ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Activities of The Secretariat of The Senate

คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าศึกษาดูงานวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครูและนั...
22/08/2023

คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าศึกษาดูงานวุฒิสภา

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและเยี่ยมชมสำนักรายงานการประชุมและชวเลข เพื่อรับฟังบรรยายกระบวนการการจัดทำบันทึกการประชุม บันทึกการออกเสียงลงคะแนนเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการจดและจัดทำรายงานการประชุม เทคนิค วิธีการ และแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและชวเลข พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทั้ง 6 กลุ่ม และบุคลากรของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการจดและจัดทำรายงานการประชุม การปฏิบัติงานจริง สาธิตการจดรายงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม นวัตกรรมแอปพลิเคชันการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการนำ speech to text (ถอดข้อความจากเสียง) ณ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องจริยธรรม มุมสีเขียว (Green Office) จากนั้นช่วงบ่าย เข้าชมห้องประชุมวุฒิสภา ห้องชมการประชุมสำหรับประชาชน ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 7 และพร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 พร้อมเดินเยี่ยมชมรอบๆ อาคารรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เ...
22/08/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน โดยมีนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลานุตาลัย วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักการพิมพ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาลูกจ้างประจำวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา ...
22/08/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักการพิมพ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาลูกจ้างประจำ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักการพิมพ์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของนางวรรณกร ธีรากิตย์ พนักงานเรียงพิมพ์ กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ โดยมี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และนางรักชนก เกสรทอง ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธี ณ ศาลา 2 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม "สภาจำลองสัญจร" เพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ...
18/08/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม "สภาจำลองสัญจร" เพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยมี นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำข้อมูลสถานศึกษา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 250 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ "การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" "วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง" "ระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" และ "กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา "(สภาจำลอง)" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนออนไลน์แทนการเรียนออนไซต์” ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมและให้ความสนใจกับกิจกรรมอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
12/08/2023

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิงหาคม พุทธศักราช 2566
.
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้แทนในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
#สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...
12/08/2023

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ศาลาสหทัยสมาคม นายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
#สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา #วันแม่แห่งชาติ

ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...
12/08/2023

ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 192 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
#วุฒิสภา #สว #วันแม่แห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในระดับ ผ่านดี ได้รับคะแนน 97.4...
10/08/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในระดับ ผ่านดี ได้รับคะแนน 97.43 คะแนน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA DAY 2023 : Growth & Goals) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน เข้าร่วม
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ผลการประเมินคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2566 ในภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 8,323 แห่ง จำนวนผู้ประเมิน 1,006,246 ราย พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 90.19 คะแนน ซึ่งมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 2.62 คะแนน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ 85 คะเเนนหรือระดับผ่านขึ้นไป พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 6,737 หน่วยงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.94 ของหน่วยงานทั้งหมด
โดยในปีนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเภทหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ได้คะแนน 97.43 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้คะแนน 97.21 คะแนน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้คะแนน 95.13 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน และสถาบันพระปกเกล้า ได้คะแนน 90.91 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน

‘’เตรียมรับภาวะฝนทิ้งช่วง...ภัยแล้งจากเอลนินโญ่’’ #สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภารายการ  #เสียงนี้เพื่อสังคม   ขอเชิญรับฟัง กา...
08/08/2023

‘’เตรียมรับภาวะฝนทิ้งช่วง...ภัยแล้ง
จากเอลนินโญ่’’
#สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
รายการ #เสียงนี้เพื่อสังคม ขอเชิญรับฟัง การสัมภาษณ์คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโลกในสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ที่จะมีผลต่อประเทศไทย
https://www.facebook.com/photo/?fbid=679209214240115&set=a.601238705370500

ออกอากาศ 3 สิงหาคม 2566
#วุฒิสภา #สว

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “สภาจำลองสัญจร” ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนค...
03/08/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “สภาจำลองสัญจร” ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองฯ (สภาจำลองสัญจร) โดย นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำข้อมูลสถานศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4-6 จำนวนทั้งสิ้น 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ เรื่อง "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง" รวมทั้ง "ระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" หลังจากนั้นเป็น "กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา (สภาจำลอง)" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชน
ร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนออนไลน์แทนการเรียนออนไซต์” ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภาและการเมืองการปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ...
30/07/2023

เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสนี้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมงาน

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
29/07/2023

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
28/07/2023

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปร...
28/07/2023

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ศาลาสหทัยสมาคม นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานฯ  และสมาชิกชมรม ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และป...
26/07/2023

เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานฯ และสมาชิกชมรม ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปล่อยปลาหน้าเขียง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสมาชิกชมรม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และร่วมกิจกรรมปล่อยปลาหน้าเขียง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
- 07.09 น. ใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณวงเวียน ริมน้ำเจ้าพระยา
- 07.39 น. พิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
- 07.59 น. ร่วมทำบุญปล่อยปลาหน้าเขียง
สำหรับกิจกรรม "ทำบุญปล่อยปลามีสุข" เป็นการปล่อยปลาหน้าเขียง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 โดยร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียง จำนวน 63 กิโลกรัม ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมจนถึงปัจจุบันบุคลากรได้ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียงแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,415 กิโลกรัม (2 ตันเศษ)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมและหลักธรรมทางศาสนา เพื่อยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับโดดเด่น และเป็นองค์กรแห่งความสุข

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำเยาวชนเปิดประสบการณ์เรียนรู้ประชาธิปไตยนอกห้องเรียนวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 นา...
25/07/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำเยาวชนเปิดประสบการณ์เรียนรู้ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย นำโดยนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ นำครูและนักเรียนจากภาคเหนือ จำนวน 165 คน ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) โดยมีพระวิทยากรให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายประกอบการเยี่ยมชม

เวลา 10.30 นาฬิกา ศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา ได้รับเกียรติจากนายสมโชค มีมะแม รองเลขานุการศาลฎีกา ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมสถานที่สำคัญของศาลฎีกา คือ ศาลฎีกานิทรรศน์ และห้องพิจารณาคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เวลา 14.00 นาฬิกา ศึกษาดูงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชดา ธนาดิเรก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ โดยทีมวิทยากรได้นำชมสถานที่สำคัญของทำเนียบรัฐบาล เช่น ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกนารีสโมสร เป็นต้น ทั้งนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างได้รับความรู้ตลอดจนประสบการณ์จากการได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “สภาจำลองสัญจร” ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวั...
20/07/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “สภาจำลองสัญจร” ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองฯ (สภาจำลองสัญจร) โดยมี นางพัณชิตา แสงใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำข้อมูลสถานศึกษา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 381 คน เข้าร่วมโครงการฯ

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ เรื่อง "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง" รวมทั้ง "ระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" หลังจากนั้นเป็น "กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา (สภาจำลอง)" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนออนไลน์แทนการเรียนออนไซต์” ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภาและการเมืองการปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.15-12.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง...
19/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.15-12.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประปานครหลวง

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางนวนันทน์ เนติธนากูล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นายเจษฎา ชำนาญป่า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนายรุ่งธรรม เปรมมางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้บริหารและสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง นำโดย คุณฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) และบุคลากรของสภาธรรมาภิบาล การประปานครหลวง จำนวน 60 คน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา
โดยรับชมวีดิทัศน์ เรื่อง "ความสำเร็จและการแบ่งปัน" แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น "การรวมพลังขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรม" จากนั้น นำคณะศึกษาดูงานชมกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ ณ สำนักการพิมพ์ และนำชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา เข้าชมห้องประชุมวุฒิสภา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัฐกาลที่ 7 และชมสถาปัตยกรรมเครื่องยอด อาคารรัฐสภา

ข่าว : sunan
ภาพ : B.tanatorn

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม  "สภาจำลองสัญจร" เพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง แก่เยาวชน 2 โรงเรียนในพื้นที่จั...
14/07/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม "สภาจำลองสัญจร" เพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง แก่เยาวชน 2 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดย นายพีระพจน์​ รัตนมาลี​ รองเลขาธิการวุฒิสภา​ เป็นประธานในพิธีเปิด โดย​มี นายวีระวัฒน์​ วัฒนา​ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ​ พร้อมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับโรงเรียนพัฒนานิคม​ โดยมีนายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานฯ​ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และใน เวลา 13.00 นาฬิกา​ ณ​ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นายธรรมวิทย์​ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประธานในพิธีเปิด​ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวนทั้งสิ้น 307 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ เรื่อง "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" "วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง" "ระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" และ "กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา (สภาจำลอง)" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเผยแพร่ฯ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนออนไลน์แทนการเรียนออนไซต์” ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้มีส่วนร่วมและให้ความสนใจกับกิจกรรม​ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

#สภาจำลองสัญจร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สภาจำลองสัญจร” เพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชา...
13/07/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สภาจำลองสัญจร” เพื่อให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยมี นางจุมรี เฮ้าปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ได้กล่าวต้อนรับคณะของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ทั้งนี้ โดยมีนายวิเชียร​ บัวบาน​ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค​ เป็นผู้แทนสำนักงานฯ​ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวนทั้งสิ้น 158 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายหัวข้อ เรื่อง "การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" "วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง" "ระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" และ "กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา (สภาจำลอง)" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ฯ​ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานฯ

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนออนไลน์แทนการเรียนออนไซต์ "ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ นักเรียนได้ให้ความสนใจในทุกกิจกรรมและมีความตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างดี

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท...
13/07/2023

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม 2566

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ครั้งที่ 2 ว...
12/07/2023

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ครั้งที่ 2 : การเสวนาเกษียณอย่างเกษมด้วยวิถีเกษตร โดยมี นางนวนันท์ เนติธนากูล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และความผูกพันของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
✅ นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา และ
✅ ดร. เกริก มีมุ่งกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นวิทยากรเสวนา รวมถึงผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมการเสวนา

ในการนี้ เลขาธิการวุฒิสภา ได้กล่าวว่า
​​การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของบุคลากร นั้น นอกจากการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแล้ว การเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็มีความสำคัญยิ่งต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ที่เป็นรากฐานของการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยวิถีเกษตร พร้อมกับได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคำกล่าวที่ว่า “งานได้ผล คนเป็นสุข”
​​
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)
(heart)คกก สร้างสุข(heart)

ผู้แทน สนง. วุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องใ...
11/07/2023

ผู้แทน สนง. วุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ครบรอบ 35 ปี โดยมีนางสาวสนิฎา ปานคงคา ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #สว

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบั...
10/07/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 13/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาผู้แท...
07/07/2023

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6 โซน N อาคารรัฐสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #ประธานสภา

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระร...
26/06/2023

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พุทธศักราช 2566
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้แทนในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #สมเด็จพระสังฆราช

ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป...
26/06/2023

ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566
#วุฒิสภา #สว #สมเด็จพระสังฆราช

รับชมคลิปสรุปการจัดกิจกรรม "สภาจำลองสัญจร" ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุน...
26/06/2023

รับชมคลิปสรุปการจัดกิจกรรม "สภาจำลองสัญจร" ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแก่เยาวชน ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/Xu9tZFoggnA
#สภาจำลอง #สภาจำลองสัญจร

26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงของโลก โดยเฉพาะกลอนนิทาน เรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับการยกย่องจากองค์การ...
26/06/2023

26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่”

กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงของโลก โดยเฉพาะกลอนนิทาน เรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของดลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย”

#วุฒิสภา #สว
#วันสุนทรภู่ #สุนทรภู่

“ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา”26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป...
26/06/2023

“ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา”

26 มิถุนายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร #สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#วุฒิสภา #สว #สมเด็จพระสังฆราช

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระราชกุ...
25/06/2023

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นายสมใบ มูลจันที ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

24/06/2023
ผู้แทน สนง. วุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 73 ปีวันที่ ...
23/06/2023

ผู้แทน สนง. วุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 73 ปี

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริษัท สยามรัฐ จำกัด เขต บางพลัด กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 73 ปี โดยมีนายวิโรจน์ วัฒนธาดากุล บรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ

ประธานวุฒิสภา มอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัดและหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนผลการปฏิบัติรา...
22/06/2023

ประธานวุฒิสภา มอบโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัดและหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 โซน N อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ในฐานะประธาน ก.ร. เป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัดและหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมในพิธี
โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และควรค่าแก่ความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งกล่าวว่า ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย รวมทั้งนำนโยบายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา หรือ ก.ร. ที่สนับสนุนให้ราชการส่วนรัฐสภา เป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี มีความสามารถ ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดพิธีมอบโล่ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในครั้งนี้ จึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานของการรักษากฎระเบียบต่าง ๆ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่สังกัดรัฐสภาที่ได้รับมอบโล่รางวัลฯ ร่วมกันพัฒนาระบบราชการ ส่วนสังกัดรัฐสภา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. รางวัลประเภทส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ภาพรวมองค์กร) ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2. รางวัลประเภทหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัด (หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีน้ำหนักคะแนนรวม มากกว่า 5)
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ สำนักการประชุม สำนักสารสนเทศ และ สำนักพัฒนาบุคลากร
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักกรรมาธิการ 1 และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. รางวัลประเภทหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัด (หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีน้ำหนักคะแนนรวม ระหว่าง 1 - 5)
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ สำนักนโยบายและแผน สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักวิชาการ
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ สำนักการประชุม สำนักกฎหมาย และกลุ่มตรวจสอบภายใน
4. รางวัลประเภทหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผลการปฏิบัติราชการดีเด่น
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ สำนักสารสนเทศ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา สำนักการพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และสำนักประชาสัมพันธ์
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แก่ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
#วุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้า คนวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน” วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ...
21/06/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้า คนวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน”
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา โถงกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้า คนวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน” โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีอดีตผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ คณะผู้เกษียณอายุราชการได้ร่วมรับชมวิดีโอเปิดอ้อมแขนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคลิปความภาคภูมิใจในรางวัลเกียรติยศของพี่น้องสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งรับชมคลิปวิดีโอแนะนำสัปปายะสภาสถาน จากนั้น เลขาธิการวุฒิสภาพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อคณะผู้เกษียณอายุราชการ
จากนั้น คณะผู้เกษียณอายุราชการได้เข้ากราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ชั้น MB1 และเข้าชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 4 และเข้าชมห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 4 พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมปลาอานนท์และถ่ายภาพเครื่องยอดจากมุมริมน้ำเจ้าพระยา
โอกาสนี้ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องจัดเลี้ยง 102 – 104 ริมน้ำ ชั้น 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรม “คืนสู่เหย้า คนวุฒิสภา ณ สัปปายะสภาสถาน”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654048390101576&id=100064892612655&mibextid=ZbWKwL

ที่อยู่

1111 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}