Clicknla Activities of The Secretariat of The Senate

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวย...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งสำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ครบรอบ 44 ปี โดยมีนายณัฐพงศ์ ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวไทย และนางสาวอนัญญา ตั้งใจตรง หัวหน้าบรรณาธิการข่าวการเมือง ให้การต้อนรับ

Photos from วุฒิสภา's post
13/06/2021

Photos from วุฒิสภา's post

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักนโยบายและแผน ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) บุคลากรสำนักรายงานประชุมและชว...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) บุคลากรสำนักรายงานประชุมและชวเลข ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 และบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และบ...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และบุคลากรสำนักการพิมพ์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารส...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเท...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ และบุคลากรสำนักภาษาต่างประเทศ ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และบุค...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และบุคลากรสำนักกฎหมาย ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขา...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 2 ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1 ...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1 และบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 1 ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจส...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบ และบุคลากรสำนักกำกับและตรวจสอบ ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักการประชุม และ...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักการประชุม และบุคลากรสำนักการประชุม ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบุค...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) บุคลากรสำนักการต่างประเทศ ร่ว...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) บุคลากรสำนักการต่างประเทศ ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) บุคลากรสำนักการคลังและงบประมา...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) บุคลากรสำนักการคลังและงบประมาณ ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานบริหารงานกลาง ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิ...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-09.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสว.) ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา ร่วมบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19

https://youtu.be/O1TUSSNxKms
03/05/2021
สมาชิกวุฒิสภากับการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ [EP.1]

https://youtu.be/O1TUSSNxKms

ประมวลภาพ สมาชิกวุฒิสภากับการช่วยเหลือประชาชนในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตอนที่ 1 ในช่วงระ...

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสัง...
28/04/2021

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้ประสานทีมงานจิตอาสา เค เยาวราช เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณพื้นที่ของอาคาร ประกอบด้วย ห้องประชุมพระจันทราที่ใช้สำหรับการประชุมวุฒิสภา พื้นที่การปฏิบัติงาน จำนวน 18 สำนัก และ 2 กลุ่มงาน ห้องประชุมกรรมาธิการ จำนวน 22 ห้อง บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 และลิฟต์ จำนวน 16 ตัว

การฉีดพ่นยาดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะกรรมการฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ โดยได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว และไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่อย่างใด

วุฒิสภาประสานกรมควบคุมตรวจหาเชื้อโควิด จนท. กลุ่มเสี่ยงวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว...
21/04/2021

วุฒิสภาประสานกรมควบคุมตรวจหาเชื้อโควิด จนท. กลุ่มเสี่ยง

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประสาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับบุคลากรส่วนต่าง ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับบุคลากรของรัฐสภาที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก (Swap) หรือ PCR รวมจำนวน 220 คน ประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 190 คน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 30 คน โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค ที่เข้าทำการตรวจหาเชื้อในครั้งนี้
สำหรับผลการตรวจหาเชื้อจะทราบภายใน 3 วัน อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการให้ครบระยะเวลา 14 วันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพีระพ...
31/03/2021

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนในการวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “วุฒิสภา” เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประ...
23/03/2021

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมคณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้ นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นายสมใบ มูลจันที ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวพรรณสิริ พรหมพันธุม ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน และนางสาววรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง นางสาวนุตยา ลิขิหัตถศิลป ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตุการณ์ด้วย

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อ...
02/03/2021

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม "สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายนัฑ ผาสุข เล...
16/02/2021

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้จัดทำเอกสารวิชาการตามโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ เอกสารวิชาการต่อไป

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หัองรับรอง สำนักงาน ป.ป.ช. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคล...
03/02/2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หัองรับรอง สำนักงาน ป.ป.ช. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และบุคลากรสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริตเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือในการดำเนินการร่วมกันต่อไประหว่าง ปปช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อกำหนดแนวทางการขยายผลและสร้างเครือข่าย โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับคำชื่นชมว่าเป็นองค์กรเดียวที่เป็นองค์กรต้นแบบ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนัก ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือ...
29/01/2021

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ณ ห้อง KM ชั้น 1 อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนัก ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นยปส.) รุ่นที่ 12 จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. รูปแบบการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จำนวน 80 คน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. มีการเข้าชมพื้นที่ภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (พื้นที่โซนกลาง ส่วนวุฒิสภา) เพื่...
28/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. มีการเข้าชมพื้นที่ภายในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (พื้นที่โซนกลาง ส่วนวุฒิสภา) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานตามแบบแปลนห้องทำงานของแต่ละสำนัก นำโดย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green office)ไปศ...
28/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green office)ไปศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการของสำนักงาน โดยมี นางสาวศศิธร ศรีสุจริต กรรมการ ก.ร. และผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมศึกษาดูงานดังกล่าว

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.10 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักปร...
25/01/2021

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.10 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวกุลกานต์ ดีเสียง และ นางสาวสุไลพร ชลวิไล แกนนำและนักวิชาการกลุ่มทำทาง พร้อมด้วยสมาชิก กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก และกองทุนสนับสนุนการทำแท้งปลอดภัยนานาชาติ เพื่อขอแสดงความสิ้นหวังและไว้อาลัยแด่กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ที่ยังคงเอาผิดผู้ที่ทำแท้งอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
.
โดยขอเรียกร้องให้มีการยกเลิก ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานทำแท้งมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305 ให้การทำแท้งถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องมีการกำหนดอายุครรภ์ และการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ทั่วถึง รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงไทยทราบข้อมูลการทำแท้งอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดและจัดสรรงบประมาณในการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ให้บริการการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และมีอย่างน้อย 1 สถานบริการต่อ 1 จังหวัด กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการจะต้องทบทวนยุทธศาสตร์การให้การศึกษาเรื่องเพศอย่างรอบด้านและบริการคุมกำเนิดที่เข้าถึงได้
.
ด้านนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภากำลังพิจารณากฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ภายใต้กรอบและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ทั้งนี้ หนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวจะมอบให้เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภาต่อไป

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.)สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกั...
15/01/2021

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.)

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา" ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 31 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยตามหลักสากล โดยมีการฝึกปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง สถานการณ์การแสดงออกทางการเมืองในบริเวณอาคารรัฐสภา และในพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงอาคารรัฐสภา วิทยากรโดย พันตำรวจเอก สถิตย์ วิชัยกุล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ​ ตรวจคนเข้าเมือง 3 และคณะ และการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยและการอารักขาบุคคลสำคัญในกรณีอพยพทางน้ำ วิทยากรโดย พันตำรวจเอก ปรเมษฐ์ โพยนอก ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ และคณะ

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะผู้บริหารสำนักง...
14/01/2021

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรจากนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิ...
13/01/2021

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในงานมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการผู้จัดทำเอกสารวิชาการตามโครงการจัดทำเอกสารวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง เพื่อแสดงความขอบคุณและเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ เอกสารวิชาการต่อไป

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ...
28/12/2020

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้ นางปัณณิตา​ สท้านไตรภพ​ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม"วุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่อยู่

499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เบอร์โทรศัพท์

028319349

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Clicknlaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Clicknla:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด