สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศา

สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศา เผยแพร่ข้อมูลของ สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

08/08/2021

โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ
เปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยวันนี้เป็นต้นไป
และรับผู้ป่วยเข้ารักษา

🚩เริ่ม 9 สิงหาคม 2564 เตียงผู้ป่วย 450 เตียง
รับอาการ🟢เขียว , 🟡เหลืองอ่อน

สามารถลงทะเบียนได้ที่
โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ
หรือcall center 02-116-7888
หมายเหตุ ผู้ป่วยต้องมีผลตรวจแบบ PCR นะคะ

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด
#รู้แล้วรอด

Mobile Uploads
05/08/2021

Mobile Uploads

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ https://www.facebook.com/ArtsandCultureSSRU (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม)

นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ Best Personality Development" ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องบุคลิกภาพและการพูด การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และกิจกรรมอบรม เรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา" การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของสวนสุนันทาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความสามารถให้แก่นักศึกษา สามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวให้คนภายนอกได้ทราบถึงเรื่องราวของสวนสุนันทาต่อไป

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
04/08/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Timeline Photos
04/08/2021

Timeline Photos

🗣🗣ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ในปีการศึกษา 2564 ทุกชั้นปี
ทาง กยศ. จะให้นักศึกษากู้ยืมตามจำนวนที่นักศึกษาต้องจ่ายจริงให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการปรับลดใบแจ้งหนี้จากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานในการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2564
หากใบแจ้งหนี้ปรับลดเรียบร้อยแล้ว จะประกาศให้นักศึกษาจัดส่งเอกสารการกู้ยืมทันที
👇👇👇👇👇👇
สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 2 – ปี 5 ที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
(ที่กู้ยืมอยู่แล้ว จากปี 1 ขึ้นปี 2 / ปี 2 ขึ้นปี 3 / ปี 3 ขึ้นปี 4 / ปี 4 ขึ้นปี 5)
- นักศึกษาที่รอทำเรื่องกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่ต้องทำเรื่องขอคืนเงินค่าเทอมจากมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาที่รอทำเรื่องกู้ยืม ในภาคเรียนที่ 1/2564 และได้สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไปแล้ว นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าเทอมคืนจากมหาวิทยาลัยได้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
สำหรับนักศึกษา ชั้นปี 1 (รายใหม่และรายเก่า จากมัธยม)
และชั้นปีอื่นๆ (ปี 2 – ปี 5) ที่ขอกู้ยืมเป็นปีแรก
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 เป็นปีแรก ที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไม่ต้องทำเรื่องขอคืนเงินค่าเทอมจากมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ ที่จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 เป็นปีแรก และได้ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 ไปแล้ว นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าเทอมคืนจากมหาวิทยาลัยได้ ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

30/07/2021
Timeline Photos
30/07/2021

Timeline Photos

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhtt...
30/07/2021
แบบสอบถามเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม
เรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
https://docs.google.com/forms/d/1ENiHwYki5BSLPAwyr8TPZqR8ZK8cxBb8sRCbARdj9eE/edit

ตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น (ของผู้ตอบแบบประเมิน)

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
27/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

27/07/2021

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1
โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
สำหรับ

1. ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โดส
2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส

เริ่มจองพร้อมกัน วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 น.
โปรดติดตามวิธีการจองจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน
ระยะเวลาฉีดวัคซีน 1-31 สิงหาคม 2564
#FM91 #วัคซีน

24/07/2021

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ น้องๆ นักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มีปัญหาในการเซ็นเอกสาร กยศ.103 (หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา) ทางงานกองทุนฯ ขออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาโดยการจัดทำ กยศ.103 โดยให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของทุกคณะ/วิทยาลัย เซ็นรับรอง กยศ.103 ให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดและใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องให้เฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1LNxu-1wG5R3OR3dVDib0oS6Hl0JW265W?usp=sharing
หมายเหตุ หากนักศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็น กยศ.103 เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำมาใช้ได้ตามปกติ

📌📌📌📌📌
การกรอกข้อมูลขอกู้ค่าเล่าเรียนนั้น ขอให้นักศึกษาเว้นไว้ก่อน และรอประกาศจากงานกองทุนฯ ว่าแต่ละคณะ/วิทยาลัย จะต้องกรอกค่าเล่าเรียน
กี่บาทหลังจากที่ได้หักส่วนลดแล้ว ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
21/07/2021

Photos from กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
21/07/2021

Photos from กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
21/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ's post
16/07/2021

Photos from ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ's post

Timeline Photos
12/07/2021

Timeline Photos

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้ง ศูนย์พักคอย ณ โรงยิมอาคาร 27 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กรฎาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดตามภาพ http://ow.ly/eaCx50FtuzX

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
09/07/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

06/07/2021
Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
01/07/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
28/06/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

27/06/2021

การฉีดวัคซีน ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะครับ เพราะได้รับอนุญาตจากรัฐฯ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไปฉีดวัคซีนตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยนะครับ และห้ามลืมบัตรประชาชนโดยเด็ดขาด น้องๆ ที่ไม่สามารถมาได้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนนะครับ การแต่งกาย หากมีเฟรชชี่ หรือเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แอดมินขอความร่วมมือด้วยนะครับ แต่ถ้าหากเตรียมไม่ทันจริงๆ ขอชุดสุภาพนะครับ #ขอบคุณครับ

รอบฉีด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 324 คนวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าวการแต่งกา...
26/06/2021

รอบฉีด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 324 คน
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
เวลา 12.00 น. ณ สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว

การแต่งกาย เสื้อสีชมพู
(เอาที่นักศึกษาหาได้ ไม่ต้องหาซื้อใหม่ )

วัคซีน AstraZeneca

เตรียม
1.บัตรประชาชน
2. ปากกาสีน้ำเงิน
3.ยาพารา (สามารถทานหลังฉีดได้ทันที)

รอบฉีด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 324 คน
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
เวลา 12.00 น. ณ สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว

การแต่งกาย เสื้อสีชมพู
(เอาที่นักศึกษาหาได้ ไม่ต้องหาซื้อใหม่ )

วัคซีน AstraZeneca

เตรียม
1.บัตรประชาชน
2. ปากกาสีน้ำเงิน
3.ยาพารา (สามารถทานหลังฉีดได้ทันที)

Photos from สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
26/06/2021

Photos from สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post
25/06/2021

Photos from กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา's post

23/06/2021

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร/เปลี่ยนสาขาวิชา ที่มีความประสงค์จะกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 สามารถดูตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ (กยศ.102) เพิ่มเติมจากแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยลงให้ดาวน์โหลดไปแล้ว ได้ที่นี่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1622797834
แต่เอกสารต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอกู้ยืมและจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษายึดตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย

23/06/2021

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำนักงานใหญ่ ให้กับผู้กู้ยืมที่ต้องการติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆ กับ กยศ. ซึ่งสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้โดยตรงที่ [email protected]กยศ. สำหรับผู้กู้ยืม https://lin.ee/sBFoVDZ/

18/06/2021

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษารหัส 63, 62, 61, 60 ที่กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่เป็นผู้กู้ยืมต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี (ที่กู้ยืมอยู่แล้ว) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ในปีการศึกษา 2564 และพบว่าข้อมูลในระบบ กยศ. ของตนเองผิด เช่น ชื่อหลักสูตรผิด ชื่อสาขาวิชาผิด ขอให้นักศึกษาเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้ข้อมูลตาม LINK ที่แนบมานี้
https://forms.gle/rPwRGKrGcDNUd4fPA
เพื่อที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะได้นำแจ้งให้ กยศ. ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ตรงกับข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

17/06/2021

ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
โดยนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา
จะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
อย่างเคร่งครัด หากพบว่านักศึกษาที่ตรวจพบเชื้อ
นำตนเองเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยเหตุอันไม่จำเป็น จะไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้

15/06/2021

ขอเชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 61-63)
เข้าร่วมกิจกรรมปืดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.

มาร่วมชมผลการดำเนินงานของชมรมนักศึกษา ที่ดำเนินการจัดมาตลอดปีการศึกษา 2563
แม้ว่าชมรมจะเจอโควิดไปบ้าง แต่เราก็ยังมีผลงานให้ได้ชมรมกันนะ

แล้วมาชมกันนะทุกคน

#ชมรมนักศึกษา
#84ปีสวนสุนันทา
#SDD
#CLUB_SSRU

15/06/2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development" "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ" วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม)

นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่อง "Best Personality Development" ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องบุคลิกภาพและการพูด การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และกิจกรรมอบรม เรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา" การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของสวนสุนันทาตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความสามารถให้แก่นักศึกษา สามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวให้คนภายนอกได้ทราบถึงเรื่องราวของสวนสุนันทาต่อไป
-------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

09.30 น. ลงทะเบียน
09.45 น. พิธีเปิดโครงการสืบทอดมรดกและสืบสานวัฒนธรรมสวนสุนันทา
10.00 น. อบรมบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Best Personality Development " วิทยากรโดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
11.30 น. อบรมเรื่อง "องค์ความรู้สวนสุนันทา" วิทยากรโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมอบรม
------------------------------------------
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/ZbTPvMaKeHr4LheJ9

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
วณิชยา บุษบงส์ 087-5061474
FACEBOOK : 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์

เป็นลิ้งค์เดียวกับ รอบที่แล้วนะคะ ที่ขยายเวลาเพิ่มเติม ให้นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน ค่ะแจ้งเรื่องกำหนดเวลา เป็นช่วง มิถ...
14/06/2021

เป็นลิ้งค์เดียวกับ รอบที่แล้วนะคะ
ที่ขยายเวลาเพิ่มเติม ให้นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน ค่ะ

แจ้งเรื่องกำหนดเวลา เป็นช่วง มิถุนายน และ สถานที่ สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว

โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับน้องๆ น้องๆคนใดที่มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับมหาวิทยาลัยฯ แอดมินได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าจะสามารถดำเนินการฉีดได้ภายในเดือนมิถุนายนเลยครับ โดยสถานที่ฉีดนั้นเป็น สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว (ข้อมูลล่าสุด) วัคซีนที่ได้มาทราบว่าเป็น แอสตร้าเซนเนก้า (ข้อมูลล่าสุด) ครับ โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนสามารถลงทะเบียนได้เลยครับ เพราะแอดมินจะต้องปิดยอดขอวัคซีนแล้วก็สรุปไปให้ทางกรมควบคุมโรคครับ โดยจะจัดสรรมาให้ตามจำนวนที่มีการลงทะเบียนขอรับไปครับ

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูล ในแบบสำรวจความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ยกเว้น ศูนย์การศึกษา อุดรฯ ศูนย์การศึกษา ระนอง)
1. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อม ในการขอรับวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19 สำหรับนักศึกษา ฉีดวัคซีน ณ สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว (แก้ไข) กรุงเทพมหานคร
ตาม Linkด้านล่าง

(ต้องทำการ login โดย SSRU Mail หรือ Gmail ก็ได้)
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67

2. ลงทะเบียนใช้งานใน Application "หมอพร้อม" (เลือกสถานที่ใกล้ที่บ้านหรือที่พักได้เลย หากที่ใดได้ก่อน ก็ไปที่นั่นได้เลยครับ)

3. รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบกำหนดการ เข้าฉีดวัคซีน โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป
----
http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th
#sddssru
#84ปีสวนสุนันทา
#กองพัฒนานักศึกษา
#ssru
#สวนสุนันทา
#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19

08/06/2021

บทความสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ตอนที่ 1 “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2” http://contestwar.com/contest/15581

08/06/2021

สาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วไม่เกิน 5 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ZERO WASTE วัยรุ่นยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์“ ชิงเงินรางวัลและทุนส่วนลดค่าเทอมประจำปี 2564 มูลค่ารวม 115,300 บาท พร้อมประกาศนียบัตร http://contestwar.com/contest/15583

ห้องที่ 1 เคล็บ(ไม่)ลับ กับการสร้างงานแสดง โดยอาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. - 12.00 น...
04/06/2021

ห้องที่ 1 เคล็บ(ไม่)ลับ กับการสร้างงานแสดง โดยอาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00น. - 12.00 น.
เข้าร่วม Google Meet: https://meet.google.com/pgy-pfkc-ygy

ห้องที่ 2 สนุกกับจิตรกรรมไทย โดย อาจารย์จิรวัฒน์ การนอก
เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/jmm-wuiu-tda

ห้องที่ 3"ความลับการฝึกปฏิบัติด้นสด Improvisation บนกีตาร์" โดย อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร
เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/mpo-jfzm-jyg

#ลิ้งลงทะเบียนเก็บหน่วยชั่วโมง จะเปิดให้ลงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ลงทะเบียนการอบรม ห้องที่ 1 รอบเช้า
https://forms.gle/4PLmriK3goXMkbGTA

ลงทะเบียนการอบรม ห้องที่ 2-3 รอบบ่าย
https://forms.gle/ATNd6xnVYgFtogVC9

นักศึกษาจะได้รับหน่วชั่วโมง 3 หน่วย / การอบรม

ห้องที่ 1 เคล็บ(ไม่)ลับ กับการสร้างงานแสดง โดยอาจารย์รติพัทธ์ ศิริพงษ์
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00น. - 12.00 น.
เข้าร่วม Google Meet: https://meet.google.com/pgy-pfkc-ygy

ห้องที่ 2 สนุกกับจิตรกรรมไทย โดย อาจารย์จิรวัฒน์ การนอก
เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/jmm-wuiu-tda

ห้องที่ 3"ความลับการฝึกปฏิบัติด้นสด Improvisation บนกีตาร์" โดย อาจารย์กฤตวิทย์ ภูมิถาวร
เวลา 13.00-16.00 น.
เข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/mpo-jfzm-jyg

#ลิ้งลงทะเบียนเก็บหน่วยชั่วโมง จะเปิดให้ลงหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ลงทะเบียนการอบรม ห้องที่ 1 รอบเช้า
https://forms.gle/4PLmriK3goXMkbGTA

ลงทะเบียนการอบรม ห้องที่ 2-3 รอบบ่าย
https://forms.gle/ATNd6xnVYgFtogVC9

นักศึกษาจะได้รับหน่วชั่วโมง 3 หน่วย / การอบรม

Timeline Photos
02/06/2021

Timeline Photos

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ปลูกจิตสำานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 505,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ contestwar.com/contest/15573

01/06/2021

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญช่วนน้องๆ รหัส (61-63) ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 17.30 น. (มี 3 กิจกรรมย่อย)
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 17.30 น. (มี 3 กิจกรรมย่อย)
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 17.30 น. (มี 3 กิจกรรมย่อย)
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 17.30 น. (กิจกรรมตอบคำถาม)
โดยนักศึกษาจะต้องทำการลงชื่อในกิจกรรมที่ 1-3 ทั้งหมดก่อน
จึงจะมีสิทธิ์ในการร่วมตอบคำถามในครั้งที่ 4 ได้ โดยนักศึกษา
ที่ลงชื่อครบและร่วมตอบคำถาม จะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม

ที่อยู่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถ.อู่ทองนอก ดุสิต ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621601394

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต ใช้พื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมดี ๆ ค่ะ ธนาคารยูโอบีขอเชิญศิลปินเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 เงินรางวัลรวม 1.68 ล้านบาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับผลงาน 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ จุดรับผลงานทั่วประเทศ รายละเอียดการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัคร www.uob.co.th/poy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล [email protected] ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969
พอดีเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่บนรถแท็กซี่อะคะ ติดต่อมานะคะ 🥰
พี่ๆ ปี 4 เอกดนตรี เตรียมแสดง Recital แล้ว มาร่วมเป็นกำลังใจ ให้พี่ๆเค้าด้วยนะจ๊ะ
การแสดงศักยภาพผลงาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ แต่ละผลงานมีรางวัลการันตี นะจ๊ะ
เอ้า ปรบมือ