โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 611/1 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-465-0585 แฟกซ์ 02-891-1277
รถประจำทางที่ผ่าน
สาย 40 56 149 และ 177
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อักษรย่อ ก
บญ. มร.
ก หมายถึง กรุงเทพมหานคร
บญ. หมายถึง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
มร. หมายถึง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์


ตราประจำโรงเรียน
มงกุฎประกายรัศมี เหนืออักษรย่อ มร.
ด้านล่างมีริ้วโบว์โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

ประวัติโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 เดิมเป็นโรงเรียนประชาเทศบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน
ปี พ.ศ. 2482 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครธนบุรี
ปี พ.ศ. 2487 ได้โอนกลับมาอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2501 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004 จากเทศบาลนครธนบุรี จำนวน 160,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 100,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้าง 260,000 บาท
ปี พ.ศ. 2504 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครธนบุรี
ปี พ.ศ. 2514 ได้โอนไปสังกัดเทศบาลนครหลวง (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 จัดตั้งนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเทศบาลนครหลวง)
ปี พ.ศ. 2515 ได้โอนไปสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้เรียกนครหลวงของประเทศว่า กรุงเทพมหานคร พนักงานเทศบาลนครหลวงเปลี่ยนสภาพเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารตึก 3 ชั้น แบบ 666 จำนวน 6 ห้องเรียน คิดเป็นค่าก่อสร้าง 847,000 บาท โดยรื้ออาคารเรียนแบบ 004
ปี พ.ศ. 2520 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 666 จำนวน 3 ชั้น 6 ห้องเรียน คิดเป็นค่าก่อสร้าง 813,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,660,000 บาท
ปี พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น แบบ สนศ. 263 จำนวน 8 ห้องเรียน ชั้นล่างเปิดโล่ง คิดเป็นค่าก่อสร้าง 5,558,000 บาท
ปี พ.ศ. 2542 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตบางกอกใหญ่ เข้ามาตั้งสำนักงานในโรงเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 150 คน มีครู 12 คน พนักงานสถานที่ 2 คน ธุรการ 1 คน คนเลี้ยงเด็ก 3 คน แม่ครัว 2 คน

ทำเนียบผู้บริหาร
1. นายเชาวลิต กัลป์ยาณมิตร์ ครูใหญ่ พ.ศ.2476 - 2477
2. นายชิต ยุวนวรรธนะ ครูใหญ่ พ.ศ.2477 – 2478
3. นายยุหร่ง พลายมาศ ครูใหญ่ พ.ศ.2478 – 2480
4. นายทวี พิมพาหุ ครูใหญ่ พ.ศ.2480 – 2482
5. นายสังข์ ศุขศิริ ครูใหญ่ พ.ศ.2482 – 2485
6. นายชื้น โพธิ์ทอง ครูใหญ่ พ.ศ.2485 – 2489
7. นายนิพนธ์ สุดลาภา ครูใหญ่ พ.ศ.2489 – 2493
8. นายปรีชา เคียงประดู่ ครูใหญ่ พ.ศ.2493 – 2499
9. นางบุญช่วย ปั้นจันทร์หอม ครูใหญ่ พ.ศ.2499 – 2512
10. นางสาวจันทนา ศตูจูฑะ ครูใหญ่ พ.ศ.2512 – 2513
11. นางพนมศรี วัฒนอัมพร ครูใหญ่ พ.ศ.2513 – 2521
12. นายบูรณะ แสงสาคร ครูใหญ่ พ.ศ.2521 – 2524
13. นายเยื้อน สีขาว อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2524 – 2528
14. นางกรรณิกา จุลมกร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2528 – 2536
15. นายเกษม ช่วยชูวงศ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2536 – 2539
16. นางสาวนลินี ภาติกะวัยวัฒน์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2539 – 2541
17. นางกมลา จินดาวัฒน์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2541 – 2542
18. นายบุญส่ง มีชัยศรี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2542 – 2544
19. นางลัดดาวัลย์ ด้วงสถิต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2544 - 2549
20. นายชัยวัฒน์ แสงมณี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2549 – 2553
21. นายสมเกียรติ วัลลภธารี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2553 - 2554
21. นางวิมลศรี กนิษฐพยาฆร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554 – 2556
22.นายบรรเจิด ท้าวแพทย์ ผู้อำนวยการ พศ.2556-2558
23.นางภานุมาศ อัศวสุนทรางค์กูล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558-2559
24. นางสาวสมฤดี พละวุฑิโฒทัย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560-2562
25. นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562- ปัจจุบัน
บุคลากรในโรงเรียน
1. นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. นางสาวรุ่งแสง ธนาภรณ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวกาญจนา ปานดำ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวหทัย ชิโนทัย วิทยฐานะครูชำนาญการ
5. นายนิรัญ พันธ์แก่น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
6. นาวสาวทับทิม สุกใส วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
7.นางสาววิภาดา หนันทุม วิทยฐานะครูชำนาญการ
8. นางสาวพิมพ์กมล จันทร์ศร ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
9.นางสาวพรพิลา ดวงจันทร์ ครูผู้ช่วย
10.นางสาวณัฐจิตตพัฒน์ พลสันเทียะ ครูผู้ช่วย
11. นางสาววรรณา นาคเป้า พี่เลี้ยง ส.1
12. นางพรนภา ภูพนานุสรณ์ พี่เลี้ยง ส.1
13. นายไพบูลย์ พรหมสถิต พนักงานสถานที่
14. นางสาวเบญจภรณ์ ยลปราโมทย์ พนักงานสถานที่


คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี ดนตรี-กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สร้างสัมพันธ์ชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน
ปญญา โลกสม ปชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน
ม่วง – ขาว

วิสัยทัศน์
นักเรียน อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ได้เหมาะกับวัย
คุณธรรมนำการปฏิบัติ รักษ์ดนตรี มีสุขอนามัย
จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริหารจัดการทันสมัย ใช้ชุมชนร่วมพัฒนา


สถิตินักเรียนปีการศึกษา 2563
ชั้น จำนวนเต็ม
ชาย หญิง รวม
อ. 1 3 4 7
อ 2 5 3 8
รวมอนุบาล 8 7 15
ป.1 7 2 9
ป.2 6 8 14
ป.3 3 1 4
ป.4 3 6 9
ป.5 5 3 8
ป.6 5 11 16
รวม ประถม 29 31 60
รวมทั้งสิ้น 37 38 75
(26)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง...
31/07/2021

โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
#ทุกคนปลอดภัย
#สถานศึกษาปลอดภัย
💜

On School Line กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ส่งภาพกิจกรรมจิตอาสา ที่บ้าน
28/07/2021

On School Line กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ส่งภาพกิจกรรมจิตอาสา ที่บ้าน

นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ร่วมถวายพานพุ่มพร้อมลงนามถวายพระพรเ...
27/07/2021

นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ร่วมถวายพานพุ่มพร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บรรยากาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1🏫 ปีการศึกษา 2564 #การเรียนการสอนออนไลน์ > Online ,On-Hand ,On School Line#ส่งกำลังใจให้เด...
15/06/2021

บรรยากาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1🏫 ปีการศึกษา 2564 #การเรียนการสอนออนไลน์ > Online ,On-Hand ,On School Line
#ส่งกำลังใจให้เด็กๆเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคย🥰🤟"𝗡𝗲𝘄 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗡𝗲𝘄 𝗘𝗱𝘂)"🎊💞

ผู้บริหาร คณะครู พร้อมแจกค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน/เอกสารการเรียน/อาหารเสริม(นม) แล้วนะคะ
14/06/2021

ผู้บริหาร คณะครู พร้อมแจกค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน/เอกสารการเรียน/อาหารเสริม(นม) แล้วนะคะ

#ประชาสัมพันธ์ เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบค่ะ
13/06/2021

#ประชาสัมพันธ์
เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบค่ะ

#ประชาสัมพันธ์
เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบค่ะ

เพิ่มเติมรายชื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
13/06/2021

เพิ่มเติมรายชื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เพิ่มเติมรายชื่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

12/06/2021
ภาษาไทย ป.3 เรื่อง สระ

บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทย ป.3
เรื่อง สระ
จัดทำโดย ครูนิรัญ พันธ์แก่น
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
#ขอบคุณภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ตด้วยครับ

แจ้งรายชื่อนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2654 และเรียนเชิญผู้ป...
12/06/2021

แจ้งรายชื่อนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2654 และเรียนเชิญผู้ปครองและนักเรียน เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน (Group Line) เพื่อติดต่อสื่อสาร กับครูประจำชั้น และการเรียนรูปแบบ On School Line

ประกาศแจ้งรับค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน / รับเอกสารการเรียน / รับอาหารเสริม(นม) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
12/06/2021

ประกาศแจ้งรับค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน / รับเอกสารการเรียน / รับอาหารเสริม(นม) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศแจ้งรับค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน / รับเอกสารการเรียน / รับอาหารเสริม(นม) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศแจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2664
12/06/2021

ประกาศแจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2664

ประกาศแจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2664

10/06/2021

ในบุหรี่มีนิโคตินที่เป็นสารเสพติด และสารเคมีมากกว่า 7000 ชนิด และสารพิษอีก 250 ชนิด และสารก่อมะเร็ง 20 กว่าชนิด

การสูบบุหรี่ 1 ครั้งเราจะรับเอาสารพิษ สารเคมีเข้าร่างกายเป็นพันๆ ชนิดในเวลาแค่ไม่กี่วินาที แถมยังเผื่อแผ่สารเหล่านี้ไปสู่คนรอบข้างได้อีก

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบุหรี่ถึงนำพาเอาโรคร้ายแรงมาถึงร่างกายได้แทบจะทุกส่วน
ตั้งแต่หลอดเลือดสมอง ทางเดินอาหาร หัวใจ กระดูกสันหลังและกล้านเนื้อ ปอด เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความเสี่ยงแท้งของหญิงตั้งครรภ์ และมีโอกาสตาบอด

การสูบบุหรี่เป็นการสะสมเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายเรื่อยๆ จนเมื่อถีงวันที่โรคร้ายมาถึง ก็ยากเกินกว่าที่จะแก้ไขหรือป้องกันอะไรได้แล้ว และยังตามมาด้วยค่ารักษาที่สูงมาก เลิกวันนี้ก่อนจะถึงวันนั้น

#worldnotobaccoday
#committoquit
#เลิกสูบลดเสี่ยง #คุณทำได้
#กคส.

08/06/2021
การเขียนบอกจำนวน

บทเรียน ออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้น ป.3 เรื่อง การเขียนบอกจำนวน
#ขอบคุณ เจ้าของภาพและวีดีโอประกอบครับ

โรงเรียน กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย.นี้     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร...
19/05/2021

โรงเรียน กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประชุมศบค.กทม.จึงเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียนจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็ว ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตตรวจแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียน กทม.เลื่อนเปิดเทอมเป็น 14 มิ.ย.นี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ประชุมศบค.กทม.จึงเห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 โดยระหว่างรอเปิดภาคเรียนจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วนโดยเร็ว ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตตรวจแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

📌ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564📌
07/05/2021

📌ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564📌

📌ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564📌

6 พฤษภาคม 2564   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563    ซึ่งผลกา...
06/05/2021

6 พฤษภาคม 2564
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ซึ่งผลการประเมินด้านภาษาไทย (Thai Language) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.12และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.25คะแนน เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.18
ซึ่งคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน อยู่ในกลุ่มคุณภาพ ดีมาก ขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคน และครูผู้สอนทุกท่าน

🎤🔈#ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #จากวันที่ 17 พฤษภาคม 256...
29/04/2021

🎤🔈#ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 📢#เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน💕
🏫โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ขอประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
มีข้อสงสัยติดต่อเพิ่มเติม โทร.02 465 0585

🎤🔈#ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 📢#เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน💕
🏫โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ขอประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564
มีข้อสงสัยติดต่อเพิ่มเติม โทร.02 465 0585

🎉ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563🎉มีนักเรียนที่สมัครใจเข้าท...
23/04/2021

🎉ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563🎉มีนักเรียนที่สมัครใจเข้าทดสอบ จำนวน 3คน 👍 เฉลี่ยทุกรายวิชา สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ ขอชื่นชมนักเรียน และคณะครูผู้สอนทุกท่าน

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน🎉#RT_ระดับดี_รวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศ🎉 ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านที่สอนระ...
23/04/2021

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
🎉#RT_ระดับดี_รวม2ด้านสูงกว่าระดับประเทศ🎉 ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2563🎉

ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านทุกคนด้วยนะคะ
19/04/2021

ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านทุกคนด้วยนะคะ

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถ...
08/04/2021

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมายคุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ในช่วงบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับโอวาทจากนางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถ...
08/04/2021

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมายคุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ในช่วงบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับโอวาทจากนางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถ...
08/04/2021

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมายคุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ในช่วงบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับโอวาทจากนางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถ...
08/04/2021

2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมอำลาอาลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในช่วงเช้า ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมายคุณครูกาญจนา ปานดำ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ในช่วงบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับโอวาทจากนางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์

----- 6 เมษายน 2564 -----  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เข้าร่วมประชุมครู เพื่อ รับฟังนโยบายทางด้านกา...
06/04/2021

