โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ข้อมูลพื้นฐาน ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 611/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-465-0585 แฟกซ์ 02-891-1277 รถประจำทางที่ผ่าน สาย 40 56 149 และ 177 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน อักษรย่อ ก บญ. มร. ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร บญ. หมายถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มร. หมายถึง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ตราประจำโรงเรียน มงกุฎประกายรัศมี เหนืออักษรย่อ มร. ด้านล่างมีริ้วโบว์โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ประวัติโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 เดิมเป็นโรงเรียนประชาเทศบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน ปี พ.ศ. 2482 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครธนบุรี ปี พ.ศ. 2487 ได้โอนกลับมาอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2501 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 จากเทศบาลนครธนบุรี จำนวน 160,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง 260,000 บาท ปี พ.ศ. 2504 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครธนบุรี ปี พ.ศ. 2514 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครหลวง (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 จัดตั้งนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเทศบาลนครหลวง) ปี พ.ศ. 2515 ได้โอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้เรียกนครหลวงของประเทศว่า กรุงเทพมหานคร พนักงานเทศบาลนครหลวงเปลี่ยนสภาพเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารตึก 3 ชั้น แบบ 666 จำนวน 6 ห้องเรียน คิดเป็นค่าก่อสร้าง 847,000 บาท โดยรื้ออาคารเรียนแบบ 004 ปี พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 666 จำนวน 3 ชั้น 6 ห้องเรียน คิดเป็นค่าก่อสร้าง 813,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,660,000 บาท ปี พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น แบบ สนศ. 263 จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่างเปิดโล่ง คิดเป็นค่าก่อสร้าง 5,558,000 บาท ปี พ.ศ. 2542 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางกอกใหญ่ เข้ามาตั้งสำนักงานในโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 150 คน มีครู 12 คน พนักงานสถานที่ 2 คน ธุรการ 1 คน คนเลี้ยงเด็ก 3 คน แม่ครัว 2 คน ทำเนียบผู้บริหาร 1. นายเชาวลิต กัลป์ยาณมิตร์ ครูใหญ่ พ.ศ.2476 - 2477 2. นายชิต ยุวนวรรธนะ ครูใหญ่ พ.ศ.2477 – 2478 3. นายยุหร่ง พลายมาศ ครูใหญ่ พ.ศ.2478 – 2480 4. นายทวี พิมพาหุ ครูใหญ่ พ.ศ.2480 – 2482 5. นายสังข์ ศุขศิริ ครูใหญ่ พ.ศ.2482 – 2485 6. นายชื้น โพธิ์ทอง ครูใหญ่ พ.ศ.2485 – 2489 7. นายนิพนธ์ สุดลาภา ครูใหญ่ พ.ศ.2489 – 2493 8. นายปรีชา เคียงประดู่ ครูใหญ่ พ.ศ.2493 – 2499 9. นางบุญช่วย ปั้นจันทร์หอม ครูใหญ่ พ.ศ.2499 – 2512 10. นางสาวจันทนา ศตูจูฑะ ครูใหญ่ พ.ศ.2512 – 2513 11. นางพนมศรี วัฒนอัมพร ครูใหญ่ พ.ศ.2513 – 2521 12. นายบูรณะ แสงสาคร ครูใหญ่ พ.ศ.2521 – 2524 13. นายเยื้อน สีขาว อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2524 – 2528 14. นางกรรณิกา จุลมกร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2528 – 2536 15. นายเกษม ช่วยชูวงศ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2536 – 2539 16. นางสาวนลินี ภาติกะวัยวัฒน์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2539 – 2541 17. นางกมลา จินดาวัฒน์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2541 – 2542 18. นายบุญส่ง มีชัยศรี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2542 – 2544 19. นางลัดดาวัลย์ ด้วงสถิต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2544 - 2549 20. นายชัยวัฒน์ แสงมณี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2549 – 2553 21. นายสมเกียรติ วัลลภธารี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2553 - 2554 21. นางวิมลศรี กนิษฐพยาฆร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน บุคลากรในโรงเรียน 1. นางวิมลศรี กนิษฐพยาฆร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2. นางสาวรุ่งแสง ธนาภรณ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวกัญญนัฏ กนิษฐพยาฆร์ วิทยฐานะครูชำนาญการ 4. นางสาวกาญจนา ปานดำ วิทยฐานะครูชำนาญการ 5. นางสาวหทัย ชิโนทัย วิทยฐานะครูชำนาญการ 6. นายนิรัญ พันธ์แก่น วิทยฐานะครูชำนาญการ 7. นาวสาวทับทิม สุกใส วิทยฐานะครูชำนาญการ 8. นายจีระนนท์ น้อยสีมุม วิทยฐานะครูชำนาญการ 9. ว่าที่ร้อยตรี กิติชัย วงศ์ศิลปะกุล วิทยฐานะครูชำนาญการ 10. นางสุภัทรา ทินกร ณ อยุธยา ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 11. นางสาววิภาดา หนันทุม ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 12. นางลักขณา สุขสด ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 13. นางสุกัญญา โพธิ์แก่นแก้ว คนเลี้ยงเด็ก 14. นางสาววรรณา นาคเป้า คนเลี้ยงเด็ก 15. นางปิ่นรัตน์ บัวลอย คนเลี้ยงเด็ก 16. นายมานะ คงสวัสดิ์ พนักงานสถานที่ 17. นายไพบูลย์ พรหมสถิต พนักงานสถานที่ 18. นางจุไรรัตน์ โกลากุล แม่ครัว 19. นางสาวเบญจภรณ์ ยลปราโมทย์ แม่ครัว คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี ดนตรีเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสัมพันธ์ชุมชน ปรัชญาของโรงเรียน ปญญา โลกสม ปชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว วิสัยทัศน์ นักเรียน อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ได้เหมาะกับวัย คุณธรรมนำการปฏิบัติ รักษ์ดนตรี มีสุขอนามัย จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี บริหารจัดการทันสมัย ใช้ชุมชนร่วมพัฒนา สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2556 ชั้น จำนวนเต็ม ชาย หญิง รวม อ.1 2 8 10 อ.2 7 10 17 รวมอนุบาล 9 18 27 ป.1 9 11 20 ป.2 13 9 22 ป.3 9 7 16 ป.4 10 6 16 ป.5 16 10 26 ป.6 11 12 23 รวม ประถม 68 55 123 รวมทั้งสิ้น 77 73 150
(5)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
12/10/2020

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการตักบาตรในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ มอบหมาย นางสาวรุ่งแสง ธนาภรณ์ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเ...
10/10/2020

นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ มอบหมาย นางสาวรุ่งแสง ธนาภรณ์ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พศ 2563 ในส่วนของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ นายอริยะ เมฆะกุล ผู้ตรวจราชการสูง และคณะทำงาน คณะที่ 5

บางกอกใหญ่รับการตรวจประเมินประจำปีงบประมาณ 2563

>> วันนี้ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ นายอริยะ เมฆะกุล ผู้ตรวจราชการสูง และคณะทำงาน คณะที่ 5 ในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้อำนวยการเขตฯ ได้บรรยายให้ข้อมูล และชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะผู้บริหารร่วมตอบข้อซักถาม เพื่อประกอบการตรวจราชการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

>> สำหรับประเด็นในการตรวจราชการ ได้แก่ การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ผู้ว่า กทม. และเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยผลการตรวจติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี
>> จากนั้น คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ ได้พาคณะผู้ตรวจราชการไปกราบไหว้สักการะ รูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินและพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
09/10/2020

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการตักบาตรในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
07/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

📣📣 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)
🏢 ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน 🏠
🗓 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

1 ตุลาคม 2563 นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ร่วมมอบของที่ร...
02/10/2020

1 ตุลาคม 2563 นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ร่วมมอบของที่ระลึกและดอกไม้แก่นางปิ่นรัตน์ บัวลอย พี่เลี้ยง ส1 (คุณครูอ้อของเด็กๆ) ในโอกาสย้ายที่ทำงาน
เราทุกคนขอให้คุณครูปิ่นรัตน์โชคดี และถ้ามีโอกาส กลับมาเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ของเราบ้างนะคะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนการแกะสลักฝรั่ง
02/10/2020

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนการแกะสลักฝรั่ง

ทำบุญวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตักบาตร ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เดินสมาธิ โดยพระครูโอภาสธรรมสาร🙇🙇🙇
02/10/2020

ทำบุญวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ตักบาตร ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เดินสมาธิ โดยพระครูโอภาสธรรมสาร🙇🙇🙇

30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ...
30/09/2020

30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 3 ติดต่อกัน แก่โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตร

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ

28 กันยายน "วันพระราชทานธงชาติไทย"ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีความเป็นไทย จึงมีควา...
28/09/2020

28 กันยายน "วันพระราชทานธงชาติไทย"
ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีความเป็นไทย จึงมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญทางจิตใจของคนในชาติ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จึงมีการชักธงชาติ ประดับธงชาติ และให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งเตือนใจให้คนรุ่นหลังรำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันพระ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11 ตักบาตร ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เดินสมาธิ
25/09/2020

วันพระ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 11 ตักบาตร ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ เดินสมาธิ

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (ตรงกับ 21 กันยายน) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมที่ส...
24/09/2020

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (ตรงกับ 21 กันยายน) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมที่สนับสนุนอุดมการณ์ที่จะก่อให้เกิดสันติภาพ ในปี 2563 สหประชาติได้ประกาศธีมรณรงค์ว่า Shaping Peace Together โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม อ่านสาส์นวันสันติภาพ ร่วมสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก
นอกจากนี้ มีการพับนกพิราบ เพื่อใช้ในการแสดงออกถึงความปรารถนาของชาวม่วง-ขาว ที่มีต่อความสุขของทุกคนทั่วโลก

24/09/2020

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (ตรงกับ 21 กันยายน) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมที่สนับสนุนอุดมการณ์ที่จะก่อให้เกิดสันติภาพ ในปี 2563 สหประชาติได้ประกาศธีมรณรงค์ว่า Shaping Peace Together โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายคุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม อ่านสาส์นวันสันติภาพ ร่วมสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก
นอกจากนี้ มีการพับนกพิราบ เพื่อใช้ในการแสดงออกถึงความปรารถนาของชาวม่วง-ขาว ที่มีต่อความสุขของทุกคนทั่วโลก

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด"  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเส...
24/09/2020

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเสพติดแต่ละชนิดและแนวทางการป้องกันตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มนักเรียนและฐานให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับยาเสพติด โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด"  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเส...
24/09/2020

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเสพติดแต่ละชนิดและแนวทางการป้องกันตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มนักเรียนและฐานให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับยาเสพติด โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด"  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเส...
24/09/2020

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเสพติดแต่ละชนิดและแนวทางการป้องกันตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มนักเรียนและฐานให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับยาเสพติด โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด"  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเส...
23/09/2020

23 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอบรม "ค่ายวัยใสห่างไกลยาเสพติด" เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โทษของยาเสพติดแต่ละชนิดและแนวทางการป้องกันตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในช่วงเช้ามีการแบ่งกลุ่มนักเรียนและฐานให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน และในช่วงบ่ายเป็นการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับยาเสพติด โดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้คุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม

ตักบาตรวันศุกร์
19/09/2020

ตักบาตรวันศุกร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนุกกับการเรียนรู้ การจัดอาหารว่าง การจัดโต๊ะอาหาร🍱
18/09/2020

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สนุกกับการเรียนรู้ การจัดอาหารว่าง การจัดโต๊ะอาหาร🍱

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบพระคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียน

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบพระคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียน

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบพระคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียน

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบพระคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียน

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบพระคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียน

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน ...
14/09/2020

14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์นำโดย นางบงกชปวัน ชินวงศ์ คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดการแสดงนำเสนอผลงาน โครงการโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องในโอกาสโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และขอบพระคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียน

ที่อยู่

611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกองใหญ่
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 465 0585

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
ขอขอบพระคุณมากค่ะ ... คุณครูศรีนวล และ อิเล็คโทนตัวเก่าที่โรงเรียน
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
วันที่19-20. มิถุนายน. 2560 การแข่งขันหมากกระดานระดับโซน ผลการแข่งขันหมากฮอสรุ่นอายุ 10. ปี หญิง เด็กหญิงณัฏฐธิดา. การะเกษ. ได้ที่2. เป็นตัวแทนแข่งขันระดับกรุงเทพช้างน้อยเกมส์ต่อไปคะ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเขตบางกอกใหญ่ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนการแข่งขันหมากฮอสรุ่นอายุ10ปีชาย,หญิงและ14ปีชาย. และวิ่งผลัดรุ่นอายุ 8ปี หญิง