Clicky

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต แหล่งข้อมูลชุมชน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

บริการให้ข้อมูลด้านเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ลานกีฬา ยาเสพติด บ้านหนังสือ การเกษตร ชุมชน กรรมการชุมชน จัดตั้งชุมชน สภาเยาวชน สภาวัฒนธรรม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มอาชีพ โอทอป วิสาหกิจชุมชนฯ

เปิดเหมือนปกติ

16/09/2015

ฝ่ายพัฒาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญให้หญิงตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา(ห้องศูนย์ส่งเสริมและบริหารเงินออมครอบครัว ชั้น 1)

***คุณสมบัติ
1. ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58- 30 กย 59
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ประกันสังคม/สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย(บิดา/มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน(มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/ต่อคน/ ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี)

***เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ / หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าแรก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(กรณียื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุกบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-914-1422
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.01-%E0%B8%94%E0%B8%A3.08.2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1.docx

16/09/2015
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญให้หญิงตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา(ห้องศูนย์ส่งเสริมและบริหารเงินออมครอบครัว ชั้น 1)

***คุณสมบัติ
1. ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58- 30 กย 59
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ประกันสังคม/สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย(บิดา/มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน(มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/ต่อคน/ ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี)

***เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ / หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าแรก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(กรณียื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุกบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-914-1422
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.01-%E0%B8%94%E0%B8%A3.08.2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1.docx

04/09/2015

ฝ่ายพัฒาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญให้หญิงตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา(ห้องศูนย์ส่งเสริมและบริหารเงินออมครอบครัว ชั้น 1)

***คุณสมบัติ
1. ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58- 30 กย 59
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ประกันสังคม/สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย(บิดา/มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน(มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/ต่อคน/ ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี)

***เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ / หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าแรก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(กรณียื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุกบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-914-1422
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.01-%E0%B8%94%E0%B8%A3.08.2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1.docx

25/07/2015
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

กทม. ชวนร่วมตักบาตรและสวมเสื้อเหลืองจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. นี้

กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 58 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 164 รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ระหว่างวันที่ 25 – 28 ก.ค. 58 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วย โดยในวันที่ 25 – 27 ก.ค. เวลา 18.30 – 23.00 น. ชมมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักแสดง 3 ค่ายใหญ่ และในวันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 164 รูป เวลา 19.19 น. จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งสวมเสื้อเหลืองร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพร้อมเพรียงกัน

------------------------

ที่อยู่

111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10510

เบอร์โทรศัพท์

02 548 0332

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซอยวัดสุขใจ12 เป็นซอยที่ไม่เคยได้รับการดูแลจากหน่วยงานไหนเลยสะพานก็กำลังจะพังลงมาถนนก็ไม่มีท่อระบายน้ำ
คงเป็นกรรมของเราที่อยู่ที่นนี่
ต้องรอ...อีกนานแค่ไหน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนเนตรนภาบริรักษ์ - Natnapa สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีว ประไพภรณ์ เกียรติมนตรี Allianz Ayudhya Bright management consulting Co.,Ltd Flash Home คู้บอน 11 - 13 โครงการ OZONE plaza Pure-LED Control Systems ช่างกุญแจบางกะปิ 082 473 1555 ช่างกุญแจคู้บอน 087 488 4333 รับสืบทรัพย์ บังคับคดี โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี สำนั สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา ช่างกุญแจมีนบุรี 087 488 4333 ช่างกุญแจคลองสามวา 087 488 4333 สำนักงานเขต มีนบุรี