ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 18.00 น.
วันเสาร์ 8.30 - 16.00 น.

** วันอาทิตย์ปิดทำการ **
(1)

เปิดเหมือนปกติ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 2 ปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีสิทธิ์รายงานตัว ให้รายงานตัวที่ http://istart.s...
14/05/2021

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS 2 ปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีสิทธิ์รายงานตัว ให้รายงานตัวที่ http://istart.swu.ac.th และนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือชำระเงินผ่าน SCB Easy Net ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 หากนิสิตจะขอผ่อนผันการรายงานตัว นิสิตดำเนินการตามลิ้งค์ https://forms.gle/qapvQJTecMajdzYz9 หรือสแกน qr code ที่ภาพ โปรดอ่านคำแนะนำการผ่อนผันก่อนกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่ง

*หากนิสิตไม่รายงานตัวและชำระเงินตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
**ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก

งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2...
05/05/2021

งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้

งานทะเบียนนิสิตและสถิติตเพิ่มการบริการนิสิต กรณีพิเศษ การทำบัตรนิสิตใหม่ และ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 กรณีบัญชีธนาคารใช้ไม่ได้

22/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง บุคลากร นิสิต ของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราว นิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารทางการศึกษา ได้ที่ https://f...
16/04/2021

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราว นิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารทางการศึกษา ได้ที่ https://forms.gle/jB87vUFEj4q3pKp96 โดยมีขั้นตอนตามภาพค่ะ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราว นิสิตปัจจุบันหรือศิษย์เก่า สามารถขอเอกสารทางการศึกษา ได้ที่ https://forms.gle/jB87vUFEj4q3pKp96 โดยมีขั้นตอนตามภาพค่ะ

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต - TCAS1สำหรับนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี-ผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ดำเนิน...
08/03/2021

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต - TCAS1
สำหรับนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี-ผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้

***สำหรับใบ ปพ.1 นิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ไม่ต้องอัพโหลดในระยะที่ 1 ให้อัพโหลดใบ ปพ.1 ฉบับที่มีวันจบในระยะที่ 2 ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

การรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต - TCAS1
สำหรับนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี-ผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ให้ดำเนินการดังนี้

***สำหรับใบ ปพ.1 นิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ไม่ต้องอัพโหลดในระยะที่ 1 ให้อัพโหลดใบ ปพ.1 ฉบับที่มีวันจบในระยะที่ 2 ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

ประกาศการยกเว้นค่าปรับและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
04/03/2021

ประกาศการยกเว้นค่าปรับและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลสถานศึกษาที่ป...
02/03/2021

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ใน Google Form https://forms.gle/yHkN3BqorNfJWrqbA

ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะได้บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ส่งคุรุสภาต่อไป

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) รหัส 59 ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นิสิตเข้าบันทึกข้อมูลสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอน ใน Google Form https://forms.gle/yHkN3BqorNfJWrqbA

ตั้งแต่วันที่ 2 - 14 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะได้บันทึกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ส่งคุรุสภาต่อไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิต...
15/02/2021

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรหรือองครักษ์

สามารถรอรับได้เลย
กรณีให้ผู้อื่นมาขอแทน ต้องมีใบมอบฉันทะ กระดาษหรือ กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอรับใบรับรองปริญญา และใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) สามารถขอได้ทั้งประสานมิตรหรือองครักษ์

สามารถรอรับได้เลย
กรณีให้ผู้อื่นมาขอแทน ต้องมีใบมอบฉันทะ กระดาษหรือ กรอกข้อมูลใน https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินส่วนลด 10 % ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ เนื่องจากบัญชีมีปํญหา ให้นิสิตส่งสำเนาหน้าบัญชีธ...
09/02/2021

รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยโอนเงินส่วนลด 10 % ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้ เนื่องจากบัญชีมีปํญหา ให้นิสิตส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ที่เป็นชื่อนิสิตส่งทาง e-mail ที่ [email protected]

นิสิตรหัส 60 และ 61 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าศึกษา หรือ ระหว่างบันทึกระบบมีปัญหา ให้ติดต่อส่วน...
01/02/2021

นิสิตรหัส 60 และ 61 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าศึกษา หรือ ระหว่างบันทึกระบบมีปัญหา ให้ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2564

PRswu
20/01/2021

PRswu

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( COVID 19)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายหลังกำหนด (จ่ายค่าเทอมล่าช้า) ของภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2563

โดยให้สามารถชำระได้ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับ

โดยนิสิตต้องกดยื่นคำร้องชำระเงินล่าช้า ในระบบ Supreme เพื่อให้ทางอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะ/วิทยาลัย อนุมัติในระบบ
แล้วนิสิตจึงชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีไทยพานิชย์

หากไม่มีบัญชีไทยพานิชย์
จะต้องซื้อแคชเชียร์เช็คนำมาจ่ายที่มหาวิทยาลัย

(ระบบเปิดถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 )

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
02-649-5000 ต่อ 15614 , 15662

#ทีมมศว

รายชื่อนิสิตรหัส 63 (TCAS1-2) ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนให้ได้ ขอให้นิสิตส่งหน้าบัญชีธนา...
19/01/2021

รายชื่อนิสิตรหัส 63 (TCAS1-2) ที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินคืนให้ได้

ขอให้นิสิตส่งหน้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ (SCB) ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา หรือ ส่งทาง e-mail: [email protected]

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากมีการยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม ...
19/01/2021

วิธีการชำระค่าธรรมเนียมภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากมีการยกเว้นค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2564

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 https://supreme.swu.ac.th/
18/01/2021

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
https://supreme.swu.ac.th/

11/01/2021

นิสิตสามารถชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในระบบ Supreme ได้แล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรโดยการหมุนเวียนมา...
07/01/2021

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรโดยการหมุนเวียนมาปฏิบัติ
เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 - 16.30 น.

PRswu
02/01/2021

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

กำหนดแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 นิสิตแจ้งจบในระบบ https://supreme.swu.ac.th ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม การเ...
28/12/2020

กำหนดแจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
นิสิตแจ้งจบในระบบ https://supreme.swu.ac.th
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม การเงิน
แนบไฟล์รูปในระบบ (ไม่ต้องส่งรูปถ่ายที่เป็นกระดาษ)
พิมพ์ใบแจ้งจบส่งทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง ที่คณะ หรือ
ที่งานทะเบียนฯ ส่งได้ทั้งประสานมิตรและองครักษ์

ที่อยู่ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 (แจ้งจบ)

สำหรับนิสิตรหัส 63 การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชาวันที่ 11-18 ม.ค. 25641.ให้นำเงินเข้าบ...
25/12/2020

สำหรับนิสิตรหัส 63
การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา
วันที่ 11-18 ม.ค. 2564
1.ให้นำเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ที่เป็นชื่อนิสิต จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
2. เข้าเว็บไซต์ https://supreme.swu.ac.th
3. ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ถ้าคณะจัดสำรับไว้ให้ตรวจสอบรายวิชา
4. กดปุ่มชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงินว่าชำระเงินสำเร็จหรือไม่
5. หากต้องการใบเสร็จรับเงินขอได้ที่ส่วนการคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร หรือ การเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
หากมีขอสงสัยสอบถามโทร. 02-649-5720

การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 60 61 62 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอใบอนุญาตประกอบวิ...
24/12/2020

การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 60 61 62 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล ตาม QR Code

PRswu
20/12/2020

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
(ฉบับที่ 13 )

ขอพบตัวแทนสาขาวิชานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต รหัส 60-63 สาขาละ 1 คน เพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา ส่ง...
08/12/2020

ขอพบตัวแทนสาขาวิชานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต รหัส 60-63 สาขาละ 1 คน เพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา ส่งให้คุรุสภาเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

รอบที่ 1 ได้แก่สาขาวิชา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์
วันทีี่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 10.00 น.
สถานที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำเนักงานอธิการบดี
โทร. 02-649-5720

ประกาศขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 1. นิสิตรหัส 55-58   บันทึกข้อมู...
07/12/2020

ประกาศขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1. นิสิตรหัส 55-58 บันทึกข้อมูลตาม link นี้ https://forms.gle/Zbn4uwTJR9n6QSrWA รายละเอียดตามภาพประกอบ
2. นิสิตรหัส 59 รายละเอียดตามภาพประกอบ

หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานทะเบียนนิสิตฯ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720

เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ของดให้บริการช่วงเย็นและวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 2...
04/12/2020

เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ของดให้บริการช่วงเย็นและวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

แต่ยังเปิดให้บริการปกติในวันเวลาปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวา...
02/12/2020

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ทำใบมอบฉันทะออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6 เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ขอรับได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 56-63สำหรับ นิสิต...
23/11/2020

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 56-63

สำหรับ นิสิตรหัส 63
1.ให้นำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าบัญชีไทยพานิชย์ ที่ได้รับในวันรับบัตรประจำตัวนิสิต แล้วเข้าในเว็บ Supreme ตรวจสอบรายวิชาว่าลงทะเบียนครบหรือไม่ แล้วกดปุ่มชำระเงินในระบบ
2. นิสิตรหัส 63 (TCAS 1-2) มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการโอนเงินคืนให้

นิสิตหลักสูตรครู 5 ปี รหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาด่วน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึ...
13/11/2020

นิสิตหลักสูตรครู 5 ปี รหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาด่วน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาส่งคุรุสภา

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 โทร. 02-649-5720

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ณ อาคารวิจัยฯ สำหรั...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ณ อาคารวิจัยฯ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร งดให้บริการ เนื่องจากบุคลากรไปใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะด...
11/11/2020

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร งดให้บริการ เนื่องจากบุคลากรไปใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะดวก (งานทะเบียนฯ ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ยังเปิดให้บริการปกติ)

22/10/2020

ของดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือกำล...
20/10/2020

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทำงานต่างจังหวัด สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับเอกสารสำคัญทางการศึกษาแทนได้โดยการเขียนใบมอบฉันทะ มี 2 แบบ คือ
1. ใช้ใบมอบฉันทะ/มอบอำนาจทั่ว ๆ ไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. กรอกแบบฟอร์มใบมอบฉันทะออนไลน์

https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

3. ผู้รับมอบแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายต่อเจ้าหน้าที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563 งดการเรียนการสอน ทั้งที่ มศว ประสานมิต...
09/10/2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020

เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563 งดการเรียนการสอน ทั้งที่ มศว ประสานมิตรและองครักษ์

ขอพบตัวแทนนิสิตรหัส 59 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาละ 1 คน วันที่ 17 กันยายน 2...
15/09/2020

ขอพบตัวแทนนิสิตรหัส 59 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาละ 1 คน

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.
สถานที่: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เพื่อชี้แจงเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7686

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 มารับใบรับรองปริญญาและ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563...
12/09/2020

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 มารับใบรับรองปริญญาและ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

**ถ้าให้ผู้อื่นมาขอแทนต้องมีใบมอบฉันทะสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ**

ที่อยู่

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา Transcript สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ให้คำปรึกษานิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน

เบอร์โทรศัพท์

0 2258 4196

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

Our Story

เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] ประกาศ...... เวลาเปิดทำการช่วงปิดภาคการศึกษา (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561) ประสานมิตร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. องครักษ์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี
สวัสดีครับผมมีปัญหาอยากสอบถามครับ ทำยังไงถึงจะได้เรียนวิชาโทหรือวิชาเสรีที่เราอยากเรียนจริงๆครับ
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/tepfibo WEBSITE : http://www.tep.fibo.kmutt.ac.th/ #FIBO #KMUTT #TEP #ทุนการศึกษา #ธุรกิจเทคโนโลยี #เรียนต่อ #เรียนต่อปโท #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #robot #AI