พิพิธภัณฑ์ดิน

พิพิธภัณฑ์ดิน พิพิธภัณฑ์ดิน : Soil Museum พิพิธภัณฑ์ดินแห่งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น สถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ เรื่องราว เกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน สภาพปัญหาและการจัดการดิน ของประเทศไทย เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2549 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พร้อมทั้งลงพระนามาภิไธย บนแผ่นดินเหนียว ไว้เป็นที่ระลึก ปัจจุบันติดตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์

ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงประวัติการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการสำรวจดิน สัณฐานของดินบาง ประการ ตัวอย่างหน้าตัดดินจำลอง ของชุดดินและกลุ่มชุดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และลักษณะของดินที่มีปัญหา ต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีระบบฐานข้อมูล แสดงคำอธิบายลักษณะและสมบัติของดิน โปรแกรมดินไทย และโปรแกรมแนะนำการใช้ปุ๋ยรายแปลง รวมถึงข้อมูลทางวิชาารด้านอื่นๆ ที่ได้ทำการบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้ผู้ที่ สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์ดินนี้ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้

สนใจศึกษาดูงาน ชมนิทรรศการ ประสานงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

โทร. 02 562 5138
โทร. 1760 ต่อ 5138

กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.'s post
27/05/2021

Photos from สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.'s post

Photos from สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.'s post
27/05/2021

Photos from สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.'s post

มาทำความรู้จักคีย์โฮลปลูกผัก ทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร - บ้านและสวนGarden&Farm
27/05/2021
มาทำความรู้จักคีย์โฮลปลูกผัก ทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร - บ้านและสวนGarden&Farm

มาทำความรู้จักคีย์โฮลปลูกผัก ทำปุ๋ยหมักจากขยะอาหาร - บ้านและสวนGarden&Farm

Keyhole Garden แปลงผักคีย์โฮล เป็นหนึ่งในรูปแบบของแปลงผักที่ได้รับความสนใจในแวดวงนักปลูกผักจากทั่วโลก ด้วยรูปแบ....

ปลูกกล้วยในพื้นที่ว่างเปล่าสร้างผลผลิตและรายได้ - บ้านและสวนGarden&Farm
27/05/2021
ปลูกกล้วยในพื้นที่ว่างเปล่าสร้างผลผลิตและรายได้ - บ้านและสวนGarden&Farm

ปลูกกล้วยในพื้นที่ว่างเปล่าสร้างผลผลิตและรายได้ - บ้านและสวนGarden&Farm

ช่วงฤดูแล้งอย่างนี้หญ้าเริ่มเหี่ยวแห้ง มาจัดการพื้นที่รกร้างที่มีอยู่ แล้วมา " ปลูกกล้วย " กันดีกว่า กับขั...

“เกษตรอินทรีย์” ต้องปลอดสารเคมีมากแค่ไหน? - บ้านและสวนGarden&Farm
27/05/2021
“เกษตรอินทรีย์” ต้องปลอดสารเคมีมากแค่ไหน? - บ้านและสวนGarden&Farm

“เกษตรอินทรีย์” ต้องปลอดสารเคมีมากแค่ไหน? - บ้านและสวนGarden&Farm

แนวทางการทำ เกษตรอินทรีย์ หรือปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อให้สวนผรัก หลังบ้านเป็นสวนผักปลอดสารพิษที่แท้จริ.....

Photos from บ้านและสวน Garden & Farm's post
27/05/2021

Photos from บ้านและสวน Garden & Farm's post

ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจไร้โควิด กับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม EP9 :ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช
27/05/2021
ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจไร้โควิด กับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม EP9 :ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจไร้โควิด กับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม EP9 :ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช

ศึกษาออนไลน์อุ่นใจไร้โควิดกับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม บทเรียนที่ 9 “การห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช" วันอังคาร....

