Educational Service Division: SWU

Educational Service Division: SWU ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 18.00 น. วันเสาร์ 8.30 - 16.00 น. ** วันอาทิตย์ปิดทำการ **

เปิดเหมือนปกติ

การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 60 61 62 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอใบอนุญาตประกอบวิ...
24/12/2020

การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา สำหรับนิสิตรหัส 60 61 62 63 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล ตาม QR Code

PRswu
20/12/2020

PRswu

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
(ฉบับที่ 13 )

ขอพบตัวแทนสาขาวิชานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต รหัส 60-63 สาขาละ 1 คน เพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา ส่ง...
08/12/2020

ขอพบตัวแทนสาขาวิชานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต รหัส 60-63 สาขาละ 1 คน เพื่อรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา ส่งให้คุรุสภาเพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

รอบที่ 1 ได้แก่สาขาวิชา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์
วันทีี่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 10.00 น.
สถานที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำเนักงานอธิการบดี
โทร. 02-649-5720

ประกาศขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 1. นิสิตรหัส 55-58   บันทึกข้อมู...
07/12/2020

ประกาศขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1. นิสิตรหัส 55-58 บันทึกข้อมูลตาม link นี้ https://forms.gle/Zbn4uwTJR9n6QSrWA รายละเอียดตามภาพประกอบ
2. นิสิตรหัส 59 รายละเอียดตามภาพประกอบ

หากมีข้อสงสัยติดต่อ งานทะเบียนนิสิตฯ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720

เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ของดให้บริการช่วงเย็นและวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 2...
04/12/2020

เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ของดให้บริการช่วงเย็นและวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

แต่ยังเปิดให้บริการปกติในวันเวลาปกติ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวา...
02/12/2020

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และไม่ได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วัน 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ทำใบมอบฉันทะออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6 เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ขอรับได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 56-63สำหรับ นิสิต...
23/11/2020

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 (รอบที่ 1) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 56-63

สำหรับ นิสิตรหัส 63
1.ให้นำเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าบัญชีไทยพานิชย์ ที่ได้รับในวันรับบัตรประจำตัวนิสิต แล้วเข้าในเว็บ Supreme ตรวจสอบรายวิชาว่าลงทะเบียนครบหรือไม่ แล้วกดปุ่มชำระเงินในระบบ
2. นิสิตรหัส 63 (TCAS 1-2) มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการโอนเงินคืนให้

นิสิตหลักสูตรครู 5 ปี รหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาด่วน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึ...
13/11/2020

นิสิตหลักสูตรครู 5 ปี รหัส 59 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาด่วน เพื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาส่งคุรุสภา

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 โทร. 02-649-5720

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ณ อาคารวิจัยฯ สำหรั...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ดำเนินการใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ณ อาคารวิจัยฯ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร งดให้บริการ เนื่องจากบุคลากรไปใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะด...
11/11/2020

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร งดให้บริการ เนื่องจากบุคลากรไปใส่ปกและจัดเรียงปริญญาบัตร ขออภัยในความไม่สะดวก (งานทะเบียนฯ ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ยังเปิดให้บริการปกติ)

22/10/2020

ของดให้บริการ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือกำล...
20/10/2020

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแต่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เช่น ทำงานต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ทำงานต่างจังหวัด สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับเอกสารสำคัญทางการศึกษาแทนได้โดยการเขียนใบมอบฉันทะ มี 2 แบบ คือ
1. ใช้ใบมอบฉันทะ/มอบอำนาจทั่ว ๆ ไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. กรอกแบบฟอร์มใบมอบฉันทะออนไลน์

https://forms.gle/tXki5CZD7cSX8NWB6

3. ผู้รับมอบแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายต่อเจ้าหน้าที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563 งดการเรียนการสอน ทั้งที่ มศว ประสานมิต...
09/10/2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020

เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2563 งดการเรียนการสอน ทั้งที่ มศว ประสานมิตรและองครักษ์

ขอพบตัวแทนนิสิตรหัส 59 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาละ 1 คน วันที่ 17 กันยายน 2...
15/09/2020

ขอพบตัวแทนนิสิตรหัส 59 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาละ 1 คน

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.
สถานที่: ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เพื่อชี้แจงเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม
http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7686

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 มารับใบรับรองปริญญาและ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563...
12/09/2020

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 มารับใบรับรองปริญญาและ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

**ถ้าให้ผู้อื่นมาขอแทนต้องมีใบมอบฉันทะสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ**

แจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ https://supreme.swu.ac.th
10/09/2020

แจ้งจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ทางเว็บไซต์ https://supreme.swu.ac.th

ขอถอนรายวิชาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาในระบบ supreme2019 ว่าวิชาไหนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้เข้าเร...
10/09/2020

ขอถอนรายวิชาออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ขอให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาในระบบ supreme2019 ว่าวิชาไหนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้เข้าเรียน หรือต้องการขอถอนบางรายวิชาหรือทุกวิชา ให้ดำเนินการในเวลาที่กำหนด หากไม่ถอนรายวิชา จะปรากฏผลการเรียนเป็น E

มหาวิทยาลัยจะโอนทุนสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต ที่ยังไม่ได้รับในรอบแรก เนื่องจากปัญหาบัญชีธนาคาร ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2563 ด...
08/09/2020

มหาวิทยาลัยจะโอนทุนสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต ที่ยังไม่ได้รับในรอบแรก เนื่องจากปัญหาบัญชีธนาคาร ก่อนวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังรายชื่อลิงค์นี้ http://edservices.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20246

หมายเหตุ
ถ้านิสิตที่ไม่ได้รับเงินในรอบ 1 และไม่มีรายชื่อในรอบที่ 2 ให้ส่งหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นชื่อนิสิต ส่งทางเมล [email protected] ภายในวันที่ 20 กันยายน 2563 เพื่อจะทำเรื่องโอนให้รอบที่ 3 หลังจากรอบที่ 3 แล้วถ้าไม่ส่งเอกสารจะไม่มีการโอนคืน

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 1/2563
25/08/2020

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายหลังกำหนด ภาคเรียนที่ 1/2563

PRswu
21/08/2020

PRswu

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📍กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม
โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21/08/2020

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว

📍ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว รอบที่ 1 📍

ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2563
เวลา 10.00 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)

🔸 สำหรับผู้ที่จะจองชุดครุยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้รีบเข้ามาดำเนินการในช่วงต้น เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตชุดครุยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะเป็นงานละเอียด 🔸

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อร้านครุยสุกัญญา
081 – 9844646, 081 – 6591202

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 4, 7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และ องค...
19/08/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 4, 7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และ องครักษ์

เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2563 (นิสิตรหัส 56-62) เพิ่ม-ลดวิชา (นิสิตรหัส 63)
19/08/2020

เพิ่ม-ลดวิชา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2563 (นิสิตรหัส 56-62) เพิ่ม-ลดวิชา (นิสิตรหัส 63)

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตรหัส 63 (ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563) สามารถชำระได้ต...
14/08/2020

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตรหัส 63 (ที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ทางระบบ istart

https://istart.swu.ac.th/

นิสิตรหัส 63 อย่าลืมมารับบัตรประจำตัวนิสิตด้วยนะครับ วันที่ 14 สิงหาคม (มศว องครักษ์) และ 18 สิงหาคม 2563 (มศว ประสานมิต...
14/08/2020

นิสิตรหัส 63 อย่าลืมมารับบัตรประจำตัวนิสิตด้วยนะครับ วันที่ 14 สิงหาคม (มศว องครักษ์) และ 18 สิงหาคม 2563 (มศว ประสานมิตร) หลังจากนี้(7 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563) รับที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ ภาพบรรยากาศวันนี้ที่ มศว องครักษ์

รายชื่อนิสิต รหัส 63 ที่จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตในวันที่ 14 และ 18 สิงหาคม 2563 นี้ เนื่องจากทางงานทะเบียนฯ ยังไม่ได...
11/08/2020

รายชื่อนิสิต รหัส 63 ที่จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตในวันที่ 14 และ 18 สิงหาคม 2563 นี้ เนื่องจากทางงานทะเบียนฯ ยังไม่ได้รับไฟล์ภาพ จะได้รับบัตรประจำตัวนิสิตอีกครั้งวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ส่งรูปนิสิตให้รีบดำเนินการส่งรูปนิสิตก่อน วันที่ 15 กันยายน 2563

ทาง E-mail
[email protected] (คณะบริหารธุรกิจ คณะวัฒนธรรมฯ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
[email protected] (คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติฯ)
[email protected] (คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์)
[email protected] (คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ)
[email protected] (คณะพลศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีฯ)
[email protected] (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)
[email protected] (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์)
[email protected] (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)
*แจ้ง เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา*
หากมีข้อสังสัยสอบถามที่ โทร. 02-258-4196 02-649-5720

ขั้นตอนยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้าออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เริ่มปรับวันแรก 25 สิงหาคม วันสุ...
11/08/2020

ขั้นตอนยื่นคำร้องขอชำระเงินล่าช้าออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่มวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เริ่มปรับวันแรก 25 สิงหาคม วันสุดท้ายที่ชำระเงินได้ 2 ตุลาคม 2563 (ค่าปรับวันละ 30 บาท)

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (เฉพาะบางส่วน) 🎯
03/08/2020

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (เฉพาะบางส่วน) 🎯

นิสิตรหัส 63 ทุกคน อ่านสักนิด👇👇👇กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 63 (TCAS1-TCAS5)มศว องครักษ์ วันศุกร์ที่ 14...
30/07/2020

นิสิตรหัส 63 ทุกคน อ่านสักนิด👇👇👇

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต สำหรับนิสิตรหัส 63 (TCAS1-TCAS5)

มศว องครักษ์
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 15.00 น.
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม ห้อง 101
มารับได้ทุกคณะ

มศว ประสานมิตร
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 - 15.00 น.
ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ
มารับได้ทุกคณะ

ถ้าไม่ได้รับในวันที่กำหนด สามารถรับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ถึง 30 ธันวาคม 2563
(รายละเอียดระบุตามภาพประชาสัมพันธ์)

**ขอความร่วมมือนิสิตรหัส 63 (รอบ TCAS1 และ TCAS2) ติดต่อขอรับบัตรในวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับทุนสนับสนุนช่วยเหลือนิสิต**

😀อย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบัตร มารับด้วยตัวเองเท่านั้น

ยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 รับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) กันเรียบร้อยแล้ว
24/07/2020

ยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 รับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) กันเรียบร้อยแล้ว

สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อ 171 ราย รวมทั้งนิสิตที่บัญชีธนาคารถูกปิด ให้ส่งข้อมูลบัญชีธนาคารโดย1. บัญชี SCB ชื่อนิสิตเท่านั้...
24/07/2020

สำหรับนิสิตที่มีรายชื่อ 171 ราย รวมทั้งนิสิตที่บัญชีธนาคารถูกปิด ให้ส่งข้อมูลบัญชีธนาคารโดย
1. บัญชี SCB ชื่อนิสิตเท่านั้น
2. บัญชีส่วนตัวได้เลย ไม่ต้องบัญชีผูกกับบัตรนิสิต
3. สำเนาเลขบัญชีที่มีชื่อนิสิต 1 แผ่น แบบแคปหน้าแอพก็ได้
4. มาส่งด้วยตนเองไม่ได้ ให้ส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
5. นำส่งเลขให้โอนเงินอีกครั้งหลัง 14 ส.ค.2563

หากมีข้อสงสัยติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15662 , 15614 เวลาทำการ 8.30-16.30 วันจันทร์-วันศุกร์

[ประชาสัมพันธ์]

* ผู้ที่จบการศึกษาที่ ในเอกสารและในระบบ
ระบุวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นั้น
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

** คำว่า " สำหรับนิสิตที่ชำระเงินแล้วภายใน ภายใน 21 กรกฎาคม 2563"
หมายถึง ได้ชำระของเทอม 2/2562 ที่ผ่านมาก่อนแล้ว ก่อน 21 กรกฎาคม 2563

***ส่วนของ 1/2563 สามารถชำระได้ตามปกติ
คือ รอบ 1 20-26 ก.ค.63
และ รอบ2 17-24 ส.ค.63
ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับทุนในครั้งนี้

****สำหรับนิสิตที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถโอนเงินผ่านบัญชีได้
จำนวน 171 คน รายชื่อดังต่อไปนี้ https://bit.ly/swu2020
ให้ติดต่อได้ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร.02-258-4196 ในวันและเวลาทำการ
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

*****สำหรับนิสิตใหม่ รหัส 63 รอบTCAS 1 และ TCAS 2
ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนมหาวิทยาลัย ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียม จะแจ้งการคืนเงินต่อไป
#ทีมมศว

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตรหัส 63 (TCAS3, TCAS4, TCAS5) เปิดระบบ istart วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563https://i...
19/07/2020

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตรหัส 63 (TCAS3, TCAS4, TCAS5) เปิดระบบ istart วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

https://istart.swu.ac.th/student_istart/

***ถ้าต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน มารับได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์) แต่ถ้ายังไม่ใช้สามารถขอภายหลังได้***

ขอเรียนเกินหน่วยกิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
13/07/2020

ขอเรียนเกินหน่วยกิตออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

ขอให้นิสิตรหัส 63 (TCAS1, TCAS2, TCAS3) ตรวจรูปถ่ายในระบบ https://supreme.swu.ac.th/หากรูปถ่ายยังไม่ปรากฏในประวัติ รวมถึ...
08/07/2020
SUPREME - Srinakharinwirot University

ขอให้นิสิตรหัส 63 (TCAS1, TCAS2, TCAS3) ตรวจรูปถ่ายในระบบ

https://supreme.swu.ac.th/

หากรูปถ่ายยังไม่ปรากฏในประวัติ รวมถึงนิสิตที่ยังไม่ได้อัพโหลดไฟล์บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนหมดอายุ และไฟล์ใบ ปพ.1 (ฉบับที่มีวันสำเร็จการศึกษา) ต้องส่งสองไฟล์ หน้าแรก 1 ไฟล์ หน้าสอง 1 ไฟล์
**ไฟล์ทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ นามสกุล .jpg เท่านั้น**

ให้ส่งไฟล์ทางเมล ภายใน 15 ก.ค. 2563 ที่

[email protected] (คณะบริหารธุรกิจ คณะวัฒนธรรมฯ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)

[email protected] (คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติฯ)

[email protected] (คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์)

[email protected] (คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ)

[email protected] (คณะพลศึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีฯ)

[email protected] (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)

[email protected] (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร์)

[email protected] (คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์)

*แจ้ง เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ นามสกุล คณะ สาขาวิชา*

หากมีข้อสังสัยสอบถามที่ โทร. 02-258-4196 02-649-5720

SUPREME.SWU - Srinakharinwirot University

ที่อยู่

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Bangkok
10110

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา Transcript สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ให้คำปรึกษานิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน

เบอร์โทรศัพท์

0 2258 4196

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Educational Service Division: SWUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

Our Story

เวลาให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 - 16.30 น.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] ประกาศ...... เวลาเปิดทำการช่วงปิดภาคการศึกษา (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561) ประสานมิตร วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. องครักษ์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี
สวัสดีครับผมมีปัญหาอยากสอบถามครับ ทำยังไงถึงจะได้เรียนวิชาโทหรือวิชาเสรีที่เราอยากเรียนจริงๆครับ
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/tepfibo WEBSITE : http://www.tep.fibo.kmutt.ac.th/ #FIBO #KMUTT #TEP #ทุนการศึกษา #ธุรกิจเทคโนโลยี #เรียนต่อ #เรียนต่อปโท #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #robot #AI