สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร ติดต่อสอบถาม ข้อข้องใจเกี่ยวกับกิจกรรม ของคณะได้ตลอด

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
13/09/2021
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ได้จั...

12/09/2021

งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม แบบประเมินความเครียดในช่วงสถานการณ์covid-19 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสามารถ สแกน qr-code หรือ ลิ้งค์ https://link.bsru.ac.th/6m3 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

(นักศึกษาที่ทำแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้รับการบันทึก #กิจกรรมเลือก-มหาวิทยาลัย 1 กิจกรรม)

งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา รับรองว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตและการยินยอมจากนักศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ สำนักกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีส่วนเข้าตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประวัติ การรักษาทางการแพทย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา

12/09/2021

ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา
ที่เรียนสาขาดังต่อไปนี้
สาขาภาษาไทย
สาขาสังคมศึกษา
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาสื่อสารมวลชน
สาขาเทคนิคการแพทย์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
สาขาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา (ให้ยื่นกู้ในสาขาดนตรีไทย)

สามารถยื่นกู้ได้แล้วในระบบ DSL หรือ กยศ.Connect ให้นักศึกษาดำเนินยื่นกู้และส่งเอกสารได้ถึง วันที่ 25 กันยายน 2564 เท่านั้น

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://zhort.link/fL6

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้คร...
12/09/2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู รูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ประจำปีการศึกษา 2564
________________

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -12:00 น.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู(ออนไลน์)
ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

______
อีกทั้งมีการประกวดเรียงความ คำคม และเเต่งกลอนวันไหว้ครู

📍ผลการประกวดรางวัลเรียงความ คำคม และเเต่งกลอนวันไหว้ครู
https://www.facebook.com/285086541832691/posts/1538166436524689/
______
นำโดย
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และสโมสรคณะวิทยาการจัดการ

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
________________
ภาพ|ข่าวโดย
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการประกวดเรียงความ  คำคม  และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทค...
11/09/2021

ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู"
1. รางวัลชนะเลิศ
นายณัฐวี มละศรี คณะวิทยาการจัดการ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจันทิมา ม่วงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายนิคม แซ่โค้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รางวัลชมเชย
นางสาวกวินทิพย์ ฤทธิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------
ผลการประกวดคำคมไหว้ครู หัวข้อ "พระคุณครูผู้สร้างคน"
1. รางวัลชนะเลิศ
นายอรรถพล สาธุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสหัสวรรษ จงรัก คณะวิทยาการจัดการ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายนลธวัช การหวิด คณะวิทยาการจัดการ
4. รางวัลชมเชย
นางสาวศศิประภา รำไพเราะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------
ผลการประกวดรางวัลแต่งกลอนวันไหว้ครู หัวข้อ "ก้มกราบบังคมครูด้วยดวงใจ"
1. รางวัลชนะเลิศ
นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายอภิรักษ์ ถาอ่อนสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายสหัสวรรษ จงรัก คณะวิทยาการจัดการ
4. รางวัลชมเชย
นายนลธวัช การหวิด คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการค่ะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ_________________ขอเชิญช...
09/09/2021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
_________________

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Meeting ID: 880 6929 8625
Passcode: 123456

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88069298625?pwd=NGtDSnY5a25BWmN2TkpuOE5ybkM5UT09
___________

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับคณะ และนักศึกษาที่ต้องการเก็บกิจกรรม(ปี2-5) จะได้รับกิจกรรมเลือกคณะ
2. เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รูปแบบกิจกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม
_________________
ติดต่อ|สอบถามเพิ่มเติม

นายธันยา หมวดจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร 091-8475763

นางสาวชวิศา ฉิมพลี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทร 092-9048416

นางสาวรัตนนาค นรังศิยา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทร 062-9544515

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
_________________

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Meeting ID: 880 6929 8625
Passcode: 123456

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88069298625?pwd=NGtDSnY5a25BWmN2TkpuOE5ybkM5UT09
___________

หมายเหตุ :
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับคณะ และนักศึกษาที่ต้องการเก็บกิจกรรม(ปี2-5) จะได้รับกิจกรรมเลือกคณะ
2. เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รูปแบบกิจกรรมจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม
_________________
ติดต่อ|สอบถามเพิ่มเติม

นายธันยา หมวดจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร 091-8475763

นางสาวชวิศา ฉิมพลี นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทร 092-9048416

นางสาวรัตนนาค นรังศิยา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทร 062-9544515

09/09/2021

📣📣 ประกาศ...สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
สำนักกิจการนักศึกษา ขอเลื่อนกิจกรรม "อบรมการสร้างจิตสาธารณะและทักษะชีวิต ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3
🔖🔖จากวันที่ 11 กันยายน 2564 ออกไปก่อน
โดยจะประกาศให้ทราบภายหลังทาง Facebook Fanpage "สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"
...................................................................................................................................
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564----1. เข้าหน้าอวยพรจากเ...
09/09/2021

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
----
1. เข้าหน้าอวยพรจากเวบไซต์คณะฯ หรือที่ลิ้งค์ : http://human.bsru.ac.th/waikru/
2. กรอกข้อมูล เลือกคณะและสาขาวิชา ***ศิษย์เก่าก็สามารถร่วมส่งคำอวยพรได้นะคะ
3. เลือกพาน จากทั้งหมด 7 รูปแบบ
4. เขียนคำอวยพร แล้วกดส่งได้เลยค่ะ
----
แล้วพบกันในกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการร่วมส่งคำอวยพรให้อาจารย์ในสาขาของท่าน ก่อนถึงวันงานไหว้ครู วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
----
1. เข้าหน้าอวยพรจากเวบไซต์คณะฯ หรือที่ลิ้งค์ : http://human.bsru.ac.th/waikru/
2. กรอกข้อมูล เลือกคณะและสาขาวิชา ***ศิษย์เก่าก็สามารถร่วมส่งคำอวยพรได้นะคะ
3. เลือกพาน จากทั้งหมด 7 รูปแบบ
4. เขียนคำอวยพร แล้วกดส่งได้เลยค่ะ
----
แล้วพบกันในกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
----
ภาพ/ข้อมูลโดย : เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพจสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวภายในและภายนอก...
09/09/2021

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผ่าน Facebook Fanpage : BSRU News และ Line

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ผ่าน Facebook Fanpage : BSRU News และ Line

คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ  คำคม แต่งกลอนวันไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์แ...
07/09/2021

คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ คำคม
แต่งกลอนวันไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2564
_______

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น.

____________

หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความ คำคม
แต่งกลอนวันไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
ประจำปีการศึกษา 2564
_______

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น.

____________

หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการทุกประเภทถือเป็นที่สิ้นสุด

Photos from สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
06/09/2021

Photos from สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

05/09/2021

#ร่วมแสดงความยินดี กับ “คณะฟ้อนสรวงเวียงสวรรค์” ร่วมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๔ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

03/09/2021

📢 มาแล้วค้าบกับช่วง “ 𝐹𝑟𝑒𝑠ℎ𝑦 มี 𝑄𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛” ถาม-ตอบกับองค์การ หัวข้อคือ “ น้องๆ อยากถามอะไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรา ” ให้คอมเม้นถามมา
🗯 ในใต้โพสต์นี้เท่านั้นน้า! แล้วพวกเราจะคัดเลือกคำถามมาตอบในกิจกรรมที่ 𝑆𝑜 𝐹𝑟𝑒𝑠ℎ𝑦 ชีวิตดี๊ดีกับน้องปี 1 ในวันที่ 5 กันยายนนี้นะค้าบ
💭 คอมเม้นถามกันมาเลย~

Photos from สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
03/09/2021

Photos from สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Photos from องค์การนักศึกษา มบส.'s post
02/09/2021

Photos from องค์การนักศึกษา มบส.'s post

01/09/2021

ประกาศ กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการนักศึกษา
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 15.00 น.
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายงานนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://refund.bsru.ac.th  ***โปรด...
30/08/2021
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันรับสิทธิ์.pdf

รายงานนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://refund.bsru.ac.th
***โปรดดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/66b

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.

28/08/2021

**รบกวนนักศึกษาอ่านให้เข้าใจก่อนทำแบบสำรวจ**

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปี 2 - ปี 5)
ในระบบ กยศ.Connect ไม่สามารถทำเรื่องเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากข้อมูลคำขอกู้เกินหลักสูตร ให้นักศึกษาทำแบบสำรวจที่ https://forms.gle/yTW8QazN6fVkKBqe7

เน้นย้ำ เฉพาะนักศึกษาที่คำขอกู้เกินหลักสูตร เท่านั้น

ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

เนื่องจากมีการทำแบบสำรวจไปแล้ว 1 รอบ แต่มีนักศึกษาทีทำเรื่องเบิกเงินกู้ยืมได้แต่เข้าไปทำแบบสำรวจ จึงให้นักศึกษาที่ทำเรื่องเบิกเงินไม่ได้ทำแบบสำรวจอีก 1 รอบ

Photos from สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
27/08/2021

Photos from สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

ทีมแม่ไก่ “วิศวกรสังคมBSRU” ลงพื้นที่แจกถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมห
27/08/2021
ทีมแม่ไก่ “วิศวกรสังคมBSRU” ลงพื้นที่แจกถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมห

ทีมแม่ไก่ “วิศวกรสังคมBSRU” ลงพื้นที่แจกถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมห

ทีมแม่ไก่ “วิศวกรสังคมBSRU” ลงพื้นที่แจกถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้รั...

27/08/2021

ประกาศด่วน
เนื่องจากกองคลังพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 20และ26 สิงหาคมที่ผ่านมา
ดังนั้น กองคลังจึงขอปิดบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องกองคลัง รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องทำการกักตัว หากต้องการมาชำระเงินเพื่อขอเอกสารที่มหาวิทยาลัย โปรดมาในวันที่ 2-3 กันยายน ส่วนช่องทางออนไลน์ติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่  1  เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  (ยกเว้นหลัก...
26/08/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ยกเว้นหลักสูตรค.บ.)
ในวันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

Meeting ID: 880 6929 8625
Passcode: 123456

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88069298625?pwd=NGtDSnY5a25BWmN2TkpuOE5ybkM5UT09

___________________________________

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อลุ้นรับเงินรางวัลในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรายละเอียดและเกณฑ์การตัดสินดังแนบในประกาศ

1.การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู"

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท

2.การประกวดแต่งคำคม หัวข้อ "พระคุณครูผู้สร้างคน"

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท

3.การประกวดประพันธ์กลอน 8 (ส่งได้ 2 บท แต่ไม่เกิน 4 บท) หัวข้อ "ก้มกราบบังคมครูด้วยดวงใจ"

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 500 บาท

📍ส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ https://forms.gle/7yXaLstR5V8H7S9bA
ตั้งแต่วันนี้ - 6 กันยายน 2564 เวลา 17:00 น.

หมายเหตุ :
1. กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้รับ Serial Key บังคับคณะ และนักศึกษาที่ต้องการเก็บกิจกรรม(ปี2-5)จะได้รับกิจกรรมเลือกคณะ
2. เนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา รูปแบบกิจกรรมจึงมีการปรับเปลียนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม

_________________
ติดต่อ|สอบถามเพิ่มเติม
นายธันยา หมวดจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทร 091-8475763

Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
24/08/2021

Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

23/08/2021

📣📣 ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ 📣📣
เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour และลุ้นรับของรางวัลมากมาย🎁🎉🎊
พบกับกิจกรรม ดังนี้
1. รับชม VTR แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนะนำการให้บริการของห้องสมุด
3. แนะนำบริการห้องสมุดผ่านช่องทางออนไลน์
4. แนะนำการเข้างาน Application Matrix Library
โดยรับชมผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting 🖥
--------
🙋‍♀️ ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม
1.นักศึกษาจะต้องมีจำนวน 10 คนขึ้นไป
2.ติดต่อห้องสมุดเพื่อระบุ วันเวลา ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
📍 หมายเหตุ : กิจกรรม Library Tour ไม่มี Serial Key ค่ะ

💁 สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณโบว์ 084-143-2542
หรือช่องทางออนไลน์
📍 Facebook: https://www.facebook.com/library.bansomdej
📍 Website: http://library.bsru.ac.th/
📍 Line: https://link.bsru.ac.th/19b
📍 E-mail : [email protected]

22/08/2021

🏃‍♂️🏃🏃‍♀️เชิญนักศึกษา ออกกำลังกาย...ต้าน COVID-19 เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ร่วมวิ่งสะสมระยะทาง โดยมีระยะทางให้สะสมจำนวน 2 ระยะทาง ได้แก่ 20 กิโลเมตร และ 40 กิโลเมตร
🥇🥇🥇สามารถสมัครได้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564
🥇🥇🥇สะสมระยะทางตั้งแต่ วัที่ 25 สิงหาคม - 20 กันายน 2564
📌📌📌รับกิจกรรมสูงสุด 3 กิจกรรม สามารถสมัครได้ที่
http://vrun.dsad.bsru.ac.th/
http://link.bsru.ac.th/vrun

Photos from BSRU News's post
22/08/2021

Photos from BSRU News's post

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
20/08/2021

Photos from สำนักคอมพิวเตอร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

20/08/2021

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมทำสัญญากู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.15 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting >>
**** ขอความร่วมมือนักศึกษาตั้งชื่อในการเข้าร่วมเป็น "รหัสนักศึกษา+ชื่อของตนเอง" ****

โดยนักศึกษาเข้าร่วมประชุมได้ที่
🖱 Join Zoom Meeting >>> https://link.bsru.ac.th/loan6401
Meeting ID : 886 0033 3028
Passcode : 1112
..................................................................................................................................

19/08/2021

ประกาศ
เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์
เพื่อการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา http://refund.bsru.ac.th
----------------------------------------------------------
ข้อมูลในเว็บไซต์มีการให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนยืนยันเรียบร้อยแล้ว
หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ให้ลงรหัสนักศึกษาได้ที่แบบฟอร์มนี้
----------------------------------------------------------
https://forms.gle/psho4taZmZhHYPzv6
----------------------------------------------------------
หรือที่ QR Code ด้านล่าง
---------------------------------------------------------
เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้แก้ไข / เปลี่ยนแปลงข้อมูล
จะประกาศในเพจ facebook
กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และ ส่งอีเมลไปยังอีเมลที่นักศึกษาตอบไว้
----------------------------------------------------------
** แบบสอบถามนี้บันทึกได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 อีเมล **
---------------------------------------------------------

ที่อยู่

Itsaraphap 15
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมมาร์ค นรากร หรัญรัตน์ ทะเลาะกับเมียแม่ของลูกแล้วผมก็ทำร้ายจิตใจ เค้าจนเป็นบ้าผมย่ำหยีหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยการ ที่พูดจาตอกย่ำดูถูกเหยียดหยามต่างๆนาๆและจะมี รูปภาพประวัติแชทประกอบตามมาทีหลัง .. เมียผมได้สร้างเฟสบุ๊คนี้ขึ้นมาเผื่อที่จะประจานเรื่องราว ทั้งหมดโดยได้ข้อมูลหลักฐานจากการบทสนทนาประชุม โดยบทสนทนานั้นเป็นของผมกับน้องผู้หญิง (ม.ราชฏักบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)ปี1 คณะมนุษย์ **โดยผมได้ผิดต่อภรรยาผมจริงๆผมมีอะไรกับน้องเค้าโดยการที่ แอบขึ้นพักอาศัยอยู่ในหอหญิงที่น้องเค้าเช่าพักอาศัยอยู่*** รวมไปถึงหลักฐานการค้ายาต่างๆของผมเอง .. ผมพลาดที่ดันส่งรูปไปให้ฝากเค้าแล้วต้องการหาเงินมา พยุงตัวเองขึ้นแต่ผมก็พลาดอีกที่ผมดันทำให้เค้ารู้ว่า ผมคิดยังไงต่อเค้า .. ณ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคย ได้พาเค้าไปฝากท้องตามที่ควรจะเป็น ผมปล่อยให้เค้าอยู่ห้องเช่าโดยฝากเพื่อนๆเค้าดูแลเพราะผมต้องทำงานบาร์โฮสอยู่ที่รัชดา 18 ผมทำลายความรู้สึกของเค้าต่างๆนาๆที่แบบว่า คนท้อง ไม่น่ามาเจอ แล้วผมก็ยังไม่เคยรู้สึกผิดอะไรเลยสักนิดรู้สึกแต่ว่า นี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมควรจะได้รับ แต่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกจากบ้านมาเพื้อที่จะลำบากกับผมผมกับดูแลเธอแบบทิ้งๆขว้างๆดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ . ผมยังเคยพูดใส่เธอเลยนะว่าจริงๆผมอะก็มีแล้ว มีจับเงินก้อนสามารถซื้อของชิ้นใหญ่ๆได้แล้ว แต่ผมไม่อยากซื้อเพราะผมไม่อยากให้เป็นชื่อเค้า ตอนนี้ผมก็รู้สึกโชคดีมากมีความสุขสุดๆ ที่สลัดเค้าหลุดไปได้แต่ถึงแม้ผมจะชอบไปตีหน้าบอก ใครต่อใครว่าผมนะไม่เคยคิดจะผิดกับเค้าเลย และนี้คือความจริงทั้งหมดอย่างคร่าวๆ ขอให้ไปประกอบตามภาพ วอนคุณ ตำรวจ ผู้พิทักษ์ประชาชนหรือท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยผู้อำนวยการทางมหาลัยช่วยดุลพินิจิพิจารณากรณีดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วย
แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1701599153378206/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1650379491833506/
ข่าวดี...สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ได้แล้วนะเธอ https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1632980100240112/
ใกล้สอบกันแล้วนะจ๊ะ ห้องสมุดมีบริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ที่ชั้น 4 เปิดให้บริการ 3 ห้อง สนใจมาใช้บริการกันได้นะจ๊ะ https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1631899850348137/
ข่าวดี...สำนักวิทยบริการฯ บริการที่นั่งอ่านใหม่ @ ห้องหนังสือเยาวชน ชั้น 6 เปิดให้นักศึกษาเข้าใช้บริการแล้ว ไป Check in กันได้เลยที่ อาคาร 8 ห้องสมุดนะจ๊ะ #Read Me Please #ไปให้สุดแล้วหยุดที่ห้องสมุด https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1627578557446933/
แนะนำนิยายที่สนุกจนวางไม่ลง https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1621467428058046/
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ เป็นตัวแทนรับหนังสือชุด ๓๐ ปี ข้างหน้าคลองคันนายาว จำนวน ๑ ชุด https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1621393394732116/
มาผ่อนคลายด้วยการอ่านหนังสือนิยาย เรื่องสั้น และหนังสือเยาวชน #น่าอ่านอย่างนี้หนังสือดีต้องรีบมาอ่าน https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1577346002470189/