Clicky

ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ

ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ Activities of The Secretariat of The Senate

เปิดเหมือนปกติ

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์วันพฤหัสบดีที่...
13/01/2023

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่​ 12 มกราคม 2566 เวลา​ 15.30 นาฬิกา​ ณ ห้องประชุมแพลทตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ชั้น 2 จังหวัดนครสวรรค์ นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรจากสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร ​"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" รวมทั้ง ได้ให้ข้อมูลช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและพาคณะนักเรียน เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.00 นาฬิก...
12/01/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและพาคณะนักเรียน เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและพาคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนอุดมดรุณี โครงการพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ จำนวน 32 คน เยี่ยมชมห้องประชุมวุฒิสภา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นของรัฐสภา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ด้านการเรียนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางสังคมของนักเรียน

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวทำให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนในโครงการพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ ต่อไปได้

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "ระบบงานรัฐสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์วันพฤหัสบดีที่​ 12 มกราคม 2566 ...
12/01/2023

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "ระบบงานรัฐสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดนครสวรรค์
วันพฤหัสบดีที่​ 12 มกราคม 2566 เวลา​ 10.30 นาฬิกา​ ณ ห้องประชุมแพลทตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ชั้น 2 จังหวัดนครสวรรค์ นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรจากสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร ​"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ "ระบบงานรัฐสภา" โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา คณะกรรมาธิการกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การใช้สิทธิของประชาชนในการเสนอเรื่องร้องเรียน และการร้องทุกข์ของประชาชนต่อวุฒิสภา
ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น ครู สภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และอ่างทอง จำนวน 121 คนได้ แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา “อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเป็นที่สนใจ” ซึ่งถือเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป

ผู้แทน สนง. วุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ป...
09/01/2023

ผู้แทน สนง. วุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11.25 นาฬิกา ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 โดยมีนายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน ให้การต้อนรับ #วุฒิสภา

สว. บันทึกเทปรายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์” วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องบันทึกภาพและเสียง สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาค...
09/01/2023

สว. บันทึกเทปรายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์”

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องบันทึกภาพและเสียง สำนักประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารรัฐสภาเกียกกาย (ฝั่งวุฒิสภา) บันทึกเทป รายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์” ดำเนินรายการโดยนายพลเดช ปิ่นประทีป กมธ.ตสร. พบกับแขกรับเชิญ ดังนี้

เวลา 11.00 น. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ประธานอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ในประเด็น “กรมอุทยานกับการประเมิน ITA”

ติดตามรายการ “วุฒิสภารายสัปดาห์” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.05-14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา #วุฒิสภา

** ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเฝ้า ฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระ...
08/01/2023

** ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเฝ้า ฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พุทธศักราช 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบหมายให้ นายสมใบ มูลจันที ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนเข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน...
08/01/2023

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 ม.ค.

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะ...
07/01/2023

8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรปีใหม่รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 25...
05/01/2023

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรปีใหม่รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 14.15 นาฬิกา ณ ห้องทำงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา นำนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์​ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน​ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ เข้าอวยพรปีใหม่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566วันที่ 5 มกราค...
05/01/2023

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรปีใหม่ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ประธานรัฐสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 11....
05/01/2023

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ประธานรัฐสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 11.50 นาฬิกา ณ ห้องประธานรัฐสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรปีใหม่ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตร รับพรพระเจริญพระพุทธมนต์ และปล่อยปลาหน้าเขีย...
05/01/2023

เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตร รับพรพระเจริญพระพุทธมนต์ และปล่อยปลาหน้าเขียง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 07.09 นาฬิกา ณ บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสมาชิกชมรม “สวมผ้าไทย ใส่บาตร ปล่อยปลามีสุข” ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมรับพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และปล่อยปลามีสุข (ปลาหน้าเขียง)

สำหรับกิจกรรม "ทำบุญปล่อยปลามีสุข" เป็นการปล่อยปลาหน้าเขียง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 ได้ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียงนานาชนิด จำนวน 92 กิโลกรัม โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบุคลากรได้ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียงแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,634 กิโลกรัม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมและหลักธรรมทางศาสนา เพื่อยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับโดดเด่น และเป็นองค์กรแห่งความสุข

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566วันที่ 4 มกราคม ...
04/01/2023

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรปีใหม่ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13...
04/01/2023

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรปีใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

คกก. สร้างสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “กลับบ้านปีใหม่ ใครมีอะไรนำมาแบ่งปันกัน” เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ กา...
04/01/2023

คกก. สร้างสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “กลับบ้านปีใหม่ ใครมีอะไรนำมาแบ่งปันกัน” เพื่อเสริมสร้างความมีน้ำใจ การแบ่งปัน และความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กลับบ้านปีใหม่ ใครมีอะไรนำมาแบ่งปันกัน” จัดโดย คกก. สร้างสุข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้นำผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือของที่ระลึกประจำถิ่น มาร่วมแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันบุคลากรในสำนักงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมีน้ำใจ การแบ่งปัน และความเอื้ออาทรต่อกัน (Happy Heart) อีกทั้งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมงาน (Happy Society) ตามแนวคิด Happy 8 หรือความสุข 8 ประการ ที่ทำให้เกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและบุคลากรนำสิ่งของมาร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/groups/1573292436373110

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ศาลาสหท...
01/01/2023

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประธานวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นายพีระพจน์​ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ในนาม “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

สว.ศิรินา มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้บุคลากร สนง.ฯ วุฒิสภา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14....
22/12/2022

สว.ศิรินา มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้บุคลากร สนง.ฯ วุฒิสภา เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตย์ให้กับนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงทหารผ่านศึก พ่อบ้าน แม่บ้าน และพนักงานขับรถ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2566

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปล่อยปลาหน้าเขียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.39 นาฬิกา ณ ริมแม่...
22/12/2022

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปล่อยปลาหน้าเขียงริมแม่น้ำเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.39 นาฬิกา ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและถวายพระพร จัดพิธีปล่อยปลาหน้าเขียงนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยปลาหมอซึ่งมีความหมายในเรื่องของการมีสุขภาพดี แข็งแรง และเป็นสิริมงคล รวมจำนวน 91 กิโลกรัม ทั้งนี้ บุคลากรได้มีการปล่อยปลาหน้าเขียงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,542 กิโลกรัม

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "ระบบงานรัฐสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดชลบุรีวันพฤหัสบดีที่​ 22 ธันวาคม 2565 เว...
22/12/2022

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "ระบบงานรัฐสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่​ 22 ธันวาคม 2565 เวลา​ 10.30 นาฬิกา​ ณ ห้องประชุมโพเมโล่ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลากรจากสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร ​"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ "ระบบงานรัฐสภา" โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา คณะกรรมาธิการกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การใช้สิทธิของประชาชนในการเสนอเรื่องร้องเรียน และการร้องทุกข์ของประชาชนต่อวุฒิสภา

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่น ครู สภาเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง จำนวน 120 คนได้ แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ที่อยากนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา “อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และเป็นที่สนใจ” ซึ่งถือเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566-2570 วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวล...
21/12/2022

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566-2570

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักนโยบายและแผน จัดโครงการสื่อสารแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการฯ เป็นแบบผสมผสาน ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เปิดการสัมมนาฯ นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการฯ
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวเปิดสัมมนาตอนหนึ่งว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้มีการพลิกโฉมการทำงานอย่างก้าวกระโดด เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนโยบาย Smart Senate Every time Every where ที่ประกอบด้วย 4 Smart ได้แก่ 1) Smart Work การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว มีการทำงานรูปแบบใหม่และมีความหลากหลาย การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 2) Smart People บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ มีทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถปรับแนวคิด หรือ Mindset เพื่อรองรับการทำงานในทุกรูปแบบ 3) Smart Academics พัฒนาคุณภาพงานวิชาการและงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล และ 4) Smart Digitalization มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และนำไปใช้งานได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ประชาชน และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566-2570 เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรอัจฉริยะในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีความสุขในการทำงาน โดยมี Work Life Balance อย่างสมดุล จึงขอให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี ทุ่มเทความสามารถ เพื่อช่วยผลักดันองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกัน
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเสวนา Talk show หัวข้อ "การมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ "Smart & Intelligent Senate" วิทยากรโดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กิจกรรมสื่อสารแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566-2570 เปิดตัวห้องเรียนรู้เสมือนจริง (Metaverse) และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและพาคณะนักเรียนอ่างทอง เยี่ยมชมอาคารรัฐสภาวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 นา...
21/12/2022

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและพาคณะนักเรียนอ่างทอง เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับและพาคณะนักเรียน จำนวน 250 คน จาก “โครงการถอดบทเรียนจิตอาสากับอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง (สภาผู้แทนราษฎร)” เยี่ยมชมอาคารรัฐสภา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นของรัฐสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวทำให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดชลบุรีวันพุธที่​ 21 ธั...
21/12/2022

รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" ให้กับเครือข่ายผู้นำฯ ณ จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่​ 21 ธันวาคม 2565 เวลา​ 13.30 นาฬิกา​ ณ ห้องประชุมโพเมโล่ โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร ​"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 1/2566 ในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" รวมทั้ง ได้ให้ข้อมูลช่องทางต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น และสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ประธานวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
19/12/2022

ประธานวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะสมาชิกวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#วุฒิสภา #สว

เลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการร้อยรวมใจแสดงความจงรักภักดี ปล่อยปลาหน้าเขียง อธิษฐานจิต สวดมนต์ถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยา...
17/12/2022

เลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการร้อยรวมใจแสดงความจงรักภักดี ปล่อยปลาหน้าเขียง อธิษฐานจิต สวดมนต์ถวายพระพร "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ขอทรงหายจากพระอาการประชวร

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร้อยรวมใจแสดงความจงรักภักดี โดยร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียงนานาชนิดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อธิษฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จากนั้น เวลา 15.30 นาฬิกา เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับชมรมพลังจิตตานุภาพ สวดมนต์บทสวด "โพชฌังคปริตร" เพื่อถวายพระพร ณ ห้องพระ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะศึกษาดูงาน  ชมนิทรรศการ และร่วม “ถอดบทเรียนการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อ...
14/12/2022

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะศึกษาดูงาน ชมนิทรรศการ และร่วม “ถอดบทเรียนการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ณ บริษัท SCG กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการระดับเชี่ยวชาญของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพฯ

โดยเข้าร่วมชมนิทรรศการ “SCG : The Next Chapter Exposition” และรับฟังการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ“ถอดบทเรียนการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความสมดุลทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานความเท่าทันต่อทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
-----------------------------
https://bit.ly/3uLFo3j

ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีเนื่องในวันรัฐธรรมนูญวันที่ 10 ธันวาคม 2565...
10/12/2022

ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บี 1 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี
จากนั้น เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1-2 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) รัฐสภาได้จัดพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ ในนาม "วุฒิสภา" และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมฯ ในนาม "สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
#วุฒิสภา

เลขาธิการวุฒิสภาให้การรับรองคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ...
07/12/2022

เลขาธิการวุฒิสภาให้การรับรองคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 202 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรอง นายบุญ วอเทีย (Mr. Bun Vouthea) ผู้อำนวยการใหญ่ กำกับดูแลการบริการด้านกฎหมายและอาณาเขตร่วม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์รัฐสภาแห่งเอเชีย (PCAsia) รวมจำนวน 8 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านนิติบัญญัติระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชั่น การผลักดันสำนักงานสีเขียว โดยมีผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมให้การรับรอง ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นายสมใบ มูลจันที ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นางสาวนิสาพร วิบูลย์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ และนายเอกชัย บุดสีนนท์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3

นอกจากนี้ คณะมีโอกาสได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมวุฒิสภาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในอาคารรัฐสภา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ หอสมุดรัฐสภา เครื่องยอดทองคำ และสำนักการพิมพ์ ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะในการเยือนและศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเฝ้า ฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม...
05/12/2022

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเฝ้า ฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 นาฬิกา เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบหมายให้ นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาหน้าเขียง เนื่องในวันคล้ายวันพระบร...
01/12/2022

เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาหน้าเขียง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และโอกาสส่งท้ายปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 07.09 นาฬิกา ณ บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสมาชิกชมรม “สวมผ้าไทย ใส่บาตร ปล่อยปลามีสุข” ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และกิจกรรมปล่อยปลามีสุข (ปล่อยปลาหน้าเขียง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และโอกาสส่งท้ายปีพุทธศักราช 2565
สำหรับกิจกรรม "ทำบุญปล่อยปลามีสุข" เป็นการปล่อยปลาหน้าเขียง ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ได้ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียง จำนวน 72 กิโลกรัม โดยตลอดระยะเวลาปี 2565 บุคลากรได้ร่วมกันปล่อยปลาหน้าเขียงแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,364 กิโลกรัม
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมและหลักธรรมทางศาสนา เพื่อยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับโดดเด่น และเป็นองค์กรแห่งความสุข

ประธานวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 25...
25/11/2022

ประธานวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.15 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยพลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "วุฒิสภา" ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี

#วุฒิสภา #สว #สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่6

เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2566วันที่ 24 พฤศจิกา...
24/11/2022

เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามกับที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ รองเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักภายใต้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ และระหว่าง รองเลขาธิการวุฒิสภา และที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ลงนามกับผู้อำนวยการสำนักภายใต้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ โดยมีเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามเป็นพยาน
โอกาสนี้ เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร โดยกล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภายังคงมุ่งมั่นในการรักษาความเข้มแข็งของภารกิจหลักในการสนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา ควบคู่ไปกับการขยายผล ต่อยอด และร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประธานวุฒิสภา และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรอัจฉริยะในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

Photos from วุฒิสภา's post
24/11/2022

Photos from วุฒิสภา's post

เลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ร่วมทบทวนการประเมิน ISO 9001:2015 ขั้นตอนที่ 1วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา...
24/11/2022

เลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ร่วมทบทวนการประเมิน ISO 9001:2015 ขั้นตอนที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข CA329 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นางนพเก้า สุขะนันท์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา บ.บิสแมนฯ เรื่องการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบจากการประเมินขั้นตอนที่ 1 และพิจารณาประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 406-407 (สว.) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นางส...
11/11/2022

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 406-407 (สว.) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้จัดทำเอกสารวิชาการตามโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. นางสาววรรณวิภา ศรีวัฒนพงศ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เอกสารวิชาการ เรื่อง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา
2. นายประจักษ์ สมลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกสารวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
3. นางสาวกนกกร โพธิ์สุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกสารวิชาการ เรื่อง ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
4. นายปกรณ์ นวลมณี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี เอกสารวิชาการ เรื่อง ทิศทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไทยและฝรั่งเศส (Economic circulaire) ภายใต้บริบท Roadmap ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ.2022 – 2024
5. นายปิยะชาติ ชื่นจิต นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มงานภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี เอกสารวิชาการ เรื่อง รัฐสภาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : กรณีศึกษาสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และแคนาดา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สัปปายะสภา จันทราคืนเพ็ญ” ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00-19.30 นาฬิก...
09/11/2022

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สัปปายะสภา จันทราคืนเพ็ญ” ครั้งที่ 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00-19.30 นาฬิกา ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งวุฒิสภา) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สัปปายะสภา จันทราคืนเพ็ญ” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยปล่อยปลา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและยังเป็นการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับแม่น้ำลำคลอง พร้อมร่วมกิจกรรมลอยกระทงสาย จำนวน 999 ใบ เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาอีกด้วย
นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประกวดกระทงวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานประธานวุฒิสภา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ สำนักการประชุม

สำหรับการประกวด “นางนพมาศ : ทูตแห่งความดี” ภายใต้แนวคิดงามอย่างไทยร่วมใจเป็นแบบอย่างทำความดี ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวด โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักกรรมาธิการ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ สำนักกฎหมาย
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

#วุฒิสภา #สว #สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #ลอยกระทง

ที่อยู่

1111 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวง
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา สำนักประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (ผ่านสื่อออนไลน์) ดังนี้
- หัวข้อ กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ
- การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย โดย อาจารย์สมชาย หนองฮี นักพูดอิสระ
- กิจกรรมเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ และนายวิเชียร บัวบาน ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบัน
การศึกษา(สภาจำลองสัญจร) และมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 30 สถาบันการศึกษา และอาจารย์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 12 เขตพื้นที่ ในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 212 คน
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา สำนักประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (ผ่านสื่อออนไลน์) ดังนี้
- หัวข้อ กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ
- การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย โดย อาจารย์สมชาย หนองฮี นักพูดอิสระ
- กิจกรรมเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ และนายวิเชียร บัวบาน ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบัน
การศึกษา(สภาจำลองสัญจร) และมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 30 สถาบันการศึกษา และอาจารย์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 12 เขตพื้นที่ ในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 212 คน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กองประสานงานโครงการพระราชด กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand Feflic สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ RTP Cyber Village บช.น. กองกำกับการอารักขา๑ INSARAG Thailand อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั