความสุขของประชาชนและสังคมไทยอย่างแท้จริง
“อย่าลืมเข้าไปดูในเพจ https://www.facebook.com/PCTPOLICE แล้วร่วมกันแจ้งเบาะแสในการแสดงความผิดเป็นกองกำลังป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้หมดสิ้นไป” พล.ต.ท.สมพงษ์ฯ กล่าว

“ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65) ”“ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กวาดล้างอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดแ...
20/01/2023

“ผลงานรอบ 3 เดือน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 65) ”

“ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กวาดล้างอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง สืบสวนปราบปรามจับกุม คดียาเสพติด คดีออนไลน์ การพนัน อาวุธปืน สถานบริการ เพิ่มความเข้มในการคัดกรองและจัดระเบียบคนต่างด้าวฯ
แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่”

12/01/2023

ภาพการสวดมนต์ถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมราชวิมลมุนีพุทธมณฑล ต.บางกะจะ อ.เมือง จว.จันทบุรี ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

11/01/2023

วันนี้แอดขอนำเสนอ

ผลการปฏิบัติ และ การประชาสัมพันธ์ช่องทาง (Online) การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และยังมีภาพการสร้างวินัยองค์กร Prachin Imm. Strong Together💪

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะรู้เท่าทัน เตือน 5 กลโกงมิจฉาชีพออนไลน์...  พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ...
11/01/2023

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะรู้เท่าทัน เตือน 5 กลโกงมิจฉาชีพออนไลน์...

พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ PCT เปิดเผยว่า มีประชาชนแจ้งความคดีออนไลน์ของศูนย์บริหารการรับแจ้งความออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ในส่วนของคดีออนไลน์จำนวนมาก ซึ่ง 5 อันดับแรก คือ
1. หลวงลวงซื้อขายสินค้า
2. หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม
3. หลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงิน
4. หลอกให้ลงทุนออนไลน์รูปแบบต่างๆ
5. แก๊งคอลเซ็นเตอร์

สำหรับตัวอย่างของพฤติกรรมของคดี "หลอกลวงซื้อขายสินค้า" นั้น พบว่าสินค้ายอดซื้อขายผ่านโซเชียลมากที่สุดคือ หลอกขายโทรศัพท์ หลอกขายแท่งไฟศิลปินเกาหลี หลอกขายอัลบั้มเพลงเกาหลี หลอกขายนมผง และหลอกขายน้ำหอม
โดยข้อสังเกตที่ควรรู้ คือ
👉สังเกตสัญลักษณ์ยืนยันตัวตน จะขึ้นเครื่องหมาย “ถูก” สีฟ้า ด้านหลังชื่อเพจ
👉สังเกตดูยอดไลค์ ถ้ามีน้อยหรือไม่มีรีวิว อาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือ อย่าซื้อ
👉สังเกตดูรายละเอียดที่เมนูความโปร่งใสของเพจ เช่น ดูหมวด ประวัติการสร้างเพจ ถ้าเพจเพิ่งสร้างเร็วๆนี้ มีความเป็นไปได้สูงเป็นเพจหลอกลวง ดูหมวด คนที่จัดการเพจนี้ หัวข้อประเทศ/ภูมิภาคหลักของผู้ที่จัดการเพจนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศ และดูประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจ จะเปลี่ยนชื่อเพจเรื่อยๆ

ส่วนพฤติกรรมของมิจฉาชีพออนไลน์ คดีที่ติดอันดับ 2 คือคดี "หลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้จากการทำกิจกรรม" กิจกรรมที่หลอกให้ทำมากที่สุด โดยสื่อออนไลน์ที่คนร้ายประกาศ/โฆษณามากที่สุด คือ Google ,Facebook , Tiktok คือ ให้ซื้อสินค้าทำสต๊อก ,ให้กดไลค์/กดแชร์/ดูคลิป , ปั่นยอดซื้อสินค้า สำหรับรูปแบบการหลอกให้ซื้อสินค้าทำสต๊อก คือซื้อสินค้าเข้าสต๊อกโดยไม่ต้องทำสต๊อกสินค้าจริง คนร้ายอ้างให้นำไปขายต่อ ทำกำไรได้ 20-50 % โดยคนร้ายจะให้ซื้อ-ขายหลายครั้งจึงจะถอนเงินต้นได้

