Clicknla Activities of The Secretariat of The Senate

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายพงศ์กิตติ์ ...
10/08/2020

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนนวมินทราขินูทิศ หอวัง นนทบุรีจำนวน 150 คน โดยมี นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อำนว...
05/08/2020

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกหญิง วิรัญญา ประสพสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวชลธิชา มีแสง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรกลุ่มงานวิจัยและข้อมูล สำนักวิชาการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 เพื่อรับฟังข้อมูลความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวุฒิสภากับหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ...
05/08/2020

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับมอบไว้ใส่ใน "ตู้ปันสุข" ของวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุขประพฤติ

วุฒิสภา
05/08/2020

วุฒิสภา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมการติดตามการสร้างสรรค์การประชาสัมพันธ์วุฒิสภา ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การจัดทำสื่อภาพนิ่งดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์" โดยมี นายสราวุฒิ ทองศรีคำ เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมอบรม
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการถ่ายภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ไปสู่สาธารณชน สร้างการรับรู้ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาได้อย่างเหมาะสม

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.15 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ม...
03/08/2020

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.15 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โดยมี ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าว และนางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองบรรณาธิการข่าว เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กรุงเทพฯ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองปร...
30/07/2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และนางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กล่าวต้อนรับ และมีนายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพิธี
สำหรับการแข่งขันโต้วาทีฯ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ทั้งนี้ มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 2
3. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันศุกร์​ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสาธิต วงศ์​อนันต์​นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชา​สัมพันธ์​ ได้จัดกิจกรรมสภาจำลองสัญจร ...
24/07/2020

วันศุกร์​ที่ 24 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสาธิต วงศ์​อนันต์​นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชา​สัมพันธ์​ ได้จัดกิจกรรมสภาจำลองสัญจร เพื่อให้ความรู้ด้านนิติบัญญัติกับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยในเวลา 08.30 -​11.30 นาฬิกา จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบรรพตพิทยาคม อำเภอบรรพต​พิสัย จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน และในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 -​ 15.30 นาฬิกา จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์​ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 210 คน นอกจากนั้นการจัดโครงการสภาจำลองสัญจร​ในครั้ง​นี้ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์​ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่ และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และการมีส่วนรวมทางการเมือง ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อีกด้วย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรีสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำน...
23/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา กิจกรรมที่ 1 สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รุ่นที่ 2 โดยมีวิทยากร นายนิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม META FORUM บรรยายหัวข้อ "บทบาทการสร้างองค์กรโปร่งใส ไร้การทุจริต ในฐานะสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต" รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยา ยหัวข้อ "STRONG Model จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต" นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายหัวข้อ "การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" และการบรรยาย "ความสำคัญของประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรม" โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขานุการ ก.ร. และกิจกรรมแนะนำใช้ระบบและแอปพลิเคชั่น WE STRONG เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ร่วมสอดส่องและแจ้งเบาะแส โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.15 นาฬิกา นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรส...
23/07/2020

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.15 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกันนำเครื่องอุปโภคและบริโภคใส่ “ตู้ปันสุข” ของวุฒิสภา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี...
23/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา และงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
22/07/2020

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา กิจกรรมที่ 1 สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา รุ่นที่ 1 โดยมีวิทยากร นายนิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม META FORUM บรรยายหัวข้อ "บทบาทการสร้างองค์กรโปร่งใส ไร้การทุจริต ในฐานะสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต" รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายหัวข้อ "STRONG Model จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต" นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายหัวข้อ "การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" และการบรรยาย "ความสำคัญของประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรคุณธรรม" โดยวิทยากรจากสำนักงานเลขานุการ ก.ร. และกิจกรรมแนะนำใช้ระบบและแอปพลิเคชั่น WE STRONG เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ร่วมสอดส่องและแจ้งเบาะแส โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

----------------------
#HRDSenate
Photo : B.Tanatorn

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำ...
17/07/2020

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ณ ห้องอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference สำหรับสมาชิกหน่วยประจำชาติไทยด้านต่างประเทศ อาคารรัฐสภา...
17/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference สำหรับสมาชิกหน่วยประจำชาติไทยด้านต่างประเทศ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบสื่อออนไลน์ (ระบบ WebEx Meeting) โดยมีวิทยากร ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายบรรจง ลายมะนะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณปร...
15/07/2020

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลาการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทำให้มีภูมิต้านทานห่างไกลโรค ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน และช่วยให้มีความตื่นตัวในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ จะจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ในวันพุธของทุกสัปดาห์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกสห...
11/07/2020

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หลักสูตร ”การทำน้ำพริกและขนมหวาน” รุ่นที่ 1 ณ วัดโตนด ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2563 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ สมาชิกวุฒิสภา นำพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว มอบให้สำนักงา...
23/06/2020

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2563 นายพิทักษ์ ไชยเจริญ สมาชิกวุฒิสภา นำพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว มอบให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นางจิรดา สงฆ์ประชา นายอมร นิลเปรม ร่วมรับมอบ เพื่อนำมาไว้ที่ห้องพระ ชั้น 2 อาคารรัฐสภาใหม่ (เกียกกาย)

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2563 นางวรารัตน์ อติแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา นำพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว มอบให้สำนักง...
23/06/2020

วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2563 นางวรารัตน์ อติแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา นำพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว มอบให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีสมาชิกวุฒิสภา คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ นายธานี สุโชดายน และนางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภาเป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับมอบ เพื่อนำมาไว้ที่ห้องพระ ชั้น 2 อาคารรัฐสภาใหม่ (เกียกกาย)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องทำงานรองประธานวุฒิสภา ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธาน...
29/05/2020

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องทำงานรองประธานวุฒิสภา ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบหมายให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่พนักงานทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "ตู้ปันสุข" ของวุฒิสภา ประกอบด้วย น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง น้ำมัน น้ำปลา ข้าวสารและขนม ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ กรมบังคับคดี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับ...
12/05/2020

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ กรมบังคับคดี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับมอบเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากกรมบังคับคดีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 200 เครื่อง จากนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาได้ใช้ศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่อไป

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.15 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดี...
25/04/2020

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 10.15 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนาม “วุฒิสภา”

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญ...
24/04/2020

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน คณะทำงาน STRONG และข้าราชการสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต” ซึ่งได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน จำนวน 24,400 บาท โดยได้จัดสรรเงินไปจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นเพิ่มเติม จำนวน 14,400 บาท คงเหลือเงิน จำนวน 10,000 บาท มอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา "เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสฯ  3 สำนัก" นำโดย นางปัณณิตา สท้านไตร...
24/04/2020

วันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา
"เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสฯ 3 สำนัก" นำโดย นางปัณณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์ และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทั้ง 3 สำนัก เป็นตัวแทนมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตโรคโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 26 คน เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานประธานวุฒิสภา ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ นางนวนันทน์  เนติธนากูร ผู้อำนวย...
22/04/2020

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ สำนักงานประธานวุฒิสภา ชั้น 20 อาคารสุขประพฤติ นางนวนันทน์ เนติธนากูร ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา เป็นผู้แทนบุคลากรสำนักงานประธานวุฒิสภา มอบเงินแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักบริหารงานกลาง ในกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด - 19” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานประธานวุฒิสภาจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ นำทีมข้าราชการสำนักการคลังและงบประมาณ ร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟซชิลด์ จำนวน 400 ชิ้น เพื่...
14/04/2020

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ นำทีมข้าราชการสำนักการคลังและงบประมาณ ร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟซชิลด์ จำนวน 400 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ตามโครงการของคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุ...
09/04/2020

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา นายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี อสมท โดยมี นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ. วัดบางโพโอมาวาส ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเ...
08/04/2020

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. วัดบางโพโอมาวาส ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะทำงาน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (เครือข่าย 7 สำนัก 1 กลุ่มงาน) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีตัวแทนจากสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักวิชาการ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักนโยบายและแผน สำนักภาษาต่างประเทศ กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ ถวายพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 9 วัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รวมมูลค่า 30,500 บาท

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับผู้...
07/04/2020

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ณ ห้องประชุมต่าง ๆ ของอาคารสุขประพฤติ ดังนี้
- เวลา 14.00 นาฬิกา การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองที่จะได้รับการเสนอให้ประธานวุฒิสภานำชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุม 2104 ชั้น 21
- เวลา 14.30 นาฬิกา การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอประธานวุฒิสภาพิจารณา ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 25

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้นายคณวัฒน์...
06/04/2020

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “วุฒิสภา” เพื่อถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพีระพ...
31/03/2020

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพีระพจน์ รัตนมาลี ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนในการวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “วุฒิสภา” เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 2 และคณะ...
30/03/2020

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 2 และคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักกรรมาธิการ 2 ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับแม่บ้าน และ รปภ. ที่ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากร ชั้น 12 และชั้น 22 รวมจำนวน 9 ราย เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 - 19 มีนาคม 2564 วงเงินเอาประกันคนละ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจึงมอบหมายใ...
30/03/2020

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมต่าง ๆ ของอาคารสุขประพฤติ โดยในวันนี้ (30 มี.ค. 63) เวลา 10.00 นาฬิกา ได้ดำเนินการแจกให้คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมวุฒิสภา ณ ห้องประชุม 2304 อาคารสุขประพฤติ

ที่อยู่

499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เบอร์โทรศัพท์

028319349

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Clicknlaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Clicknla:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด