พิพิธภัณฑ์ดิน

พิพิธภัณฑ์ดิน พิพิธภัณฑ์ดิน : Soil Museum พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น สถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ เรื่องราว เกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน สภาพปัญหาและการจัดการดิน ของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2549 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พร้อมทั้งลงพระนามาภิไธย บนแผ่นดินเหนียว ไว้เป็นที่ระลึก ปัจจุบันติดตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงประวัติการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการสำรวจดิน สัณฐานของดินบาง ประการ ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลอง ของชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และลักษณะของดินที่มีปัญหา ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานข้อมูล แสดงคำอธิบายลักษณะและสมบัติของดิน โปรแกรมดินไทย และโปรแกรมแนะนำการใช้ปุ๋ยรายแปลง รวมถึงข้อมูลทางวิชาารด้านอื่นๆ ที่ได้ทำการบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้ผู้ที่ สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง พิพิธภัณฑ์ดินนี้ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ สนใจศึกษาดูงาน ชมนิทรรศการ ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02 562 5138 โทร. 1760 ต่อ 5138 กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
16/12/2020

Korat : เมืองที่คุณสร้างได้

#ชาวโคราชผุดเกษตรรูปแบบใหม่
"ปลูกมะระลอยฟ้า" ไม่ง้อดิน ทำเล่นแต่เห็นเงินจริง
.
บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ ของนายบรรดาศักดิ์ ภักดีแก้ว เกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านนามาบ ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาจากเดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าวทำนา แต่ในหลายปีที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาดินเค็มและน้ำท่วมขัง ส่งผลทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากเท่าที่ควร จึงได้ทดลองการปลูกพืชในลักษณะใส่ถุงแขวนลอยไว้กับค้างร้าน คล้ายกับการปลูกเมลอน
.
โดยนำเมล็ดมะระเพาะลงในถาดปลูก ใช้เวลาประมาณ 7 วัน เมล็ดก็จะงอกเป็นต้นอ่อน หลังจากนั้นนำถุงปลูกต้นไม้ ใส่ด้านในด้วยขุยมะพร้าว นำต้นอ่อนมะระลงปลูกในถุงที่เตรียมไว้ แล้วนำไปแขวนไว้กับค้างร้านที่เตรียมไว้ ส่วนการให้น้ำจะใช้ระบบน้ำหยด โดยใส่ปุ๋ยผสมไปกับน้ำที่ให้ต้นมะระคล้ายกับการให้ปุ๋ยและน้ำของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
.
ซึ่งการปลูกผักในลักษะนี้จะต้องมีการให้น้ำค่อนข้างบ่อยเพราะขุยมะพร้าวจะอุ้มน้ำได้น้อยกว่าการปลูกพืชลงดิน แต่ก็จะทำให้ต้นมะระเติบโตเร็วขึ้น ใช้เวลาประมาณ 45 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้
.
นอกจากนี้ผลมะระที่ได้จะมีลักษณะอวบ ผิวสวย และสามารถยืดระยะเวลาต่อรอบในการเก็บผลผลิตได้นานมากยิ่งขึ้น
.
ส่วนราคาขายมะระ จะขึ้นลงตามความต้องการของตลาด ตั้งแต่ 15-30 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งการปลูกผักในลักษณะนี้สภาพอากาศจะมีผลน้อยมาก ในฤดูฝนก็ลดจำนวนการให้น้ำลงและไม่ต้องกลัวน้ำท่วมแปลงผัก ส่วนในฤดูแล้งก็เพิ่มการให้น้ำให้เพียงพอ ซึ่งวิธีการปลูกพืชในลักษณะลอยฟ้าเช่นนี้สามารถประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชได้หลายชนิด จึงอยากฝากเพื่อนเกษตรกรที่มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกให้มาศึกษาวิธีการปลูกผักชนิดลอยฟ้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ดีกว่าปล่อยพื้นที่ให้เปล่าประโยชน์

-----------------------------------------------------------
เครดิต : INNnews

Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
16/12/2020

Korat : เมืองที่คุณสร้างได้

#ไม่ต้องทำนาก็ได้ข้าวกินฟรี ชาวบ้านโคราชหาข้าวเรี่ยหลังจากเก็บเกี่ยว ไม่ต้องทำนา แต่อาศัยความขยันก็ได้ข้าวกินฟรี ปีละหลายกระสอบ
.
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี มีข้าวบางส่วนร่วงหล่น และหลงเหลืออยู่ในแปลงนา เนื่องจากเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รถเกี่ยวข้าว ทดแทนการใช้แรงงานคน จึงมีรวงข้าวบางส่วนที่เกี่ยวไม่ไหมดและตกเรี่ยอยู่กับพื้นดิน ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า “ข้าวเรี่ย” ซึ่งเจ้าของที่นาจะให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ทำนา สามารถเข้ามาเก็บข้าวที่เหลือเหล่านี้ได้ เพราะข้าวที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนี้ ไม่คุ้มที่จะจ้างแรงงานมาเก็บเกี่ยวเพิ่มเติม
.
คุณยายบุญถม พรหมมานอก อายุ 76 ปี ชาวบ้านดอนโก่ย ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกเสียดายข้าวที่รถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวไม่หมด จึงขออนุญาตเจ้าของที่นา ออกมาเดินเร่เก็บข้าวเรี่ยที่ถูกทิ้งเอาไว้เพื่อนำไปบริโภค โดยส่วนใหญ่เป็นแปลงนาที่เพิ่งให้รถเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยว และเจ้าของนามักจะไม่มาตามเกี่ยวข้าวที่เหลือ เพราะต้องใช้เวลานาน ซึ่งข้าวที่ได้จะเป็นรวงข้าวเล็กๆ ไม่คุ้มที่เจ้าของนาจะตามเดินเก็บทั้งวัน ตนจึงมาเดินเก็บรวบรวมไว้ ซึ่งจะได้ประมาณวันละ 1-2 ถุงปุ๋ย เพื่อให้ได้ข้าวเปลือกเก็บไว้กินในครัวเรือน
.
ซึ่งชาวบ้านหลายรายที่ไม่ได้มีที่นาเหมือนคนอื่นๆ ก็จะออกหาข้าวเรี่ยที่ตกหล่นอยู่ในลักษณะนี้ คุณยายบุญถมฯ ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นที่อาศัยช่วงว่างหลังจากหลานๆ ไปโรงเรียน ออกมาเดินเก็บข้าวหล่นไปไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านบางคนจะหาข้าวหล่นแบบจริงจังเพื่อนำไปขายได้ด้วย บางปีสามารถหาข้าวเปลือกได้ 10-20 กระสอบเลยทีเดียว

-----------------------------------------------------------
เครดิต : INNnews

เตรียมรับมือหนอนชอนใบส้มในส้มโอ
16/12/2020
เตรียมรับมือหนอนชอนใบส้มในส้มโอ

เตรียมรับมือหนอนชอนใบส้มในส้มโอ

สวนส้มโอในช่วงอากาศเย็นลงและมีลมแรงแบบนี้ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของหนอนชอนใบส้....

สวนเพชร เกาะอินทรีย์ วิถีไทย ตัวอย่าง “ออร์แกนิก” ขายได้สมราคา
15/12/2020
สวนเพชร เกาะอินทรีย์ วิถีไทย ตัวอย่าง “ออร์แกนิก” ขายได้สมราคา

สวนเพชร เกาะอินทรีย์ วิถีไทย ตัวอย่าง “ออร์แกนิก” ขายได้สมราคา

ปัญหาที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเกษตรกรที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก เป็นที่สุด เห็นจะไม่มี...

ถั่วเหลือง…หลังนา
15/12/2020
ถั่วเหลือง…หลังนา

ถั่วเหลือง…หลังนา

ถั่วเหลืองพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำมาปลูกหลังจากการทำนา นอกจากจะสร้างร....

วิธีป้องกันและกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริก
15/12/2020
วิธีป้องกันและกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริก

วิธีป้องกันและกำจัดโรคกุ้งแห้งในพริก

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในช่วงที...

หนุ่มปลูกสะเดามันเสริมอาชีพ รายได้วันละพัน
10/12/2020
หนุ่มปลูกสะเดามันเสริมอาชีพ รายได้วันละพัน

หนุ่มปลูกสะเดามันเสริมอาชีพ รายได้วันละพัน

พบเกษตรกรมีอาชีพเสริมปลูกสะเดามันขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ นายเจริญ แก้วงาม อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14 ห...

สองสามีภรรยาไม่จบเกษตร เนรมิตไร่องุ่น 2 ไร่ แทนที่สวนยางพารา นทท.แห่ชม
10/12/2020
สองสามีภรรยาไม่จบเกษตร เนรมิตไร่องุ่น 2 ไร่ แทนที่สวนยางพารา นทท.แห่ชม

สองสามีภรรยาไม่จบเกษตร เนรมิตไร่องุ่น 2 ไร่ แทนที่สวนยางพารา นทท.แห่ชม

บนพื้นที่ 2 ไร่ ใน ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นักท่องเที่ยวต่างตื่นตากับการชมไร่องุ่น ที่เปิดบริการให้เที่ยว...

“เกษตรศาสตร์ 80” มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ แป้งสูง ผลผลิตสูง ขายได้ราคา!
10/12/2020
“เกษตรศาสตร์ 80” มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ แป้งสูง ผลผลิตสูง ขายได้ราคา!

“เกษตรศาสตร์ 80” มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ แป้งสูง ผลผลิตสูง ขายได้ราคา!

มันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 80 เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 75 กับ ....

เตือน! สวนพริกระวังโรคแอนแทรคโนส
10/12/2020
เตือน! สวนพริกระวังโรคแอนแทรคโนส

เตือน! สวนพริกระวังโรคแอนแทรคโนส

ในระยะที่มีอากาศเย็นลงและมีฝนตกบางพื้นที่ช่วงนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกพริกเตรียมรับมือการ....

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
10/12/2020

ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

#ไรสี่ขามะพร้าว (Coconut Mite) เป็นไรศัตรูที่สำคัญของมะพร้าว สร้างความเสียหายต่อคุณภาพและผลผลิต ไรสี่ขามะพร้าวอาศัยอยู่ใต้กลีบเลี้ยงของผลมะพร้าว ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงเท่านั้น รูปร่างลักษณะของไรสี่ขามะพร้าวคล้ายหนอนสีขาวใส
.
โดยจะเริ่มเข้าทำลายผลมะพร้าวตั้งแต่ผลมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3 - 25 เซนติเมตร เมื่อไรสี่ขามะพร้าวเข้าทำลายผลมะพร้าวจะชะงักการเจริญเติบโต หลุดร่วงและผลผลิตเสียหายได้ถึง 70%
.
ลักษณะอาการทำลายของไรสี่ขามะพร้าว
.
1.แผลจะเป็นร่องลึก
2.แผลแตกเป็นริ้วเหมือนลายไม้สีน้ำตาล
3.ปลายแผลแหลม
4.เป็นแผลโดยรอบ หรือเกือบรอบผลมะพร้าว
.
วงจรชีวิตไรสี่ขามะพร้าว
.
ระยะไข่ -ไข่ไรสี่ขามะพร้าว รูปร่างเป็นทรงกลมขนาดเล็ก สีขาวใส มีอายุประมาณ 3 วัน
.
ตัวอ่อนวัยที่ 1 -รูปร่างคล้ายหนอนขนาดเล็ก ตัวสีขาวใส มีอายุประมาณ 2 วัน
.
ตัวอ่อนวัยที่ 2 -มีขนาดใหญ่ขึ้น จะลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัย มีอายุประมาณ 2 วัน
.
ตัวเต็มวัย -มีลำตัวคล้ายหนอน ความยาวประมาณ 200-250 ไมครอน กว้างประมาณ 35-50 ไมครอน มีขา 2 คู่ อยู่ส่วนหน้าของลำตัว ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นศัตรูพืช เพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ 30-50 ฟอง จากระยะไข่-ตัวเต็มวัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 วัน
.
#การจัดการและการป้องกันกำจัด
.
ไรสี่ขามะพร้าว เข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวไรได้โดยตรง
.
ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารฆ่าไรในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็กห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขาเริ่มเข้าทำลาย
.
#สารฆ่าไรสี่ขามะพร้าว ตามคำแนะนำ ได้แก่
.
โพรพาร์ไกต์ 30% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม 12)
.
อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม 19)
.
กำมะถันผง 80% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม UN) ***ห้ามผสมกับสารชนิดอื่น
.
ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม 21)
.
(ให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกลการออกฤทธิ์ โดย IRAC)
.
สวนที่พบการเข้าทำลายรุนแรงและล้งรับซื้อผลมะพร้าวให้ดำเนินการกำจัดไรสี่ขามะพร้าว ดังนี้
.
ตัดช่อดอก ช่อผล ผลที่พบอาการถูกทำลายจากไรสี่ขามะพร้าว และเศษซากจากการปอกมะพร้าวก่อนจำหน่าย นำมากองรวมกัน หลังจากนั้นพ่นด้วยสารฆ่าไรตามคำแนะนำ และคลุมด้วยผ้าพลาสติก อย่างน้อย 10 วัน
.
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ไรสี่ขามะพร้าวที่ https://www.doa.go.th/news/wp-content/uploads/2020/12/CoconutMite-Poster-75x100cm-7-2.jpg

“ฟันน้ำนม“ ปลูกผักกินเอง ขายเอง เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10/12/2020
“ฟันน้ำนม“ ปลูกผักกินเอง ขายเอง เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ฟันน้ำนม“ ปลูกผักกินเอง ขายเอง เดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ( ศพด.บ้านร่องห้า ) ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อดูแ.....

30/11/2020
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมงานวันดินโลก 4-8 ธ.ค. 2563 World Soil Day วันดินโลก ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
#WSD2020 #WorldSoilDay #วันดินโลก
#รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน
#KeepSoilAlive #ProtectSoilBiodiversity

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
26/11/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

โคราชเริ่มเย็นแล้วนะคะ!! ☃️

วันที่ 4 - 8 ธันวาคมนี้ ขอเชิญมาสัมผัสลมหนาว พร้อมเยี่ยมชม สิ่งมหัศจรรย์ ที่กำลังจะเกิดขึ้น !!"วันดินโลก" 2563

📌ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
26/11/2020

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

🌟🗣ขอเชิญทุกท่านพบ #กิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาด ✨
#งานวันดินโลก 🌱ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563
#ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

🌟วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ✨::แข่งขัน ผัดหมี่-ส้มตำลีลา:: ชมลีลาการตำสะบัดครกสะท้าน สากสะเทือน

🌟วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ✨::การแข่งขันประกวดวาดภาพกระดานดำ:: ในหัวข้อ ”รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”

🌟วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ✨::แข่งขันปั้นดินด่านเกวียน::
ภายใต้สโลแกน “อนุรักษ์ดินดี ปกป้องชีวีที่หลากหลาย”

🌟วันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ✨::กิจกรรม DIY:: (ปั้นดินด่านเกวียน/Soil profile card)

🌟วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ✨::ประกวดเล่านิทานเกี่ยวกับดิน::

🌟วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ✨::การแข่งขันโต้วาทีงานวันดินโลก:: ญัตติที่ใช้ในการโต้วาที : ปลูกพืชตามดินดีกว่าปลูกพืชตามกระแสตลาด

World Soil Day วันดินโลก
26/11/2020

World Soil Day วันดินโลก

CESRA น่าเที่ยว ⤵️
เพราะ 1 ปี มีครั้งเดียว อย่าเดี๋ยว.. เที่ยว #CESRA ‼

กลับมาอีกครั้งให้ระลึกถึง.. กับงาน "5 ธันวา วันดินโลก" (World Soil Day) 🌱 นิทรรศการศาสตร์พระราชา ห้องเรียนธรรมชาติ กิจกรรมทางการเกษตร บนพื้นที่ 570 ไร่ 🏡 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