Photos from สำนักงาน กปร.'s post
27/05/2021

Photos from สำนักงาน กปร.'s post

27/05/2021

หนังสือ | ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

✨ ตอน ครูแห่งแผ่นดิน - Part 3️⃣

ในวันศุกร์...พระองค์ตรัสว่า ที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นเขาอดอยากอยู่ ผมกราบบังคมทูลว่า เดี๋ยววันจันทร์ข้าพระพุทธเจ้าจะรีบไปพระพุทธเจ้าข้า ก็เป็นนิสัยข้าราชการ จันทร์ถึงศุกร์ทำงาน พระองค์รับสั่งทันทีว่า ความทุกข์ความทรมานไม่มีวันหยุดหรอก พอวันศุกร์หยุด เดี๋ยวตอนเช้าวันจันทร์มาทรมานใหม่ยังงั้นหรือ ไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้น เขาทุกข์เดี๋ยวนี้ ต้องไปเดี๋ยวนี้เลย นับตั้งแต่วันนั้นมา ๓๐ กว่าปีแล้ว ผมก็เลยไม่มีวันเสาร์-อาทิตย์อีกต่อไป 💛

#สำนักงานกปร

📍 ทรัพยากรดินภาคกลาง 🏖🏝🏜 พื้นที่ภาคกลาง : มีพื้นที่รวม 43,450,440 ไร่ ประกอบด้วย 19 จังหวัด🏞🧭 สภาพภูมิประเทศ : ทางด้านตะ...
20/05/2021

📍 ทรัพยากรดินภาคกลาง

🏖🏝🏜 พื้นที่ภาคกลาง : มีพื้นที่รวม 43,450,440 ไร่ ประกอบด้วย 19 จังหวัด
🏞🧭 สภาพภูมิประเทศ : ทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาและเทือกเขาสูงทอดยาวในแนวเหนือ – ใต้ต่อเนื่องจากทางภาคเหนือ ด้านตะวันออกของเทือกเขาเป็นที่ลาดชันเชิงเขาที่ทอดลงสู่ที่ราบภาคกลางและชายฝั่งทะเล มีลักษณะเป็นตะกอนรูปพัด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำที่ไหลลงสู่อ่าวไทย
🌡☀️☁️ สภาพภูมิอากาศ : เป็นแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน บริเวณตอนกลางของภาคมีฝนตกเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 1,000 – 1,300 มิลลิเมตร และปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ของภาค
⛰🗻🏔 วัตถุต้นกำเนิดดิน : ส่วนใหญ่เป็นตะกอนลำน้ำที่ทับถมกันบริเวณสันดินริมน้ำและพื้นที่ส่วนต่ำของที่ราบน้ำท่วมถึง บริเวณที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้ำและทะเลจะเป็นตะกอนผสมกัน ส่วนตะกอนบริเวณที่ลุ่มกว้างขวางของที่ราบภาคกลางจะเป็นตะกอนขนาดละเอียด มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินทรายแป้งละเอียดเป็นส่วนใหญ่
🌳🍁🍂 พืชพรรณธรรมชาติ : มีพื้นที่ป่าไม้น้อยมาก จะพบเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง และพบป่าสนตามที่สูง
🗺🏕 การใช้ประโยชน์ที่ดิน : บริเวณที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่ทำนา มีบางส่วนยกร่องปลูก ทำสวนผลไม้ ส่วนพื้นที่ดอนส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชอ้อย สับปะรด ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถั่วต่าง ๆ บางส่วนยังคงสภาพเป็นป่าชายเลน บางพื้นที่การใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำนาเกลือ ที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม

#พิพิธภัณฑ์ดิน #SoilMuseum
#ทรัพยากรดินของประเทศไทย #SoilResource

ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจไร้โควิด กับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม EP10 :การปลูกไม้ผล ในพื้นที่ดินตื้น
20/05/2021
ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจไร้โควิด กับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม EP10 :การปลูกไม้ผล ในพื้นที่ดินตื้น

ศึกษาออนไลน์ อุ่นใจไร้โควิด กับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม EP10 :การปลูกไม้ผล ในพื้นที่ดินตื้น

ศึกษาออนไลน์อุ่นใจไร้โควิดกับศูนย์ฯเขาชะงุ้ม บทเรียนที่ 10 “การปลูกไม้ผล ในพื้นที่ดินตื้น" วันอังคารที่ 14 ก...

การทำและการใช้ปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 1
20/05/2021
การทำและการใช้ปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 1

การทำและการใช้ปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด 1

" การทำและใช้ปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1 "ทำง่าย ใช้ดี ลดต้นทุนการผลิต สู่เกษตรอินทรีย์........................................เกษตรกรท่า....

Photos from ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ's post
20/05/2021

Photos from ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ's post

Photos from คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - KUKR's post
20/05/2021

Photos from คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - KUKR's post

ปลูกพริกสลับกับผักชี อาศัยน้ำฝน ได้ผลดี ผลักดันก้าวสู่การผลิตแบบชีวภาพ
20/05/2021
ปลูกพริกสลับกับผักชี อาศัยน้ำฝน ได้ผลดี ผลักดันก้าวสู่การผลิตแบบชีวภาพ

ปลูกพริกสลับกับผักชี อาศัยน้ำฝน ได้ผลดี ผลักดันก้าวสู่การผลิตแบบชีวภาพ

พริก กับคนไทยเป็นของคู่กันมาช้านาน ในสำรับกับข้าวของคนไ …

20/05/2021

สวัสดีจ้าลูกเพจทุกท่าน วันนี้ลุงมาประกาศข่าวใหญ่ และข่าวดีที่สุดตั้งแต่เปิดเพจมา
ไม่น่าเชื่อว่าลุงทำเพจนี้มาครบสามปีแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมว๊ากกกก
ต้องขอกราบขอบพระคุณลูกเพจ ผู้ติดตามทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมา
.
นับตั้งแต่วันแรก เจตนารมย์ของเพจคือการให้ความรู้ด้านการแยกขยะให้ถูกต้อง
ซึ่งว่ากันตามจริงการแยกขยะที่ถูกต้องง่ายนิดเดียวคือ "แยกให้ผู้อื่นนำไปจัดการต่อได้"
แต่ส่วนยากของมันคือ ใครเป็นผู้รับ เค้ารับอะไร และอยู่ที่ไหน
รวมถึงขยะจากของชนิดไหนต้องจัดการอย่างไร ซึ่งเมื่อเทียบกับชนิดและปริมาณขยะที่มีบนโลกแล้ว ไม่มีวันที่ใครจะทำคอนเทนต์สอนวิธีแยกขยะได้ครบถ้วนแน่ๆ
.
ที่ผ่านมา ที่ลุงบอกให้คนแยกขยะ แต่พอเค้าแยกแล้วกลับไม่มีทางไปที่ถูกต้องให้เค้า บอกเลยว่าทุกครั้งที่ลุงตอบคำถามให้ลูกเพจไม่ได้ มันปวดใจ
ในขณะที่ผู้ผลิตต่างๆ ก็ไม่ได้ใส่ใจในสินค้าของตัวเองว่าจะเกิดขยะเท่าไหร่ จัดการอย่างไร
.
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
💚💚💚 Green2Get กรีนทูเก็ต 💚💚💚
แอพนี้จะตอบคำถามสามเรื่อง
1. What : สินค้า หรือ ของที่เราใช้อยู่นั้นมันคือวัสดุอะไรบ้าง (เริ่มจากสินค้าที่มีบาร์โค้ดสินค้าก่อน) ซึ่งถ้ายังไม่มีข้อมูล เราสามารถช่วยกันเพิ่มเข้าไปได้

2. How : วิธีการจัดการขยะชิ้นนั้นๆ ทำอย่างไร โดยที่เราสามารถเพิ่มวิธีการคัดแยกขยะแต่ละชิ้นได้ และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. Who&Where : ใครเป็นคนรับวัสดุชนิดต่างๆ และพวกเค้าเหล่านั้นอยู่ที่ไหน โดยแอพจะแสดงผู้รับประเภทแบบต่างๆ เช่น รับรับซื้อของเก่า จุดรับบริจาค ส่งทางไปรษณีย์ ใกล้ตัวท่าน
.
โดยทุกท่านสามารถโหลดใช้งานได้แล้ววันนี้ที่
iOS : https://apps.apple.com/us/app/green2get-ร-ไซเค-ล/id1336429633?ls=1
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.green2get.green2get
.
ลุงหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากแอพตัวนี้ และหวังว่าในอนาคตถ้ามีผู้ใช้งานเพียงพอก็จะสามารถดึงดูดผู้ผลิตสินค้าและผู้รับขยะประเภทต่างๆ ให้เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งในระบบ และก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง
.
เรียนเชิญลูกเพจทุกท่านจ้า นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นยังมีหนทางอีกยาวไกล หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนน้า
.
.
ปล.1 สำหรับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล รวมถึง องค์กรต่างๆ ที่รับวัสดุเหลือใช้ สามารถสมัครได้ที่นี่ hero.green2get.com
.
ปล.2 สำหรับเจ้าของสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่อยากเข้าร่วมในแพลตฟอร์ม รบกวนกรอกรายละเอียดที่นี่ แล้วจะติดต่อกลับไปจ้า https://forms.gle/4pfZRjEz4maMU7sG8
.
ปล3. แอพอาจจะป่วงๆ เอ๋อๆ นิดหน่อยเพราะทำด้วยงบ และคนที่จำกัด แต่ฝากให้ 5 ดาวด้วยน้า > < หรือใครอยากให้ปรับปรุงตรงไหน ส่งคอมเมนต์มาได้เลย https://forms.gle/x5ksxnCv5sb7bjSDA
.
แพลตฟอร์มนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก บพข.(PMU-C) แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน

Photos from สำนักงาน กปร.'s post
20/05/2021

Photos from สำนักงาน กปร.'s post

Photos from สำนักงาน กปร.'s post
20/05/2021

Photos from สำนักงาน กปร.'s post

Photos from สำนักงาน กปร.'s post
20/05/2021

Photos from สำนักงาน กปร.'s post

หลักสูตรผักปลอดสารพิษเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
19/05/2021
หลักสูตรผักปลอดสารพิษเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

หลักสูตรผักปลอดสารพิษเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ศูนย์ศึกษาการ.....

19/05/2021

กลุ่มดินตามระบบฐานอ้างอิงทรัพยากรดินของโลก (WRB) สำหรับทรัพยากรดินของประเทศไทย
https://my.eboox.cc/WRB/TH/

19/05/2021
Timeline Photos
19/05/2021

Timeline Photos

ชวนอ่านและดาวน์โหลดหนังสือครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อปี 2559 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ขยายงานพัฒนาเข้าไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีโอกาสประกอบอาชีพที่สุจริต และสอดคล้องกับภูมิศาสตร์สังคมของพื้นที่ การส่งเสริมพัฒนายังเน้นแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วน เช่นเดียวกับพื้นที่ต้นแบบอื่น ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบน้ำ และการส่งเสริมอาชีพ โดยเริ่มจากคนที่หัวไวใจสู้ สมัครใจ และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวบ้านรายอื่นที่ยังไม่มีความมั่นใจให้เกิดศรัทธาและตัดสินใจเข้าร่วมด้วยในเวลาต่อมา

ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ซึ่งมิได้รู้สึกขัดข้องใด ๆ ในการเรียกขานชื่อสถาบันแบบสั้น ๆ ว่าโครงการปิดทองหลังพระฯ เพราะเข้าใจแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี จึงสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแม้ในระยะแรกจะมีจำนวนไม่มาก แต่ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรกลุ่มแรก ก็ถือว่าเป็นคนหัวไวใจสู้ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นครูภูมิปัญญาและคัดเลือกมา 20 คนอยู่ในจังหวัดปัตตานี 8 คน ยะลา 4 คน และนราธิวาส 8 คน เพื่อเป็นตัวอย่างในการบอกเล่าเรื่องราวความรู้ความสำเร็จความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกับโครงการฯ

สามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือครูภูมิปัญญาเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดชายแดนใต้ ได้ที่นี่ https://bit.ly/3on2XLG

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra
YouTube: https://goo.gl/6d37Fv

Photos from มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ's post
19/05/2021

Photos from มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ's post

19/05/2021

หนังสือ | ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

✨ ตอน ครูแห่งแผ่นดิน - Part 1️⃣

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระเจ้าแผ่นดินต้องปกครองแผ่นดิน แต่ทรงใช้คำว่า “ครอง” รับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดิน ผมก็มาคิดถึงความหมายของคำว่า “ครอง” ที่ใช้กันอยู่ตามปกติ❓

คำว่า “ครอง” เป็นคำพูดที่ให้ความเคารพ มีความรับผิดชอบ มีความเมตตา มีความรัก มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคำนั้น 👑🤗 แต่คำว่า “ปกครอง” นั้น เป็นเรื่องของอำนาจ เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมาย ซึ่งให้ความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “ครองแผ่นดิน” นั้น แสดงว่าพระองค์ทรงเห็นว่าแผ่นดินเป็นของมีค่า และต้องทะนุถนอม จะต้องให้เกียรติ จะต้องรักษาตลอดพระชนมายุ หรือตลอดชีวิตของพวกเรา 💛🌼

#สำนักงานกปร

Photos from สำนักงาน กปร.'s post
19/05/2021

Photos from สำนักงาน กปร.'s post

13/05/2021
วิธีกำจัดมด และศัตรูตัวอื่นๆในสวน - บ้านและสวน
13/05/2021
วิธีกำจัดมด และศัตรูตัวอื่นๆในสวน - บ้านและสวน

วิธีกำจัดมด และศัตรูตัวอื่นๆในสวน - บ้านและสวน

มารู้จักกับ 4ผู้บุกรุก ซึ่งถือเป็น "ศัตรูสวน" ตัวฉกาจของสวนสวยของเรา และมาดูวิธีป้องกันกันดีกว่า เพื่อสวนส...

“หมูดำ ที่ไม่ได้มีดีแค่เนื้อ”
13/05/2021
“หมูดำ ที่ไม่ได้มีดีแค่เนื้อ”

“หมูดำ ที่ไม่ได้มีดีแค่เนื้อ”

การเลี้ยงหมูของเกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงเพื่อบริโภค และนำไปใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ตามคว....

6 ขั้นตอนกับการขออนุญาตปลูกกัญชา
13/05/2021
6 ขั้นตอนกับการขออนุญาตปลูกกัญชา

6 ขั้นตอนกับการขออนุญาตปลูกกัญชา

เกษตรที่สนใจอยากจะปลูกกัญชา มีขั้นตอนยังไง ไปดูกัน กัญชานั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตา...

คอนโดไข่มดแดง สุดยอดวิธีเลี้ยงมดแดงให้มาวางไข่
13/05/2021
คอนโดไข่มดแดง สุดยอดวิธีเลี้ยงมดแดงให้มาวางไข่

คอนโดไข่มดแดง สุดยอดวิธีเลี้ยงมดแดงให้มาวางไข่

คอนโดไข่มดแดง เป็นอีกสุดยอดวิธีการทางการเกษตรที่คิดค้นพัฒนาจนทำให้สามารถเลี้ยงมดแดง เพื่อเก็บไข่ได้ เน...

ที่อยู่

2003/61 พิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวง
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,129,177,185,503,543,206,528,545,104,63

ข้อมูลทั่วไป

เพจที่น่าสนใจ www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์

02-562-5138

ผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์สารเร่ง พด.1
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.2
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.3
จุลินทรีย์สารเร่่ง พด.6
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.7
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.9
จุลินทรีย์สารเร่ง พด.11
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด