Click Senate Activities of The Secretariat of The Senate

เปิดเหมือนปกติ

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จากรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.30 นาฬิก...
19/01/2022

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จากรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับนายชลน่าน ศรีแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรว...
19/01/2022

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับนายชลน่าน ศรีแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา บี 1-2 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ...
18/01/2022

วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ได้กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาโดยตรง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่บทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 55 คน

โดยในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
“วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ และ "ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา" โดยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรม ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ผ่านการอบรม จำนวน 53 คน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.10 นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายสา...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.10 นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ครบรอบ 14 ปี และก้าวสู่ปีที่ 15 โดยมีนายนพดล ศรีหทัย บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับ

วุฒิสภา คุมเข้มมาตรการคัดกรองและป้องกันโควิดหลังปีใหม่. วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร...
04/01/2022

วุฒิสภา คุมเข้มมาตรการคัดกรองและป้องกันโควิดหลังปีใหม่
.
วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (วุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา มีดำริหลังจากที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งให้งดการประชุมวุฒิสภาช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม คือ วันที่ 3 และ 4 มกราคม 2565 อีกทั้งมีคำสั่งให้ข้าราชการของสำนักงานฯ ทำงานที่บ้าน (Work from home) แบบ100% ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่เนื่องจากยังมีผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่สำคัญที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้น จึงให้เจ้าหน้าที่เตรียมมาตรการเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นหลังวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ ทั้งการรักษาระยะห่าง การคัดกรองบุคคล และการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาภายในสำนักงานเลขาธิวุฒิสภา

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง...
27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาโดยตรง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่บทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก จำนวน 48 คน

โดยในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
“วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” และ "ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรม ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ผ่านการอบรม จำนวน 48 คน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ บริษัท วัชรพล จำกัด กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัม...
27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ บริษัท วัชรพล จำกัด กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 72 ปี โดยมี นายไพโรจน์ โฉลกคงถาวร ผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา ให้การต้อนรับ

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้ารับพรจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศั...
27/12/2021

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้ารับพรจากประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
.
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธานรัฐสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สผ.) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้ารับพรจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จาก รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น...
24/12/2021

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จาก รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12.15 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) (ผ่านสื่ออนไลน์) โดยนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาโดยตรง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่บทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นปีที่ 5 ของโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูนจำนวน 80 คน

โดยในโครงการฯ มีการบรรยาย หัวข้อ"การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ หัวข้อ
“วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” และ"ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา" โดย นายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ทั้งนี้ เมื่อจบการอบรม ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ผ่านการอบรม จำนวน 80 คน

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จาก ประธานวุฒิสภา วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ บริเวณ ชั้น ...
24/12/2021

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จาก ประธานวุฒิสภา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ บริเวณ ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จากรอง ปธ.วุฒิสภา คนที่สองวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง...
23/12/2021

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จากรอง ปธ.วุฒิสภา คนที่สอง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องทำงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จากรองปธ.วุฒิสภา คนที่หนึ่งวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริ...
23/12/2021

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหาร เข้ารับพรปีใหม่จากรองปธ.วุฒิสภา คนที่หนึ่ง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริเวณ ชั้น 10 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจาก พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.15 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกว...
23/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.15 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,406 แพ็ค ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยนายสุรัตน์ หวังต่อลาภ นางปัณณิตา สท้านไตรภพ นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับมอบ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ สภาจำลองสัญจร ผ่านสื่อออนไลน์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานครวันที่ 26...
26/11/2021

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ สภาจำลองสัญจร ผ่านสื่อออนไลน์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ผ่านสื่อออนไลน์ โดยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาโดยตรง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่บทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ของโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน

โดยในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ "ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา" โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ หัวข้อ "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
และ “วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” โดย นางสาวดวงหทัย แก้วสกุล วิทยากรชำนาญการพิเศษ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการ...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ครบรอบ 55 ปี โดยมี คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ให้การต้อนรับ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ครบรอบ 55 ปี โดยมี คุณนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ให้การต้อนรับ

Photos from วุฒิสภา's post
25/11/2021

Photos from วุฒิสภา's post

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่...
23/11/2021

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 มอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และหน่วยงานในสังกัดระดับสำนัก จำนวน 18 สำนัก โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล

โดย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัลระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบในนามสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้แทนสำนักเข้ารับรางวัลในนามหน่วยงานสังกัดเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 18 สำนัก ได้แก่ สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักการต่างประเทศ สำนักวิชาการ สำนักการประชุม สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักกฎหมาย สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักการพิมพ์ สำนักกรรมาธิการ 3 และ สำนักนโยบายและแผน

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคี .วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัด...
19/11/2021

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีฉลององค์กฐินสามัคคี
.
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.45 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพฯ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินสามัคคี วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี
.
สำหรับพิธีในครั้งนี้มีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน จากนั้น ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมถวายดอกไม้ธูปเทียนและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
.
พิธีฉลององค์กฐินเป็นส่วนหนึ่งของงานกฐินสามัคคีที่วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (19 พ.ย. 64) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ...
16/11/2021

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาโดยตรง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างการมีส่วนร่วมกับวุฒิสภาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้เยาวชนได้มีโอกาสทำหน้าที่บทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4-5 ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน 115 คน โดยมี ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

โดยในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ "ระบบรัฐสภาและกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา" โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ หัวข้อ "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา" และ “วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทั้งนี้ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม จำนวน 115 คน

Photos from วุฒิสภา's post
12/11/2021

Photos from วุฒิสภา's post

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือ...
03/11/2021

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนางสาวศิริพร สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2564 ในนามผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.29 นาฬิกา ณ บริเวณท่าน้ำอาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยมีพระบรมราชโองการโปร...
29/10/2021

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.29 นาฬิกา ณ บริเวณท่าน้ำอาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในการนี้ เลขาธิการวุฒิสภา จึงนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรมและหลักธรรมทางศาสนา โดยร่วมกันทำบุญปล่อยปลา ณ บริเวณท่าน้ำอาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธานวุฒิสภา นำคณะฯ วางพวงมาลาในนาม "วุฒิสภา" เนื่องในวันปิยมหาราชวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชาน...
23/10/2021

ประธานวุฒิสภา นำคณะฯ วางพวงมาลาในนาม "วุฒิสภา" เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ร่วมพิธีวางพวงมาลาในนาม "วุฒิสภา" ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมในพิธี

ที่อยู่

1111 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เว็บไซต์

http://click.senate.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Click Senateผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Click Senate:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา สำนักประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (ผ่านสื่อออนไลน์) ดังนี้ - หัวข้อ กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ - การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย โดย อาจารย์สมชาย หนองฮี นักพูดอิสระ - กิจกรรมเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ และนายวิเชียร บัวบาน ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบัน การศึกษา(สภาจำลองสัญจร) และมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 30 สถาบันการศึกษา และอาจารย์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 12 เขตพื้นที่ ในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 212 คน
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา สำนักประชาสัมพันธ์จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (ผ่านสื่อออนไลน์) ดังนี้ - หัวข้อ กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ - การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย โดย อาจารย์สมชาย หนองฮี นักพูดอิสระ - กิจกรรมเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา โดย นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ และนายวิเชียร บัวบาน ผบ.กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสังคมศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบัน การศึกษา(สภาจำลองสัญจร) และมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 30 สถาบันการศึกษา และอาจารย์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 12 เขตพื้นที่ ในภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 212 คน