“ศูนย์ CESRA” นี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 เป็น “ศูนย์วิจัยด้านดินของเอเชีย” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจัดการดินอย่างยั่งยืน สู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร 🥕 นับว่าเป็นศูนย์วิจัยที่เสริมสร้างศักยภาพในการเข้าถึงอาหารได้อย่างพอเพียง ปลอดภัย ควบคู่กับการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับดินแห่งแรกของโลก 👍

❤ “วันดินโลก” ปีนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เนรมิตสถานที่ภายใต้คอนเซ็ป “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” จัดแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดของระบบนิเวศ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แปลงสาธิตการเกษตร หอคอยดูภาพต้นไม้ อุโมงค์ไม้เลื้อย แปลงศึกษาพืชปรับปรุงดินและพืชหมุนเวียน การเกษตรแบบผสมผสาน ความรู้ต่างๆ จากหมอดิน และอื่นๆ อีกมายมาย ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ตลอด 5 วันเต็ม ‼‼

นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ดีๆ สร้างรายได้ให้ชุมชม ยังมีจุด Check-in ✅ และมุมถ่ายรูปอีกเพียบเลย 📸

🚘 การเดินทาง ขับรถเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพมหานครไปยังปากช่อง อำเภอแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพสู่ประตูอีสาน

📌 พิกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://g.co/kgs/u9NjTx
.
💓 แชร์กิจกรรมดีๆ นี้ให้เพื่อนๆ ได้นะคะ 💓
.

#นิทรรศการศาสตร์พระราชา #วันดินโลก
#WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #WorldSoilDay2020
#CESRA #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
#5ธันวาคม #วันดินโลก2563 #กรมพัฒนาที่ดิน
#ปากช่อง #โคราช #นครราชสีมา

นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร...
17/11/2020

นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน

ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตสาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรดิน การพัฒนาปฐพีวิทยาของประเทศไทย ลักษณะและสมบัติของดินที่พบในประเทศไทย รวมถึงการสำรวจ การจำแนกดิน สภาพปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทย โดยมี นายพหล รักสำรวจ นักสำรวจดินชำนาญการ นางสาววันรัก ฤทธิเกษร นักสำรวจดินชำนาญการ นายธนาการ บั้งเงิน นักสำรวจดินปฏิบัติการ และนายวิษณุ เจียมใจ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพดินและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นวิทยากรบรรยายและนำเยี่ยมชมครั้งนี้

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631117_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม

นิสิตภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน

ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตสาขาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เพื่อศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรดิน การพัฒนาปฐพีวิทยาของประเทศไทย ลักษณะและสมบัติของดินที่พบในประเทศไทย รวมถึงการสำรวจ การจำแนกดิน สภาพปัญหาและการจัดการดินของประเทศไทย โดยมี นายพหล รักสำรวจ นักสำรวจดินชำนาญการ นางสาววันรัก ฤทธิเกษร นักสำรวจดินชำนาญการ นายธนาการ บั้งเงิน นักสำรวจดินปฏิบัติการ และนายวิษณุ เจียมใจ นักสำรวจดินปฏิบัติการ กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพดินและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นวิทยากรบรรยายและนำเยี่ยมชมครั้งนี้

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25631117_01

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม

16/11/2020
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) งบหลักหมื่น เหมาะกับพื้นที่เกษตรขนาดเล็กที่ห่างไกลเขตไฟฟ้า ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ 3-5 ไร่

ระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เป็นระบบสูบน้ำผิวดิน อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ที่รับพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการเดินเครื่องสูบน้ำโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป สามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่มีแสงแดด

โดยวัสดุ-อุปกรณ์ หลัก ๆ ในการติดตั้ง ได้แก่
• แผงโซล่าเซลล์ 400 วัตต์
• ปั๊มหอยโข่ง 1,100 วัตต์
• สายไฟ PV แดง/ดำ เบอร์ 4
• สายไฟ VCT 3×2.5×30 เมตร
• หัวต่อ MC4
• เบรกเกอร์ DC
• อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า (Surge Protection)
• รางอลูมิเนียม
• ที่ยึด End Clamp/Mid Clamp
• เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ 2×1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร และ 2×2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร
• สกรูยึดแปสำเร็จ 10×1/2"
• สกรูยึดลอนคู่ 20×25
• ลวดเชื่อม 2.6 มิลลิเมตร KOBE
• สายเคเบิ้ลไทร์ 8"
• ตู้ไซด์ 2 RC
• ใบเจียรเหล็ก (บาง) 4"
• ใบตัดเหล็ก 4"
• กราวด์โหลด 1/2×1 มิลลิเมตร (แท่งสายดิน)

ขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง
1. เชื่อมโครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ ยาว 4.15 เมตร สูง 1.8 เมตร กว้าง 1 เมตร
2. ติดตั้งโครงสร้างเหล็กรองรับแผนลงดิน องศาลาดเอียง 15 - 20 องศา
3. นำแผงโซล่าเซลล์ขึ้นวางบนโครงเหล็ก ใช้รางอลูมิเนียมเป็นตัวยึดจับเพื่อความแข็งแรง
4. ติดตั้งปั๊มน้ำและกล่องควบคุม
5. ต่อวงจรแผงโซล่าเซลล์ (อนุกรม) เข้าด้วยกัน ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าแรงดันขั้วบวก, ลบให้ถูกต้อง
6. นำสายไฟฟ้าส่วนขั้วบวก, ลบที่เหลืออย่างละเส้น ต่อเข้ากับกล่องควบคุม
7. ต่อสายไฟ U, V, W ให้ตรงตามช่อง
8. ต่ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection) และติดตั้งกราวด์โหลดลงดิน
9. ต่อระบบปั๊มสูบน้ำเข้ากล่องควบคุม

เมื่อแผงโซล่าเซลล์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC ซึ่งจะใช้ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ (Control) ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ปั๊มสูบน้ำ ดึงน้ำส่งไปยังถังกักเก็บน้ำ และกระจายไปยังพื้นที่การเกษตร (พืชผัก, ไม้ผล, พืชไร่) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3 - 5 ไร่ ช่วยลดต้นทุนการใช้น้ำมันและพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำ นับเป็นระบบที่ใช้พลังงานทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรที่มีขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจากเขตไฟฟ้า

#ระบบสูบน้ำพลังงานงานแสงอาทิตย์
#โซล่าเซลล์ #ระบบน้ำเพื่อการเกษตร
#ภาคอีสาน #ขอนแก่น
#ทุกวิกฤติผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน
#มูลนิธิปิดทองหลังพระ

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra
YouTube: https://goo.gl/6d37Fv

ปลูกผักไม่เคยได้กิน ทำยังไงดี?
16/11/2020
ปลูกผักไม่เคยได้กิน ทำยังไงดี?

ปลูกผักไม่เคยได้กิน ทำยังไงดี?

เมื่อปลูกผักไปได้สักพัก หลายๆ คนอาจเกิดคำถามยอดฮิตคือ ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่โตซะที ขนาดเฝ้ารดน้ำทุกวันแล้ว ย....

พลิกสูตร…ปุ๋ยยางปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเพิ่มเท่าตัว
16/11/2020
พลิกสูตร…ปุ๋ยยางปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเพิ่มเท่าตัว

พลิกสูตร…ปุ๋ยยางปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเพิ่มเท่าตัว

ทุ่งกุลาร้องไห้ หนึ่งในพื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสาน ฤดูฝนจะแปรสภาพเป็นทุ่งสีทอง กลายเป็นแหล่งปลูกข้าวหอม...

World Soil Day วันดินโลก
15/11/2020

World Soil Day วันดินโลก

โพสต์นี้มีของแจกกกกกกกกกกก ‼️🥳

🤎 มาทายกันว่าภาพอุโมงค์ดิน ในงานวันดินโลก วันที่ 4-8 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์ CESRA อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีไส้เดือนอยู่ในอุโมงค์ทั้งหมดกี่ตัว?

กติกา 📌
1. กดไลค์เพจ Facebook : World Soil Day วันดินโลก

2. กดไลค์ และแชร์โพสต์กิจกรรมนี้ ไปที่หน้า Facebook ของคุณ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมใส่แฮชแท็ก #วันดินโลก #5ธันวาคม

3. ตอบคำถามใต้โพสต์กิจกรรมนี้ พร้อมแท็กเพื่อน (กี่คนก้อได้) ที่คุณอยากบอกว่าภาพอุโมงค์ดินงานวันดินโลก มีไส้เดือนอยู่ในอุโมงค์กี่ตัว
.
ผู้ตอบได้ถูกต้องตามกติกา ลุ้นรับหมวกวันดินโลก ฟรี!!!! จำนวน 5 รางวัล

📆 ระยะเวลาร่วมสนุก : วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563 (23.59 น.)
🎊 ประกาศผล : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #CESRA
#ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
#5ธันวาคม #วันดินโลก2563

World Soil Day วันดินโลก
12/11/2020

World Soil Day วันดินโลก

พวกเราหรือเปล่า พวกเราไม่น่ารักหรือเปล่า ❓
#สัตว์ในดินที่หน้าตาไม่น่ารัก แต่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ❗

👉 ไส้เดือน - ส้อมพรวนมีชีวิต ช่วยพลิกกลับดิน โดยการกินดินที่มีแร่ธาตุจากด้านล่างขึ้นมาถ่ายมูลด้านบน ผสมคลุกเคล้าแร่ธาตุในดิน ให้พืชดูดนำไปใช้
.
👉 กิ้งกือ – กัดกินเศษซากพืชที่ร่วงหล่นพื้น และย่อยสลายออกมาเป็นมูลก้อนกลมที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นเดียวกับปุ๋ย
.
👉 แมงมุม - ยามรักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลาย ด้วยเส้นใยที่มีความเหนียวสำหรับจับเหยื่อ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี
.
👉 มด - ชนิดที่ทำรังอยู่ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี รากพืชได้ธาตุอาหาร ปรับสมดุลย์ทางกายภาพและเคมีในดิน
.
👉 ปลวก - ผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งต่อระบบนิเวศ ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นธาตุอาหารให้แก่พืช
.
👉 กระสุนพระอินทร์ - กระสุนปืนแห่งผืนป่า ผู้ย่อยสลายที่สำคัญในธรรมชาติ กินเศษพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร รวมทั้งสารพิษที่ปนเปื้อนในดิน ช่วยลดมลพิษทางดิน
.
👉 อุโมงค์ดิน - ผิวสัมผัสของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เปิดประสบการณ์ชีวิตใต้ดิน ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ชมและสัมผัสสัตว์ในดินเล็กๆ เหล่านี้ที่งานวันดินโลก 2563 (วันที่ 4-8 ธ.ค. ณ ศูนย์ CESRA อ.ปากช่อง)

ถึงแม้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ บางชนิดจะดูน่ากลัว(มากกว่าน่ารัก😜) แต่ในความเป็นจริงมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างมหาศาล.. 🌟 เรามีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ในงาน “วันดินโลก (World Soil Day)” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ทุกคนได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 🌟

#วันดินโลก #WorldSoilDay #SoilBiodiversity
#ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #Soilsserveusall
#ดินดีคือดินร่วนคนอ้วนคือคนหิว #CESRA
#5ธันวาคม #วันดินโลก2563 #ปากช่อง #นครราชสีมา

ขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา :
https://www.svgroup.co.th/
https://www.scimath.org/article-science/item/8670-2018-09-11-08-07-29
https://www.thairath.co.th/content/380768
http://natres.psu.ac.th/radio/radio_article/radio44-45/44-450014.htm
http://www.infopestservice.com/uncategorized/
https://www.facebook.com/Rama9MuseumThailand/posts/2536202563302929/
https://www.treehugger.com/roly-poly-pill-bug-facts-important-environment-4864410

ที่อยู่

2003/61 พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,129,177,185,503,543,206,528,545,104,63

ข้อมูลทั่วไป

เพจที่น่าสนใจ www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์

02-562-5138

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด