หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) ที่ทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาส ๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน ๒. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม ๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
(311)

เปิดเหมือนปกติ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครจะคิดว่า ทุกคนเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีแต่คิดว่ามึงก็มึง กูก็กู ประโยชน์ของกูก็ของกู ประโยชน์...
14/10/2020

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครจะคิดว่า ทุกคนเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีแต่คิดว่ามึงก็มึง กูก็กู ประโยชน์ของกูก็ของกู ประโยชน์ของมึงก็ของมึง...

จะทำอย่างไรดี ให้มนุษย์มีความรู้สึกเป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน แล้วก็รักผู้อื่น แล้วก็บังคับจิตใจของตนอย่าให้ไปกระทบกระทั่งประโยชน์ของผู้อื่น แล้วพอใจเป็นสุขในเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ดีใจ เต้นแร้งเต้นกา ดีใจว่าได้มีสิ่งที่ดีที่สุด ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุด

พุทธทาสภิกขุ

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็น #เป็นประโยชน์

ประมวลภาพงานปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...
13/10/2020

ประมวลภาพงานปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ประกอบด้วย

๑. ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล หลังจากสวรรคต 7 วัน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓. ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

๔. ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบสวรรคต สังวฉรวาลรำลึก วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตลอดปี ๒๕๖๐ ยังมีการจัดกิจกรรม "เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำของทุกเดือน

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็น #เป็นประโยชน์

ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุดสพฺพํ เภทปริยนฺติ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็น #เป...
12/10/2020

ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน
ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด
สพฺพํ เภทปริยนฺติ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็น #เป็นประโยชน์

๑๓ ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิหอจดหมาย...
11/10/2020

๑๓ ตุลาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

ธ สถิตในดวงใจไทยตราบนิจนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและธรรมภาคี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สมาธิภาวนา ๔ อย่าง๑ สมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน๒ สมาธิภาวนาเพื่อญาณทัสสนะความรู้ความเห็น๓ สมาธิภาวนาเพื่อสติควา...
10/10/2020
สมาธิภาวนา ๔ อย่าง - สมเด็จพระญาณสังวร

สมาธิภาวนา ๔ อย่าง

๑ สมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

๒ สมาธิภาวนาเพื่อญาณทัสสนะความรู้ความเห็น

๓ สมาธิภาวนาเพื่อสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว

๔ สมาธิภาวนาเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานทั้งหลาย

#สมาธิภาวนา #สวนโมกข์กรุงเทพ #ส่งเสริมความสงบเย็นและเป็นประโยชน์

ฟังธรรมคัดสรรอื่น ๆ ได้ทาง sound cloud หรือ Spotify Podcast "เช่นนั้นเอง"

สมาธิภาวนาคือการอบรมสมาธิ การปฏิบัติทำสมาธิให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสว่ามี ๔ อย่างคือ 1. สมาธิภ....

อีกหนึ่งโครงการเพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้ #ธรรมทาน #สวนโมกข์กรุงเทพ #เพื่อความสงบเย็นและเป็นป...
10/10/2020

อีกหนึ่งโครงการเพื่อสนับสนุนพระพุทธศาสนาที่ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมได้

#ธรรมทาน #สวนโมกข์กรุงเทพ #เพื่อความสงบเย็นและเป็นประโยชน์

#โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ถวายหนังสือแด่พระภิกษุ จำนวน 455 เล่ม
ณ วัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี รายการหนังสือมีดังต่อไปนี้

ชุดธรรมโฆษณ์ 5 เล่ม
1.ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
2.อานาปานสติภาวนา
3.เยาวชน กับ ศีลธรรม
4.นวกานุสาสน์
5.การกลับมาแห่งศีลธรรม

หนังสือธรรมมะ 450 เล่ม
1.หนังสือสวดมนต์วัดญาณฯ 150 เล่ม
2.คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล 100 เล่ม
3.ทำงานอย่างไรให้เป็นบุญกุศล 100 เล่ม
4.ธรรมะใกล้มือ 100 เล่ม

โดยพระอาจารย์ณัฐภพ ได้เมตตานำไปเผยแผ่ในโครงการอันเป็นประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
๐ โครงการอบรมบ่มเพาะศีลธรรมเยาชน เข้าวัดวันอาทิตย์
๐ โครการสร้างสุขภาวะ ธรรมะสู่ชุมชน หมู่บ้านบัวทอง
๐ กิจกรรมรักษาใจ โรงพยาบาลเกษมราษฎร

ทางโครงการขออนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ
๐ ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน
๐ สวนอุศมมูลนิธิ
๐ วัดญาณเวศกวัน
๐ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
๐ หอจดหมายเหตุพุธทาส อินทปัญโญ

#พระภิกษุสงฆ์ที่ประสงค์รับหนังสือ โปรดติดต่อที่
https://lin.ee/itqxIET (Line ID : @553ehrwf)
ทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

#การสมทบบริจาคเข้าโครงการฯ
๐ ผ่านระบบออนไลน์ www.bia.or.th/donation/
#กรุณากรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน
๐ สมทบด้วยตนเอง ณ ตู้รับบริจาค สโมสรธรรมทาน
โดยระบุที่ซองว่า "โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม"

#สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : สโมสรธรรมทาน
Line : https://lin.ee/itqxIET
Tel. 02 - 9362800 ต่อ 5202
#สโมสรธรรมทาน #สวนโมกข์กรุงเทพฯ

ความผิดหวัง ความล้มเหลว ความทุกข์ คือ ครู- - -#คำครูความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันมาเขย่า มาเตือน มาเฆี่ยน มาตี มา...
09/10/2020

ความผิดหวัง ความล้มเหลว ความทุกข์ คือ ครู

- - -

#คำครู

ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุด เพราะมันมาเขย่า มาเตือน มาเฆี่ยน มาตี มาขบ มากัด ให้ระวัง อย่าไปมัวโง่ ไปหลงยึดมั่นเรื่องเกิด แก่ เจ็บตาย ให้ทำเสียใหม่ให้ถูกต้อง

เพราะฉะนั้น จึงควรมีความกตัญญูต่อความทุกข์ ชอบความทุกข์ รักความทุกข์ รับเอาเป็นอาจารย์ แล้วมันจะดีขึ้นเร็ว

ชีวิตเป็นทุกข์ เพราะส่วนมากอยู่ด้วยความโง่ หรือความยึดมั่นถือมั่น แต่แล้วในทางตรงกันข้าม มันมาสอนให้อย่างดีที่สุด

พุทธทาสภิกขุ

- - -

#ดูหนังหาแก่นธรรม เป็นกิจกรรมยอดนิยมกิจกรรมหนึ่งของสวนโมกข์กรุงเทพ เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดูหนังได้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดทางธรรม กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษาธรรมะให้ได้เรียนรู้มองเห็นโลกด้วยแว่นตาของธรรมะ และนำไปใช้ได้ในชีวิต

โลโก้ของกิจกรรม นี้จึงเป็นรูปแว่นตา

รูปแบบกิจกรรม คือ มีผู้ที่เลือกหนังที่น่าสนใจ 1 เรื่องในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ที่เลือกอาจเป็นพระหรือฆราวาส และผู้ที่สนใจหนังเรื่องนั้นก็จะลงทะเบียนเพื่อเข้าชมพร้อมกัน พร้อมกับมีผู้ดำเนินรายการ หรือที่เราเรียกว่า คนชวนคุย มาชักชวนถกหลังชมภาพยนตร์จบ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา เราได้ คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ มาเป็นคนชวนคุย ชวนถาม ชวนคิด ที่ช่วยสอดแทรกแนวคิดทางธรรมได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมนี้นอกจากจะจัดที่สวนโมกข์กรุงเทพแล้ว ยังได้เดินทางสัญจรไปจัดในหลายสถานที่ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ในวัด ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ถือเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ส่งเสริมการเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆ กลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน

#ดูหนังหาแก่นธรรม #สวนโมกข์กรุงเทพ #เพื่อชีวิตสงบเย็นเป็นประโยชน์

📣เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๑๒ ตลาดเล็ก ๆ ของคนใจบุญที่สวนโมกข์กรุงเทพ⏰วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.ร่ว...
08/10/2020

📣เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๑๒
ตลาดเล็ก ๆ ของคนใจบุญที่สวนโมกข์กรุงเทพ

⏰วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ร่วมทำบุญในวาระครบรอบ ๑๐ปีสวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

อ่านกำหนดการได้ที่ https://www.facebook.com/events/2679216595629048

📣เสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ครั้งที่ ๑๒ มาแล้วจ้า !!!!!!!
ตลาดเล็ก ๆ ของคนใจบุญที่สวนโมกข์กรุงเทพ
#ทุกเสาร์สัปดาห์ที่๕ของเดือน

⏰วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ชวนช็อปปิ้งกิจกรรมต่างๆ ด้วยการเติมธรรมะลงในชีวิต อาทิ Crystal Singing Bowls, ความตายออกแบบได้, บอร์ดเกม, ดูหนังหาแก่นธรรม รวมถึงเวิร์คชอปอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้มีตลาดนัดพบกับพ่อค้าแม่ค้าใจบุญ มีสินค้าทำมือ DIY สินค้าอาหารปลอดภัย ผัก ผลไม้อินทรีย์สดใหม่ส่งตรงจากสวน น้ำสมุนไพรขนมไทย และซึ่งรายได้ในตลาดบุญครั้งนี้ เราจะร่วมทำบุญในวาระครบรอบ ๑๐ปีสวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

อ่านกำหนดการได้ที่ https://www.facebook.com/events/2679216595629048

เปิดลงทะเบียนกิจกรรม เวิร์คชอป และเสวนาวันที่ ๑๕ ต.ค.นี้
https://register.bia.or.th/

#เสาร์๕ตลาดบุญ #ตลาดนัดกัลยาณมิตร #เสา๕ #เติมธรรมะลงในชีวิต #ดูหนังหาแก่นธรรม #ความตายออกแบบได้ #สวนโมกข์กรุงเทพ

ของประทานของแด่พุทธทาสภิกขุ โดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
08/10/2020

ของประทานของแด่พุทธทาสภิกขุ โดย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

#จดหมายเหตุพุทธทาส #วัตถุจดหมายเหตุ #พุทธทาสใช้​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ เนื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติและสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เพื่อรำลึกถึงพระเมตตาคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพุทธทาสภิกขุ โดยเสด็จเยี่ยมสวนโมกขพลาราม ถึง ๓ ครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๕ และได้ประทานของแด่พุทธทาสภิกขุ ประกอบด้วย ​

๑.ชุดน้ำชาพร้อมกี๋ประดับมุก ​
๒.นาฬิกาประดับมุก​
๓.พานประดับมุก (ตะลุ่ม) ​
๔.ธูปเทียนพนม พร้อมพานประดับมุก​
๕.แจกันพร้อมดอกบัวเงินบัวทอง

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพรากจากกัน ก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัย หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอ็นดูกัน ไม่ควร...
07/10/2020

เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพรากจากกัน ก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัย หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอ็นดูกัน ไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายแล้ว - พุทธพจน์

Since phases of life dwindle as they do. Separation from one another will occur without doubt. All the remaining beings should be friendly and helpful to one another instead of grieving over the deceased.

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นเป็นประโยชน์

ท่านใดจะเดินทางผ่าน จ.อ่างทอง ขอฝากของไปให้เด็กกำพร้าที่วัดสระแก้วด้วยครับร่วมทำบุญส่งของ (บริจาค) ไปยังสถานที่ที่ต้องกา...
06/10/2020

ท่านใดจะเดินทางผ่าน จ.อ่างทอง ขอฝากของไปให้เด็กกำพร้าที่วัดสระแก้วด้วยครับ

ร่วมทำบุญส่งของ (บริจาค) ไปยังสถานที่ที่ต้องการรับ กับโครงการ ฝากหน่อยดิ !! ฝากส่ง "ของที่ให้ ไปสู่ ที่ที่ใช่"

ในทุกๆ เดือนจะมีสิ่งของ (ของแห้ง) ส่วนหนึ่งที่ได้จากงาน "ตักบาตรเดือนเกิด" ที่จัดที่สวนโมกข์กรุงเทพ ซึ่งในเดือนนี้จะได้นำไปบริจาควัดสระแก้ว ที่ดูแลเด็กกำพร้าอยู่ราว 2000 คน

เพื่อประหยัดค่าขนส่งและร่วมกันทำบุญ หากท่านใดจะเดินทางจากกรุงเทพผ่านไปในเส้นทางใกล้วัดสระแก้ว จ.อ่างทองและมีพื้นที่ว่างในรถ สามารถช่วยนำของไปบริจาคให้วัดได้

สิ่งของมีหลายขนาด สามารถเลือกจำนวนชิ้นให้เหมาะกับที่ว่างในรถได้ และสามารถเลือกวันเวลาที่จะเข้ามารับของได้ตามสะดวก

ลงทะเบียนเพื่อรับของได้ที่ http://www.bia.or.th/deposit/

ขออนุโมทนาด้วยครับ

#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นเป็นประโยชน์

วางใจอย่างไรเมื่อทำบุญทำทานทำบุญบาทหนึ่งขอได้เกิดในสวรรค์เกิดในวิมาน มันก็ได้กำไรมหาศาล ก็เป็นเรื่องค้าขาย อย่างนี้มันก็...
06/10/2020

วางใจอย่างไรเมื่อทำบุญทำทาน

ทำบุญบาทหนึ่งขอได้เกิดในสวรรค์เกิดในวิมาน มันก็ได้กำไรมหาศาล ก็เป็นเรื่องค้าขาย อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเพิ่ม #ตัวกูของกู

...คิดว่า เงินบาทหนึ่งที่ออกไปนี้ จงไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถิด อย่ากลับมาหาฉันเลย เช่นว่าไปบำรุงให้พระเณรอยู่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติสั่งสอนอยู่ได้และศาสนาก็อยู่ พุทธศาสนาก็อยู่ เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายเถิด ตัวฉันไม่ต้องก็ได้ ถ้าอย่างนี้มันจะลด ลดตัวกู ลดของกู ทำลายตัวกู ทำลายของกู อย่างนี้ได้บุญจริงๆ ด้วย เป็นบุญที่บริสุทธิ์ด้วย แล้วมหาศาลด้วย คือ เป็นบุญที่ล้างบาป ไม่ใช่บุญที่เพิ่มตัวกู ของกู แต่เป็นบุญที่ขจัดตัวกู ของกูออกไป...

ถ้าว่าทำไปเพื่อความมีอยู่แห่งศาสนา ถ้าศาสนามีอยู่ในโลกมันก็เป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลก คนทั้งโลกลอยู่ได้ ส่วนไอ้ตัวเรามันจะอะไรได้กี่มากน้อยลืมไปได้เลย ให้มันได้แก่คนทั้งโลกมันดีกว่า นั่นจะได้บุญมาก

ถ้าอยากได้บุญมากก็ลืมตัวเองซะสิ มันก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลก สืบศาสนาไว้เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกในอนาคตกาลอันไม่มีที่สิ้นสุดให้พุทธศาสนายังอยู่

ถ้าไม่อย่างนั้น เอานี่ไปสวรรค์ไปวิมาน ร่ำรวย ได้นางฟ้าได้อะไรต่างๆ เพื่อตัวกู ของกู ส่งเสริมกิเลส และก็ได้คนเดียวมันจะมากทำไม แล้วมันก็ไม่สูงด้วย มันต่ำ และมันอาจจะสกปรกด้วยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องกามคุณ

ดังนั้น ต้องระวังให้ดีๆ อยากได้เงินก็ได้เงิน อยากได้ลาภก็ได้ลาภ อยากได้บุญก็จงได้บุญ อยากดับสนิทเป็นนิพพานเยือกเย็น สะอาด สว่าง สงบ ก็ขอให้ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่จะเลือกเอา...

นี่ถ้าอยากได้บุญมาก ก็ขอให้ทำอย่างว่า คือลืมตัวเองเสียเถิด ให้มันมีศาสนาอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกและตลอดกาล

พุทธทาสภิกขุ
#สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นและเป็นประโยชน์

บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ พื้นที่ชีวิต ตอน ตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาส ในแง่มุม ของนักสื่อสารธรรมะ ผ่านสื่อต่างๆ ไม...
06/10/2020

บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำ
รายการ พื้นที่ชีวิต ตอน ตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาส ในแง่มุม ของนักสื่อสารธรรมะ ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ เทปเสียง รูปถ่าย ภาพยนตร์ งานปั้น ฯลฯ

หนึ่งในแนวคิดการทำงานของท่านพุทธทาสภิกขุคือการทดลองสิ่งต่างๆ ด้วย ‘การเล่น’ ใครที่ได้เห็นอุปกรณ์ทำงานหรือสิ่งของที่ท่านเหลือทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายและฉายวิดีโอ เครื่องบันทึกและเล่นเสียง ฯลฯ จะรู้ได้เลยว่าท่านเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือแนวคิดเบื้องหลังการทำงานของท่าน ว่าอะไรที่ทำให้ท่านเป็นพระที่หัวก้าวหน้าที่สุดในยุคสมัย

พิธีกร กรรณ สวัสดิวัฒน์ ได้ชวน
มานิต ศรีวานิชภูมิ ช่างภาพร่วมสมัยที่เคยได้นำผลงานภาพถ่ายชุด ‘บทพระธรรมประจำภาพ’ ของท่านพุทธทาส ไปจัดแสดงในนิทรรศการ ‘ช่างภาพไทยที่โลกลืม’ ซึ่งเดินทางไกลไปถึงประเทศสิงคโปร์มาแล้ว

และนิมนต์บุคคลสำคัญที่เฝ้าสังเกตและทำงานอยู่ข้างกายท่านพุทธทาสอย่างใกล้ชิดอย่าง พระมหาบุญชู จิตบุญโญ พระช่างภาพคู่บุญผู้ทำงานข้างกายท่านพุทธทาสมาหลายสิบปี มาร่วมพาตามรอยพื้นที่ชีวิตในเทปนี้ด้วย

ติดตามชมรายการ พื้นที่ชีวิต ตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาส ออกอากาศ ศุกร์ที่ 6 พ.ย. 21.30 น.ค่ะ ที่ ThaiPBS

#พื้นที่ชีวิต #สวนโมกข์ไชยา

พอใจ#สันโดษ #สวนโมกข์กรุงเทพ  #สงบเย็นเป็นประโยชน์ภาพ ต้นโมกข์ สวนปฏิจจสมุปบาท ชั้น 2 สวนโมกข์กรุงเทพ
04/10/2020

พอใจ

#สันโดษ #สวนโมกข์กรุงเทพ #สงบเย็นเป็นประโยชน์
ภาพ ต้นโมกข์ สวนปฏิจจสมุปบาท ชั้น 2 สวนโมกข์กรุงเทพ

#โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรมถวายหนังสือแด่พระสงฆ์ทั่วประเทศรายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๓ยอดยกมา     ๑๒,๔๗๙ บาทยอดบริจาค...
03/10/2020

#โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม
ถวายหนังสือแด่พระสงฆ์ทั่วประเทศ

รายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ยอดยกมา ๑๒,๔๗๙ บาท
ยอดบริจาค ๓๔,๑๖๖ บาท
รวมทั้งสิ้น ๔๖,๖๔๕ บาท
รายจ่าย ๙,๖๒๑ บาท
คงเหลือ ๓๗,๐๒๔ บาท

ดำเนินการจัดส่งพระภิกษุไปแล้ว ๕ รูป
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ รูป

มีรายละเอียดตามลิ้งค์ดังนี้
https://www.bia.or.th/donation/info.php

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมครั้งนี้ครับ
๐ ผู้ร่วมสมทบบริจาค
๐ สวนอุศมมูลนิธิ
๐ วัดญาณเวศกวัน
๐ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
๐ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๐ โครงการธรรมะใกล้มือสู่สังคม
๐ สโมสรธรรมทาน

#พระภิกษุที่ต้องการรับหนังสือ ติดต่อได้ที่
https://lin.ee/itqxIET (Line ID : @553ehrwf)
ทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

#การสมทบบริจาคเข้าโครงการฯ
๐ ผ่านระบบออนไลน์ www.bia.or.th/donation/
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
๐ สมทบด้วยตนเอง ณ ตู้รับบริจาค สโมสรธรรมทาน
โดยระบุที่ซองว่า "โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม"

#สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : สโมสรธรรมทาน
Line : https://lin.ee/itqxIET
Line ID : @553ehrwf
Tel. 02 - 9362800 ต่อ 5202
#สโมสรธรรมทาน #สวนโมกข์กรุงเทพฯ

#โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม
ถวายหนังสือแด่พระสงฆ์ทั่วประเทศ

รายรับ-รายจ่าย เดือนกันยายน ๒๕๖๓
ยอดยกมา ๑๒,๔๗๙ บาท
ยอดบริจาค ๓๔,๑๖๖ บาท
รวมทั้งสิ้น ๔๖,๖๔๕ บาท
รายจ่าย ๙,๖๒๑ บาท
คงเหลือ ๓๗,๐๒๔ บาท

ดำเนินการจัดส่งพระภิกษุไปแล้ว ๕ รูป
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๑ รูป

มีรายละเอียดตามลิ้งค์ดังนี้
https://www.bia.or.th/donation/info.php

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมครั้งนี้ครับ
๐ ผู้ร่วมบริจาค
๐ สวนอุศมมูลนิธิ
๐ วัดญาณเวศกวัน
๐ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม
๐ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๐ โครงการธรรมะใกล้มือสู่สังคม
๐ สโมสรธรรมทาน

#พระภิกษุที่ต้องการรับหนังสือ ติดต่อได้ที่
https://lin.ee/itqxIET (Line ID : @553ehrwf)
ทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

#การสมทบบริจาคเข้าโครงการฯ
๐ ผ่านระบบออนไลน์ www.bia.or.th/donation/
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
๐ สมทบด้วยตนเอง ณ ตู้รับบริจาค สโมสรธรรมทาน
โดยระบุที่ซองว่า "โครงการทุนแบ่งปันสื่อธรรม"

#สอบถามเพิ่มเติม
Facebook : สโมสรธรรมทาน
Line : https://lin.ee/itqxIET
Line ID : @553ehrwf
Tel. 02 - 9362800 ต่อ 5202
#สโมสรธรรมทาน #สวนโมกข์กรุงเทพฯ

03/10/2020
วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม

ตักบาตรเทโว สวนโมกข์ไชยา

วันเทโวโรหณะ.
เสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓.

#ตักบาตรวันเทโวโรหณะ.
เริ่ม ๐๘.๐๐น. เป็นต้นไป.

[ หน้าโรงมหรสพทางวิญญาณ].

———————————————

คนโดยมากไม่เข้าใจคำว่า #ไม่ยึดมั่นถือมั่น บางคนก็เข้าใจผิดไปเสียก็มี ทำให้ปฏิบัติในข้อนี้ไม่ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้จะไปโทษ...
02/10/2020

คนโดยมากไม่เข้าใจคำว่า #ไม่ยึดมั่นถือมั่น บางคนก็เข้าใจผิดไปเสียก็มี ทำให้ปฏิบัติในข้อนี้ไม่ได้ เมื่อเป็นอย่างนี้จะไปโทษพระธรรมคำสอนก็ไม่ได้ มันก็ต้องโทษความไม่รู้ความไม่เข้าใจของคนเหล่านั้นเอง จึงเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง...

ทีนี้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น นี่ก็เหมือนกัน ถ้าแปลมาจากคำว่า อนุปาทาน คือไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ดี หรือจะแปลมาจาก อภินิเวสายะ ซึ่งแปลว่า #ไม่ควรฝังตัวเข้าไป นี้ก็ดี เรียกเป็นไทย ๆ ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น

คนก็ไม่เข้าใจคำ ๆ นี้ แล้วก็ไปตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้ว จะได้อะไร หรือจะมีอะไรเป็นที่พึ่ง ที่จริงคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ มีความหมายลึกซึ้ง คือหมายถึงไม่มีความรู้สึกคิดนึกสำคัญมั่นหมายว่า #เป็นตัวเราหรือว่าเป็นของ ๆ เราเท่านั้น...

คนบางคนสงสัยต่อไปว่า เราต้องยึดมั่นถือมั่น เช่น จะต้องยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้า ยึดมั่นถือมั่นในพระธรรม ยึดมั่นถือมั่นในพระสงฆ์กันอย่างนี้อยู่ทั่ว ๆ ไป เมื่อใครมาบอกว่าไม่ให้ยึดมั่นอะไรก็กลัว หรือเข้าใจไม่ได้ หรือในที่สุดก็ไม่เชื่อ เพราะจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขารักเขาพอใจ หรือเขาเห็นว่าจะเป็นที่พึ่งได้เสมอไป

นั้นมันก็เป็นการถูกต้องแค่นิดเดียว พึงทำความเข้าใจว่า #การถึง กับ #การยึดมั่นถือมั่น นั้นไม่เหมือนกัน

เมื่อเราพูดว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าว่าเป็นตัวเราหรือของเรา แม้จะพูดว่าให้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งก็มีความหมายว่า ให้ถือเอาเป็นตัวอย่างในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร

พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้น คือตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง เมื่อผู้ใดมีจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตน เมื่อนั้นชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่กับผู้นั้นหรืออยู่ในจิตใจของผู้นั้น คือจิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้า

สังเกตดูให้ดีเถิดจะเห็นว่า เมื่อจิตของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราแล้ว ในขณะนั้นจิตมีความบริสุทธิ์ที่สุด ในขณะนั้นจิตมีความสว่างไสวที่สุด ในขณะนั้นจิตมีความสงบเย็นหรือเป็นสุขที่สุด พอเกิดความยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้ามา จิตนั้นก็เร่าร้อนที่สุด สกปรกที่สุด มืดมัวที่สุด และเป็นทุกข์ที่สุด ดังนั้นจิตที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในขณะนั้นแหละ เป็นจิตที่ถึงพระพุทธเจ้า หรือมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

แต่คนไม่เข้าใจอาการอันนี้ ก็ไปเดาสุ่มเอาว่าเราจะต้องยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าเป็นของเรา เป็นที่พึ่งแก่เราไป ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่พึ่งได้อย่างไร ก็เลยตกอยู่ในฐานะที่โง่เขลาอย่างน่าเวทนาสงสาร แม้จะเข้าวัดรับศีล ฟังเทศน์ ให้ทานมาสักกี่ปีกี่สิบปี ก็ยังห่างไกลต่อพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงต้องร้องตะโกนเป็นนกแก้วนกขุนทองเรื่อยไปว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ เป็นต้น โดยไม่มีความหมายอะไรเลย

นี่แหละคือโทษของการที่ไม่เข้าใจคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะฉะนั้น ขอให้เข้าใจเสียใหม่ให้ถูกต้องตามตัวหนังสือเหล่านี้ ว่าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น ก็คือถึงการที่มีจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่ง หรือว่าเราถึงพระธรรมเป็นสรณะนั้น ก็คือการถึงภาวะที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่พึ่ง หรือแม้ว่าเราถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั้น ก็คือเราถึงหมู่บุคคลที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น และเราจะต้องทำให้เหมือนเขาด้วย เป็นที่พึ่ง รวมหมดด้วยกันทั้ง ๓ สรณะนี้ก็อยู่ตรงที่มีจิตที่บริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง เป็นเครื่องอำนวยความสุขให้แก่เรา เป็นเครื่องอำนวยความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความสว่างไสวแจ่มแจ้งสงบเย็นให้แก่เรา นั่นคือความหมายของคำว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่แท้จริง

พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : เทศน์ในวันออกพรรษา ความไม่ยึดมั่น

อ่าน / ฟัง
https://pagoda.or.th/buddhadasa/2019-05-24-10-12-32-3.html

01/10/2020
วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม

วันนี้ วันออกพรรษา

วันพระขึ้น๑๕คํ่า,เดือน๑๑.
[ศ.๒ต.ค.๖๓].

#วันมหาปวารณา (วันออกพรรษา)

#วันมหาปวารณา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา ตรงกับวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือน คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปวารณา คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน หมายถึงยอมมอบตนให้สงฆ์กล่าวตักเตือน ในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยิน หรือมีข้อสงสัย ด้วยจิตเมตตา เพื่อจักได้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อความเจริญของพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน
วันที่พระสงฆ์ทำมหาปวารณานี้ เรียก "ตามที่เข้าใจกันทั่วไป" ว่า วันออกพรรษา

#ปวารณาสูตร.

[๗๔๔] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับที่พระวิหารบุพพาราม ปราสาทของนางวิสาขา ผู้เป็นมารดามิคารเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี กับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รูป ล้วนเป็นอรหันต์ทั้งหมด ฯ.

… ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคเป็นผู้อันภิกษุสงฆ์แวดล้อม ประทับนั่งในที่แจ้ง
เพื่อทรงปวารณาในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ำ ฯ.

… ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูเห็นภิกษุสงฆ์เป็นผู้นิ่งอยู่แล้ว จึงรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอปวารณาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจะไม่ติเตียนกรรมไรๆ ที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเราบ้างหรือ ฯ.

[๗๔๕] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรลุกขึ้นจากอาสนะ ทำ
ผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้ว ประนมอัญชลีเฉพาะพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายติเตียนกรรมไรๆ อันเป็นไปทางพระกายหรือทาง พระวาจาของพระผู้มีพระภาคไม่ได้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะว่า พระผู้มีพระภาคทรงยังทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงยังทางที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดมี ทรงบอกทางที่ยังไม่มีผู้บอก เป็นผู้ทรงรู้ทางทรงรู้แจ้งทาง ทรงฉลาดในทาง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้เดินตามทาง บัดนี้แลขอปวารณาพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของข้าพระองค์บ้างหรือ ฯ.

… พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตร เราติเตียนกรรมไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของเธอไม่ได้เลย สารีบุตร เธอเป็นบัณฑิต สารีบุตร เธอเป็นผู้มีปัญญามาก เป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา สารีบุตร เธอเป็นผู้มีปัญญาชวนให้ร่าเริงเป็นผู้มีปัญญาว่องไว เป็นผู้มีปัญญาหลักแหลม เป็นผู้มีปัญญาสยายกิเลสได้สารีบุตร โอรสพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิ ย่อมยังจักรอันพระราชบิดาให้เป็นไปแล้ว ให้เป็นไปตามได้โดยชอบ ฉันใด สารีบุตร เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมยังธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบแท้จริง ฯ.

… ท่านพระสารีบุตรจึงกราบทูลอีกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หากว่าพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเป็นไปทางกาย หรือทางวาจาของข้าพระองค์ไซร้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงติเตียนกรรมไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทางวาจาของภิกษุ ๕๐๐ รูปเหล่านี้บ้างหรือ ฯ.

… พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สารีบุตร เราไม่ติเตียนกรรมไรๆ อันเป็นไปทางกายหรือทาง
วาจา ของภิกษุ ๕๐๐ รูปแม้เหล่านี้ สารีบุตร เพราะบรรดาภิกษุ๕๐๐ รูปเหล่านี้ ภิกษุ ๖๐ รูป เป็นผู้ได้วิชชา ๓ อีก ๖๐ รูป เป็นผู้ได้อภิญญา ๖อีก ๖๐ รูป เป็นผู้ได้อุภโตภาควิมุติ ส่วนที่ยังเหลือเป็นผู้ได้ปัญญาวิมุติ ฯ.

… ครั้งนั้นแล ท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้ว ประนม
อัญชลีเฉพาะพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์ ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกะข้าพระองค์ ฯ.

… พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า เนื้อความนั้นจงแจ่มแจ้งกะเธอเถิด วังคีสะ ฯ

… ฉบับหลวง เล่มที่๑๕. สุตตันตปิฏก. สังยุตตนิกาย. สคาถวรรค หน้าที่ ๒๓๑-๒๓๒ ข้อที่ ๗๔๔-๗๔๕.

ที่อยู่

ทางเข้าสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสาย ๒; แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ตลอดช่วงชีวิต ๘๗ ปี ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๔๔๙-๒๕๓๖ ของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้ศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่ธรรม อย่างสม่ำเสมอและแพร่หลาย มีผลงานการเผยแผ่รูปธรรมและประจักษ์พยานอย่างมาก ไม่เฉพาะเพียงที่สวนโมกขพลาราม และ คณะธรรม ทานเท่านั้น เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ในสังคม และแวดวงศาสนา อย่างต่อเนื่องกว้างขวางมากมาย สืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รับการยอมรับนับถือทั่วไปทั้งในระดับ ท้องถิ่น ประเทศ และสากล ไม่จำเพาะเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นหลังมรณกรรมของท่านแล้ว สวนโมกขพลารามคณะธรรมทานและ คณะศิษยานุศิษย์ ตลอด จนกลุ่มผู้สนใจใฝ่ศึกษาปฏิบัติ ได้ประมวลรวบรวมสิ่งศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายของท่านไว้ สิ่งศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมดนี เป็นมรดกทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ สมควรจัดเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เป็นระบบเพื่อความสะดวก ในการสืบค้นเพื่อเผยแผ่ และเป็น ประโยชน์เกิดสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ ในเบื้องต้นจากการสำรวจเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพ แถบเสียงโสตทัศน์ และวัตถุสิ่งของต่างๆ ของท่านพุทธทาส มีปริมาณเบื้องต้นมากกว่า ๒๗,๓๔๗ รายการ ซึ่งในปัจจุบันทุกอย่างอยู่ในสถานภาพที่เสี่ยงต่อการชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพ ควรได้รับการอนุรักษ์ รักษาอย่างเร่งด่วน ถึงแม้ทางสวนโมกขพลาราม คณะธรรมทาน ตลอดจนคณะผู้ศึกษาและ ศรัทธาในท่านจะได้พยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดเก็บ รักษาและอนุรักษ์ แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถดำเนินการให้ได้ดีและสมบูรณ์ สมกับคุณค่าของงานต่างๆ ที่มีอยู่ และพบว่าเกินกำลังและวิสัยของวัด มูลนิธิและอาสาสมัคร ด้วยเหตุนี้คณะผู้ศรัทธาอันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญงานระบบ ฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรม อาสาสมัคร และผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของ สวนโมกขพลารามและคณะธรรมทาน ได้ร่วมกันวางแนวทางในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) เพื่อทำการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาส โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการในปี ๒๕๕๓ การดำเนินงาน มีพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร) และ นายเมตตา พานิช เป็นที่ปรึกษา และมีคณะทำงานอาสาสมัครฝ่ายต่างๆ ทั้งจากสวนโมกข์ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคพัฒนา ภาควิชาการ และภาครัฐ ในเบื้องต้นประกอบด้วย คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ, คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานระบบฐานข้อมูล, คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ งานสถาปนิก, อาสาสมัครสนับสนุนการประสานงานและบริหารจัดการ, อาสาสมัครสนับสนุนการประสานงานทางกฎหมาย, อาสาสมัครสนับสนุนการจัดระบบงานทางบัญชี, อาสาสมัครงานสวนโมกข์ และ อาสาสมัครกิจกรรมสนับสนุน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:30
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00
อาทิตย์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

029362800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archivesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : Buddhadasa Indapanno Archives:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด