กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล กองบริการการศึกษา ทุกปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
กองบริการการศึกษา บริการด้วยหัวใจ สอบถามเพิ่มเติม สอบถามมาใน Inbox วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดตามที่รัฐประกาศไว้

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ...
11/01/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564 สำหรับนักศึกษาระดับ...
10/01/2022

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
01/01/2022

Photos from มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4/2564 สำหรับนักศึกษาระดับ...
27/12/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแ...
20/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ฉบับที่ 5 (ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึง 31 มกราคม 2565)
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) ฉบับที่ 5 (ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึง 31 มกราคม 2565)
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th  #www.ssru.ac.th#https://reg.ssru...
20/12/2021

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาระดับ...
16/12/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน#www.ssru.ac.th#htt...
01/12/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th  #www.ssru.ac.th#https://reg.ssru...
01/12/2021

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ reg.ssru.ac.th *** #www.ssru.ac.th#https://reg.ssru.ac.th
22/11/2021

***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***#www.ssru.ac.th#http...
11/11/2021

***การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาระดับ...
08/11/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

27/10/2021
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18/10/2021
***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับ...
12/10/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th
#https://admission.ssru.ac.th

11/10/2021

สำหรับนักศึกษาที่ต้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 และไม่สะดวกในการเดินทางมาถ่ายรูปที่ มหาวิทยาลัย สามารถส่งเป็นไฟล์ภาพได้ ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดนี้

06/10/2021

เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 6-27 ตุลาคม 2564
👇👇👇
https://ssru-bamshop.com/?product_cat=%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยผู้มาติดต่อราชการ ผู้มารับบริการ และนักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือมีผลการตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นลบไม่เกิน 14 วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมั...
05/10/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/qd5kacdi.pdf

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
05/10/2021

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)https://cts.ssru.ac.th/File/IS/...
05/10/2021

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/soxvsmer.pdf

**การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th *** #ww...
01/10/2021

**การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

**การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพ...
16/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 4

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 24/2563 สำหรับนักศึกษาระดั...
14/09/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 24/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 23/2563 สำหรับนักศึกษาระดั...
29/08/2021

***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 23/2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***
#www.ssru.ac.th
#https://reg.ssru.ac.th

20/08/2021

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารประกอบการสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มีดังนี้
-ใบสมัครhttp://nurse.ssru.ac.th/useruploads/files/20210104/c83c342984fba3abebd44a51060eab1c9ebc3ed1.pdf
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-รูปถ่าย

ส่งเอกสารใบสมัครมาที่
E-mail : [email protected]
ระบุหัวข้อเรื่อง : สมัครเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ที่อยู่

1 Uthongnok Rd. 3rd Floor President Officer Wachira Dusit
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

https://reg.ssru.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ชาวนิเทศๆ ชาวสวนสุนันทาทุกคน📢📢 เทศกาลลงทะเบียนเรียนได้กลับมาแล้วน้า👋👋 อย่าลืมเช็ค📍 วันเวลาลงทะเบียนเรียนของตัวเองด้วยน้า⏰🖥 จะได้วางแผนกันได้ไม่พลาด☺️ ได้เวลาที่อยากลงเรียน🥰 https://reg.ssru.ac.th 👈🏼เว็บลงเรียน🥰 หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #การโฆษณาและสื่อสารการตลาดสวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #COMARTSSRU #CASSRU #CCASSRU #ADSSRU #SSRU
รบกวนปลดล็อกระบบทะเบียนหน่อยค่ะพอดีอัพโหลดเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาผิดค่ะ 64123402028 เลอลักษณ์ แก้วเอียด
เห็นน้องนั่งรอลงทะเบียนเรียนมาสองวันละ ถ้าได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ และนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ไม่พัฒนาจัดการระบบให้ดี งั้นกลับไปยุคเปเปอร์ไหมครับ เห็นเป็นทุกเทอมทุกภาคเรียน หมดเวลาไปวันๆกับการนั่งรอหน้าคอม ปรับปรุงนะครับ เค้าเสียเงิน ไม่ได้เรียนฟรี ลงทะเบียนไม่ทัน ระบบล่มก็ผลักภาระมาให้นักศึกษา
กราบเรียนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเอกสารรับรองบรรจุครูผู้ช่วย ดิฉันนางสาว กรรณิการ์ เอี่ยมสอาด จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปี 2558 ต้องการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ซึ่งหมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ต้องการเอกสารรับรอง โดยให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเซ็นรับรอง ดิฉันจะดำเนินการดังกล่าวและติดต่อผู้เกี่ยวข้องโดยวิธีใด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวจาก covid - 19 ระบาด ( นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสอาด เบอร์ติดต่อ 0629456355)
รบกวนสอบถามคะ พอดีหนูต้องสอบบรรจุครูผู้ช่วย หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 มิถุนายน นี้ และหนูต้องการเอกสารให้ฝ่ายทะเบียนทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทารับรอง ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเวลาดังกล่าวครับ
🌸 กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 🌸 🌸 และการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (ปรับปรุงใหม่) 🌸 🌸 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 🌸 #www.ssru.ac.th 🌸 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ 🌸 ➡️ www.reg.ssru.ac.th ⬅️ ตามช่วงวันดังต่อไปนี้ ... 🌸 Download ใบแจ้งและชำระค่าเทอม 🌸 📌 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 📌 ... 🌸 รหัส 59-61 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา. 🌸 📌 ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 📌 ... 🌸 รหัส 62 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 🌸 📌 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 📌 ... 🌸 รหัส 63 ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 🌸 📌 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2563 📌 📌 นักศึกษาเข้าใหม่รหัส 63 ลงทะเบียนได้ทันทีทุกคน 📌 📌 เพราะชำระค่าเทอมตอนรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว 📌 ... 📍 ยกเว้นค่าปรับการชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 📍 📍 และเพิ่ม-ถอนวิชาได้ก่อนการชำระค่าเทอมทุกคน 📍 📍 เฉพาะนักศึกษาที่มีสถานภาพ "ปกติ" เท่านั้น 📍 ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาสมัครกันเยอะๆๆ นะค่ะ #ฝ่ายรับเข้าศึกษา
สวย หล่อ ในแบบสวนสุนันทากันดีกว่า ทางร้าน SSRU CLOSET(อาคาร 21) มีบริการจำหน่ายเครื่องแต่งกายที่ถูกระเบียบ และถูกใจนักศึกษา ในราคาที่สบายกระเป๋า พร้อมสบายใจผู้ปกครอง หากน้องๆคนไหนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2160 1134 ,0 2160 1055 #สวนสุนันทา #ssrucloset สำนักทรัพย์สิน และรายได้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยและมีพระราชวินิจฉัย เลื่อนกำหนดการพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครได้มีหนังสือ ขอเลื่อนฯ เนื่องจากมี นักศึกษาและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งจริงอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎฯ ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่น้ำท่วมแต่ยังมีกลุ่มนักศึกษาอีกไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัย และอาจจะไม่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีฯ ตามกำหนดการเดิมพวกเรายินดีที่จะรอให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปก่อน #ฉันรักในหลวง#
นักศึกษาปีสุดท้ายที่ต้องสอบโทอิค ไม่ผ้านหลายคน มหาวิทยาลัยไม่มีแนวทางช่วยเหลือเลยหรือ เรียนมาแล้วขาดเพียงวิชาเดียว มหาวิทยาลัยควรหาทางช่วยนักศึกษากลุ่มนี้ด้วย
ทำไม มหาลัยเปิดให้เด็กลงทะเบียนเรียน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา หรือเพียงเพราะคุณอยากให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ทัน ต้องมาลงเรียนซัมเมอร์ มันเป็นภาระของผู้ปกครองมากมาย ต้องการคำตอบมาก ใครก็ได้มาไขข้อข้องใจให้ด้วยค่ะ
รับสมัครเพิ่มเติม รอบ 5 บางสาขาวิชา ใครสนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะ ที่ www.admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 26 มิ.ย. 2562