🛒ในปัจจุบัน การซื้อขายของทางออนไลน์ ได้รับความนิยมมาก  แต่ก็อันตรายมากเช่นกัน 👉นี่ก็เป็น สินค้ายอดนิยม ที่เป็นที่ต้องการ...
10/01/2023

🛒ในปัจจุบัน การซื้อขายของทางออนไลน์ ได้รับความนิยมมาก แต่ก็อันตรายมากเช่นกัน
👉นี่ก็เป็น สินค้ายอดนิยม ที่เป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นจำนวนมาก มิจฉาชีพ จึงใช้ช่องทางแพลตฟอร์ม ออนไลน์ที่ผู้คนนิยมใช้เป็นช่องทางในการซื้อขาย ที่น่าเชื่อถือ ในการเข้ามาสร้างโปรไฟล์ปลอม เพื่อหลอกลวงเหยื่อ เช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม และอื่นๆอีก
ก่อนตัดสินใจจ่ายตังค์พิจารณาให้ดีๆก่อนนะคะ
ข้อสังเกตุ ในการเลือกแพลตฟอร์ม ก่อนตัดสินใจ
1.ดูสัญลักษณ์✔️ที่น่าเชื่อถือ
2.ดูยอดไลค์ และความคิดเห็นหากไม่มี/ปิดกั้น อย่าซื้อ
3.ดูลายละเอียดที่เมนูความโปร่งใสของเพจ
-ระยะเวลาที่เปิดเพจ
-การจัดการเพจนี้ไม่อยู่ในไทย
-เปลี่ยนชื่อเพจบ่อย
4.IG ,Twitter และ Facebook Profile ดูประวัติย้อนหลังก่อนตัดสินใจซื้อ นะคะ
5.เลือกซื้อจากร้านที่มีการยืนยันตัวตน มีการรับประกันสินค้า และคืนเงิน เมื่อสินค้าไม่ตรงด้วยค่ะ
----------------------------------------------------------
ติดตาม PCT POLICE เพื่อรู้ทันความคิดของโจรออนไลน์
ปรึกษา แจ้งเบาะแส โทร 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com
----------------------------------------------------------

ประโยชน์ที่ประชาชนและข้าราชการตำรวจจะได้รับจาก พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
09/01/2023

ประโยชน์ที่ประชาชนและข้าราชการตำรวจจะได้รับจาก พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

08/01/2023
05/01/2023

วันนี้แอดมินขอนำเสนอ

ภาพการทำกิจกรรม 5 ส. และการตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เชิญชมได้เลยครับ

02/01/2023

Happy New Year 2023 🎉

28/12/2022

สปอตประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ขับขี่รถด้วยความประมาท “แทนคำขอโทษ” ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566
เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัด ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ 2565
สำหรับการประชาสัมพันธ์สปอตดังกล่าว พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ยังได้ร่วมส่งความปรารถนาดี ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสื่อผ่านไปยังพี่น้องประชาชน
“ ปีใหม่นี้ มีสติ มีน้ำใจ ไม่ประมาท เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

26/12/2022

วันนี้แอดมินขอนำเสนอ

ภาพการทำกิจกรรมของ ตม.จว.อ่างทอง และผลการจับกุมการกระทำความผิดของคนต่างด้าว ในรอบ เดือน ธันวาคม 2565 เชิญรับชมได้เลยครับ

24/12/2022

วันนี้แอดมินขอนำเสนอ

ผลการตรวจสอบสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยตาม มาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ ภาพบรรยากาศการให้บริการงานขออยู่ต่อของ ตม.จว.นครปฐม เชิญรับชมได้เลยครับ

เตือนภัย !!!18 กลโกง ของมิจฉาชีพ ที่ใช้ในการหลอกเหยื่อ บนโลกออนไลน์   #เตือนภัยออนไลน์ #อย่าตกเป็นเหยื่อ
24/12/2022

เตือนภัย !!!
18 กลโกง ของมิจฉาชีพ ที่ใช้ในการหลอกเหยื่อ บนโลกออนไลน์

#เตือนภัยออนไลน์
#อย่าตกเป็นเหยื่อ

21/12/2022
19/12/2022

วันนี้แอดมินขอนำเสนอ

ผลการปฏิบัติงานของ ตม.จว.สระแก้ว มาชมกันครับว่า ภายในเดือน พ.ย. 65 ที่ผ่านมา ตม.จว.สระแก้วมีผลการปฎิบัติงานอย่างไรกันบ้าง

ขอบคุณที่รับชมครับ

เชิญชวนประชาชนทั่วไปและประชาชนจิตอาสาร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม...
19/12/2022

เชิญชวนประชาชนทั่วไปและประชาชนจิตอาสาร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อเนื่อง ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันอาทิยต์ที่ 18 ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถ ร่วมการสวดมนต์ ณ วัดต่างๆ ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้บทสวดโภชโพชฌังคปริตร มีดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
โพชฌังโค สะติสังขาโตธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตาภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ
นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต
ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิง
สุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
ภะณาเปตวานะ สาทะรัง สัมโม ทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ
ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปี มะเหสีนัง มัคคาหะตะกิเลสา
วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

แนวทางการปรับย้ายกำลังพล บก.รฟ. ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 พร้อมขอบคุณตำรวจรถไฟทุกนายที่ดูแลประชาชนมาอย่างยาวนาน "...
17/12/2022

แนวทางการปรับย้ายกำลังพล บก.รฟ. ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 พร้อมขอบคุณตำรวจรถไฟทุกนายที่ดูแลประชาชนมาอย่างยาวนาน "ตำรวจรถไฟทุกนาย คือความภูมิใจของ ตร."

14/12/2022

สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีภาพกิรกรรมจิตอาสาโดย ตม.จว.สิงห์บุรีมาฝากเพื่อนๆกันครับ

หากเพื่อนๆสงสัยว่ากิจกรรมจิตอาสาคือกิจกรรมอะไร แอดมินมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆ ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

https://www.royaloffice.th/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/

13/12/2022

สวัสดีครับวันนี้แอดมินขอนำเสนอ ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ

เพื่อนๆจะได้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพของท่าเทียบเรือในเขตรับผิดชอบ รวมถึงภาพการนำเรือตรวจการณ์ออกตรวจตราในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย

เชิญชมได้เลยครับ

11/12/2022

วันนี้แอดมินขอนำเสนอ งานบริการคนต่างด้าว ของ ตม.จว.ปราจีนบุรี เรามาดูกันว่าขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติต่อผู้มาใช้บริการเป็นอย่างไรกันบ้าง

เนื่องจากงานบริการคนต่างด้าวเป็นงานที่เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการกับผู้มาใช้บริการโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีใจรักในการให้บริการ มีบุคคลิกภาพที่ดี และต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสบายใจในการติดต่อราชการ

09/12/2022

มารู้จัก "สายตรวจ QR Code" กันครับ

สายตรวจ QR Code คือ โครงการของ ผบก.ตม.3 ในการให้สายตรวจ ในสังกัด บก.ตม.3 มีการออกตรวจสถานที่ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และจุดที่มีผู้คน และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ ตม.จว. เผื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และรายงานผลผ่านการแสกน QR Code ที่ติดอยู่ตามสถานที่นั้นๆ โดย QR Code แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

1. QR "Check Point" (สำหรับสายตรวจ)
QR Code นี้มีไว้สำหรับให้สายตรวจแสกนเผื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ว่าพื้นที่นั้นมีความเรียบร้อยดีหรือไม่

2. QR "Report and Comment" (สำหรับประชาชน)
QR Code นี้มีไว้สำหรับให้ประชาชน สามารถร้องเรียน ความเดือดร้อนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าว หรือ เจ้าหน้าที่ และ แนะนำการทำงานของเจ้าหน้าที่

ที่อยู่

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
Bangkok
10210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}