----- 6 เมษายน 2564 -----
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เข้าร่วมประชุมครู เพื่อ รับฟังนโยบายทางด้านการศึกษา โครงการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดราชสิทธาราม
โดย นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

----- 5 เมษายน 2564 ----- ผอ.บงกชปวัน ชินวงศ์ พร้อมคณะครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชา...
05/04/2021

----- 5 เมษายน 2564 -----
ผอ.บงกชปวัน ชินวงศ์ พร้อมคณะครู
เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดราชสิทธาราม โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กล่าวเปิดรายงาน
โดยวิทยากร พลอากาศตรีนายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ

คุณครูทับทิม สุกใส นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 กราบลาพระราชปริยัติโกศล เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ เนื่...
02/04/2021

คุณครูทับทิม สุกใส นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 กราบลาพระราชปริยัติโกศล เจ้าอาวาสวัดใหม่พิเรนทร์ เนื่องในโอกาสที่นักเรียนจบการศึกษา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป สาธุ 🙏🙏🙏

จากคำคล้องจองที่ครูให้ท่องในช่วงเรียนออนไลน์ นำมาสู่การรวบรวมคำคล้องจองด้วยตนเอง ต่อยอดอีกครั้ง โดยการนำมาสร้างเกมโดมิโ...
30/03/2021

จากคำคล้องจองที่ครูให้ท่องในช่วงเรียนออนไลน์ นำมาสู่การรวบรวมคำคล้องจองด้วยตนเอง ต่อยอดอีกครั้ง โดยการนำมาสร้างเกมโดมิโนคำคล้องจองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
👍👍👍

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซัอมหนีไฟ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...
30/03/2021

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์จัดกิจกรรมการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซัอมหนีไฟ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นำโดยนางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรม

29 มีนาคม 2564  ผอ.บงกชปวัน ชินวงศ์ มอบหมายคุณครูนิรัญ พันธ์แก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ...
29/03/2021

29 มีนาคม 2564
ผอ.บงกชปวัน ชินวงศ์ มอบหมายคุณครูนิรัญ พันธ์แก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2/2564

📌📌ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์...
27/03/2021

📌📌ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) ท่านผู้ปกครองที่้ต้องการนำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ สามารถกดเข้าลิงค์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ระบบรับสมัครนักเรียน และนำส่งเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 📢 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานโรงเรียน โทร 02 4650585 ในวันและเวลาราชการค่ะ ลิงค์ระบบรับสมัครนักเรียน สำหรับชั้นอนุบาล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpHv76Kq9uk7bhLUpXhGp8p6mw__i5UdvnZJkCy-Wd1fl5Ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/1hu3wLbAcKSda3RvJMByfHRwAFUVntVRkuqIEIW4QYZY/edit

ตักบาตรวันศุกร์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
26/03/2021

ตักบาตรวันศุกร์ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

ประชาสัมพันธ์     เรื่อง ส่งประกาศการสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา...
26/03/2021

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ส่งประกาศการสรรหาบริษัทประกันภัย เพื่อทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์     เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
24/03/2021

ประกาศโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

24 มีนาคม 2564 นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ประธานสนามสอบ นางสาวนฐพร สายทอง นางสีดา ...
24/03/2021

24 มีนาคม 2564 นางบงกชปวัน ชินวงศ์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ประธานสนามสอบ นางสาวนฐพร สายทอง นางสีดา ดัชถุยาวัตร คณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนวัดดีดวด ตรวจสอบข้อสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมดำเนินการสอบเวลา 8.30 น -12.00 น.

ที่อยู่

611 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกองใหญ่
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 465 0585

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลในโครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ” ครั้งที่ 16
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"
ขอขอบพระคุณมากค่ะ ... คุณครูศรีนวล และ อิเล็คโทนตัวเก่าที่โรงเรียน
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
วันที่19-20. มิถุนายน. 2560 การแข่งขันหมากกระดานระดับโซน ผลการแข่งขันหมากฮอสรุ่นอายุ 10. ปี หญิง เด็กหญิงณัฏฐธิดา. การะเกษ. ได้ที่2. เป็นตัวแทนแข่งขันระดับกรุงเทพช้างน้อยเกมส์ต่อไปคะ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเขตบางกอกใหญ่ผลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนการแข่งขันหมากฮอสรุ่นอายุ10ปีชาย,หญิงและ14ปีชาย. และวิ่งผลัดรุ่นอายุ 8ปี หญิง