หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) ที่ทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาส

๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน
๒. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
(1193)

เปิดเหมือนปกติ

กลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทน์หรือกลิ่นกฤษณาและกลัมพักก็ฟุ้งไปไม่ได้แต่กลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้กลิ่นจันทน...
14/06/2021

กลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้
กลิ่นจันทน์หรือกลิ่นกฤษณา
และกลัมพักก็ฟุ้งไปไม่ได้
แต่กลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้

กลิ่นจันทน์ก็ดี
แม้กลิ่นกฤษณาก็ดี
กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่นมะลิก็ดี
กลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันธชาตินั่น

กลิ่นนี้ คือกลิ่นกลัมพัก และกลิ่นจันทน์
เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย
ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลาย
เป็นกลิ่นชั้นสูง
ย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน์

กลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้
กลิ่นจันทน์หรือกลิ่นกฤษณา
และกลัมพักก็ฟุ้งไปไม่ได้
แต่กลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้

กลิ่นจันทน์ก็ดี
แม้กลิ่นกฤษณาก็ดี
กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่นมะลิก็ดี
กลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกว่าคันธชาตินั่น

กลิ่นนี้ คือกลิ่นกลัมพัก และกลิ่นจันทน์
เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย
ส่วนกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลาย
เป็นกลิ่นชั้นสูง
ย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน์

Without and Within - หนังสือรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่พึงรู้สำหรับทุกคน อ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ใน 3 ภาษา.ยังมีเ...
13/06/2021

Without and Within - หนังสือรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่พึงรู้สำหรับทุกคน อ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ใน 3 ภาษา
.
ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกมากที่แม้แต่ชาวพุทธยังข้องใจหรือไม่แน่ใจ เช่น การสอนให้อยู่กับปัจจุบัน ขัดแย้งกับการเรียนรู้จากประสบการณ์และการวางแผนชีวิตหรือไม่ / พุทธศาสนามีความเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือ / พระพุทธเจ้ามีจริงไหม มีหลักฐานอะไร / พระพุทธเจ้ามีพลังจิตไหม / พระพุทธเจ้าทรงมีอารมณ์ขันไหม / ทางสายกลางแท้จริงแล้วหมายความว่าอะไร / ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงบรรลุธรรม / กฎแห่งกรรมคืออะไร / วิญญาณ(ผี) มีจริงไหม / ทำสมาธิเวลาไหนดี / การทำสมาธิอันตรายไหม / วิธีทำสมาธิแบบไหนได้ผลดีที่สุด / ฟังเพลงไปทำสมาธิไปได้หรือไม่ / พระเกี่ยวข้องกับการเมืองได้หรือไม่ / แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบพุทธคืออะไร / ศาสนาพุทธมองเพศหญิงอย่างไร และอื่นๆ
.
หนังสือ Without and Within เป็นหนังสือสไตล์ Q&A ที่รวบรวมคำถามและคำตอบ เกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา (บนฐานเถรวาทในสังคมไทย) ที่ยังเป็นข้อสงสัย ข้อข้องใจ รวม 125 ข้อ
.
Without and Within เขียนและเรียบเรียง โดย #พระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบที่สั้น กระชับ อ่านง่าย ไม่ต้องอ่านจากต้นจนจบ แต่อ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจได้
.
โดยได้ทำการจัดพิมพ์เผยแผ่ในที่พักแรมทั่วประเทศไทย และ สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศไปแล้วร่วม ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม และมีการแปลเป็นภาษาโปรตุเกสและภาษาจีนเสร็จแล้ว
.
สามารถอ่านหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ขอรับหนังสือฉบับพิมพ์ได้ ตามเงื่อนไข
อ่านรายละเอียดที่
http://www.withoutandwithin.net
.
ในปีนี้ (๒๕๖๔) จะมีการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส สเปน และ รัสเซีย รวมทั้งภาษาไทยเพิ่มเติม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Suan Mokkh Bangkok

Without and Within - หนังสือรวมคำถามคำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่พึงรู้สำหรับทุกคน อ่านออนไลน์ได้แล้ววันนี้ใน 3 ภาษา
.
ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกมากที่แม้แต่ชาวพุทธยังข้องใจหรือไม่แน่ใจ เช่น การสอนให้อยู่กับปัจจุบัน ขัดแย้งกับการเรียนรู้จากประสบการณ์และการวางแผนชีวิตหรือไม่ / พุทธศาสนามีความเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือ / พระพุทธเจ้ามีจริงไหม มีหลักฐานอะไร / พระพุทธเจ้ามีพลังจิตไหม / พระพุทธเจ้าทรงมีอารมณ์ขันไหม / ทางสายกลางแท้จริงแล้วหมายความว่าอะไร / ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงบรรลุธรรม / กฎแห่งกรรมคืออะไร / วิญญาณ(ผี) มีจริงไหม / ทำสมาธิเวลาไหนดี / การทำสมาธิอันตรายไหม / วิธีทำสมาธิแบบไหนได้ผลดีที่สุด / ฟังเพลงไปทำสมาธิไปได้หรือไม่ / พระเกี่ยวข้องกับการเมืองได้หรือไม่ / แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบพุทธคืออะไร / ศาสนาพุทธมองเพศหญิงอย่างไร และอื่นๆ
.
หนังสือ Without and Within เป็นหนังสือสไตล์ Q&A ที่รวบรวมคำถามและคำตอบ เกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนา (บนฐานเถรวาทในสังคมไทย) ที่ยังเป็นข้อสงสัย ข้อข้องใจ รวม 125 ข้อ
.
Without and Within เขียนและเรียบเรียง โดย #พระอาจารย์ชยสาโร ในรูปแบบที่สั้น กระชับ อ่านง่าย ไม่ต้องอ่านจากต้นจนจบ แต่อ่านเฉพาะเรื่องที่สนใจได้
.
โดยได้ทำการจัดพิมพ์เผยแผ่ในที่พักแรมทั่วประเทศไทย และ สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศไปแล้วร่วม ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม และมีการแปลเป็นภาษาโปรตุเกสและภาษาจีนเสร็จแล้ว
.
สามารถอ่านหนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ขอรับหนังสือฉบับพิมพ์ได้ ตามเงื่อนไข
อ่านรายละเอียดที่
http://www.withoutandwithin.net
.
ในปีนี้ (๒๕๖๔) จะมีการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส สเปน และ รัสเซีย รวมทั้งภาษาไทยเพิ่มเติม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Suan Mokkh Bangkok

อย่าเห็นแก่ "ตัว"
12/06/2021

อย่าเห็นแก่ "ตัว"

อย่าเห็นแก่ "ตัว"

11/06/2021
วิชัย นาพัว นัก (ไม่) เรียน แห่งท่ามะไฟหวาน | ทำอะไรก็ธรรม EP3

วิชัย นาพัว ชาวชัยภูมิ ท่ามะไฟหวาน ผู้รักศิลปะและงานอนุรักษ์ธรรมชาติ เขาเป็นแกนนำในการเดินธรรมยาตรามาตลอด 20 ปี เขาเป็นคนที่เรียนหนังสือน้อย แต่รู้เยอะ เพราะเขามีความใฝ่รู้ เรียนจากชีวิต เรียนจากประสบการณ์ เรียนจากธรรมชาติ แล้วก็เรียนจากผู้รู้ นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

"ผมก็รู้สึกว่าผมชอบป่า ชอบธรรมชาติ ผมก็อยากเรียนในสิ่งที่ผมชอบ ถึงขนาดไม่ยอมไปเรียนหนังสือ คือจบป.6 แล้วก็ไม่ไป พ่อแม่ก็ถามเหมือนกันว่า โตขึ้นจะยังไง เขาก็ถาม เขาก็เป็นห่วงเนอะ แต่ผมก็ยืนหยัดว่าชอบแบบนี้ จะอยู่แบบนี้ จะอยู่แบบที่เป็นต้นไม้กับธรรมชาติอย่างนี้ คือถ้าพูดว่าไม่เรียนก็ไม่ถูกนะ เพียงแต่ว่าไม่ศึกษาในระบบ"

"งานสิ่งแวดล้อม เรามองว่าเป็นเรื่องของสังคม ถามว่ารักที่สุดหรือเปล่า ก็ไม่ได้รักที่สุดนะ ผมรักงานศิลปะ ผมชอบอยู่คนเดียว สร้างงาน วาดรูป ปั้น ผมมีโลกของผม แต่ว่างานสิ่งแวดล้อมเป็นการอยู่ร่วมกับสังคม ผมมองว่าเราเกิดมาแล้ว เราจะใช้ชีวิตเฉพาะตัวเรา มีความสุขเฉพาะเราแบบไปวันๆ โดยไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้กับสังคม ก็รู้สึกว่ามันจะเอาเปรียบไปหน่อย เราไม่ได้อยู่คนเดียวโดดๆ ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกินข้าวกินน้ำ ต้องพึ่งพาวัด พึ่งพานู่นนี่"
.
รายการ #ทำอะไรก็ธรรม
ดำเนินรายการโดย อุ๋ย บุดด้าเบลส
.
ติดตาม ทำอะไรก็ธรรม ได้ทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน
ทาง #LINETODAY
.
#สื่อธรรมสร้างสรรค์สำหรับชีวิต
#หอจดหมายเหตุพุทธทาส
#กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์

มันสอนผิดๆ พอเด็กวิ่งไปชนเสา พ่อแม่ช่วยตีเสา พี่เลี้ยงช่วยตีเสา เสามันทำมึงเจ็บ...นี้คือมันสอนว่ามี "ตัว" ไม่สอนความโง่ ...
10/06/2021

มันสอนผิดๆ พอเด็กวิ่งไปชนเสา พ่อแม่ช่วยตีเสา พี่เลี้ยงช่วยตีเสา เสามันทำมึงเจ็บ...นี้คือมันสอนว่ามี "ตัว" ไม่สอนความโง่ ของมึง ไม่ระวัง โดนเสา หัวเจ็บ
.
คำสอนลึกซึ้งสูงสุด มีประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาเราคือคำเดียวนี้ละ #มันมิใช่ตัว (อนัตตา) มันก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัว ไม่เกิดตัว ไม่กัดใคร ไม่ถูกใครกัด มันไม่มีความทุกข์
.
เจริญสติปัฏฐานวันนี้ไว้เสมอไว้ว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้น ก็อย่าเข้าใจว่า "ตัว" เจ็บขึ้นมา อย่าว่ากูเจ็บ มือมันเจ็บ ตีนมันเจ็บ อะไรมันเจ็บ อย่าให้ "ตัวกู" มันหลอน ตัวกูมันหลอก
.
พอมีตัวกูต้องโกรธ พอมีตัวกูต้องรัก ต้องโกรธ ต้องเกลียด ต้องกลัว ต้องตื่นเต้น ต้องวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์นอนไม่หลับ อิจฉาริษยา ห่วงหึงฆ่ากันตาย นั้นละความเห็นแก่ "ตัว" เขาไม่สนใจธรรมะกัน ไม่สอนลูก สอนหลานตั้งแต่เล็กๆ เป็นกันมาก เด็กวัยรุ่นของเราจึงเป็นโรคทางจิตนี้มาก
.
นี่พ่อแม่เลี้ยงดูแลมาไม่ดี เลี้ยงดูมาไม่ดี เด็กๆ ของเราเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเกิดกิเลส พร้อมที่จะให้เกิดความทุกข์ทรมานตน เป็นปัญหาอย่างเดียวของมนุษย์
.
ซึ่งถ้าพระเจ้า พระสงฆ์ เราจะเป็นที่พึ่งเขา ขอให้สนใจเรื่องนี้ ให้ความไม่เห็นแก่ตัวกกลับมา ให้วัฒนธรรมความไม่เห็นแก่ตัวกลับมาอย่างโบราณ ปู่ย่า ตายาย เคยพอใจในเรื่องนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณี บอกตัวเองไว้ทุกคืน ทุกคืน ให้สวดมนต์ คนโบราณ สวดมนต์ไหว้พระสวด สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น ว่าไป ทุกคืน ทุกคืน มันไว้เตือนตัวเอง ย้อนตัวเอง
.
วัฒนธรรมโบราณซึ่งมันหายไป ก่อนจะรับประทานอาหาร ต้องได้ให้สิ่งมีชีวิตอื่นกินก่อนแล้ว จึงถือปฎิบัติก่อนจะลงมือ เปิบข้าวกินเอง ต้องให้สิ่งที่มีชีวิตได้กิน แม้ที่สุดก็ให้มด มดคัน เอาข้าวก้อนเล็กๆ ให้มดคันตัวเองจึงมากิน จิตใจมัน มันจะต่างกันไหม คนที่จะทำพรรค์นั้น กับไม่ทำพรรค์นั้น คนที่เมตตากรุณาถึงขนาดนั้น
.
ช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัว กำจัดความเห็นแก่ตัว อบรมตัวเอง อบรมลูกหลานเด็กเล็กๆ เกิดขึ้นมา ให้มันรู้จักความอดกลั้นอดทน ไม่เห็นแก่ตัว สอนให้มันเข้าใจเสียตั้งแต่เล็กๆ ว่ามันไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ของตัว
.
พุทธทาสภิกขุ
.
#ทำอะไรก็ธรรม #สงบเย็นและเป็นประโยชน์ #สวนโมกข์กรุงเทพ

มันสอนผิดๆ พอเด็กวิ่งไปชนเสา พ่อแม่ช่วยตีเสา พี่เลี้ยงช่วยตีเสา เสามันทำมึงเจ็บ...นี้คือมันสอนว่ามี "ตัว" ไม่สอนความโง่ ของมึง ไม่ระวัง โดนเสา หัวเจ็บ
.
คำสอนลึกซึ้งสูงสุด มีประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนาเราคือคำเดียวนี้ละ #มันมิใช่ตัว (อนัตตา) มันก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัว ไม่เกิดตัว ไม่กัดใคร ไม่ถูกใครกัด มันไม่มีความทุกข์
.
เจริญสติปัฏฐานวันนี้ไว้เสมอไว้ว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้น ก็อย่าเข้าใจว่า "ตัว" เจ็บขึ้นมา อย่าว่ากูเจ็บ มือมันเจ็บ ตีนมันเจ็บ อะไรมันเจ็บ อย่าให้ "ตัวกู" มันหลอน ตัวกูมันหลอก
.
พอมีตัวกูต้องโกรธ พอมีตัวกูต้องรัก ต้องโกรธ ต้องเกลียด ต้องกลัว ต้องตื่นเต้น ต้องวิตกกังวล อาลัยอาวรณ์นอนไม่หลับ อิจฉาริษยา ห่วงหึงฆ่ากันตาย นั้นละความเห็นแก่ "ตัว" เขาไม่สนใจธรรมะกัน ไม่สอนลูก สอนหลานตั้งแต่เล็กๆ เป็นกันมาก เด็กวัยรุ่นของเราจึงเป็นโรคทางจิตนี้มาก
.
นี่พ่อแม่เลี้ยงดูแลมาไม่ดี เลี้ยงดูมาไม่ดี เด็กๆ ของเราเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเกิดกิเลส พร้อมที่จะให้เกิดความทุกข์ทรมานตน เป็นปัญหาอย่างเดียวของมนุษย์
.
ซึ่งถ้าพระเจ้า พระสงฆ์ เราจะเป็นที่พึ่งเขา ขอให้สนใจเรื่องนี้ ให้ความไม่เห็นแก่ตัวกกลับมา ให้วัฒนธรรมความไม่เห็นแก่ตัวกลับมาอย่างโบราณ ปู่ย่า ตายาย เคยพอใจในเรื่องนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณี บอกตัวเองไว้ทุกคืน ทุกคืน ให้สวดมนต์ คนโบราณ สวดมนต์ไหว้พระสวด สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่ เจ็บตายด้วยกันทั้งหมด ทั้งสิ้น ว่าไป ทุกคืน ทุกคืน มันไว้เตือนตัวเอง ย้อนตัวเอง
.
วัฒนธรรมโบราณซึ่งมันหายไป ก่อนจะรับประทานอาหาร ต้องได้ให้สิ่งมีชีวิตอื่นกินก่อนแล้ว จึงถือปฎิบัติก่อนจะลงมือ เปิบข้าวกินเอง ต้องให้สิ่งที่มีชีวิตได้กิน แม้ที่สุดก็ให้มด มดคัน เอาข้าวก้อนเล็กๆ ให้มดคันตัวเองจึงมากิน จิตใจมัน มันจะต่างกันไหม คนที่จะทำพรรค์นั้น กับไม่ทำพรรค์นั้น คนที่เมตตากรุณาถึงขนาดนั้น
.
ช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัว กำจัดความเห็นแก่ตัว อบรมตัวเอง อบรมลูกหลานเด็กเล็กๆ เกิดขึ้นมา ให้มันรู้จักความอดกลั้นอดทน ไม่เห็นแก่ตัว สอนให้มันเข้าใจเสียตั้งแต่เล็กๆ ว่ามันไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ของตัว
.
พุทธทาสภิกขุ
.
#ทำอะไรก็ธรรม #สงบเย็นและเป็นประโยชน์ #สวนโมกข์กรุงเทพ

คนแค่เห็นแก่ตัวกูได้ ยุติธรรม กูได้ กูดี กูยุติธรรมคนอื่นได้ คนอื่นไม่ยุติธรรม ไม่ถูกๆ.มันก็เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน...
09/06/2021

คนแค่เห็นแก่ตัว
กูได้ ยุติธรรม กูได้ กูดี กูยุติธรรม
คนอื่นได้ คนอื่นไม่ยุติธรรม ไม่ถูกๆ
.
มันก็เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น เห็นแก่ตัว เมียกับผัวมันก็กัดกันเละไม่ว่าจะรักกันปานไหนก็ตามใจ ความเห็นแก่ตัวเกิด ก็ทะเลาะวิวาท
.
ความเห็นแก่ตัว....เวลานี้ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว จะเป็นนายทุนเห็นแก่ตัว จะเป็นกรรมชีพก็เห็นแก่ตัว ประชาธิปไตยก็เห็นแก่ตัว เผด็จการก็เห็นแก่ตัว ฝ่ายนายจ้างก็เห็นแก่ตัว ฝ่ายลูกจ้างก็เห็นตัว แล้วมันจะไม่ฟัดกันได้อย่างไร มันก็ฟัดกัน ต่อสู้กัน ประท้วงกันเพราะความเห็นแก่ตัว
.
ถ้าฝ่ายค้านก็เห็นแก่ตัว ฝ่ายรัฐบาลก็เห็นแก่ตัว จะเอาความสุขมาจากไหน
.
ความเห็นแก่ตัวนี้ละตัวเดียว ทำปัญหาทั้งหมด เมืองคน เมืองสวรรค์ พรหมโลก ก็ยังเห็นแก่ตัวอย่างละเอียด มีความทุกข์ พอเห็นแก่ตัวก็เกิด กิเลส
.
ราคะ โทสะ โมหะ มาจากความเห็นแก่ตัว ถ้าอย่ามี "ตัว" ลองคิดแล ถ้าอย่ามีตัว ความโลภจะเกิดได้อย่างไร โทสะจะเกิดได้อย่างไร โมหะจะเกิดได้อย่างไร ถ้ามันไม่มีตัว
.
พุทธทาสภิกขุ
.
#ทำอะไรก็ธรรม #สงบเย็นเป็นประโยชน์ #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ

คนแค่เห็นแก่ตัว
กูได้ ยุติธรรม กูได้ กูดี กูยุติธรรม
คนอื่นได้ คนอื่นไม่ยุติธรรม ไม่ถูกๆ
.
มันก็เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่น เห็นแก่ตัว เมียกับผัวมันก็กัดกันเละไม่ว่าจะรักกันปานไหนก็ตามใจ ความเห็นแก่ตัวเกิด ก็ทะเลาะวิวาท
.
ความเห็นแก่ตัว....เวลานี้ในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว จะเป็นนายทุนเห็นแก่ตัว จะเป็นกรรมชีพก็เห็นแก่ตัว ประชาธิปไตยก็เห็นแก่ตัว เผด็จการก็เห็นแก่ตัว ฝ่ายนายจ้างก็เห็นแก่ตัว ฝ่ายลูกจ้างก็เห็นตัว แล้วมันจะไม่ฟัดกันได้อย่างไร มันก็ฟัดกัน ต่อสู้กัน ประท้วงกันเพราะความเห็นแก่ตัว
.
ถ้าฝ่ายค้านก็เห็นแก่ตัว ฝ่ายรัฐบาลก็เห็นแก่ตัว จะเอาความสุขมาจากไหน
.
ความเห็นแก่ตัวนี้ละตัวเดียว ทำปัญหาทั้งหมด เมืองคน เมืองสวรรค์ พรหมโลก ก็ยังเห็นแก่ตัวอย่างละเอียด มีความทุกข์ พอเห็นแก่ตัวก็เกิด กิเลส
.
ราคะ โทสะ โมหะ มาจากความเห็นแก่ตัว ถ้าอย่ามี "ตัว" ลองคิดแล ถ้าอย่ามีตัว ความโลภจะเกิดได้อย่างไร โทสะจะเกิดได้อย่างไร โมหะจะเกิดได้อย่างไร ถ้ามันไม่มีตัว
.
พุทธทาสภิกขุ
.
#ทำอะไรก็ธรรม #สงบเย็นเป็นประโยชน์ #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ

แม่ชีธีรปัญญา(ศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์), คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ทันตแพทย์หญิงวัลภา นภาคำรณฤทธิ์, คุณเมตตา อุทกะพันธุ์,...
08/06/2021

แม่ชีธีรปัญญา(ศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์), คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ทันตแพทย์หญิงวัลภา นภาคำรณฤทธิ์, คุณเมตตา อุทกะพันธุ์, คุณชมัยภร บางคมบาง, อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ จะมาเล่าให้ฟังว่า อาจารย์รัญจวน ผู้เป็นดั่งแม่และครูได้สอนสั่งอะไรแก่ลูกศิษย์บ้าง ติดตามอ่านกันค่ะ

#คำสอนที่ได้รับจากอาจารย์รัญจวน
#๑๐๐ปีชาตกาลอุบาสิกาคุณรัญจวนอินทรกำแหง

วันเดือนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกทีพุทธศาสนสุภาษิต#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน์
07/06/2021

วันเดือนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที
พุทธศาสนสุภาษิต

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน์

วันเดือนเคลื่อนคล้อย อายุเหลือน้อยเข้าทุกที
พุทธศาสนสุภาษิต

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน์

สู้!
06/06/2021

สู้!

#ต้องสู้!

ธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีความอดกลั้นอดทน ดังนั้นวินัยจะมีอยู่ ธรรมะจะมีอยู่ก็เพราะความอดกลั้นอดทน

ถ้าไม่อดทน มันก็ไม่ปฏิบัติธรรมะได้ แล้วการรบสู้กับกิเลสนั้น มันยืดยาว มันยืดเยื้อ ถ้าเราไม่มีความอดทนพอ มันก็สู้ไม่ได้ มันก็สู้กิเลสไม่ได้ มันก็พ่ายแพ้แหละ วิ่งกลับบ้าน ดังนั้นขอให้ปลง ปลงใจเอาไว้ล่วงหน้าเลย เอาเป็นว่าตายเป็นตาย มันต้องให้สำเร็จ คือไม่ยอมแพ้เรียกว่าอดทน

มันจะบีบคั้นสักเท่าไรก็จะต้องอดทน กิเลสมันจะบีบคั้น ดึงกลับไปสู่ความต่ำ ความทราม ความต่ำ เราก็อดทน ก็ต่อสู้ ก็ไม่ยอม ให้มันชนะได้ในตอนแรกได้ซักครั้ง เดี๋ยวต่อไปมันจะชนะเรื่อย โดยมากมันกระโจนแพ้กันตั้งแต่ทีแรก ยกแรกเอง มันก็ยอมแพ้ซะแล้ว เรียกว่าตายแล้ว แพ้แล้ว ตายแล้ว ก็ไม่มีตัวที่เข้มแข็งเหลืออยู่ เพราะมันแพ้กันง่ายๆ เพราะมันตายกันง่ายๆ มันไม่มีตัวที่เข้มแข็งจะเหลืออยู่ ถ้าเราฮึดขึ้นมา เราไม่ยอมแพ้ เราต่อสู้เรื่อยไป

พุทธทาสภิกขุ

อ่าน/ฟัง https://pagoda.or.th/buddhadasa/2019-05-24-10-14-22-3.html

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง สวนโมกข์กรุงเทพได้จัดเสวนาออนไลน์ใน...
05/06/2021

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง สวนโมกข์กรุงเทพได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ

‘อาจารย์รัญจวนที่ข้าพเจ้ารู้จัก กับ การมีธรรมเป็นแม่ มีแม่เป็นธรรม’

เพื่อน้อมรำลึกและแนะนำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง ผู้เป็นแม่และครู แห่งการปฏิบัติสายสตรี โดยมี แม่ชีธีรปัญญา (ศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ์), คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, ทันตแพทย์หญิงวัลภา นภาคำรณฤทธิ์, คุณเมตตา อุทกะพันธุ์, คุณชมัยภร บางคมบาง, อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ ร่วมเสวนา นพ.บัญชา พงษ์พานิช ดำเนินรายการ

04/06/2021
ดูซีรีส์หาแก่นธรรม Move to heaven

#ดูซีรีส์หาแก่นธรรม กับซีรีส์สุดประทับใจ Move to Heaven ที่ทำให้หลายคนได้กลับมาสนใจดูแลความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัว

ชวนมาคุยแลกเปลี่ยน กับ ทีมพระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม กลุ่มพระที่ทำงานเรื่องเยียวยา ให้คำปรึกษา จนถึงดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย คุณประสาน อิงคนันท์ เป็นคนชวยคุย

ร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom วันที่ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายนนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น.
โดยจะแบ่งออกเป็น ๕ วัน ๆ ละ ๒ ตอน
ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis

หมายเหตุ ควรรับชมมาก่อนที่จะเข้าร่วมสนทนา

03/06/2021
เสวนายาใจ - จะเยียวยาใจที่หวาดระแวงได้ยังไง

เสวนายาใจ - จะเยียวยาใจที่หวาดระแวงได้ยังไง

วันนี้มีคำถามหนักใจจากคุณผู้ชมส่งมาว่า คุณน้าคิดว่ามีคนมาขโมยของตลอดเวลา อธิบายยังไงก็ไม่เชื่อ จนหนักเข้าถึงขั้นทะเลาะกับเพื่อนบ้าน จะช่วยคุณน้าให้หายได้ยังไงดี? ในมุมของธรรมะและจิตวิทยาจะมองปัญหานี้ยังไง ติดตามได้ในเสวนายาใจสัปดาห์นี้

“เสวนายาใจ” วงสนทนาเพื่อเยียวยาผู้เหนื่อยล้าในใจ ผ่านธรรมะ - ความจริงของธรรมชาติที่ได้รับการยืนยันมานานกว่า 2,600 ปี และ จิตวิทยา - ศาสตร์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำความเข้าใจความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ในช่วง 200ปีที่ผ่านมา

ดำเนินรายการโดย สุนิสา สุขบุญสังข์ ร่วมด้วยพระวรท ธัมมธโร จาก วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม และ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ดร.ปรมา มุทิตาภรณ์ (Psy.D)

ทุกคำถามเราจะช่วยหาคำตอบ ทุกความขัดข้อง ขุ่นเคือง เราจะเป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ใจสบาย

ส่งคำถามและระบายทุกความรู้สึกมาได้ที่
www.bia.or.th/dhamlife

ติดตามรายการเสวนายาใจได้ทางเพจหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ ในทุกวันพระ

พุทธทาสภิกขุ เลี้ยง ไก่ หมา แมว ปลา และสัตว์อื่น ๆ ไว้ทำไม? 🐕🐠🦃🐓.🐓#เลี้ยงไว้เป็นอาจารย์ .ถ้าเราเห็นมันโง่ ก็เท่ากับมันสอ...
02/06/2021

พุทธทาสภิกขุ เลี้ยง ไก่ หมา แมว ปลา และสัตว์อื่น ๆ ไว้ทำไม? 🐕🐠🦃🐓
.
🐓#เลี้ยงไว้เป็นอาจารย์
.
ถ้าเราเห็นมันโง่ ก็เท่ากับมันสอนให้เราว่า อย่าโง่ ถ้าเราเห็นมันฉลาดในส่วนไหน ก็เท่ากับมันสอนให้เราฉลาดในส่วนนั้น
.
🐓 #เป็นการฝึกหัดให้เป็นผู้เห็นแก่ผู้อื่นและรักผู้อื่น
​.
ถ้ามีสัตว์อยู่บ้าง เราต้องแบ่งเวลาไปสนใจกับสัตว์ มันจะฝึกนิสัยเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ตัวนั้นเอง จะไปเอาข้าวให้มันกิน
.
หรือว่าเมื่อมันเจ็บไข้ จะรักษาพยาบาลมัน ไม่มีใครนึก ถ้าไม่มีสัตว์เหล่านี้ ถ้ามีสัตว์เหล่านี้มันต้องนึก และมันต้องทำ มันก็สร้างนิสัยเห็นแก่ผู้อื่นบ้าง แล้วมันก็จะรักผู้อื่นมากขึ้น
.
🐓สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญชมนิทรรศการ
“เรื่องเล่นเห็นธรรม : เพื่อนสี่ขา ปลา & สัตว์เปียกน้ำ”
.
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ​ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ณ สโมสรธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
ตั้งแต่เวลา ๙:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. ​ทุกวัน เว้นวันจันทร์​
.
แผนที่ http://goo.gl/maps/EzxdT
.
ถ่ายทอดมุมมองของพุทธทาสภิกขุกับสัตว์นานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งที่ตั้งใจเลี้ยง และที่อยู่ร่วมกันฉันเพื่อน ​ จากประสบการณ์จริงตั้งแต่เยาว์วัยจนสุกงอมทางความคิด ด้วยการสังเกต ทดลอง เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าจากตำราต่าง ๆ ทั้งไทยและเทศ วิเคราะห์ ผสานหลักธรรม ทั้งในแง่ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมโลก ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ และการสื่อธรรมะผ่านเพื่อนสี่ขา​
​.
นำมาจัดแสดงในลักษณะสื่อผสม ทั้งเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับ ทั้งที่เป็นลายมือแสดงความเห็น, ภาพวาดสัตว์ต่างๆ, หนังสือค้นคว้า, บทสัมภาษณ์, บทกวี, ภาพถ่ายนานาอิริยาบถระหว่างพุทธทาสกับเพื่อนสี่ขา พร้อมคำอธิบายภาพ และสื่อใหม่ๆ ที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกช่วงวัย ​
.
#จดหมายเหตุพุทธทาส #นิทรรศการจดหมายเหตุ #เรื่องเล่นเห็นธรรม #เพื่อนสี่ขาปลาและสัตว์เปียกน้ำ

https://www.facebook.com/archivesbuddhadasa/posts/825705895045277

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?
02/06/2021

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?

ขอให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริง นิรันดร ไม่ประสูติ ไม่ตรัสรู้ ไม่นิพพาน แต่ยังคงอยู่ตลอด กัปกัลป์ นิรันดร

กฎปฏิจจสมุปบาท ความทุกข์เกิดอย่าไร ความทุกข์ดับอย่างไร เห็นได้ในที่ทุกหนทุกแห่ง เห็นได้ในทุกอย่าง กระทั่งเห็นได้ในตัวเรา ในตัวเราเอง รู้สึกได้ในตัวเราเอง

แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็น อ้าวไม่เห็น เพราะอวิชชาบังไว้ เพราะอวิชชาบังไว้ อวิชชาเป็นเหมือนม่านกั้นและบังไว้ไม่ให้เห็น พระพุทธเจ้าพระองค์จริง

ดังนั้น เราจึงมีรูปภาพล้อคน สอนคน ด่าคน ภาพหนึ่งในตึกนั้นน่ะรูปแรกด้านซ้ายมือประตูนั่นน่ะ พระพุทธเจ้าท่านประทับนั่งอยู่ที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณน่ะ พระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่งอยู่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณ หาม่านแห่งความโง่ของคุณให้พบแล้วเผาเสียเลย จะได้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้น

ไม่ต้องบ้าไปหาถึงอินเดีย ไม่ต้องไปหาที่วัด ไม่ต้องไปหาที่ไหนล่ะ หาที่หลังม่านแห่งความโง่ของคุณเอง ที่มันอยู่ในใจของคุณเองอ่ะ หาให้พบที่นั่น

อ่าน / ฟัง https://pagoda.or.th/buddhadasa/philosophy.html

#พุทธทาสภิกขุ #ธรรมะ #pagoda

ที่อยู่

ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒; แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ตลอดช่วงชีวิต ๘๗ ปี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๔๙-๒๕๓๖ ของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้ศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรม อย่างสม่ำเสมอและแพร่หลาย มีผลงานการเผยแผ่รูปธรรมและประจักษ์พยานอย่างมาก ไม่เฉพาะเพียงที่สวนโมกขพลาราม และ คณะธรรม ทานเท่านั้น เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ในสังคม และแวดวงศาสนา อย่างต่อเนื่องกว้างขวางมากมาย สืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการยอมรับนับถือทั่วไปทั้งในระดับ ท้องถิ่น ประเทศ และสากล ไม่จำเพาะเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นหลังมรณกรรมของท่านแล้ว สวนโมกขพลารามคณะธรรมทานและ คณะศิษยานุศิษย์ ตลอด จนกลุ่มผู้สนใจใฝ่ศึกษาปฏิบัติ ได้ประมวลรวบรวมสิ่งศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายของท่านไว้ สิ่งศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมดนี เป็นมรดกทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ สมควรจัดเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เป็นระบบเพื่อความสะดวก ในการสืบค้นเพื่อเผยแผ่ และเป็น ประโยชน์เกิดสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ ในเบื้องต้นจากการสำรวจเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพ แถบเสียงโสตทัศน์ และวัตถุสิ่งของต่างๆ ของท่านพุทธทาส มีปริมาณเบื้องต้นมากกว่า ๒๗,๓๔๗ รายการ ซึ่งในปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ ควรได้รับการอนุรักษ์ รักษาอย่างเร่งด่วน ถึงแม้ทางสวนโมกขพลาราม คณะธรรมทาน ตลอดจนคณะผู้ศึกษาและ ศรัทธาในท่านจะได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดเก็บ รักษาและอนุรักษ์ แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ดีและสมบูรณ์ สมกับคุณค่าของงานต่างๆ ที่มีอยู่ และพบว่าเกินกำลังและวิสัยของวัด มูลนิธิและอาสาสมัคร ด้วยเหตุนี้คณะผู้ศรัทธาอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญงานระบบ ฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรม อาสาสมัคร และผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของ สวนโมกขพลารามและคณะธรรมทาน ได้ร่วมกันวางแนวทางในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) เพื่อทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาส โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการในปี ๒๕๕๓ การดำเนินงาน มีพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร) และ นายเมตตา พานิช เป็นที่ปรึกษา และมีคณะทำงานอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ ทั้งจากสวนโมกข์ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคพัฒนา ภาควิชาการ และภาครัฐ ในเบื้องต้นประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ, คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานระบบฐานข้อมูล, คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ งานสถาปนิก, อาสาสมัครสนับสนุนการประสานงานและบริหารจัดการ, อาสาสมัครสนับสนุนการประสานงานทางกฎหมาย, อาสาสมัครสนับสนุนการจัดระบบงานทางบัญชี, อาสาสมัครงานสวนโมกข์ และ อาสาสมัครกิจกรรมสนับสนุน

เบอร์โทรศัพท์

029362800

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

พื้นที่จัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ สมทบหนังสือและสื่อธรรม สร้างสรรค์งานธรรม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด